Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ferch ar y Ffordd, Y
Lleucu Roberts
ISBN: 9781847711397 (1847711391)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Glyn a'r Difa yn paratoi i fynd i Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn eu carafán. Pâr priod canol oed o Gaerdydd yw'r ddau, sy'n mynychu'r Steddfod ers blynyddoedd lawer, am resymau cwbl wahanol i'w gilydd. Ond wedi cwrdd â hen ffrindiau, daw atgofion o'r gorffennol i aflonyddu'r cof a chaiff cyfrinachau'r dyddiau gynt eu datgelu.

Glyn and the Difa are preparing to go caravanning at the National Eisteddfod in Bala. They're a middle-aged married couple and avid Eisteddfod-goers, both for very different reasons. But after meeting old acquaintances, memories from the past come back to disturb them, and secrets from years ago are exposed.
Beth sydd raid i berson ei wneud i deimlo'n werthfawr? I Glyn druan, yr athro Cymraeg sy'n agosŠu at oed ymddeol, cwblhau ei nofel am Dafydd ap Gwilym a sicrhau gwobr Llyfr y Flwyddyn fyddai'n sicrhau hunan-barch, tra bod ei wraig Dilys, 'Y Difa', yn treulio pob awr yn ymarfer ei phartÔon cerdd dant a llefaru yn y gobaith o ennill cydnabyddiaeth genedlaethol. Wrthi'n paratoi at wythnos yr Eisteddfod mae'r cwpwl ar ddechrau nofel Lleucu Roberts, Y Ferch ar y Ffordd, ac mae Glyn wedi derbyn gorchymyn gan y Difa i sicrhau fod y garafŠn yn berffaith - wedi'r cyfan does wybod pwy allai fod yn galw heibio.

Brynhawn dydd Sul, a hwythau ar eu ffordd i'r Eisteddfod, daw Dilys a Glyn ar draws beirniad y Goron, Dr Heulwen Pears, a'i gŵr Dan mewn trafferthion ar ochr y ffordd. Mae eu car wedi torri i lawr a hwythau'n gorfod cyrraedd y Bala erbyn y seremoni fawr ddydd Llun. Wrth reswm, mae Dilys yn teimlo iddi ennill y loteri wrth allu hebrwng y beirniad weddill y ffordd, ond gwelwn fod Glyn yn anesmwytho, a dyw'r daith ddim yn un gysurus.

A hon yn nofel a gafodd ei chyhoeddi adeg Eisteddfod Genedlaethol y Bala a'r Cyffiniau, mae'n ddigon posibl i nifer o ddarllenwyr ar y maes carafanauír wythnos honno wenu wrth ddarllen y dychan deifiol a geir yn nisgrifiadau Lleucu Roberts o wahanol agweddau y bywyd Eisteddfodol gan dagu ar eu Chardonnay wrth adnabod y cymeriadau a gaiff eu darlunio'n ddidrugaredd ganddi. Ydyn, mae Rhisiart a Glenys yn fyw.

Ond peidiwch ‚ chael eich twyllo gan hiwmor a dychan rhan gyntaf y gyfrol i gredu mai nofel am firi Cymreig y dosbarth canol Eisteddfodol yw hon. Yn raddol yn ystod wythnos yr Eisteddfod down i adnabod y cymeriadau yn well a gwelwn nad yw popeth fel y mae'n ymddangos ar yr wyneb. Mae pob un yn cuddio rhywbeth, ac mae'r nofel yn mynd i'r afael ‚ chwestiynau dyrys yn ymwneud ‚ chyfrifoldeb, gonestrwydd, bai ac edifeirwch.

Aiff ‚'r darllenydd i fannau tywyll iawn wrth drafod y them‚u hyn a'u heffaith, nid yn unig ar fywydau'r cymeriadau, ond ar eu hagweddau at fywyd a'u dylanwad ar y genhedlaeth nesaf. Mae Dilys yn tueddu i weld popeth yn ddu a gwyn, i'r graddau bod ei chymeriad yn ymylu ar fod yn stereoteip, ond mae Glyn a Heulwen yn arbennig yn gymeriadau crwn, sy'n gwingo wrth geisio ymdopi ‚'u bywydau a dod o hyd i'r ffordd orau ymlaen.

Ar glawr y gyfrol, gwelir maes yr Eisteddfod fel noddfa lachar yng nghanol dŁwch a chymylau bygythiol. Erbyn diwedd y nofel, gwelwn nad noddfa i gilio iddi sydd ei hangen bob tro. Ambell waith rhaid sefyll i wynebu'r helyntion a derbyn y canlyniadau.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Lleucu Roberts yn byw yn Rhostryfan ac yn hanu o ardal Bow Street, Ceredigion. Mae'n sgriptio ar gyfer y radio a'r teledu. Hi yw awdur y nofelau Iesu Tirion, Troi Clust Fyddar ac Annwyl Smotyn Bach.
Gwybodaeth Bellach:
Athro Cymraeg parod i ymddeol yw Glyn ac mae ei wraig barchus, y "Difa", yn hyfforddi partion cerdd dant a llefaru. Ar eu taith i Steddfod Y Bala, mae'r ddau'n cyfarfod ‚ Dan (dyn wedi cilio i'w gragen) a Doctor Heulwen Pears (beirniad y Goron), a llifa'r atgofion yn Űl.

Cawn ddigwyddiadau llawn hiwmor wrth dreulio wythnos yn y Maes Carafannau, yn cystadlu, yn meddwi a chrwydro'r Maes. Ond cuddio y tu Űl i fasg normalrwydd mae'r cymeriadau er mwyn anghofio creithiau'r gorffennol sy'n dal yn dyner er gwaethaf pob ymdrech i'w celu. Rhaid i'r ddau deulu wynebu'r dyfodol, ond pa fath o ddyfodol fydd hwnnw?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lliwio'r ...
Robat Gruffudd
£1.65
 
Prynwch
Ar y Lein Eto Fyth!
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch