Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Yogi - Mewn Deg Eiliad, Hunangofiant Bryan Davies
Bryan Davies
ISBN: 9781847711854 (1847711855)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Elfyn Pritchard Fformat: Clawr Meddal, 214x140 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant dirdynnol Yogi, y chwaraewr rygbi a barlyswyd wrth chwarae rygbi i'r Bala. Dyma un o straeon tristaf ac anoddaf y byd rygbi yn y blynyddoedd diwethaf. Roedd Yogi yn 49 oed, ac yn chwarae ei gêm olaf i'r Bala, lle gwnaed ef yn gapten am y dydd, ond o fewn deg eiliad, chwalwyd ei fywyd yn llwyr. Datgymalodd sgrym gynta'r gêm, a thorrodd Yogi ei wddwg.

The traumatic autobiography of Yogi, the Bala rugby player who was paralysed while playing his final game for the club at 49 years of age. He had been made captain for the day, but within 10 seconds his life was shattered as the first scrum collapsed, and Yogi broke his neck. This is one of the sadddest and most painful rugby stories of recent years.
O ystyried y ddamwain drychinebus a ddigwyddodd i Yogi, neu Bryan Davies or Bala, un prynhawn Sadwrn ym mis Ebrill 2007, pan dorrodd ei wddf mewn gm rygbi, fe allech dybio mai cyfrol ddigalon ac anodd ei darllen fyddai hon. Yn wir mae yma ddarnau dirdynnol iawn, ond yr hyn syn disgleirio trwyr cyfan yw cymeriad unigryw Yogi cyn y ddamwain, ac yn sicr wedyn, a gwydnwch a chariad anhygoel ei deulu yn ei gefnogi trwy brofiad syn anodd iawn i unrhyw un arall ei ddychmygu.

Cawn olwg unigryw ar fagwraeth ddigon caled bachgen a aned yn ardal Corwen tua diwedd y 50au. Go brin y gellid dweud bod ei flynyddoedd cynnar yn rhai hapus ac fe fun gyff gwawd iw gyfoedion mewn mwy nag un ysgol am wahanol resymau. Ond dawn amlwg bod yma gymeriad arbennig, rhywun oedd yn aeddfetach nai oed oherwydd profiadau bywyd, ond rhywun hefyd wnaeth fyw ei fywyd ir eithaf. Mae yma lu o storau difyr am anturiaethau Yogi yn yr ysgol, yn chwarae pl-droed ac wedyn yn chwarae rygbi, ac maen amlwg ei fod yng nghanol pob hwyl a phob anturiaeth.

Cawn hefyd ei hanes ar l y ddamwain, a thrwy ei onestrwydd ai hiwmor cawn gipolwg ar fan na ddymunai yr un ohonom fynd iddi. Maen siŵr bod hynnyn adlewyrchu camp yr awdur, Elfyn Pritchard, a fun tynnur gyfrol at ei gilydd, a'i grefft oedd medru cuddio ei gyfraniad mor llwyddiannus. Nid Yogi ei hun yn unig syn siarad yn y gyfrol; mae ei wraig, Susan, hefyd yn rhoi ochr arall y stori ac yn cofnodi ei phrofiadau hi a'r plant wrth wynebur diwrnod duaf hwnnw yn eu hanes ai ganlyniadau. Mae eu hagwedd bositif, gefnogol hwythau yn wers bwysig i bawb ohonom.

Dyma gyfrol fydd yn ysbrydoli pawb wnaiff ei darllen. Ynddi gwelir bod agwedd bositif, cariad teulu a ffrindiau ar gallu i wynebu bywyd yn yr ysbryd cywir yn medru ein tywys drwyr oriau tywyllaf.

Beryl Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ar bnawn Sadwrn 21 Ebrill 2007 clywodd Yogi glec anferth yn ei ben. Wrth i sgrym gyntaf y gem rhwng y Bala a Nant Conwy ddatgymalu teimlai'r glec fel "gwn twelf br" drwy ei ben, a gwyddai Yogi yn syth ei fod wedi torri ei war. Mewn deg eiliad fe loriwyd Yogi am byth.

Yn y llyfr hwn cawn stori Yogi ers y glec enbyd honno. Cawn rannu'r boen, yr hunllefau a'r triniaethau niferus y bu'n rhaid iddo eu dioddef, cyn gallu gwireddu'r freuddwyd o ddychwelyd adre i'r Bala at ei deulu.

Fel ail ran i bob pennod mae Yogi'n edrych 'nl ar ei fywyd caled, digyfaddawd cyn y ddamwain. O ddianc o'r ysgol wedi dyrnu ei athro daearyddiaeth yn 12 oed, i ddianc o grafangau'r heddlu yn ei gar, roedd ei fywyd yn un o gyffro a helynt di-baid, nes iddo ffeindio boddhad yn chwarae rygbi i'r Bala a setlo lawr yng nghwmni'r blismones leol.

Yn nhrydedd rhan pob pennod cawn ymateb y blismones honno, Susan, a fu fel craig i Yogi wedi'r ddamwain. Cawn ei stori emosiynol, ddagreuol o orfod delio a'r ergyd enbyd hon i'r teulu. Wynebodd y cyfan yn syfrdanol o gadarnhaol, a gwnaeth bopeth yn ei gallu i ddod a chymaint o normalrwydd yn l i'w bywyd hi, Yogi, Ilan a Teleri.

Bu Bryan Davies bron marw, ond oherwydd ei gryfder ar gofal a gafodd, daeth drwyddi. Mae bellach wedi symud nl adref ar l cyfnod hir yn yr ysbyty, ac er yn gorfod cael gofal 24 awr y dydd, maer gyfrol hon yn dyst iw gryfder, ei ddyfalbarhad ai gymeriad, sydd wedi ysbrydoli cymaint.

Yn ogystal storir ddamwain, y driniaeth ai fywyd wedi ei barlysu, ceir hanes arbennig o ddifyr ei fywyd caled, digyfaddawd cyn y ddamwain. Maen un o arwyr y Bala ac maer gyfrol hon yn un y bydd pawb yn yr ardal a phawb syn ymddiddori mewn rygbi yn ei thrysori.
Diweddarwyd ar 26 Tachwedd 2009
Cyn Ebrill 21, 2007 dim ond ei deulu, cyfeillion ar gymdeithas leol a wyddai pwy oedd Yogi, ond wedi i sgrym ddymchwel mewn gm rygbi ar brynhawn braf o wanwyn daeth y wlad gyfan i adnabod ei enw a chlywed ei hanes.

Wedi i Yogi fod yn chwarae rygbi i glwb Y Bala ers dros ugain mlynedd, yn 49 oed fe benderfynodd mai'r gm yn erbyn yr hen elynion, Nant Conwy fyddai ei gm olaf dros y clwb a rhoddwyd yr anrhydedd o fod yn gapten y dydd iddo. Wedi arwain y tm ar y cae yn llawn balchder, daeth tro ar fyd yn eiliadau cyntaf y gm. Wedi ir ddau dm glymu i ffurfio sgrym, fe ddymchwelodd gan dorri gwddf Yogi.

Ron in gwybod yr eiliad y digwyddodd y ddamwain mod i wedi torri y ngwar, meddai Yogi syn dad i ddau o blant, Ilan a Teleri. Wedyn roedd yn rhaid i mi neud penderfyniad yn y fan ar lle os on in mynd i roi fyny a marw neu baffio ymlaen, a dyna wnes i.

Yn dilyn y ddamwain fe dreuliodd Yogi ddwy flynedd yn derbyn gofal dwys mewn ysbytai gwanhaol gan gynnwys uned arbennig yn Southport. Wedi ei barlysu yn llwyr oi wddf lawr, mae bellach wedi dychwelyd ir Bala i fyw ble maen ddibynnol ar beiriannu iw helpu i anadlu ac iw gadw yn fyw.

Maer gyfrol hon, a gyhoeddir gan y Lolfa, yn dilyn Yogi wedir ddamwain, drwy ei boen, nifer fawr o driniaethau ar frwydr i gyrraedd adref. Ond, cawn yma hefyd fwrw golwg yn l ar ei fywyd lliwgar, oi ddyddiau cynnar yng Nghorwen, drwy ei lencyndod lliwgar a sawl tro trwstan arall.

Ma rywun yn meddwl eu bod nhwn nabod y person ma nhw wedi ei briodi ers bron i ugain mlynedd, ond dwi wedi dysgu lot, lot fawr o bethau am Yogi o ddarllen y llyfr, meddai Susan ei wraig sydd hefyd yn cyfrannun helaeth ir gyfrol.

Yng ngeiriau Yogi, drwy gymorth Elfyn Pritchard fe gawn glywed am ei fagwraeth galed. Fe symudodd y teulu o Gorwen i Langwyfan, ond gan nad oedd digon o arian gan ei fam i brynu gwisg ysgol newydd iddo fynychu Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun, bun rhaid bodloni ar ei hen wisg ysgol, Ysgol Berwyn y Bala. Gydar logo YBB ar ei siwmper, fe ddechreuodd y plant ei elwn Ysgol Yogi Bear, ac fe lynodd yr enw. Erbyn hyn mae pawb yn ei adnabod fel Yogi. Ond, doedd ysgol a Yogi ddim yn cyd-dynnu a threuliodd flynyddoedd yn esgus iw fam ei fod y yn yr ysgol pob dydd a fyntau yn gweithion galed ar fferm gyfagos.

Bu Yogi hefyd yn chwaraewr pl-droed brwd ac fe adroddir sawl stori am helbulon y tm yn y gyfrol hon gan gynnwys noson o gwffio mewn clwb nos yn Llandudno. Ceir yma hefyd straeon ffraeth am Yogin ceisioi orau i fercheta, ei drybini gydar heddlu a sawl digwyddiad digrif gydar tm rygbi.

Ond, ynghanol y straeon doniol ar miri, cawn hefyd glywed am ei frwydr ddyddiol wedir ddamwain, yr oriau llethol o driniaethau di-ri ar boen ar rhwystrau o geisio gwella digon i gyrraedd adref. Ei wraig Susan syn adrodd nifer or hanes hwn yn y gyfrol wrth iddi gofnodi ei theimladau a'i hymateb hi a gweddill y teulu ir ddamwain. Yn y gyfrol hefyd fe gawn glywed gair gan y plant Ilan a Teleri wrth iddynt ymdopi au newid byd.

Meddai Yogi, Os oes yna rwbath allwch chi gymryd allan or llyr fel ysbrydoliaeth,mi fyddain fwy na hapus.

Nid hunangofiant un gŵr yn unig a geir yma, ond hanes teulu cyfan wedi i brynhawn Sadwrn cyffredin droin hunllef mewn eiliadau. Fe geir y llon ar lleddf y dirdynnol ar dyfalbarhad a hanes un teulu cyffredin yn ymdopi newid byd yn llwyr.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffrindiau'r Wyddor (CD)
 
£13.27
 
Prynwch
Cardiau Iaith
Elin Meek
£10.00
 
Prynwch
Naw Mis
Caryl Lewis
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch