Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Malcolm Allen – Hunangofiant
Malcolm Allen
ISBN: 9781847711861 (1847711863)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Geraint Jones Fformat: Clawr Meddal, 214x140 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y chwaraewr pêl-droed a'r sylwebydd poblogaidd Malcolm Allen o Ddeiniolen. Fel pêl-droediwr cafodd ei wrthod gan Ron Atkinson, a dybiai ei fod yn rhy fach, ond cafodd gyfle yn Watford o dan Graham Taylor a chwaraeodd i Norwich, Oldham ac yna i Newcastle o dan Kevin Keegan. Enillodd 14 cap dros Gymru. Ysgrifennwyd ar y cyd â Geraint Jones.

The autobiography of the footballer and popular TV pundit, Malcolm Allen of Deiniolen. As a player he was rejected by Ron Atkinson, who believed he was too small, but was given an opportunity by Graham Talyor with Watford. He also played for Norwich, Oldham and then for Newcastle United under Kevin Keegan. He won 14 caps for Wales.
Maen debyg mai rhyw berthynas chwerw-felys sydd gen i a hunangofiannau. Am ryw reswm, llyfrau or fath syn dueddol o fod ar waelod y pentwr iw darllen ond, yn aml, dymar union lyfrau syn rhoir boddhad mwyaf. Y gamp gyda chyfrolau or fath yw sicrhau nad oes gormod o gatharsis hunanganolog ynddynt, ac er bod elfen o hynny yma, maer gyfrol yn llwyddo i gyfuno hanes personol digon helbulus ar adegau hanesion difyr am gydnabod, am deulu ac am enwau byd-enwog.

A stori chwerw-felys yw un Malcolm Allen - y bachgen bach o bentref Deiniolen, Eryri, Gwynedd (fel y cawn ein hatgoffan aml), y pl-droediwr proffesiynol ar sylwebydd cyffrous a lliwgar. Daeth hin amlwg fod ganddo dalent a photensial i chwarae pl-droed ers pan oedd yn ifanc iawn, a cheir rhywfaint o ddealltwriaeth or aberth ar hunanbenderfyniad sydd ei angen i lwyddo. Ac yntau prin yn un ar bymtheg oed, gwelwyd ef yn gwireddu breuddwydion cymaint o fechgyn tebyg iddo drwy gael cynnig prentisiaeth gan glwb pl-droed Watford; tm oedd ar ei brifiant dan berchenogaeth y canwr Elton John ar rheolwr hynaws, dawnus, Graham Taylor. Yn l Iwan Roberts, ei gyd-sylwebydd ar Radio Cymru, datblygodd Malcolm Allen i fod yn un or sgorwyr mwyaf clinigol a gynhyrchodd Cymru erioed.

Er i mi deimlo fy mod yn gwybod rhywfaint oi hanes yn barod, roedd dysgu am fywyd pl-droediwr proffesiynol ar y lefel uchaf un yn hynod ddifyr - or clebran ar y cae ir betion drwm ar gmau ar parton meddwol. A dydy e ddim yn ofni ei dweud hi fel mae ef yn ei gweld hi chwaith, a dydy hi ddim yn debygol fod Malcolm Allen ar restr cardiau Nadolig John Toshack na Bobby Gould.

Maen amlwg wrth ddarllen y gyfrol fod ei deulu yn Neiniolen a Watford yn bwysig iawn iddo, ac mae fel pe bain teimlo ir byw pan fon ei gadael i lawr o ganlyniad i'w gamweddau niferus. Maer rheiny, fel arfer, yn deillio o or-yfed alcohol, yn enwedig pan gafodd anaf difrifol i'w ben-glin. Ond mynna nad yw, ac na fu erioed, yn ddibynnol ar alcohol a diddorol hefyd oedd darllen yr hanes am sut y gwnaeth sgan ar ei ymennydd ddadlennu cyfrinachau am ei ymddygiad.

Mae Cymreictod wedi dod i olygu rhywbeth llawer mwy iddo'n ddiweddar ac mae ei ddycnwch i ddysgu siarad Cymraeg graenus unwaith eto yn dangos dyfalbarhad a phenderfyniad oedd yn nodweddiadol oi fywyd cynnar er mwyn llwyddo mewn byd hynod gystadleuol. Meddai mewn un man, Ac roedd yr awydd hwnnw i wella, a datblygu, a chryfhau, yn awydd dwfn, dwfn ynof, yn rhan om henaid. Mae'r elfen bengaled iw gymeriad yn cael ei hamlygu o dro i dro ond maen gallu chwerthin am ei ben ei hun hefyd ac mae ei gyfieithiad llythrennol o peach of a goal yn ddoniol iawn!

Gall neb gymryd oddi ar berson ei hanes personol a thrwyr gyfrol down i wybod am gyrraedd uchelfannau proffesiwn cystadleuol tu hwnt ac am ddisgyn i waelodion enbyd hefyd. Maer storin un ddiflewyn-ar-dafod, yn lliwgar, yn ddiddorol ac yn ddifyr iawn ond rwyn teimlo bod ganddo dipyn o ffordd i fynd eto cyn ei fod en gallu llwyr argyhoeddi pobl ei fod wedi dysgu gwers or hyn sydd eisoes wedi digwydd yn ei fywyd.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma hunangofiant emosiynol a gonest un o bl-droedwyr mwyaf adnabyddus Cymru a bendiliodd o uchelfannau i iselfannau'r gm. O chwarae i Kevin Keegan yn Newcastle ac i Terry Yorath yn nhm Cymru cyflawnodd Malcolm y cyfan a freuddwydiodd fel pl-droediwr. Ond dioddefodd hefyd siomedigaethau enbyd, yn cynnwys ofnau gwaethaf chwaraewr, sef anaf pen-glin a chwalodd ei yrfa yn ei anterth, ac yntau yn ddim ond 28 oed.

Roedd Malcolm hefyd yn un o gymeriadau mwyaf lliwgar y gm, ac ildiodd i demtasiynau alcohol a gamblo ar ei gyfnodau isaf. Bu mewn ffrae gyda sawl rheolwr ac yng nghelloedd yr heddlu fwy nag unwaith, heb son am fariau tan yr oriau man gyda rhai o fawrion y gm ... Ond mi ddaeth drwyddi a dygymod 'i anafiadau a'i broblemau nes dod yn un o sylwebwyr mwyaf hoffus a deallus y gm ar y cyfryngau yng Nghymru.

Yma mae'n cyflwyno stori ei fywyd yn ddi-flewyn ar dafod, gan roi ei farn ar reolwyr a'r byd pl-droed yng Nghymru a thu hwnt, yn ogystal mynegi ei falchder o gael dychwelyd i weithio yng Nghymru a thrwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Malcolm Allen yn chwedl yn y byd pl-droed, a cheir cannoedd o storiau am ei helyntion oddi ar y cae: partion gyda Elton John, meddwi drwyr nos gyda Paul Gascoine, yng nghelloedd Heddlu Newcastle, heb sn am helyntion ei fywyd personol sydd wedi bod yn y papurau yn gyson. Mae Malcolm yn gwbl onest yn y llyfr am ei drafferthion personol yn ogystal ag am ei berthynas gyda rheolwyr a chymdeithas pl-droed Cymru.

*********************************
Dyma gyfrol emosiynol a gonest syn croniclo gyrfa a bendiliodd o uchelfannau i iselfannaur gem. Wedi ei eni ai fagu yn Neiniolen, arweiniodd ei obsesiwn cynnar r bl gron yng Ngogledd Cymru i Malcolm yn hogyn un ar bymtheg i symud i Watford i wneud ei brentisiaeth o dan arweiniad Graham Taylor. Yna, symudodd i nifer o glybiau cyn ymuno ar mawrion yng ngogledd Lloegr yn Newcastle. Cafodd Allen yrfa lwyddiannus gyda Chymru yn ennill 14 cap a sgorio 3 gl.

Gyda theyrngedau gan bersonoliaethau pl-droed megis Kevin Keegan, maer hunangofiant, yn dilyn Malcolm, oi ddyddiau cynnar yn Watford iw ddyddiau llwyddiannus yn sgorio goliau yn Millwall at ei falchder yn gwisgo crys coch Cymru. Mae e hefyd yn adrodd yr amser pan fun rhan or gm ddramatig Cymru yn erbyn Romania ym Mharc yr Arfau yn 1993 ar canlyniad oedd wedi cael effaith fawr ar bl-droed yng Nghymru.

Dywedodd Malcolm Allen, Dwi wedi bod yn meddwl am sgwennu fy hunangofiant am y bum mlynedd ddiwethaf ond dyw hi ddim wedi bod yn amser iawn tan nawr. Dyw e ddim wedi bod yn hawdd iw ysgrifennu - mae 'na rhai cyfnodau a phenodau anodd wedi bod. Dydy o ddim yn gyson o gwbl ond fel na mae fy mywyd i! Mae mam a dad wedi bod yn gefnogaeth fawr i mi ar hyd fy mywyd. Dwin meddwl ei fod on gwneud darllen difyr!

Be oni isio gwneud fwy na dim yn y llyfr oedd cyfleu'r emosiwn ar teimladau gwahanol. Gobeithio bydd y llyfr yn gwneud i bobl feddwl amdana i mewn ffordd dipyn yn wahanol o hyn ymlaen ac yn ysbrydoli pobl i beidio mynd i fyny rhai lonydd (fel dwi wedi gwneud) ac i fyny llwybrau eraill a dilyn eu breuddwydion.

**************************************
Toshack mewn trwbwl medd Allen

Un dyn sydd ddim yn dal nl ar ei feirniadaeth hallt o Toshack a thm Cymru yw cyn beldroediwr Cymru ac Uwchgynghrair Lloegr, Malcolm Allen, syn credu mair rheswm bod Cymru yn dioddef ar y maes pl-droed yw agwedd digyfaddawd, clamp o ego a grym unbeniaethol y rheolwr yn yr ystafelloedd newid. Mae Allen yn datgelur cyfan yn ei lyfr newydd Malcolm Allen - Hunangofiant.

Dydir cyn-ymosodwr ddim yn dal nl wrth iddo wneud ei deimladaun glir am drefn tm Cymru heddiw. Tra na gyrhaeddodd ei lawn botensial cyn ymddeol oherwydd anaf yn 28 mlwydd oed, maen dweud nad oes gan chwaraewyr heddiw yr un awydd i chwarae yn y crys coch nac o dan John Toshack. Yn ogystal datgelu'r uchafbwyntiau ar isafbwyntiau yn ystod ei yrfa, maen disgrifior dor calon o ymddeol yn gynnar oherwydd anaf, ei frwydr gydag alcohol, yfed a gyrru a gamblo, a dychwelyd i Gymru ai brofiadau fel pyndit pl-droed ym myd y cyfryngau Cymraeg!

Yn y llyfr, datgan Allen fod arwyr profiadol a thalentog wedi diflannu or cae. Does dim cymeriadau cryfion yn nhm Cymru - rhai gall chwaraewyr ifainc llai profiadol edrych fyny atyn nhw. Yn l Allen, yr unig un yng ngharfan Cymru heddiw ar fath bresenoldeb yw John Toshack, a'i fai ei hun yw ei fod yn cadwr holl gyfrifoldeb iddoi hun yn hytrach na dirprwyo rhywfaint ohono ir ifainc.
Mae Allen yn gwerthfawrogi gwaith Toshack yn dod r ieuenctid drwy ir lefel uwch, rhoi Brian Flynn yn gyfrifol am eu datblygiad a sefydlu system fydd yn bodoli am flynyddoedd i ddod. Fodd bynnag, mae Allen hefyd yn cwestiynu gallu Toshack i arwain tm Cymru at lwyddiant ac yn dweud mai Cymru syn dioddef oherwydd y grym unbeniaethol sydd ganddo i benderfynu popeth drosoi hun ac yn lei fympwy. Maer awdur yn argyhoeddedig bod angen ailgynnaur tn Cymreig ond na cheir tn o fath yn y byd gyda John Toshack wrth y llyw achos yr aflwydd gyda Tosh yw ei fod wedi collir ffordd yn rhywle.

Wedi ei eni ai fagu yn Neiniolen, Gwynedd, arweiniodd ei obsesiwn cynnar r bl gron yng Ngogledd Cymru i Malcolm yn hogyn un ar bymtheg i symud i Watford i wneud ei brentisiaeth o dan arweiniad Graham Taylor. Yna, symudodd i Norwich City cyn cael ei werthu i Millwall lle arhosodd am dair blynedd cyn ymuno ar mawrion yng ngogledd Lloegr yn Newcastle. Cafodd Allen yrfa lwyddiannus gyda Chymru yn ennill 14 cap a sgorio 3 gl.

Gyda theyrngedau gan bersonoliaethau pl-droed megis Kevin Keegan, maer hunangofiant, sydd ar werth am bris o 9.95, yn dilyn Malcolm, oi ddyddiau cynnar yn Watford iw ddyddiau llwyddiannus yn sgorio goliau yn Millwall at ei falchder yn gwisgo crys coch Cymru. Mae e hefyd yn adrodd yr amser pan fun rhan or gm ddramatig Cymru yn erbyn Romania ym Mharc yr Arfau yn 1993 ar canlyniad oedd wedi cael effaith fawr ar bl-droed yng Nghymru.

Dywedodd Malcolm Allen, Dwi wedi bod yn meddwl am sgwennu fy hunangofiant am y bum mlynedd ddiwethaf ond dyw hi ddim wedi bod yn amser iawn tan nawr. Dyw e ddim wedi bod yn hawdd iw ysgrifennu - mae 'na rhai cyfnodau a phenodau anodd wedi bod. Dydy o ddim yn gyson o gwbl ond fel na mae fy mywyd i! Mae mam a dad wedi bod yn gefnogaeth fawr i mi ar hyd fy mywyd. Dwin meddwl ei fod on gwneud darllen difyr!

Be oni isio gwneud fwy na dim yn y llyfr oedd cyfleu'r emosiwn ar teimladau gwahanol. Gobeithio bydd y llyfr yn gwneud i bobl feddwl amdana i mewn ffordd dipyn yn wahanol o hyn ymlaen ac yn ysbrydoli pobl i beidio mynd i fyny rhai lonydd (fel dwi wedi gwneud) ac i fyny llwybrau eraill a dilyn eu breuddwydion.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Brithyll
Dewi Prysor
£7.95
 
Prynwch
Crawia
Dewi Prysor
£7.95
 
Prynwch
Mr Blaidd
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch