Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hei-Ho!
Daniel Davies
ISBN: 9781847711403 (1847711405)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel yn llawn hiwmor gan awdur Gwylliaid Glyndŵr a'r gyfrol o straeon byrion, Twist ar Ugain. Mae'r nofel yn llawn cymeriadau brith, ac Aberystwyth yn gefndir i'r digwyddiadau. Hanes saith o bobl a wnaed yn ddi-waith yn sgil yr hyn a elwid yn 'wasgfa ariannol'.

A humorous novel by the author of Gwylliaid Glyndŵr and the book of short stories, Twist ar Ugain. This novel is set in Aberystwyth and features many colourful characters. The story follows seven people who were made redundant due to what is called 'a financial squeeze'.
Yn nhrydedd nofel Daniel Davies y ceir y casgliad rhyfeddaf a doniolaf o gymeriadau i mi ddod ar eu traws yn y Gymraeg. Daeth yr awdur yn agos iawn at gipio gwobr goffa Daniel Owen ddwy flynedd yn l gydai ail nofel, Gwylliaid Glyndŵr. Crime caper ddifyr iawn oedd honno, ond gydai drydedd nofel mae wedi llwyddo i ysgrifennu nofel gystal, os nad gwell. Dychan a hiwmor yw rhai o brif arfau Daniel ac yn y nofel hon maent yn cael eu defnyddion effeithiol dros ben.

Gydar dirwasgiad yn gwaethygu a nifer y di-waith ar gynnydd, maen amserol iawn felly mai nofel am gymeriadau sydd yn ddi-waith yw hon ac yn cwrdd yn swyddfar di-waith. Dywed Daniel mai cyfnod yn Aberystwyth yn y nawdegau wnaeth ei ysbrydoli i ysgrifennu'r nofel.

Y prif gymeriad ydi Bryn Yale, newyddiadurwr a etifeddodd ddarn o dir syn cael ei ddefnyddio ganddo i wireddu ei freuddwydion criced rhyngwladol. Ar yr olwg gyntaf dyma gymeriad sydd wedi colli gafael ar realiti, ond efallai mai ef sydd gallaf yn y pen draw. Ymhlith y cymeriadau eraill mae Richard Baloo Williams sydd wedi newid ei enw yn swyddogol i fod yr un fath i hoff gymeriad Disney yn Jungle Book. Cawn gwrdd hefyd Dafydd Gregory sydd yn yfed ei hun yn dwll ac yn dal i lynu wrth ei freuddwyd o fod yn fardd, gan wrthod wynebur gwirionedd nad oedd yr awen ganddo erioed, ac yntau wedi ei osod yn y pedwerydd dosbarth mewn cystadleuaeth farddoni yn Eisteddfod yr Urdd unwaith. Adar brith eraill yw Harri Gibson sydd yn gweithio ar y slei a John Burton, cyn-werthwr yswiriant sydd yn taflu ei filiau dros glogwyn ac yn twyllo'i wraig ei fod yn dal i weithio bob dydd. Ymhlith y rhai eraill o griwr di-waith mae Joyce a Sioned - hithau hefyd 'i breuddwydion, nad ydynt hyd yma wediu llwyr ddryllio. Y dihiryn yw Emlyn Pugh, datblygwr tai sydd yn awchu am dir Bryn Yale.

Yn ei nofel ddiweddaraf mae lle amlwg gan Daniel i hiwmor ac ir unigolion rheiny sydd yn cymryd eu hunain ormod o ddifrif. Elfen gref o waith Daniel yw deialog fyrlymus, ac maer golygfeydd a geir yma yn argyhoeddi ac yn cynnal y stori'n dda. O bosib, tuar diwedd, gellid bod wedi ymestyn rhai or golygfeydd. Ond dyma nofel ddifyr a fydd yn siŵr o wneud i bob darllenydd chwerthin.

Llion Iwan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Daniel Davies yn Llanarth ac mae dal i fyw yng Ngheredigion. Bun un o olygyddon y cylchgrawn Seren Tan Gwmwl ers ei ddyddiau coleg. Hei-Ho! yw ei drydedd nofel yn dilyn Pele, Gerson ar Angel a Gwylliaid Glyndŵr.
Gwybodaeth Bellach:
Darlun o fywyd pobl ddi-waith yn Aberystwyth a geir yn y gyfrol hon. Maen frwydr rhwng y prif gymeriad, Bryn, sydd am gadw ei etifeddiaeth deuluol ai gymdogion.

Ffermwyr aflwyddiannus sydd am brynu ei gae er mwyn ei ddatblygu i wneud arian. Mae Bryn yn cwrdd r holl gymeriadau eraill yn y sesiynau yn y Ganolfan Waith yn y dre ...

Nofel llawn hiwmor syn darlunio bywyd cymeriadau brith ar ymylon cymdeithas ac syn dod i uchafbwynt wrth iddynt fynd ar daith anhygoel mewn bws wedi ei ddwyn ...

******************************
Nofel am y Wasgfa Ariannol

Prin ywr sn am effaith y wasgfa arianol bresennol ar fywydau unigolion yng Nghymru. Mewn nofel newydd mae Daniel Davies yn cyfleu yr hyn maen ei olygu i fod yn ddi-waith, a hynny ar sail ei brofiad personol o fod yn y sefyllfa honno.

Maer nofel Hei-Ho! yn dilyn anturiaethau comig saith person syn gorfod ymuno chanolfan ar gyfer y di-waith yn ystod Gwasgfa Ariannol 2009.

Maer nofel yn ymdrin sut maer saith syn cynnwys morwr, gweithiwr archfarchnad, adeiladwr, a gwerthwr yswiriant yn goresgyn eu problemau unigol a chymdeithasol i ennill eu rhyddid personol.

I lwyddo maen rhaid ir saith helpu ei gilydd i frwydro yn erbyn swyddogion penboeth y Llywodraeth, yr heddlu, ffermwyr barus, partneriaid anghefnogol a dol tafleisiwr or enw Slick Willard, ymysg eraill.

Yr ysgogiad ar gyfer y nofel Hei-ho! oedd profiad Daniel o fod yn un o aelodaur Job Club yn Aberystwyth yn ystod y 90au: "Mae bod yn ddi-waith yn arwain at deimlad o gael eich ynysu, o golli hunanhyder ac o anobeithio, yn arbennig mewn sefyllfa o ddirwasgiad, meddai Daniel. Ond dwin gobeithio bod y nofel yn dangos y ffordd mae pobl mewn diweithdran cefnogii gilydd, gyda mwy o gyd-dynnu weithiau nag sydd mewn byd gwaith.

Pawb drostoi hun yw hi erbyn hyn, ond bwriad y nofel yw rhoi golwg wahanol ar bethau gan roi darlun o bobl yn ymgyrchu a tharo nl, a hynny mewn ffordd ysgafn, gomic, gobeithio.

Mae cymeriadaur nofel yn cael eu cymharu saith corrach y chwedl Eira Wen a ddarlunir ar glawr y nofel. Maer gymhariaeth byd rhithiol Disney yn un addas am fod yn well gan rai or cymeriadau fyw mewn byd ffantasi yn hytrach na wynebur gwirionedd am eu sefyllfa, meddai Daniel.

Hefyd, mae personoliaethaur saith prif cymeriad yn y nofel yn cyfateb i saith corrach y chwedl, sef, Happy, Grumpy, Sleepy, Bashful, Sneezy, Dopey, a Doc.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Rwdlan:6. Mali Meipen
Angharad Tomos
£2.95
 
Prynwch
Brithyll
Dewi Prysor
£7.95
 
Prynwch
Rara Avis
Manon Rhys
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch