Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llwybr, Y
Geraint Evans
ISBN: 9781847711236 (1847711235)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2016
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 248 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Mawrth 2009
Nofel dditectif gyffrous wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Ar ôl noson o yfed trwm mewn dawns Gŵyl Ddewi yn Undeb y Myfyrwyr, mae myfyrwraig ddeniadol yn cael ei llofruddio ar ei ffordd yn ôl i Neuadd Glan-y-môr. Dyma ddirgelwch carlamus yn llawn cymeriadau difyr sy'n dilyn sawl llwybr annisgwyl. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2009.

A crime novel set in Aberystwyth. Following a heavy night of drinking at the St David's day gig in the Students' Union, an attractive student is murdered on her way back to Glan-y-môr Hall. Reprint. First Published in 2009.
Bywyd braf sydd gan fyfyrwyr Neuadd Glanymr. Does dim iw wneud bob dydd ond meddwi, chwarae dwli a chreu llanast ... a mynychu ambell ddarlith o dro i dro. Ond pan lofruddir myfyrwraig hardd or enw Elenid Lewis ar lwybr tywyll ger y neuadd, daw terfyn ar y miri ar rhialtwch.

Maer achos yn dipyn o her ir Arolygydd Gareth Prior, yn enwedig r Prif Arolygydd Sam Powell yn barod bob amser i ddilorni ei gefndir academaidd ai dm ifanc, dibrofiad. Ac er gwaethaf dechreuad addawol yr ymchwiliad, r cyfan ar chwl yn fuan, a rhaid i Gareth ai dm grwydro ymhell o Lanymr ac Aberystwyth i ddelio nifer o gyfrinachau anghysurus.

Er bod blas nofel dditectif draddodiadol ar rai elfennau or nofel, megis teulu crachaidd Plas y Baran a chymeriad lliwgar Syr Michael Llewelin, mae hin perthyn yn bendant iawn ir unfed ganrif ar hugain. Mae l ymchwil drylwyr ar y disgrifiadau o gamaur ymchwiliad, ac fe welwn sut maer achos yn tarfu ar fywyd personol Gareth, ynghyd i gyd-weithwyr, Mel a Clive. Gwelwn hefyd ddylanwad y cyfryngau mewn achosion fel hyn, ar gm anodd y maen rhaid ir heddlu ei chwarae er mwyn cadwr cyfryngaun hapus, heb ddatgelu gormod am yr ymholiadau. Yn oes y sbin ar PR, delwedd ac enw da ywr peth pwysicaf i Brifathror Brifysgol hefyd, yn hytrach na diogelwch y myfyrwyr.

Maer awdur yn ysgrifennun gredadwy am fywydau hedonistaidd y myfyrwyr, gan gyfeirion wybodus at eu harferion yfed a bandiau Cymraeg poblogaidd. Ac yntau wedi bod yn Warden Neuadd Pantycelyn am gyfnod, gellir tybio nad oedd rhaid iddo ddefnyddio gormod ar ei ddychymyg! Llwydda hefyd i gyfleu awyrgylch glawstroffobaidd neuadd breswyl, ar culni, y clcs ar clecs syn gallu gwneud pethaun anodd iawn i unrhyw un syn wahanol.

Mae arddull yr awdur yn glir ac yn hawdd ei darllen, heblaw am ambell ddisgrifiad diddychymyg, e.e. mae gan Clive wyneb da a chorff perffaith. Ond, fel ym mhob nofel dditectif dda, mae digon o droeon annisgwyl i dwyllor darllenwr mwyaf craff. Mae yma gymeriadau difyr hefyd, a stori afaelgar syn symud ar wib at uchafbwynt llawn tensiwn a chyffro. Gobeithio y cawn ni nofel arall am yr Arolygydd Gareth Prior.

Eiry Miles

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Geraint Evans yn byw yn Nhal-y-bont, Ceredigion ond fei magwyd yn ardal lofaol sir Gaerfyrddin. Bun ddarlithydd yn Adran Astudiaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth ac am gyfnod yn Warden ar Neuadd Breswyl Pantycelyn.
Gwybodaeth Bellach:
Ar l noson o rialtwch ac yfed yn nawns Gŵyl Ddewi yn Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth, daw llofruddiaeth erchyll ar y llwybr lawr i Neuadd Glanymor i sobri pawb yn y dre.

Tipyn o sialens i dim dibrofiad Heddlu Dyfed-Powys yw datrys y dirgelwch sy'n rhoi'r brifysgol a'r dref ar brawf.

Ond wrth ymchwilio i'r drosedd, fe ddaw'r heddlu i sylweddoli bod gan Elenid Lewis lawer i'w guddio cyn ei marwolaeth ddisymwth ar y llwybr. Yn yr ymchwiliad, cawn ddilyn sawl trywydd gwahanol y tu hwnt i Aberystwyth - at gapel yn Aberaeron, plasty crand yn Nyffryn Aman, cartref hen bobl yng nghanol Caerdydd, yn ogystal ag is-fyd Caer a pherfeddion Llundain.

Dyma ddirgelwch carlamus yn llawn cymeriadau difyr sy'n dilyn sawl llwybr annisgwyl...
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Peggi Rodgers o Abertawe i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr ardderchog! Dw i wedi mwynhau ei ddarllen. Stori ddiddorol, cymeriadau da ac roedd yn bleser i'w ddarllen."


Rhoddodd Sebastian Wall o Durban, De Affrica i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"I'm learning Welsh out here in Africa and don't have much to go on apart from the internet and my books. This is my first novel. I appreciated the story, which is complex but good, but more than that I appreciated the changes in register which are noticeable between the narrative and where the characters are from. Similarly, the example of chapel Welsh and written Welsh. I think Welsh speakers (and readers!) will really enjoy this yarn I certainly did!"


Rhoddodd Dafydd Morgan Lewis o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Prin iawn yw nofelau ditectif llwyddiannus yn y Gymraeg, ond mae hon yn bendant yn un ohonynt. Mae yma'n gyntaf stori afaelgar gan awdur sydd wedi gwneud y gorau o'i brofiad fel warden yn Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth. Mae hon yn gyfraniad pwysig i'r llu nofelau sydd wedi eu lleoli yn y dre. Heblaw am y stori ei hun a'r ysgrifennu rhwydd a bachog roedd yna bethau eraill yn plesio. Cefais y teimlad mai Anghydffurfiaeth Gymreig oedd yr is-thema. Ymysg y cymeriadau pwysicaf mae yna weinidog a'i wraig, dwy ferch, a mab i weinidog. Ar ben hynny mae yna ambell flaenor a brawd i flaenor hefyd. Cyfeirir at ambell oedfa, ac nid yw'r prif gymeriad yn gallu mynd i unman heb weld rhyw gapel neu'i gilydd, a bydd ganddo bob amser sylw i'w wneud ar gyflwr yr adeilad. Mae rhywun yn teimlo bod Anghydffurfiaeth wedi treiddio'n ddwfn i enaid yr awdur. Mawr obeithiaf mai'r nofel gyntaf mewn cyfres a all fod yn llwyddiant mawr yw hon."


Rhoddodd Dogfael o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Fe wnes i fwynhau'r nofel hon yn fawr iawn. Dwi ddim yn ddarllenwr nofelau ditectif wrth natur ac fe wnes i ddechrau darllen y llyfr am fy mod yn adnabod yr awdur, ond yn y diwedd fe ges fy nhynnu i mewn i'r stori a'r holl droeon sydd ynddi. Roedd yn rhaid gwybod pwy oedd wedi lladd y fyfyrwraig ar ddydd Gŵyl Dewi, a pham? Dwi'n edrych ymlaen yn barod at y nofel nesaf sy'n plethu bywyd prifysgol ac anghydffurfiaeth ynghyd yn ddifyrrwch pur fel yr hyn a geir yn y stori hon."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymru Gwynfor - Teyrnged ...
 
£13.26
 
Prynwch
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
History of Wales, A
John Davies
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch