Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Daith, Y
Lloyd Jones
ISBN: 9781847713261 (1847713262)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Hydref 2011
Dyma nofel wefreiddiol arall gan awdur Y Dŵr, y tro hwn am daith ryfeddol Mog, gŵr canol oed sy'n chwilio am ei fywyd a'i ieuenctid coll. Mae Mog yn arwain y darllenydd ar daith yn llawn myfyrdodau a hiwmor ar hyd Cymru a Chlawdd Offa lle mae ei wraig, Meg, sydd wedi diflannu, wedi gadael nifer o gliwiau iddo.

Another thrilling novel by the author of Y Dŵr about Mog, a middle-aged man and his journey in search of his lost life and youth. Full of humour and reflections, the reader is led by Mog all over Wales and Offa's Dyke, where his wife, Meg, who has disappeared, has left him a number of clues.
Ar yr wyneb, stori syml am Mog, gŵr canol oed yn chwilio am ei wraig, yw testun y nofel hon. Ond disgrifiad cwbl gamarweiniol o’r gyfrol yw hwn. Mae’r nofel yn gyforiog o themâu, o ffantasi, o fythau, o ddoniolwch a dychan lliwgar. Nofel yn y person cyntaf yw'r Daith, ac mae ysgrifennu yn y person cyntaf yn rhoi rhyddid i Lloyd Jones, a thrwy hynny i Mog, wibio’n chwim o syniad i syniad, ac o un myfyrdod i’r llall. Mae ei feddwl yn galeidosgop o ddarluniau llachar, a dyna’r anhawster wrth ddechrau darllen, ond unwaith y mae dyn wedi dygymod â throadau mynych ei feddwl, mae’n ddarllen dymunol ac amryliw. Mae Mog yn mwynhau geiriau, a gall bentyrru disgrifiadau gan ychwanegu geiriau mewn cromfachau, ôl-nodiadau, a chaniatáu i gwestiynau rhethregol ffrydio, a’r cyfan yn datgelu’r aflonyddwch sydd yn ei enaid. Nid chwilio am Meg yn unig y mae Mog, mae’n chwilio amdano’i hun ar ei daith. Ond roedd Mog yn chwilio amdano’i hun cyn i Meg ddiflannu.

Mae cwpwl ifanc, Catrin a Dafydd, yn ymddangos yn sydyn yng ngardd Meg a Mog ar ddechrau’r nofel. Treulia'r pedwar yr haf yng nghwmni'i gilydd a phan fo’r ddau ifanc yn diflannu, mae Meg hithau’n diflannu. Ond mae’r haf eisoes wedi atgoffa’r pâr canol oed am eu hieuenctid ac wedi codi ambell gwestiwn am eu perthynas. Treulia Mog beth amser yn ymdrybaeddu yn ei hunandosturi cyn perswadio'i hun fod rhaid mynd i chwilio am Meg, a dyma’r daith gorfforol yn cychwyn.

Mae Lloyd Jones ei hun yn deithiwr brwdfrydig, ac y mae wedi cerdded o amgylch Cymru gyfan sawl gwaith yn y blynyddoedd diweddar, felly nid ysgrifennu am brofiad dieithr a wna. Ond y mae llawer iawn mwy yn yr ysgrifennu yma na phrofiad uniongyrchol yr awdur. Llwydda i blethu’r daith gorfforol, ffantasïau, mythau a sylwadau hynod fachog a dychanol am y Gymru gyfoes mewn ysgrifennu sydd yn llifo’n rhwydd. Nofel am berthynas yw hon, perthynas dau gariad yn bennaf, ond 'perthynas' yn ystyr ehangaf y gair hefyd, perthynas dyn â’i enaid ei hun, â'i gymar, â’i gymuned a’i fyd, ac y mae cymeriad godidog Mog yn dal cymhlethdod amlochrog y cyfan ynghyd.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Dechrau ar ‘Daith’ newydd i Lloyd?

Mae’r awdur o fri, Lloyd Jones, wedi cyhoeddi ei ail nofel Gymraeg, Y Daith – er iddo ddweud na fyddai’n gwneud hynny fyth eto.

Fe dderbyniodd Lloyd glod uchel am ei nofel Gymraeg gyntaf, Y Dŵr, ond ar ôl ei chyhoeddi dywedodd na fyddai byth yn ysgrifennu nofel arall. “Mi fyddai’n 58 oed cyn bo hir, a dwi eisiau blasu bywyd cymaint ag y galla i,” meddai ar y pryd. “Dwi’n mwynhau tynnu llun, ac yn bwriadu mynd ar gwrs celf dros y gaeaf, felly dwi am drio symud i gyfeiriad arall rŵan a gweld y byd cymaint ag y galla i.”

Er hynny, mae wedi mentro ar daith newydd gyda nofel ffraeth ac athrylithgar sy’n cyffwrdd ar ei brofiadau ei hun wrth oroesi alcoholiaeth a chanfod achubiaeth wrth gerdded. Yn y nofel, mae Mog a Meg Morgan yn byw mewn paradwys, ond fe chwelir llonyddwch y cartref gan ymddangosiad dyn a dynes ifanc yn chwilio am antur. Dyn mewn crisis yw Mog a phan mae Meg yn diflannu cred y bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i’w atebion ei hun, nes cyfarfod Heledd a chychwyn ar daith newydd.

“Roeddwn i methu cau fy mhig!” meddai Lloyd am ei benderfyniad i fynd nôl i sgrifennu. “Roeddwn i’n meddwl bod y llosgfynydd y tu mewn i mi wedi oeri, ond wele lif newydd yn byrlymu i’r wyneb.”

Mae Y Daith yn gyflwynedig i Pol Wong a Carrie Harper o Wrecsam “a fu’n gyfrifol am ddeffro’r genedl i gynlluniau dan din Cynulliad Cymru a’r cynghorau lleol i ddifa prydferthwch y gogledd a’i hen ddiwylliant drwy annog adeiladu diderfyn a hybu mewnlifiad didrefn,” yng ngeiriau Lloyd ar ddechrau’r nofel.

Mae Lloyd Jones yn un o griw o lenorion o ogledd Cymru sy’n gwrthwynebu cyfres o gynlluniau dadleuol i adeiladu tai yn y gogledd.Ysgrifennodd lythyr at bapur newydd Y Cymro yn rhybuddio bod “criw CF99 yn y brifddinas yn trio rheibio glasdir y gogledd ac wrthi’n lladd ein diwylliant”. Mae’r cynlluniau dadleuol yn cynnwys y ‘West Cheshire Plan’, “cynllun cudd” i godi 20,000 o dai newydd yng ngogledd ddwyrain Cymru, cyn i wrthwynebiad lleol ladd y syniad. Ond mae Lloyd yn pryderu bod llawer o dai eisoes wedi eu hadeiladu erbyn i’r Cynulliad ddiarddel y cynllun ar 1 Ebrill 2011 a chynlluniau eraill yn parhau ac yn peryglu cymunedau yng ngogledd Cymru.

Roedd Lloyd yn 50 oed pan benderfynodd ysgrifennu ei lyfr cyntaf yn 2001, yn dilyn cyfnod anodd pan gollodd reolaeth ar ei fywyd a throi at y botel. “Yn y pen draw, mae gan alcoholig un dewis – i fyw neu i farw,” meddai. “Mi ddewisais i fyw, ac rydw i wedi byw bywyd hollol wahanol ers hynny. Penderfynais gerdded o amgylch Cymru, bron i 1,000 o filltiroedd, ac mi ddeilliodd fy nofel gyntaf, Mr Vogel, o’r daith yma.”

Enillodd Lloyd wobr McKitterick am y nofel honno yn 2005, a gwobr Llyfr y Flwyddyn (Saesneg) am ei ail nofel,
Mr Cassini, yn 2007. Wedi ei fagu yn Gymro Cymraeg, mynegodd awydd i droi ei law at nofel Gymraeg yn dilyn ennill y wobr yma. Mae ei nofel newydd eisoes wedi derbyn canmoliaeth uchel gyda’r beirniad y Dr John Rowlands yn ei disgrifio fel “nofel afaelgar ac ysgytwol”.

“Ceir y dwys a’r hwyliog yma fel dwy ochr yr un geiniog. Teimlir rhyw rym mytholegol dan yr wyneb, fel petai’r awdur yn agor y ddôr tuag at Aberhenfelen. Eto ar adegau mae’n rhompio fel Dafydd ap Gwilym a’i drafferth mewn tafarn.Yn gymysg â’r cyfan ceir dychan a chwestiynu ar y Gymru gyfoes hefyd.”
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwaith Dafydd Ap Gwilym
Dafydd ap Gwilym
£16.99
 
Prynwch
Writers of Wales: Dorothy ...
Claire Flay
£12.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch