Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bywyd ar Ddu a Gwyn - Hunangofiant Annette Bryn Parri
Annette Bryn Parri
ISBN: 9781847712776 (1847712770)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Annette Bryn Parri yn un o brif gerddorion a chyfeilyddion Cymru. Mae ei stori'n dechrau'n ferch fach yn cael gwersi piano. Bellach mae wedi teithio'r byd yn cyfeilio i gantorion megis Bryn Terfel a Gwyn Hughes Jones, ond mae ei gwreiddiau'n ddwfn ym mhentref Deiniolen.

Annette Bryn Parri is one of Wales's foremost musicians and accompanists. Her story starts with the piano lessons she received as a young girl. Despite travelling the world with famous singers such as Bryn Terfel and Gwyn Hughes Jones, her roots remain deep in the village of Deiniolen.
Mae BBC Radio 3 am gydweithio gwybodusion o Goleg Goldsmiths, Llundain, i geisio darganfod ai blynyddoedd o ymarfer offerynnol ynteu dawn gynhenid syn gwneud rhywun yn berson cerddorol. Bydd yn arbrawf pellgyrhaeddol, ac yn gostus dybiwn i. Fel man cychwyn i'r gybolfa arbrofol ac i arbed ychydig o arian ac amser, awgrymaf yn wylaidd ir gwybodusion gael cyfieithiad o Bennod 6 hunangofiant y gyfeilyddes ddawnus o Ddeiniolen, Annette Bryn Parri. Yn wir, byddai darllen y bennod o fudd amhrisiadwy i rieni sy'n awyddus i'w plant ddatblygu'n gerddorol.

Yn bum mlwydd oed gallai Annette chwarae cyfeiliant Arafa Don ar y pnano, fel y cyfeiria at yr offeryn. Dawn gynhenid yw hynny, dybiwn i. Ond ar l darllen Pennod 6, Y Ddynes Dros y Bont pennod fwyaf gafaelgar y llyfr, heb os mae mwy i'r busnes dawn gerddorol ma. Y ddynes a drigai dros y bont yn Nwygyfylchi oedd athrawes biano fwyaf dylanwadol Annette, sef Mrs Rhiannon Gabrielson. Roedd yn gymeriad unigryw, yn ymhyfrydu mewn astroleg a sr-ddewiniaeth ac yn gyson ymwybodol o fodolaeth angylion ac ysbrydion o'i chwmpas! Mewn awyrgylch felly y dechreuodd Annette ehangu gorwelion ei dawn gerddorol. Buan y sylweddolodd yr athrawes fod ganddi ddisgybl hynod dalentog, ond iddi weithion galed ar dechnegau canu'r piano, yn ogystal darllen a chyfansoddi cerddoriaeth. Datblygodd perthynas gerddorol a chyfeillgar hynod rhwng y ddwy.

Tydw i ddim yn gefnogwr brwd o rith ysgrifennu. Mae i'r grefft ormod o ddiffygion a pheryglon. Darllenais y gyfrol hon o glawr i glawr mewn dau eisteddiad ac ymgollais yn llwyr yn y cynnwys. Anghofiais mai Dyfan Roberts oedd y cofnodydd. Llais Annette a glywn drwyddi draw gyda'i phersonoliaeth fyrlymus, dwys, hudolus, a chymleth yn treiddio i'r amlwg. Ei dawn ddiamheuol ar y piano a'i phersonoliaeth arbennig a sicrhaodd le iddi ar lwyfannau mwyaf Cymru, yn cyfeilio i brif artistiaid (a rhai llai adnabyddus yn ogystal) y genedl a'r byd. Hoffwn weld cyfrol o deyrnged iddi yn dilyn yr hunangofiant, yn cynnwys pytiau o werthfawrogiad gan unawdwyr, corau, parton, colegau ac ysgolion, ac eraill a fu'n elwa o'i doniau.

Felly, Radio 3 a Goldsmiths, gair i gall. Beth am fentro ar y fformiwla a ganlyn dawn gynhenid + ymarfer trylwyr a chyson + ymddiriedaeth mewn athrawes + cefnogaeth teulu + personoliaeth apelgar = athrylith gerddorol. Bydd y gost yn llai o lawer na'r arbrawf arfaethedig; mae'r cyfan ar ddu a gwyn am 9.95.

Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Codi clawr ar fywyd du a gwynMozart Deiniolen

Mozart Deiniolen dyna a gafodd Annette Bryn Parri ei galw pan oedd hin ddeg oed. Maer gyfeilyddes o Ddeiniolen yn datgelu sawl gwirionedd syn ymwneud r byd adloniant yng Nghymru, yn ei hunangofiant sydd newydd gael ei lansio gan Y Lolfa. Mae Bywyd ar Ddu a Gwyn yn datgelur person a welir, fel arfer, y tu l ir piano, ond daw i flaen y llwyfan yn y gyfrol onest a theimladwy hon.

Mae ei bywyd wedi bod ynghlwm nodau du a gwyn y piano ers pan oedd hin dair oed. Y gri ddiddiwedd ganddi bryd hynny oedd Dwi isio pnano! Ac wedi iddi gael un, doedd dim stop arni. Pan oedd hin 7 oed, hi oedd cyfeilyddes Ysgol Deiniolen a bun trefnu caneuon Abba ar gyfer cn actol a enillodd yn yr Urdd ac yna cafodd ei berfformio ar lwyfan Neuadd Albert, Llundain, a hithau ond yn 10 oed.

Arweiniodd y digwyddiadau cynnar hynny at brofiadau amgenach ac ehangach. Bun teithior byd yn cyfeilio i fawrion y byd canu Bryn Terfel, Rhys Meirion a Chr Glanaethwy yn eu plith. Maen wyneb cyfarwydd ar lwyfannau eisteddfodau bach a mawr, er iddi benderfynu rhoir gorau i gyfeilio yn yr Urdd ar Genedlaethol am wahanol resymau. Cafodd brofiadau annifyr yn rhai or prif wyliau cerddorol, a chafodd ei galwn amhroffesiynol un tro, a hynny ar gam yn llwyr; ceisiwyd ei gwahardd rhag cystadlu a chyfeilio mewn un eisteddfod; ac un or profiadau mwyaf rhwystredig a gafodd, ar l bod yn ymarfer ar ddarn cyfeilio anodd iawn am ddiwrnodau i gystadleuaeth offerynnol, oedd cael ar deall ar ddiwrnod y gystadleuaeth fod yr offerynnwr hwnnw bellach ddim yn cystadlu! Ond, meddai Annette: Maen rhaid cymryd y du efor gwyn. Maer daith wrth ysgrifennur hunangofiant hwn wedi bod yn un emosiynol iawn, wrth ddwyn i gof y llon ar lleddf.

Wrth ddarllen yr hanesion, down i adnabod Annette fel cymeriad hynaws, caredig, sensitif, a llawn hiwmor. Mae codi arian at elusennau meis T Gobaith yn bwysig iddi, a chafodd brofiadau rhyfeddol wrth gynnal sesiynau cerdd gyda phlant ag anableddau dwys, wrth i un bachgen, nad oedd wedi dangos unrhyw emosiwn cyn hynny, ymateb a gwn fawr ar ei wyneb pan glywodd Annette yn canur piano. Gwyrthiol, oedd sylwr athrawes. Yn l Annette: Mae gweithio phlant ag anghenion dwys yn union fel chwilio am drysor gwerthfawr. Maen anodd cael ato, ond mae o yna yn rhywle. Ac wedi i chi ei ddarganfod, mae o fel aur

Ar y llaw arall, mae hiwmor yn yr ysgrifennu hefyd yr achlysuron hynny y bun rhaid ailrecordio mewn stiwdio deledu oherwydd pyliau o chwerthin direolaeth, ar sawl tro trwstan a fu wrth recordio yn stiwdio Sain, ond nid ywn barod i ddatgelur cyfrinachau i gyd, chwaith! Ceir hanesion doniol wrth deithio gyda Chr y Traeth a Cnoc a Jinsan

A hithau heb gyrraedd ei hanner cant eto, mae eisoes wedi cyflawni cymaint, fel cyfeilyddes, arweinyddes ac athrawes. Ac er iddi deithio i bedwar ban byd a gweithio gyda cherddorion amlycaf Cymru, yr hyn sydd bwysicaf oll iddi yw bod yn wraig ac yn fam, a bod adref yn ei chynefin.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Os Hoffech Wybod ... a ...
Dic Jones
£9.95
 
Prynwch
Creigiau Aberdaron
Gareth F. Williams
£8.95
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 2. Gwenwch!
Nia Parry
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch