Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dynion Dieflig
Dyfed Wyn Edwards
ISBN: 9781847710628 (184771062X)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r gyfrol hon yn canolbwyntio ar bump achos troseddol a ddigwyddodd yn ystod hanner olaf yr 20fed ganrif yng Nghymru - achosion a hoeliodd sylw'r cyhoedd yn y wasg a'r cyfryngau. Mae'r achosion yn cynnwys llofruddiaeth Mabel Leyshon, y butain Lynette White, llofruddiaethau Clydach, gweithredoedd gwyrdroëdig Emyr Owen, a gweithredoedd dieflig Peter Moore.

This volume looks at five criminal offences that took place in the latter half of the twentieth century in Wales - cases that made headlines in the press and the media. These cases include the murders of Mabel Leyshon and of Cardiff prostitute, Lynette White, the Clydach murders, the perverted actions of Emyr Owen, and Peter Moore's villainous actions.
Bob hyn a hyn mae yna achosion llys yma yng Nghymru sydd yn arwain at benawdau, boed hynny ar dudalennau blaen papurau newydd neu yn brif straeon rhaglenni newyddion. Yr hyn a wnar gyfrol hon yw disgrifio pum achos mawr a ddigwyddodd yma yng Nghymru ond a gafodd sylw'r wasg yn fyd-eang. Dwi ddim am grybwyll yr holl achosion yn y llyfr ond digwyddiadau fel llofruddiaeth erchyll y wraig weddw, Mabel Leyshon, yn ei chartref ar Ynys Mn, a llofruddiaeth Lynette White yn Nhrebiwt yng Nghaerdydd yw dau ohonynt.

Does yna ddim cysylltiad rhwng yr achosion yn y gyfrol heblaw am y ffaith fod yr hyn a ddigwyddodd i'r dioddefwyr i gyd yn gwbl erchyll. Mae Dyfed Edwards yn cyfleu hynny drwy gydol y llyfr ac mae ei gydymdeimlad yn llwyr gydar rhai a ddioddefodd o ganlyniad i weithredoedd creulon eraill. Pwy all anghofio'r lluniau o Mandy Power, ei dwy ferch fach a'i mam a lofruddiwyd ym mhentref Clydach? Nid yw'n gyfrol hir ond mae yna gyfle i ddod i adnabod y dioddefwyr a cheisio deall yr annhegwch a ddaeth i'w rhan.

Prif gymeriadau eraill y gyfrol ywr troseddwyr eu hunain y dynion a wnaeth gyflawnir gweithredoedd ofnadwy yma. Mae na beryg fod llyfrau sydd yn ymdrin hanesion llofruddiaethau yn gallu clodfori llofruddiaeth, a bod 'na ryw fath o fytholeg yn datblygu, ond dyw hynny ddim yn digwydd yn Dynion Dieflig. Nid yw pob pennod yn y llyfr yn sn am lofruddiaethau. Maer ail bennod yn rhoi sylw i un or achosion mwyaf rhyfedd a welwyd yng Nghymru, sef achos Emyr Owen y gweinidog a gafodd ei garcharu am amharu ar gyrff y meirwon.

Mae Dyfed Edwards yn rhoi darlun cyflawn, heb ein diflasu gyda gormod o fanylion a dadansoddi. Nid ywr darllenydd byth yn cael ei lethu gan ormod o wybodaeth gefndir. Er bod yna ddisgrifiadau o'r troseddau gwaedlyd mae'r cyfan yn cael ei gyflwyno mewn modd hynod ddarllenadwy. Mae yna sylw manwl yn cael ei roi ir dystiolaeth a sut aeth yr heddlu ati i ddatrys y troseddau. Does neb yn hoff o ddefnyddio'r gair syml wrth son am lofruddiaethau ond does dim dwywaith fod yr awdur yn llwyddo i gyflwyno'r hanesion yma mewn modd effeithiol dros ben.

Yn y cyflwyniad mae Dyfed Edwards yn dweud ei bod yn bwysig i gofio am y dioddefwyr, a dynar hyn sydd yn cael ei gyfleu ym mhob pennod. Mae yna ymgais bendant i fynd tu l ir penawdau, i geisio deall beth ddigwyddodd, ac mewn rhai achosion i geisio dyfalu pam y cafodd rhai o'r troseddau yma eu cyflawni.

Sin Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Clorianu Dynion Dieflig Cymru

Ystyrir Peter Moore yn un or dynion mwyaf dieflig i osod troed yng ngogledd Cymru erioed. Maen un or ychydig droseddwyr na fydd fyth yn cael ei ryddhau or carchar ar l llofruddio pedwar person yn 1995 ac ymosod ar o leiaf 50 o ddynion rhwng y 70au ar 90au.

Croniclir holl hanes achos Peter Moore a nifer o achosion erchyll eraill yng Nghymru yn y gyfrol gyntaf oi bath yn y Gymraeg, Dynion Dieflig gan y newyddiadurwr, Dyfed Edwards. Maer gyfrol yn cofnodi cefndir a throseddau rhai or unigolion mwya treisgar a gwyrdroedig a welodd Cymru yn ystod y degawdau diwethaf, yn cynnwys llofrudd Clydach, David Morris, a Fampir Ynys Mn, Mathew Hardman.

Er i lyfrau tebyg am droseddwyr fel Fred a Rose West gael eu cyhoeddi yn Saesneg, dymar gyfrol gyntaf am droseddwyr cyfoes gael ei chyhoeddi yn y Gymraeg, a hynny gan wasg Y Lolfa.

Dymar tro cyntaf hefyd i rai or achosion gael eu cofnodi. Ceir pennod gyfan am y gweinidog gwyrdrodig, Emyr Owen, er enghraifft, neu Emyr Ddrwg fel y daeth i gael ei adnabod, y gweinidog aeth ati i amharu ar gyrff y meirw yn yr 1980au.

Yn l Dyfed Edwards, yn ogystal dadansoddi beth oedd tu l i feddyliaur troseddwyr, maer gyfrol hefyd yn tynnu sylw at ddioddefaint y dioddefwyr: "Tu l ir penawdau, tu l ir hefru, tu l ir moesoli, rhaid peidio anghofior dioddefwyr. Y llofrudd, mewn achosion brawychus fel rhai a gyhoeddir yma, syn tueddu i gael y sylw: ei gymhelliad o, ei gefndir o, sydd o ddiddordeb. Mae rhyw fytholeg, weithiau, yn gweu o gwmpas yr achosion yma. Mae hynny wedi digwydd o amgylch achos 'Jack the Ripper'. Ond tu l ir ffuglen, ir ffantasi, ir ffieidd‑dra, mae yna bobl go iawn; tu l ir tudalennau yma mae yna unigolion o gig a gwaed."

Mae Dyfed Edwards wedi penderfynu rhoi holl freindal y gyfrol i 'Cymorth i Ddioddefwyr' a cheir l nodyn gan John Bellis, Cadeirydd Cymorth i Ddioddefwyr Cymru yng nghefn y gyfrol syn nodi eu cyfraniad yn cynorthwyo miloedd o ddioddefwyr yng Nghymru.


Yr Achosion a drafodir yn y llyfr

Fampir Ynys Mn

Pan lofruddiwyd Mabel Leyshon yn ei chartref yn Llanfairpwll ym mis Tachwedd 2001, brawychwyd y gymuned gan greulondeb yr ymosodiad ar y weddw 90 oed. Roedd ei hymosodwr aflan wedi ei thrywanu dros ugain o weithiau ac wedi diferu gwaed oi chorff ai yfed. Ddeufis yn ddiweddarach, arestiwyd llanc lleol or enw Mathew Hardman ai gyhuddo o lofruddior hen wraig. A phan ddaeth ei achos o flaen y llys, nid oedd neb wedi darparu ar gyfer hanes tywyll fampir Ynys Mn.

Emyr Owen

Nid oedd y Ditectif Gwnstabl Gwyn Roberts yn disgwyl fawr ddim pan aeth i gartref y gweinidog, Emyr Owen, yn Nhywyn, Sir Feirionnydd. Disgwyl, efallai, ir parchedig gyfadde iddo ddanfon llythyrau anweddus at drigolion lleol, ond nid disgwyl darganfod casgliad ffiaidd o eitemau. Arweiniodd ddarganfyddiad yr heddwas at un or achosion llys mwyaf syfrdanol ac unigryw a welwyd ym Mhrydain erioed ac arweiniodd yn ogystal at gwymp moesol gŵr oedd unwaith yn uchel ei barch drwyr Gymru Gymraeg.

Clydach

Darganfuwyd cyrff Mandy Power, ei dwy ferch fach, ai mam, Doris Dawson yn farwn eu cartref ym mhentre Clydach ym Mehefin 1999. Dros flwyddyn yn ddiweddarach arestiwyd David Morris, llabwst lleol. Er iddo wadu, fei cafwyd yn euog ym Mehefin 2002. Ond roedd Morris yn benderfynol o gael ei droed yn rhydd, a gwrthodai dderbyn cyfrifoldeb am y llofruddiaethau a phedair blynedd yn ddiweddarach, bun rhaid i deulur dioddefwyr, a chymuned Clydach, brofi drachefn yr arswyd oedd wedi eu poenydio chwe blynedd ynghynt.

Peter Moore

Pan ddarganfuwyd corff Henry Roberts ger ei gartre yng Nghaergeiliog, Sir Fn, ar Fedi 27, 1995, prin bod neb yn disgwyl y byddair llofruddiaeth yn arwain yr heddlu i gysylltu ymosodiadau ar ddynion oedd yn rhychwantur degawdau, or 70au ir 90au ac a ddaeth i derfyn gydag achos llys Peter Moore, gyhuddwyd o ladd Henry Roberts a thri gŵr arall yng Ngogledd Cymru yn 1995. Disgrifiwyd Moore, y dyn mewn du, fel un or bobol fwyaf peryglus i osod troed yng Ngogledd Cymru. Ac wrth wrando ar fanylion ei droseddau, hawdd yw deall pam.

Achos Lynette White

Pan garcharwyd Yusef Abdullahi, Steve Miller, a Tony Paris am lofruddior butain ifanc Lynette White o Gaerdydd, roedd yr heddlun bendant bod y troseddwyr wedi eu carcharu ond cafodd Tri Caerdydd fai ar gam. Roedd ei rheithfarn yn un o gamweddau cyfiawnder mwyaf dychrynllyd Gwledydd Prydain. Ond wedi iddynt gael eu rhyddhau, roedd y frwydr i sicrhau cyfiawnder i Lynette, lofruddiwyd yn Chwefror 1988. Byddai dros ugain mlynedd yn mynd heibio nes ir gwir lofrudd gael ei ddal.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Sbinia
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Stori Sydyn: Peter ...
Dyfed Edwards
£1.99
 
Prynwch
Tipyn o'n Hanes: Stori'r ...
Mari Emlyn
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch