Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dŵr, Y
Lloyd Jones
ISBN: 9781847711335 (1847711332)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ysgytwol wedi ei lleoli ar fferm anghysbell ar lan llyn yng ngogledd Cymru, yng nghwmni teulu sy'n byw bywyd sylfaenol yn dilyn argyfwng byd-eang. Rhygnu byw mae Elin, y fam a drodd ei chefn ar y byd, gan fethu dygymod â'r bryntni, yr oeri a'r tlodi. Heneiddio mae Yncl Wil, ar glos crebachlyd y fferm. Dyw'r plant, Mari a Huw, ddim eto wedi ildio i'r drychineb sy'n ynysu'r fferm.

A gripping novel set on a remote lake-side farm in north Wales, where we are introduced to a family living a basic life following a worldwide crisis.
Fe fydd brawddeg gyntaf y nofel hon yn aros ymysg dechreuadau cofiadwy y nofel Gymraeg Deg ir. Saith buwch. Dwy gath. Un buarth. Pedwar bedd. Maen ddechrau sydd yn nodweddiadol o ddawn anhygoel Lloyd Jones ei ddychymyg byw, ei fanylder, ei allu disgrifiadol ai athrylith i ddeffror cof ac i danior dychymyg. Er ei fod ef ei hun wedi dweud fod y nofel hon yn wahanol iawn iw ddwy nofel Saesneg Mr Vogel a Mr Cassini mae tebygrwydd mawr hefyd, ac er bod l cywiro iw weld ar adegau, maen awdur sydd yr un mor llwyddiannus yn y Gymraeg. Dyma lenor sydd yn creu byd i ddychymyg ac yn yr achos yma yn troi profiadau mab Bryn Clochydd, Gwytherin, yn brofiadau plentyn lle maer ffin rhwng realiti a ffantasi neu realiti a hunllef yn denau iawn. Maen anodd deall pam fod John Rowlands yn ei galw (yn y broliant) yn nofel dawel. Maen symud mor gyflym drwy brofiadau dirdynnol (allanol a mewnol) fel y byddain fwy cywir ei galw'n storm o nofel. Mewn gwirionedd, mae storm a glaw a dŵr a gwynt a gwres llethol y nofel hon yn gwneud i fywyd Lleifior yn nofelau Islwyn Ffowc Elis ymddangos fel bywyd Eban Jones y ffarmwr yn Llyfr Mawr y Plant.

Oherwydd bod Lloyd Jones yn athrylith o awdur fe ellid dweud dau beth. Yr oedd yn rhaid iddo ysgrifennu hon ac fe fydd yn rhaid iddo ysgrifennu eto, er ei fod yn dweud na fydd yn cyhoeddi eto. Nid yw hyn, wrth gwrs, yn golygu na fydd yn ysgrifennu eto. Go brin y gall llenor fel hyn beidio creu. Fe drodd bywyd ar fferm Bryn Clochydd yn hunllef i Lloyd Jones ac y maen amlwg fod y profiad hwnnw wedi esgor ar nofel sydd yn bortread hunllefus o ddadfeiliad, nid yn unig o fferm, ond o wareiddiad. Fe allai fod yn nofel am fferm yn Simbabwe maer tlodi mor eithafol hynny. Maer nofel yn gatharsis ac mae ei ddisgrifiad or broses o ysgrifennu (mewn tri mis) yn addas iawn Ac on i wedi sgwennu fo fatha buwch yn codii chynffon. Sblat! A dyna fo. Yr un sip ar un hogla maen siŵr. (Golwg, 9 Gorffennaf)

Fel y bu bron ir awdur ei hun golli popeth a hyd yn oed ei fywyd, y maer nofel hon yn rhybudd in deffro fel cymdeithas, fel cenedl ac fel gwareiddiad rhag llithro neu foddi yn yr un ffordd. Maer storm ar gwynt yn malu ac yn lladd gwynt amser ydoedd yn mwmian fel hen ddyn diddannedd mewn cartref ir henoed, hen ddyn anghofus efoi frecwast ar ei n ai biso ar ei byjamas. Roedd y gwynt wedi bod yn dyst i bob poen a fu erioed yn y byd, pob artaith a phob marwolaeth. Byr ei barhad fu unrhyw obaith a ddaeth yn y gwanwyn i fferm Dolfrwynog ac erbyn mis Awst mae Huw, un or plant, yn dechrau byw'n wyllt fel Tarzan mewn coeden ac mae cymeriadau fel Weasel a Jaws yn dechrau meddiannur cyfan. Collodd popeth ei werth, yn arbennig fywyd ei hun. Er bod stori serch yn yr apocalyps hwn, yn y diwedd Doedd cariad yn cyfrif dim.

Maen nofel affwysol o ddiobaith ac fe fydd yn eich cadw yn effro ac yn anghyfforddus am ddyddiau. Dyna oedd bwriad yr awdur. Maen wir fod genedigaeth ar y diwedd, ond tosturi, nid gobaith, ddaw gyda geni Wil, ond ymhen dim mae ei fam ai dad yn gyrff yn ei ymyl. Cafodd Wil ei ailenwi'n Fwnci cyn ei drosglwyddo i Gartref Plant Amddifad yn Shanghai! Ar ol ei hysgrifennu a chael gwared ohoni, fel petai, fe fydd yr awdur rhyfeddol hwn yn barod i ysgrifennu nofelau lle bydd arwyddion gobaith yn fwy amlwg. Does dim brys ac os bydd yn rhaid aros blynyddoedd, does dim ots. Wedir cyfan, maer ffaith ei fod wedi cael y fath ddawn ai fod wedi ysgrifennur nofel hon yn golygu na all llenyddiaeth nac awdur fyw ar anobaith. Mae gennym lenor iw drysori. Darllenwch Y Dŵr ac fe gewch brofiad ysgytwol. A phan ddaw'r nofel nesaf yn Gymraeg gan Lloyd Jones, fe fydd y nofel honno, fel Mr Cassini, yn gwneud ir darllenydd wenu wrth gael cip ar enfys a harddwch a llawenydd a gobaith.

Pryderi Llwyd Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mab fferm Bryn Clochydd, Gwytherin ger Llanrwst, yw Lloyd Jones. Bun ddarlithydd ac yn olygydd papurau newydd ac mae eisioes wedi cyhoeddi tair cyfrol Saesneg, sef Mr Vogel (Gwobr McKitterick), Mr Cassini (Llyfr y Flwyddyn 2007) a My First Colouring Book, storiau byrion a gyhoeddwyd yn 2008. Maen hoffi cerdded, tynnu lluniau, distawrwydd, natur a malu awyr.
Gwybodaeth Bellach:
Mae hi'n argyfwng yn Nolfrwynog. Bwyd yn brin, yr ieir yn marw fesul un, a'r fferm yn cysgu yn yr haul gaeafol.

Rhygnu byw mae Elin, y fam a drodd ei chrfn ar y byd, gan fethu dygymod a'r bryntni, yr oerni a'r tlodi. Heneiddio mae Yncl Wil, ar glos crebachlyd y fferm.

Dyw'r plant, Mari a Huw, ddim eto wedi ildio i'r drychineb sy'n ynysu'r fferm. Wrth gwrdd a Nico, Pwyliad a welwyd yn crwydro'r mynyddoedd, daw cyfle prin am achubiaeth a bywyd newydd i wlad sy'n prysur ddifa'i hun.

***********************************

Diwedd y Daith i Lloyd?

Mae'r awdur o fri, Lloyd Jones, wedi cyhoeddi ei nofel Gymraeg gyntaf, Y Dŵr, ond mae hefyd wedi cyhoeddi mai hon fydd ei nofel olaf, ac nad ywn dymuno cyhoeddi mwy o lyfrau.

Ac yntau yn un o awduron mwyaf addawol Cymru, mae Lloyd eisoes wedi ennill gwobr McKitterick am ei nofel gyntaf, Mr Vogel, yn 2005, a gwobr Llyfr y Flwyddyn (Saesneg) am ei ail nofel, Mr Cassini, yn 2007. Hon fydd ei drydedd nofel, ar un gyntaf yn Gymraeg.

Maer nofel wedii lleoli ar fferm yng nghefn gwlad Cymru ac yn dilyn hanes teulu Dolfrwynog syn rhygnu byw mewn tlodi difrifol. Mae pob aelod yn dygymod yn wahanol u hamgylchiadau, ond un peth syn gyffredin rhyngddynt ywr fferm ar dyfodol ansicr syn eu hwynebu.

Roedd Lloyd yn 50 oed pan benderfynodd ysgrifennu ei lyfr cyntaf yn 2001, yn dilyn cyfnod anodd pan gollodd reolaeth ar ei fywyd, a ddigwyddodd, yn l Lloyd, yn rhannol o ganlyniad ir pwysau o weithio fel golygydd cynhyrchu i gyfres o 9 o bapurau newydd. Disgynnodd ei fywyd yn deilchion oi gwmpas, trodd at y botel a bun byw yn wyllt am 9 mis. Yn y diwedd, roedd yn fater o fyw neu farw.

Eglura Lloyd, Yn y pen draw, mae gan alcoholig un dewis i fyw neu i farw. Mi ddewisais i fyw, ac rydw i wedi byw bywyd hollol wahanol ers hynny. Penderfynais gerdded o amgylch Cymru, bron i 1,000 o filltiroedd, ac mi ddeilliodd fy nofel gyntaf, Mr Vogel, or daith yma.

Cafodd ei ail lyfr, Mr Cassini, ei ddisgrifio gan bapur yr Independent fel a book whose structure is at times infuriatingly absent, at others just as infuriatingly powerful . . . but is a book that should be read and re-read.

Maer awdur ei hun yn cyfaddef fod ei ddwy nofel gyntaf yn wahanol iawn ir un ddiweddaraf. Dywed, Roedd y ddau lyfr cyntaf yn od iawn wnes i ddim sylweddoli pa mor od oeddwn i nes i mi ddechrau ysgrifennu! Mi gaiff pobl sioc wrth ddarllen Y Dŵr gan nad ydy hin ddim byd tebyg ir ddwy arall maen debyg na fyddech yn credu mair un person sydd wediu hysgrifennu.

Hon oedd yr hawsaf iw hysgrifennu o bell ffordd. Nofel ydy hi am ofnau'r oes yma. Mae pethau allan o reolaeth braidd, ac rydan nin gwneud llanast o bethau. Neges am y dyfodol sydd yn y llyfr - ond dydw i ddim yn trio bod yn rhy ddwfn - llyfr syml ydy o i fod.

Yn l Alun Jones, golygydd Y Dŵr, a gyhoeddir gan Y Lolfa, Mae gwyleidd-dra Lloyd yn unigryw iddo mae ei ddwy gyfrol Saesneg wedi ennill gwobrau, ond eto i gyd mae en awdur hollol wylaidd, agos iawn atoch chi ac yn un or awduron hawsaf i weithio gydag e.

Fe fyddain golled pe na bain ysgrifennu eto mae en llais newydd, llais sydd yn werth ei ddarllen ac yn llais sydd yn ysgwyd dyn. Maer nofel yman eich taro yn eich talcen ac yn gwneud i chi feddwl, heb bregethu. Felly alla i ddim gaddo y rhodda i lonydd iddo fe!

Ond pam fod Lloyd wedi penderfynu rhoir gorau iddi, ac yntau yn cael cystal hwyl arni? Yn l Lloyd, Dyma ddiwedd y daith i mi. Mi wna i ysgrifennu i mi fy hun, ond does gen i ddim bwriad cyhoeddi fy ngwaith yn y dyfodol. Mi fyddai'n 58 oed cyn bo hir, a dwi eisiau blasu bywyd cymaint ag y galla i. Dwin mwynhau tynnu llun, ac yn bwriadu mynd ar gwrs celf dros y gaeaf, felly dwi am drio symud i gyfeiriad arall rŵan a gweld y byd cymaint ag y galla i.
Gwobrau:
Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2007.
Diweddarwyd ar 26 Mehefin 2009
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Byw Sy'n Cysgu, Y
Kate Roberts
£8.95
 
Prynwch
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Llyfr ABC
Elwyn Ioan
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch