Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Aderyn Brau
Mared Llwyd
ISBN: 9781847711908 (1847711901)Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 194x131 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Aderyn Brau yn dilyn hanes Megan wrth iddi orfod symud o gefn gwlad i ddinas Abertawe, a'r problemau sy'n codi yn sgil hynny - newid ysgol, rhieni'n gwahanu, ardal anghyfarwydd. Ond yn raddol mae'n sylweddoli nad yw pethau'n wael i gyd wrth iddi baratoi ar gyfer eisteddfod yr ysgol, creu perthnasau newydd a datgelu cyfrinach mae ei mam wedi'i chadw oddi wrthi.

Aderyn Brau traces the story of Megan as she is forced to move from the countryside to the city of Swansea, and the problems which arise as a result - changing school, parents splitting up, strange area. Gradually, however, she realises that things are not all bad as she prepares for the school eisteddfod, creates new relationships and reveals her mother's hidden secret.
Un o nofelau yng Nghyfres yr Onnen sydd wedi'u hanelu at ddarllenwyr da 9–13 oed yw Aderyn Brau ac roedd hi地 fraint ac yn fwynhad pur i ddarllen nofel gyntaf yr awdures ifanc hon o Aberystwyth. Mae地 nofel afaelgar sydd wedi段 saernio地 gelfydd. Mae池 iaith yn goeth ac, yn bwysicach fyth, mae iddi stori dda, fyrlymus sy地 siŵr o afael yn nychymyg darllenwyr ifainc.

Dros nos, caiff byd bach delfrydol Megan yng nghefn gwlad Ceredigion ei droi ben i waered wrth i池 ferch fach naw mlwydd oed orfod dygymod thor-priodas ei rhieni. Yn sgil ymadawiad annisgwyl ei thad, gorfodir Megan a段 mam i symud at ei mamgu yn Abertawe i fyw ac mae gorfod ymdopi 竰r bywyd dinesig, newydd hwn yn dipyn o newid byd. Cafodd ei bywyd ei ysgwyd i蜘 wraidd yn sgil ymadawiad dirybudd ei thad.

Merch fach ddryslyd ac unig yw Megan. Nid oes ganddi agosatrwydd ysgol fach Llanfair na段 ffrind bore oes, Leri, a gwahanol iawn yw diddordebau disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Maes Tawe.

Mae地 hunllef lwyr iddi ond daw achubiaeth yn sgil yr un nod fawr sydd ganddi, sef ennill y Gadair yn eisteddfod ei hysgol newydd. Caiff lonydd i ysgrifennu ei stori yn sied Arthur Morris, drws nesaf, ac yno yn yr ardd, daw池 ddau ar draws aderyn brau sydd wedi段 glwyfo. O gael gofal ac ymgeledd, caiff yr aderyn bach hedfan yn rhydd a wynebu bywyd unwaith eto, a dyma地 union yr hyn sy地 digwydd i地 prif gymeriad hoffus ni erbyn diwedd y nofel.

Menna Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Athrawes ifanc yn ysgrifennu nofel i蜘 disgyblion

Aderyn Brau yw nofel gyntaf Mared Llwyd, athrawes ifanc sy地 dysgu plant Blwyddyn 5 yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Bu地 gweithio fel athrawes Saesneg yn Norwy ac ar l sawl blwyddyn yn darllen nofelau i蜘 disgyblion, penderfynodd ysgrifennu nofel ei hun.

Meddai, 擢e fues i地 ysgrifennu yma ac acw yn ystod gwyliau池 ysgol dros gyfnod o tua dwy flynedd. Mae chwech wythnos o wyliau haf yn ddefnyddiol tu hwnt i athrawon!

Mae Mared wedi tynnu oddi ar ei phrofiadau personol yn y nofel. Bu hithau地 ddisgybl mewn ysgol fach wledig, gartrefol yng Ngheredigion fel y prif gymeriad, Megan. Ond mae byd Megan yn cael ei droi ben i waered pan mae hi a段 mam yn gorfod symud o池 pentref i fyw gyda段 mam-gu yn Abertawe O dipyn i beth, daw Megan yn ffrindiau gyda池 hen wr sy地 byw drws nesaf, ac mae池 ddau地 gofalu ar l aderyn bach brau sydd wedi段 glwyfo yn yr ardd. Daw Megan i sylweddoli bod mwy i fywyd yn Abertawe nag a dybiodd ar y cychwyn.

Mae池 nofel yn trafod pynciau a fydd yn apelio at yr oed targed, sef plant 9 i 13 oed sy地 ddarllenwyr da. Meddai Meinir Wyn Edwards, un o olygyddion Gwasg y Lolfa, 溺ae地 amlwg fod Mared yn adnabod ei chynulleidfa i池 dim. Mae地 ysgrifennu地 fywiog ac mae池 cymeriadau地 dal sylw o池 cychwyn. Mae perthynas Megan a池 hen wr yn annwyl iawn ac ry地 ni地 cydymdeimlo hi wrth i蜘 bywyd newid. Does ganddi ddim syniad pam adawodd ei thad mor sydyn ac mae ei mam a段 mam-gu地 cadw rhyw gyfrinach oddi wrthi. Mae池 awdur yn codi pynciau pwysig fel cau ysgolion bach, ac effaith tor-priodas a symud ysgol ar blentyn 11 oed mewn ffordd sensitif iawn, Rwy地 siwr y cawn ni fwy o nofelau gwych eraill gan Mared Llwyd.

Aderyn Brau yw池 bedwaredd nofel yng Nghyfres yr Onnen gan wasg Y Lolfa. Cyhoeddwyd Trwy池 Darlun, Trwy池 Tonnau (Manon Steffan Ros), a Codi Bwganod (Rhiannon Wyn) eisoes.
Diweddarwyd ar 10 Mehefin 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ditectif Geiriau 1
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 2
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 3
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch