Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llwch – Hunangofiant Elvey MacDonald
Elvey MacDonald
ISBN: 9781847711427 (1847711421)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant gŵr a gafodd ei fagu ym Mhatagonia ond sydd wedi ymgartrefu yng Ngheredigion. Cawn ddarlun byw o fywyd ei fagwraeth yn y Wladfa a hanes y cymeriadau rhyfedd yn ystod ei blentyndod. Mae'r awdur yn datgelu pam y daeth draw i Gymru a'r argraffiadau sydd wedi gadael eu hôl arno. Darlun gonest o fywyd yn llawn atgofion hyfryd a rhyfeddol.

The autobiography of Elvey MacDonald who was raised in Patagonia but has settled in Ceredigion. We have a vivid portrayal of his upbringing in the Welsh colony, and the unique characters that surrounded him in his youth. The author tells us why he moved to Wales, and the impressions that have stayed with him. An honest reminiscence.
Y maer gyfrol hon yn ddadl yn erbyn ei theitl oni bai ein bod yn derbyn dehongliad Idris Jones or gair yn hytrach nag un y Salmydd. Mewn dosbarth Ysgol Sul rywdro, dyfynnais y pennill: Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr a gofyn, Ai dyna yden ni mewn gwirionedd? Llwch? Ie,' oedd ateb Idris Jones y gwerinwr deallus ond llwch aur.

Ar llwch aur syn bwysig yn y gyfrol hon sef pobl, pobl y Wladfa a phobl Cymru oherwydd y maer hunangofiant hwn yn fabinogi dinesydd dwy wlad ac un a fun ymwneud phobl o bob math gydol ei oes.

Adnodd pwysicaf yr hunangofiannydd, fel yr awgrymar enw, yw cof da, ac y mae gan Elvey MacDonald gof anhygoel yn ogystal ffynonellau cyfoethog i dynnu ohonyn nhw, mewn pobl ac mewn archifau.

Temtasiwn person felly yw gorlwythor darllenydd manylion syn bwysig ir sgrifennwr ond sy naill ain ddibwys ir darllenydd neun cymhlethu sefyllfaoedd. A dyna fy unig feirniadaeth. Gellid bod wedi hepgor rhai manylion, y cronicl o fynd yn sl ar deithiau er enghraifft, a thynhau ambell saga, fel un Radio Ceredigion hanes pwysig iawn ond syn dal i droi fy mhen. A yw golygyddion ein gweisg yn bobl rhy foneddigaidd i ddefnyddior gyllell, tybed?

Wedi dweud hynny mae hon yn gyfrol bwysig, gan ŵr amryddawn syn deall y Wladfa ac yn gwybod ei hanes ac un y bu ei gyfraniad i fywyd Cymru yn allweddol i lwyddiant amryw oi mudiadau ai sefydliadau. Dadlennol ywr bobl a enwir ac a ganmolir, a dadlennol hefyd y rhai nas enwir. Rhaid gydar hunangofiant hwn fel gyda phob un arall, ddarllen llawer rhwng y llinellau.

Mae ganddo straeon difyr tu hwnt am sefydliadau Cymru, am ei deulu ac am bobl yn gyffredinol. Wn i ddim a ellir ei alwn aderyn drycin, ond yn sicr bu mewn sawl storm gan adrodd amdanynt mewn arddull hynod hawdd iw darllen, un lenyddol ystwyth naturiol. Dywed yn rhywle iddo ddatblygu arddull ffeithiol ac anystwyth syn anodd cael gwared arni. Wel fe lwyddodd yn rhyfeddol yn y gyfrol hon, ac mae rhannau ohoni, fel y paragraff olaf un er enghraifft, yn ddarnau o lenyddiaeth goeth.

Dyma hunangofiant syn fwy na hanes un person ac syn haeddu adolygiad manylach nag a ganiateir yma. Yn arferol byddai darllen cyfrol o bron i bedwar can tudalen yn ymdrech i mi. Doedd hon ddim, darllenais hi mewn deuddydd gan anwybyddu goruchwylion eraill a hynny yn gwbwl ddiedifar!

Elfyn Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Yn ei hunangofiant mae Elvey hefyd yn edrych nl ar ei yrfa yn gweithio ir Urdd, ac fel pennaeth Eisteddfod yr Urdd am flynyddoedd maith. Dyma gyfrol llawn storiau dadlennol a dadleuol am berson fun ganolog yn codir ymwybyddiaeth am hanes y Wladfa ac a fu hefyd mor weithgar a neb yn hyrwyddor diwylliant Cymraeg mewn sawl rhan o Gymru.

Dyma hunangofiant "Mr Patagonia" ei hun, Elvey MacDonald. Ganwyd a magwyd Elvey yn llwch y Wladfa a chyflwynir golwg unigryw o'r lle yn y gyfrol hon, sy'n chwalu'r rhamantiaeth arferol gan ddarlunio tlodi ei gyndeidiau ac, yn wir, tlodi ei deulu ei hun a'r frwydr gyson i gael dau ben llinyn ynghyd. Law yn llaw a'r tlodi cawn storiau sy'n dod a'r Gaiman a Threlew yn fyw o flaen ein llygaid wrth iddo ddarlunio bywyd diwylliannol, crefyddol a gwleidyddol y rhanbarth yn ogystal a'i fywyd personol ei hun.

Eisteddfodau Cymru aeth a'i fryd wrth iddo ddychwelyd i Gymru ac ymuno a staff yr Eisteddfod Genedlaethol am bum mlynedd cyn cael ei apwyntio yn brif drefnydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, a hynny am bron i chwarter canrif. Do, wynebodd broblemau yn y ddwy eisteddfod, ond hefyd daw gwen i'r wyneb wrth iddo adrodd y troeon trwstan a'r doniol tra bu yn y swyddi hyn. Fel y gall pawb sy'n adnabod Elvey ddisgwyl, cawn ei farn yn onest a hynny heb flewyn ar dafod wrth iddo adrodd am rai digwyddiadau digon anodd...

Elvey yn diolch i Rod Richards am dwf y Gymraeg y Wladfa

Wrth gyhoeddi ei hunangofiant yr wythnos hon, mae Elvey MacDonald yn diolch i Rod Richards am y cymorth sydd wedi dod ir iaith Gymraeg yn y Wladfa. Yn l Elvey: Bu cyfraniad Rod Richards yn allweddol i sefydlu Cynllun yr Iaith Gymraeg, yn ogystal phenderfyniad cyson ei olynwyr yn y Swyddfa Gymreig ac yna Llywodraeth Cymru iw ddatblygu ymhellach.

Oherwydd y gwaith hwn daw nawdd blynyddol ir Gymraeg yn y Wladfa, ond yn ei gyfrol Llwch ceir darlun o fywyd tlawd, caled ac anodd gan Elvey MacDonald a fagwyd yno, ac maen cydnabod mai truenus oedd pethau ar y Gymraeg tan ddathliadaur canmlwyddiant yn 1965. Meddai Elvey: Am ychydig flynyddoedd, cefais y fraint o fyw ymhlith llawer iawn o bobl oedd yn medru byw y rhan fwyaf ou bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg. Serch hynny, roedd yn amlwg nad oedd y mwyafrif o nghyfoedion yn arddel iaith eu cyndadau mwyach. Allfudodd llawer iawn o siaradwyr Cymraeg ifanc i chwilio am waith mewn dinasoedd mawrion, i beidio dychwelyd ond ar wyliau. Ar yr un pryd, llifai mewnfudwyr o daleithiau eraill atom. Yn gyfochrog r broses honno, tyfodd y duedd i ystyried y Gymraeg fel iaith eilradd ac i drin ei siaradwyr gyda dirmyg, gan lwyddo i droi llawer ohonynt hwythau yn ei herbyn.

Ond mae Elveyn gweld arwyddion gobeithiol: Dathliadau Canmlwyddiant y Wladfa fur cyfrwng i drawsnewid yr agwedd gyffredinol. Cododd ymwybyddiaeth pobl o gamp yr arloeswyr ac, am y tro cyntaf ers degawdau, dechreuodd nifer ou disgynyddion arddel eu tras. Bellach, mae dyrnaid o deuluoedd yn ceisio maguu plant yn siaradwyr Cymraeg naturiol. Yn yr ewyllys ar gallu i drosglwyddor iaith ir cenedlaethau newydd y mae cyfrinach ei dyfodol yno...

Mae Llwch eisoes wedi cael clod gan feirniaid, a dywed un or arloeswyr o ran dysgu Cymraeg yn y Wladfa, Cathrin Williams: Maen anodd iawn meddwl am unrhyw un arall allai roi inni ddarlun mor ddiffuant o Gymru ac Ariannin a gwneud hynny gydar fath ddeallusrwydd ac anwyldeb.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Meirionnydd's Story - The ...
Michael Senior
£1.95
 
Prynwch
Cyfres Broydd Cymru: 9. ...
Eryl Owain
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Broydd Cymru: 10. ...
Ann Gruffydd Rhys
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch