Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Stwff - Guto S. Tomos
Lleucu Roberts
ISBN: 9781847712387 (184771238X)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x131 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Guto'n 14 oed. Mae'n cadw dyddiadur. Ond mae'n hollol wahanol i ddyddiadur Adrian Mole ac Anne Frank! Mae'n aelod o deulu anghonfensiynol, mae e mewn cariad gyda bwli, mae'n arwain protest yn erbyn gwersi cyfrwng Saesneg yn yr ysgol ac yn cael ei hun yn ystafell Ffowcyn Jones, y prifathro, yn rhy aml. yn rhy aml. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2011.

This is a novel about a fourteen year old boy, Guto S. Tomos, and the tensions that exist between the characters in his family and his school life. His experiences over a period of about six months will make you laugh out loud and shed the odd tear. Tir na n-Og Award winner 2011.
Cefais gryn fwynhad o ddarllen y gyfrol ddiweddaraf hon yng Nghyfres yr Onnen. Mae’r broliant yn lled-awgrymu taw dyddiadur yn arddull Adrian Mole neu Anne Frank yw’r gyfrol, ond yr hyn a gawn mewn gwirionedd yw llith hunangofiannol Guto, bachgen pedair ar ddeg oed sy’n aelod o deulu anghyffredin, anghonfensiynol. Byw gyda’i ddwy fam, ei ddau frawd a’i ddwy chwaer a wna Guto, ynghyd â Pip, yr ymwelydd achlysurol sy’n ‘gi anwes ond damaid bach yn strae’, a holl ‘stwff’ technolegol y teulu. Dilynwn hanes bywyd diddorol Guto dros gyfnod o ychydig fisoedd, o’r dydd Nadolig gwyllt a gwallgof lle mae Mam yn cael ‘ment’ hyd at ymgais Gwenno ei chwaer fawr i ddod o hyd i’w thad biolegol. Mae’r llyfr yn cynnig darlun llawn gwreiddioldeb o’r troeon trwstan dwys a digri a ddaw i ran Guto, ac yn cyfleu dryswch a doniolwch bywyd yr arddegau cynnar i’r dim.

Mae’r darlun o’r prif gymeriad yn un cynnes a chynnil, ac mae’n hawdd iawn closio ato. Daw’n amlwg nad gŵr cyffredin ’mo Guto S. Tomos. Mae’n feddyliwr tu hwnt o ddwys ac yn fachgen aeddfed a diwylliedig sy’n gyfarwydd â darllen gwaith Dafydd ap Gwilym, James Joyce, Dic Jones a Waldo Williams. Bod yn ‘chwyldroadwr cymdeithasol’ yw ei uchelgais mewn bywyd, a chyfeiria at Che Guavara, Gwynfor Evans, Martin Luther King a Ghandi (ynghyd â Fernando Torres!) fel ei arwyr. Yn wir, daw’r chwyldro i’w ran ar ffurf protest yn erbyn cynlluniau’r prifathro i wahardd gwersi hanes drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol, mewn golygfa ddoniol sy’n un o uchafbwyntiau’r nofel.

Ysgrifenna Lleucu Roberts yn fyrlymus a bywiog, a chwarddais yn uchel sawl tro wrth ddarllen y cyffyrddiadau o hiwmor cynnil a’r deialogi ffraeth a geir gydol y nofel. Hwntw yw Guto, a gwna ddefnydd effeithiol o dafodiaith: geiriau megis ‘clinddarach’, ‘didoreth’, ‘gwagswmera’, ‘bygowthan’, ‘grwgnach’, ‘carlibwns’ a ‘nychdod’, a dywediadau hyfryd megis ‘ta beth a tha p’un ’ny’. Hoffais y defnydd o ‘Yffach Colin!’ a ‘Ffowcyn Ellis!’ fel rhegfeydd hefyd. Ceir cymeriadu tu hwnt o effethiol yn y nofel, gan gynnwys ambell berl o ddisgrifiad – yr un o’r fam grintachlyd ar dudalen 6, er enghraifft: ‘Erbyn hanner awr wedi wyth y bore roedd Mam yn fwy o ferthyr na Tudful’, neu’r disgrifiad o Mr Ffowc y prifathro ar dudalen 69: ‘Sleisen seimllyd o fachan yw Ffowc’.

Rhaid bod Guto S.Tomos wedi llowcio copi o Eiriadur yr Academi i frecwast rhyw fore, oherwydd mae ei eirfa’n hynod drawiadol am fachgen o‘i oed, a gwna ddefnydd o sawl gair ‘mawr’, anghyfarwydd yn ei hunangofiant: ‘cordeddog’, ‘affwysol’, ‘camweithredol’, ‘plygeiniol’, ‘rhywiaethol’, ‘pendifaddau’, ‘hirddioddefus’, ‘ymgnawdoliad’ ac ‘anghonfensiynoldeb’ i restru rhai. Mae hyn yn dda o beth o ystyried taw prif fyrdwn nofelau Cyfres yr Onnen yw herio ac ymestyn ein darllenwyr ifanc gorau. Serch hynny, tybiaf taw ar gyfer plant hynaf yr oed targed - hynny yw, disgyblion Blynyddoedd 8 a 9, os nad rhai hŷn na hynny - y byddai’r llyfr yn gweddu orau, gan fod y themâu yn ogystal â’r ieithwedd braidd yn aeddfed ar gyfer y darllenwyr ieuengaf.

Ond heb os byddwn yn annog pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd i ddarllen a mwynhau’r nofel wreiddiol, ddoniol, wahanol hon.

Mared Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Lleucu Roberts yn awdures boblogaidd ac wedi cyhoeddi nifer o nofelau ar gyfer oedolion (Iesu Tirion, Troi Clust Fyddar, Y Ferch ar y Ffordd) a phlant yn eu harddegau. Enillodd Wobr Tir na Nog 2009 am ei nofel i'r arddegau, Annwyl Smotyn Bach.
Gwybodaeth Bellach:
Mae'r dyddiadur yn llawn hiwmor, yn cynnwys troed nodiadau esboniadwy, sy'n treiddio i feddwl sensitif iawn bachgen yn ei arddegau cynnar.

Stwff: Hanner blwyddyn o fyfyrdodau rebel 14 oed

Mae Lleucu Roberts newydd gyhoeddi ei nofel ddiweddaraf, ond y tro yma mae yn ysgrifennu yn enw rebel ifanc o’r enw Guto S. Tomos. Bachgen 14 oed yw Guto, sy’n ysgrifennu ‘stwff’ yn ei lyfr ysgrifennu newydd sbon â llun Bugatti Veyron du ar ei glawr. Ond nid dyddiadur mo’r gyfrol chwaith. Peidiwch â’i gymharu â dyddiadur Adrian Mole (“Pwy yffach yw Adrian Mole?” gofynna Guto.) nac un Anne Frank (“Dibynnu os cei di dy ladd cyn i ti’i fennu fe,” meddai ei fam wrtho.). Ond digwyddiadau a meddyliau Guto dros gyfnod o amser sydd yma – mae mewn cariad â bwli; yn protestio yn erbyn gwersi cyfrwng Saesneg yn yr ysgol; yn gorfod sefyll gerbron y prifathro, Mr Ffowcyn Jones; ac yn gorfod ymdopi â sefyllfa anodd, anghonfensiynol ei deulu.

Yn ôl Meinir Wyn Edwards, un o olygyddion Cyfres yr Onnen: “Mae Stwff fel chwa o awyr iach. Mae Lleucu Roberts unwaith eto wedi llwyddo i gyfuno’r doniol a’r trist mewn modd sensitif, fel yn ei chyfrol ddiweddar i oedolion Y Ferch ar y Ffordd. Mae’r gyfrol ddarllenadwy iawn ac yn addas ar gyfer yr arddegau ac oedolion. Ysgrifenna Guto droednodiadau i esbonio pwyntiau ymhellach - arddull sydd yn cael ei defnyddio gan rai awduron Americanaidd sy’n ysgrifennu ar gyfer yr arddegau, ond sy’n gwbwl newydd yn y Gymraeg. Wn i ddim sut mae Lleucu, sy’n fam i bedwar o blant, yn medru treiddio i feddylfryd plentyn 14 oed! Ond mae wedi llwyddo.”

Meddai Lleucu Roberts wrth drafod y profiad o ysgrifennu yn llais bachgen ifanc, “Rhaid mai bachgen 14 oed ydw i yn y bôn, achos mae ’meddwl i'n gweithio yn union yr un ffordd ag un Guto. Ond dwi ddim mewn cariad ’da merch 14 oed o’r enw Lisa. A dwi ddim yn gwbod llawer am Bugatti Veyrons. Nac yn hanner addoli Fernando Torres. Erbyn meddwl, dwi ddim yn debyg iawn i Guto. A gweud y gwir dwi ddim byd tebyg iddo fe! Lleucu Roberts (94¾).”

Mae Stwff yn gyfrol arall yng Nghyfres yr Onnen a gyhoeddir gan wasg y Lolfa – cyfres sydd wedi’i hanelu at blant o 10 i 13 oed. Cyhoeddwyd 5 nofel eisoes, sef Trwy’r Darlun a Trwy’r Tonnau (Manon Steffan Ros), Codi Bwganod (Rhiannon Wyn), Yani (Mari Stevens), Aderyn Brau (Mared Llwyd) ac Y Cwestiwn Mawr Meinir Pierce Jones). Mae 5 o’r nofelau uchod eisoes wedi’u cynnwys ar restrau hir Gwobr Tir na nOg yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Enillodd Lleucu Roberts wobr Tir na nOg 2009 gyda’i nofel i’r arddegau hwyr, Annwyl Smotyn Bach.
Gwobrau:
Gwobr Tir na n-Og 2011
Diweddarwyd ar 10 Mehefin 2011I weld y fideo gydag isdeitlau (Cymraeg), ewch i http://www.youtube.com/watch?v=ajoIA6hXfnE
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 3
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 4
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch