Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bron yn Berffaith
Heulwen Hâf
ISBN: 9781847713308 (1847713300)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Siân Owen Fformat: Clawr Meddal, 215x139 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cofnod dirdynnol, ysgytwol ar brydiau, am y profiad o wynebu cancr. Mae Heulwen Hâf, y cyn-gyflwynydd teledu soffistigedig, yn hynod onest am ei phrofiadau, ac mae optimistiaeth ei chymeriad yn pefrio trwy'r dweud. Cydysgrifennwyd y gyfrol gan Siân Owen. Dyma stori sy'n gafael, yn cynnig gair o brofiad ac yn rhoi gobaith.

A heartbreaking, sometimes traumatic account of the author's experience facing cancer. Heulwen Hâf, the sophisticated ex-TV presenter, openly reveals her feelings, and her optimistic character shines through. The book has been jointly written by Siân Owen. This gripping story, based on real experiences, is a message of hope.
Gwn o brofiad pan maer afiechyd ofnadwy hwn yn cyrraedd yr aelwyd daw ag ofn gwrioneddol yn ei sgil. Yn sydyn mae geirfa newydd yn brithor sgwrs, geirfa a fu yn y gorffennol yn gofnod arwynebol o salwch rhywun arall. Yn aml, maer claf yn dewis naill ai rhannu neu gelu ei brofiad ac yn aml, ei gelu rhagddo ef ei hun a wna. A rhannu fu dewis y cyflwynydd, yr actores ar eicon ffasiwn Heulwen Hf. Efallai i rai ohonoch weld dwy raglen yn croniclo'i phrofiadau ar S4C rai misoedd yn l. Mae rhan helaeth or gyfrol hon, i bob pwrpas, yn gofnod ysgrifenedig or rhaglenni hynny.

Camp Heulwen Hf a Sian Owen yw portreadu cerrig milltir bywyd Heulwen drwy gyfrwng y profiad mawr. Oni bai am y cancr, go brin y byddai'r hunangofiant hwn wedi ei greu, ond o fod wedi cael y salwch difrifol, dyma gyfle i'r gwrthrych rannur profiad, ynghyd phrofiadau eraill:

Un rhan yn unig o fy mywyd oedd canser y fron. Maer profiad yn eich tynnu i fyd syn llawn darnau bach dieithr, ar dieithrwch hwnnw yn gallu rowlio at ei gilydd yn gwmwl bygythiol. Weithiau, yn fy mhrofiad i, maen well peidio meddwl am y darlun mawr am dipyn. Lluniau bach sydd gen i yma: fi yn fan hyn, fi yn fan acw. O ble y des i, lle rydw i, a lle rydw in gobeithio mynd. Dyma fymryn o fy mywyd.

Profiad slafaidd yw darllen hunangofiant syn glynun ormodol at rediad amser nid dyma a geir yma. Llwyddir drwy brofiadau diweddar i groniclor gorffennol yn gelfydd iawn. Mae camaur frwydr yn erbyn canser, wrth gwrs, yn emosiynol, yn addysgiadol ar un ystyr, ond yn fwy na dim yn clymur negyddol ar cadarnhaol, y melys ar chwerw, a'r cyfan felly yn brofiad cyfoethog ir darllenydd.

Nid wyf yn hollol siŵr pam hwyrach am fy mod eisoes wedi gweld y rhaglenni teledu ond hanes personol arall Heulwen Hf oedd y diddordeb pennaf i mi. Mae hanes ei bywyd priodasol cynnar a diwedd y briodas honno yn ddirdynnol, ynghyd hanes cyfnod trist iawn Heulwen yn Ysbyty Meddwl Dinbych. Anodd credu, o weld ei hasbri ai hafiaith at fywyd, ei bod wedi treulio dwy flynedd yn Ninbych ac nad oedd hir adeg honno yn dymuno parhau i bywyd. Dyma bennod lawn gonestrwydd syn ei gwneud yn amhosib ir darllenydd roir gorau i'w darllen.

I gyd-fynd throeon yr yrfa ceir yma gasgliad o luniau digon difyr. Ir sawl syn wynebu profiadau chwerw bywyd, mi all y cofiant hwn, heb os, fod yn falm. Ond ir darllenydd cyffredin hefyd (os ydi rheinyn bodoli!) dyma gyfrol ddifyr a chwbl ddarllenadwy.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Heulwen yn dychwelyd

Meddyliwch am Barbara Cartland a Barbara Taylor Bradford. Wel, dyma Heulwen Hf, un o ferched hudolus Cymru, a chyw awdur, wrth iddi baratoi i lansio Bron yn Berffaith.

Maen debyg bod Heulwen yn fwyaf adnabyddus am fod yn llais ac wyneb hirsefydledig S4C, ond mae llawer mwy ir seren hon a aned yng Nghorwen nai hymddangosiad deniadol ai thinc nwydus. Mae stori ei bywyd yn daith ryfeddol ag iddi uchelfannau ac iselfannau emosiynol ar hyd y ffordd, o berchen ei siop trin gwallt ei hun yn 20 mlwydd oed, i fod yn rheolwr yn siop Harrods yn ystod y chwedegau. Maen sn am y blynyddoedd a dreuliodd mewn cell dan glo mewn ysbyty meddwl, sut y collodd ei rheini o fewn blwyddyn iw gilydd, ac yn fwyaf diweddar, dioddef o ffurf ymosodol ar ganser y fron a arweiniodd at fastectomi a cholli ei gwallt melyn nodedig.

Ond mae un peth wedi bod yn gyson ar hyd y ffordd. Ei hymddangosiad, sydd wedii nodweddu ers iddi fod yn ifanc iawn. Ni fyddai wedi meddwl am eistedd i lawr i ysgrifennu un gair or llyfr heb iddi wisgon drwsiadus ac ymbincio, er ei bod hi adref y tu l i ddrws caedig gydai chi, Seren, yn syllu arni.

Meddai Heulwen, Maen rhyfedd, yn tydi? Dw i ddim yn un syn gwisgo i lawr! Roedd rhaid i mi wisgo i fyny bob dydd cyn i mi hyd yn oed feddwl am ddechrau ysgrifennu. Rwyf wedi bod diddordeb mawr mewn ffasiwn erioed. Mae gwallt, colur ac edrych yn smart wedi bod yn rhan fawr o ngyrfa, ac mae sut olwg sydd arnoch chi yn cael effaith ryfeddol ar y ffordd rydych chin teimlo, ac o ganlyniad, sut mae pobl eraill yn eich gweld chi.

Roedd cael canser y fron yn bendant yn fwrn arna i, ond dwi bob amser wedi ceisio cadw gwn ar fy ngwyneb. Roeddwn i bob amser yn gwisgo mor smart ag y gallwn i, er mod i wedi troi at wisgo wigiau i guddio mhen moel yn ystod y driniaeth. Un peth maer canser wedi dysgu i mi yw pa mor bwysig yw hi i fyw bywyd bob dydd fel petai dyna oedd yr unig ddiwrnod oedd gennych chi. Mae angen cymaint o atgofion hapus phosibl arnoch chi pan mae bywyd yn eich ysgwyd chi, fel y gwnaeth hi yn fy achos i.

Wedi ir newyddion echrydus am y canser fy nharo i go iawn, penderfynais mai peth da fyddai gwneud rhaglen ddogfen yn dilyn fy nhaith trwyr driniaeth, gan obeithio y gallwn i roi cysur a nerth i unrhyw un arall oedd yn wynebu profiad tebyg. Fy ffrind agosaf ers plentyndod hyd heddiw yw Gwenda Griffith, syn rhedeg cwmni cynhyrchu teledu Fflic. Hi yw fy nghraig, ac rwyn falch iawn o ddweud ei bod hin un o bobl fusnes mwyaf llwyddiannus Cymru.
Doeddwn i ddim yn gallu meddwl am neb arall y gallwn ni ymddiried ynddyn nhw i adrodd fy stori, felly gydan gilydd, dyma gytuno i gymryd naid ir tywyllwch.

Canlyniad ei phenderfyniad oedd rhaglen ddogfen Blodyn Haul: Stori Heulwen Hf a ddarlledwyd ar S4C yn 2009. "Doeddwn i ddim yn gwybod beth fyddain digwydd i mi, ond dywedais wrth y criw cynhyrchu gwreiddiol ar Blodyn Haul fod rhaid iddyn nhw barhau, doed a ddelo, er mwyn cofnodir cyfan," meddai Heulwen, syn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn.

Bur criw yn ffilmio gyda hi dros gyfnod o flwyddyn, ai dilyn trwy driniaethau cemotherapi a radiotherapi, ar mastectomi yn y pen draw. Dw i ddim yn un am hunandosturi, ond dim ond ar l ir cyfan ddod i ben yr es i ati i feddwl, pam fi?. Rwyn cofior cyfan yn glir. Roeddwn in cael fy ffilmion cerdded trwy gae blodau haul yn Ffrainc. Roedd pennau rhai or blodau yn wynebu am i lawr, ac roedd rhai eraill yn wynebu am i fyny at yr haul, a gofynnais i pam roeddwn i wedi goroesi pan roedd cynifer o bobl eraill heb wneud?

Tad Heulwen oedd y cigydd lleol yng Nghorwen ac ymhlith rhai oi hatgofion cynharaf mae siglon hapus ar fachau cig yn y lladd-dy lleol. Maen cyfaddef iddi fod ychydig yn rhyfedd erioed, ac nid cweit yr un fath i brawd a chwaer. Byddai ei rhienin dweud yn aml nad oedden nhwn gwybod o ble y daeth hi, ac ni fydden nhwn cael eu synnu gan unrhywbeth y byddain ei wneud.

Maen cyfaddef nad yw ei bywyd carwriaethol wedi bod yn berffaith ac nad ywn berson mamol. Roedd symud i ffwrdd a phriodi cyfreithiwr o Lerpwl yn y 60au a oedd yn gwisgo het fowler, ac wedyn ysgarun ddiweddarach, wedi ysgogi cryn dipyn o dorcalon a hunanholi, a arweiniodd yn y pen draw atin mynd i Ysbyty Meddwl Dinbych.
Ond roedd ei rhieni ai brodyr a chwiorydd yn ei charun fawr iawn, a rhoddodd ei chylch agos o ffriniau y nerth roedd ei angen arni i fynd ymlaen. Mae Heulwen yn fenyw ysbrydol hefyd, a chanddi ddiddordeb mawr mewn therapau cyfannol, ac maen Feistr Reiki, a wnaeth, ynghyd meddyginiaethau confensiynol, ei helpu i adennill cydbwysedd yn ei bywyd unwaith eto.

Ychwanega Heulwen, Cefais fy annog gan fy ffrind agos, Branwen Cennard, i feddwl am ysgrifennu llyfr. Prynais ddictaffon hyd yn oed i roi cychwyn arni, ond ofer fu hynny. Maen dal i fod yn y bocs heb ei agor. Ym mhen hir a hwyr, cyflwynodd Branwen fi i Sian Owen, a hi arweiniodd fi trwyr broses o droi fy atgofion yn eiriau ar dudalen. Anogodd fi i ysgrifennur geiriau fel y byddwn in siarad a pheidio phoeni am yr iaith neur sillafu, gan fy mod i ychydig yn ddyslecsig.

Dwi wrth fy modd r canlyniad! Maer storin symud yn l ac ymlaen, ac roeddwn i hyd yn oed eisiau troir dudalen i ddarganfod beth fyddain digwydd nesaf. Rwyn gobeithio y bydd y llyfr hwn yn helpu pobl, fel fi, sydd ddim yn siwr at bwy i droi neu ymhle i edrych am gysur pan ddaw canser i mewn ich bywyd. Roeddwn in teimlo hefyd fod prinder deunydd yn y Gymraeg ar gael am y pwnc, a bydd y llyfr, i ryw raddau yn gwneud iawn am hyn.

Bydd llawer o chwerthin a chro pan fydd fy nheulu a ffrindiaun darllen y llyfr am y tro cyntaf, ac rwyn gwybod y byddai fy rhieni wedi bod yn falch or hyn mae eu plentyn bach rhyfedd wedii gyflawni! Dw i wedi dal y byg ysgrifennu, a dwin siwr bod nofel ynof i, felly cadwch lygad allan!
Diweddarwyd ar 21 Hydref 2011
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Nabod: 3. Dangos fy hun
Tudur Owen
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Carolau Gilmor
Gilmor Griffiths
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch