Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hanes Rhyw Gymraes - Hunangofiant Sharon Morgan
Sharon Morgan
ISBN: 9781847713292 (1847713297)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 214x139 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant difyr a dadlennol un o actoresau mwyaf talentog ac adnabyddus Cymru. Cawn hanes ei pherfformiadau ar lwyfan, radio a theledu ers deugain mlynedd, yn y Gymraeg, Saesneg a Ffrangeg. Mae yma storïau am enwogion, cariadon ac am gyfnodau cyffrous yn hanes Cymru.

The autobiography of one of Wales' most talented and well-known actresses. She gives an insight into her performances on stage, radio and television over forty years, in Welsh, English and French. There are stories about celebrities, lovers and exciting periods in the history of Wales.
Fel yr awgrymar teitl, atgofion yr actores Sharon Morgan sydd yma, a dyma ran difyrraf y cofiant hwn. Wedi stryffaglu drwyr achau ar ffurf catalog ffeithiol, dyma gyrraedd at gnewyllyn creadigol y stori, sef hanes ieuenctid afieithus a gyrfa gynnar merch egnol, gref yn ystod cyfnod chwyldroadol yn hanes ein cenedl. Carlamar hanesion, y dylanwadau ar sylwadau yn fwrlwm o brofiad, carwriaeth ac antur ar cyfan wedii ysgrifennu mewn arddull rwydd, gyda phinsiad o dafodiaith syn rhoi blas ei bro ar ei bywyd.

Wediu plethu trwyr bennod Cenedlaetholdeb ceir dyfyniadau o ambell sioe o eiddor awdur gan roi inni frasluniau barddonol o gymeriadau teuluol ac o ambell gyn-athrawes. Maer newid arddull yma yn effeithiol, felly hefyd y gerdd ddwys o eiddo Olwen, ffrind bore oes a fu farwn un ar hugain oed. Rywsut, mae gosod y gerdd fyfyrgar hon ar ddiwedd pennod syn trafod cyfnod mor arbennig ym mywyd Sharon yn gwrthgyferbynnu'n effeithiol r roced o egni a brofodd bywyd iw eithaf pan oedd hi'n aelod o Gwmni Theatr Cymru.

Ceir myfyrio teimladwy ar gymeriadau a ddylanwadodd yn gryf ar yr awdur, megis ei ffrind Sin Edwards, Cymraes Gymraeg falch a ddefnyddiai'r iaith yn hyderus a naturiol. Newidiodd y ferch hon agwedd Sharon ai mam at yr iaith a Chymreictod, a throi Sharon yn genedlaetholwraig weithgar ac actores chanddi gydwybod bendant. Elfen arall or llyfr ywr antur a adroddir yn gyfochrog storir awdur, sef hanes a chymeriadau hynod cyfnod cynnar y theatr broffesiynol Gymraeg.

Cyfeirir yn aml yn y llyfr at ymwybyddiaeth Sharon Morgan or datblygiad a fu yn safler ferch mewn cymdeithas, ac efallai y byddai actores ifanc heddiw yn llai parod i dderbyn rhai or rhannau a chwaraeodd Sharon yn y 70au. Ond siom i mi oedd ir llyfr orffen yn swta pan ddarganfyddodd ei bod yn feichiog, a hynny am na chawn rannu drama arall ei bywyd, sef y gwrthdaro ymarferol rhwng magu plentyn a chynnal gyrfa lwyddiannus. Braf fyddai cwtogi adran gychwynnol y llyfr er mwyn rhoi gofod i hanes mwy diweddar yr actores ddawnus, a darllen am her y fam ifanc yn yr 80au cynnar wrth iddi geisio gweithio a magu plentyn yr un pryd, a hynny cyn ir termau meithrinfa a chlwb brecwast ddod yn bethau cyfarwydd.

Llyfr darllenadwy iawn, wedir penodau cyntaf, yw hwn, a chofnod difyr o gyfraniad unigolyn creadigol at gyfnod byrlymus yn hanes gwleidyddol a diwylliannol Cymru.

Mari Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar 25 Hydref 2011
Mae Sharon Morgan, un o actoresau mwyaf adnabyddus Cymru ac enillydd dwy wobr BAFTA, yn paratoi i lansio ei hunangofiant, Hanes Rhyw Gymraes, ar nos Fercher, 26 Hydref, am 7 y.h. yn Nhafarn y Mochyn Du, Caerdydd.

Maer gwobrau BAFTA am ei hymddangosiad yn Tair Chwaer a Martha, Jac a Sianco yn brawf oi hymroddiad iw chrefft ai gallu i dreiddio i fr esgyrn ei chymeriadau. Mae hi hefyd wedi cael ei chastio i rlau blaenllaw mewn rhaglenni fel Belonging, A Mind to Kill, ac yn fwy diweddar Alys a Torchwood.

Ond mae cyfraniad y Sharon dalentog hon i fywyd celfyddydol Cymru yn llawer mwy nai hymddangosiad yn y rhaglenni poblogaidd hyn ac mae ei chyfraniad i fywyd Cymru yn ymdreiddio ymhellach nar llwyfan, y radio ar sgrin fach.

Daeth i fod yn un o sylfaenwyr un o gwmniau theatr mwyaf llewyrchus a chynhyrchiol Cymru Theatr Bara Caws. Erbyn hyn mae hi hefyd yn ddramodydd ei hun ac wedi cyfieithu dramu ir Gymraeg, gan gynnwys Shinanin Siarad (Vagina Monologues), a enillodd Cynhyrchiad Gorau Theatr Cymru yn 2004.

Yn Hanes Rhyw Gymraes down i adnabod y Sharon Morgan sydd tu l ir cymeriadau a chawn fynediad iw bywyd y tu hwnt ir actores. Dyma ddynes sydd wedi gwneud ei rhan dros gyfiawnder, yn benodol yn y frwydr dros gyfiawnder i Gymru ai hiaith a thros gyfartaledd i fenywod.

Trwy ein tywys i fro ei magwraeth an cyflwyno iw theulu, iw chyfeillion ai chariadon down i adnabod Sharon Morgan yn well. Dawr darllenydd i weld sut y bu merch nad oedd hin gweld gwerth mewn siarad Cymraeg gydai ffrindiau dyfu i fod yn brotestwraig cenedlaetholgar, a sut y tyfodd merch oedd yn dod o deulu dosbarth canol traddodiadol - tad yn Brifathro, mam adren gwarachod ei phlant, drafferth mawr r syniad o setlo mewn perthynas.

Cawn ddarlun hyfryd o fywyd plentyn yng nghwm Aman a Sir Gaerfyrddin yn y pumdegau, darlun o fywyd merch yn ei harddegau yng Nghaerfyrddin yn y chwedegau, bywyd colegol merch danllyd ar ddiwedd y degawd hwnnw ar byd theatr a theledu yng Nghymru yn y saithdegau. Tan y daeth tro ar fyd i Sharon Morgan.

Meddai Sharon Morgan: Mae hi wedi cymryd rhai blynyddoedd i mi roir hunangofiant hwn ynghyd ac ynddo dw in gweld merch ifanc ar frys wyllt, yn trio gwasgu popeth mewn a llyncu bywyd, dw in teimlon flinedig nawr mond wrth ddarllen amdani. Ond dw i ddim yn condemnior egni ar brwdfryddedd ifanc hwn, dw in ei edmygu, yn ei weld yn ddoniol ac yn annwyl, ac yn beth hollol naturiol.

Wrth fy mod wedi cymryd amser i edrych yn l dw in gallu gweld pethaun gliriach nawr drwy ffenestr aeddfetach a dw in sylweddoli faint o ddigwyddiadau hap a damwain sydd wedi llywio fy mywyd ac hefyd faint o benderfyniadau wnes i am mai felna ron in teimlo, heb feddwl amdanynt, felna ron in teimlo.

Dywedodd Sharon Morgan am ei gyrfa fel actores, Dw in gweld nawr pa mor lwcus dw i wedi bod, yn enwedig ar ddechrau fy ngyrfa, mi roedd pobl yn cymryd risg yn fy nghastio i. Dw i yn wastad wedi eisiau gwneud yn dda, ddim i fod yn enwog nac i wneud arian ond i dyfu ac i ddatblygu. Ond yn ferch saith ar hugain oed don i ddim yn fodlon fy myd, ron in anfodlon ac ar frys, ron i ishe cyflawni rhywbeth, sydd yn bell o fod yn ddrwg i gyd fel actor, ac mi es i Lundain.

Un or pethau hap a damwain hynny a ddigwyddodd i Sharon Morgan oedd dyfodiad Sin Edwards ir Gram, Caerfyrddin or Barri a dyma weld Sharon Morgan y Genedlaetholwraig yn dod ir wyneb. Erbyn hyn ni all gredur newid sydd wedi bod yng Nghymru dros yr hanner canrif ddiwethaf.

Maen anhygoel beth sydd wedi digwydd yng Nghymru ryn ni wedi troir wlad rownd. Mae hin gyffrous i bawb fyw yng Nghymru yn Gymraeg nawr y gerddoriaeth, nofelau, bywyd cymdeithasol, ysgolion. Mae pobl yn eu tridegau a iau yn cymryd S4C yn ganiataol, mae pobl ifainc yn eu harddegau yn cymryd y Cynulliad yn ganiataol, tra mod in eu gweld fel gwyrthiau.

Don i ddim yn gweld pwynt siarad Cymraeg, rodd en amherthnasol ac yn hen ffasiwn. Ron in cael problem gwahaniaethu rhwng y ti ar chi, ron in derbyn addysg yn Saesneg, yn siarad Saesneg gyda fy mam a fy mrawd. Chware teg i mam, pan ddoth y chwyldro, pan ron i tua un ar bymtheg mi drodd i siarad Cymraeg fi ac rodd ei hiaith hin bert ofnadw, yn raenus ac yn llawn idiomau Dyffryn Aman. Erbyn heddiw dw in cyfri fy hun yn gwbwl ddwyieithog.

Cafodd sefyllfa ei mam ddylanwad mawr ar agwedd Sharon Morgan tuag at gydraddoldeb yn y cartref. Rhoddodd ei mam y gorau iw gyrfa i fod adre ar yr aelwyd i fagu ei phlant.

Dyw fy athroniaeth heb gael ei selio ar unrhyw theori, dw i heb orfod darllen na meddwl dim amdano ron in gweld anhegwch anghyfartaledd om blaen, bob dydd.

Mae Sharon Morgan wedi bod yn gweithio ar y rhan hwn oi hunangofiant ers dros dwy flynedd syn golygu ei bod wedi gallu ail-edrych arno ai addasu yn ei phwysau, gan wneud y rhan fwyaf or gwaith rhwng gwaith actio ac wedi cael cyfle i sgwennu tra yn Los Angeles yn ffilmio Torchwood.

Dw i wedi edrych or newydd ar fy hanes am trywydd fy hun ac yn gobeithio y bydd pobol yn meddwl ei fod yn ddiddorol. Dynar oll dw i wedi gwneud ydy adrodd fy stori bersonol fy hun ond yn y gobaith y gall eraill uniaethu fi neu fy mod yn agor rhyw ddrws yn rhywle i rhywrai.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
O Dro i Dro
Idwal Williams
£3.00
 
Prynwch
Rheolau'r Ffordd Fawr (2007)
 
£2.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch