Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bois y Loris
Owain Llŷr
ISBN: 9781847713339 (1847713335)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 200x210 mm, 156 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pwy yw'r dynion a'r menywod sy'n gyrru loris ar y ffordd fawr? Pwy yw'r cymeriadau sy'n aelodau o Glwb Bois y Loris Geraint Lloyd ar BBC Radio Cymru? Dyma'r bois sy'n symud cynnyrch o amgylch Cymru a'r byd. Mae diwylliant y gyrrwr lori yn un sy'n effeithio arnom ni i gyd, meddai Owain Llŷr. Dyma stori bois y loris mewn gair a llun.

Who are the men and women who drive lorries along the open road? Who are the characters who are members of Geraint Lloyd's Bois y Loris on BBC Radio Cymru? These are the people who transport goods across Wales and the world. The culture of the lorry driver is one that affects us all, says Owain Llŷr. This is the story of the lorry drivers in words and pictures.
Mewn bar yn Sydney oeddwn i, yn sgwrsio gyrrwr lorri. Roedd en un or criw oedd yn gyrru offer a set y band AC/DC ar eu taith o amgylch Awstralia. Newydd gyrraedd oedd y criw wedi taith o dros saith gan milltir o Adelaide. Yn naturiol dyma ofyn iddo beth fyddai en ei wneud i ddifyrru ei hun ar daith mor hir. Ei ateb oedd: Lladd cangarŵs. Credwch neu beidio, roedd gan y gyrrwyr gystadleuaeth - pa un ohonynt allai ladd y nifer mwyaf o gangarŵs ar wahanol gymalaur daith.

Fe wnaeth hyn gadarnhau fy amheuon am y bobl hyn. Does dim rhaid i chi fod yn wallgof i fod yn yrrwr lorri. Ond mae en help! Cofiwch, maer gyrrwyr sy'n cael sylw yn y gyfrol hon yn swnion bobl ddigon call. Yr hyn syn eu cysylltu yw eu cariad - yn wir eu hobsesiynau - u lorau.

Gweledigaeth Owain Llŷr ywr gyfrol ddeniadol a difyr hon. Dyma ffrwyth ei brofiadau o yrru o amgylch Cymru gydai gamera ai feiro. Ond mae gan Geraint Lloyd ran bwysig yn y fenter. Ei benderfyniad i sefydlu Clwb Bois y Loris ar ei raglen radio ddyddiol wnaeth sbarduno Llŷr. A dyma, felly, hanes y bois mewn llun ac yn eu llais eu hunain.

Mae gwerthfawrogi lorau yn ffenomenon ryfedd. Mae gan Glwb Eddie Stobart aelodaeth o dros 25,000 o bobl. A phan fyddaf fi ar daith i rywle, un peth fyddain ei wneud bob tro yw cyfrif sawl lori Mansel Davies fydd iw gweld ar y daith honno.

Mae un o Ferched y Loris, Marian Hanmer yn crynhoin berffaith yr hyn wnes i ei awgrymu ar y dechrau: Ni jyst yn lori mad!. A gwir a ddywed Aneurin Wyn Jones: Does dim byd maer wraig tŷn ei brynu sydd heb ddod ar hyd y ffordd. Ac ydyn, maen nhw, fel y dywed Emyr Wyau, yn un teulu mowr.

A phwy yw arwyr y tarmacadam? Wel, dynion a merched cyffredin ond sydd eton anghyffredin. Maen nhw yma i gyd, yn rhestr rhy hir iw henwi, pobl y byddwn i wrth fy modd yn treulio orig yn eu cwmni yn y cab.

Y gyrrwyr lorau fyddair cyntaf i gydnabod bod byd o wahaniaeth rhwng gyrru ar hyd lonydd meithion Awstralia a lonydd culach a byrrach Gwledydd Prydain. Ac yn wahanol i Awstralia, does yna ddim cangarŵs yma iw lladd. Ond ystyriwch hyn, yrrwyr - os gwireddir y syniad o ddifa moch daear, dymach cyfle. Ffoniwch adran amaeth y Cynulliad i gynnig eich gwasanaeth nawr!

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Bywgraffiad Awdur:
Daw Owain Llŷr o Donyrefail, ger Pontypridd, yn wreiddiol ond symudodd i Drefach Velindre yn Sir Gr pan oedd yn dair mlwydd oed.
Bu hefyd yn byw yn Llanarth, Aberystwyth, Talybont, Dinas, Caeredin a Chaerdydd. Ers graddio mewn Ffotograffiaeth, Ffilm a Delweddu (gyda rhagoriaeth) o Brifysgol Napier yng Nghaeredin, yn 2000, bun gweithion bennaf fel cyfarwyddwr ar raglenni teledu fel Byw yn yr Ardd, Bandit, Y Sioe Gelf, Cwpwrdd Dillad ac i-dot.

Bun gyfrifol hefyd am y ffilm ddogfen La Casa di Dio, a gipiodd wobr Dogfen Orau Ewrop yng Ngŵyl Ffilm Rhyngwladol Iwerddon 2010, a gwobr Dogfen Oraur D.U. yng Ngwyl Ffilm Bae Abertawe 2010.

Bun cyfrannu delweddau, cerddi, straeon byrion, traethodau ac erthyglau i bapurau a chylchgronau amrywiol ers dechraur nawdegau.
Gwybodaeth Bellach:
Ar ffurf llun a thestun, cawn fynd tu l ir llenni neu fewn ir tryc!- a chael blas ar fywyd difyr Bois y Loris, a chanfod mwy am y cymeriadau hynod syn berchen ar y lleisiau cyfarwydd or rhaglen radio. Bur awdur Owain Llŷr yn crwydro Cymru gyda chamera a dictaffn yn holi, procio a chofnodi a cheisio dod i ddeall y dynion ar un fenyw syn treulio eu diwrnodau ar yr heol. Pam dewis y bywyd anarferol hwn, am beth maen nhwn feddwl ar hyd yr oriau hir a beth yw hoff storis bois y loris? Dewiswyd y cymrs o 300 o yrwyr sydd yn aelodau o glwb Geraint Lloyd.

Ceir cyfle hefyd i fynd ar daith i glos rhai or cwmnau Cymraeg eu hiaith sydd mor gyfarwydd ar ein ffyrdd, fel Mansel Davies yn Llanfyrnach, Sir Benfro. Ceir hefyd rhagair gan Geraint Lloyd ei hun a lluniau o Geraint yn y llyfr.
Diweddarwyd ar 08 Mehefin 2011
Or heol fawr ir siop lyfrau byd Bois y Loris

Does na ddim byd maer wraig tŷ yn ei brynu sydd heb ddod ar hyd y ffordd Aneurin Jones

Pwy ywr dynion ar menywod syn gyrru loris ar hyd heolydd Cymru a thu hwnt?

Pwy ywr cymeriadau syn aelodau o glwb Bois y Loris Geraint Lloyd, BBC Radio Cymru?

Tachwedd 2010 ac roedd Owain Llŷr yn dechrau ar daith o gwmpas Cymru. Ei fwriad, fel awdur a ffotograffydd, oedd creu llyfr fyddain adlewyrchu cymeriadau a diwylliant arbennig y gyrwyr lori.

Mae diwylliant y gyrrwr lori yn effeithio arnon ni i gyd, meddai Owain Llŷr.

Yng ngeiriau Jack Vaughan Ma Mansel Davies yn cario unrhywbeth o shit i siampw!

Bellach, maer diesel yng ngwaed Owain. Treuliodd fisoedd yn teithio o gwmpas Cymru gydai dictaffon ai gamera yn ceisio cofnodi ffordd o fyw wahanol iawn. Rwyn un o ddarllenwyr cyson Truck & Driver a hyd yn oed wedi cychwyn casgliad modelau lori fy hun.

Ar hyd ei daith bun holi dynion cwmni trafnidiaeth Mansel Davies gan gynnwys Jack Vaughan, Lyn Owens, Gerallt Phillips a Stephen Mansel Davies or cwmni.

Ers dechraur cwmni yn l ar drothwyr ugeinfed ganrif, mae Mansel Davies ai Fab wedi tyfu i fod yn un o brif gwmnau cludiant Cymru, os nad y mwyaf oll.

Erbyn hyn ni yw bulk haulier mwya Cymru. Nin casglu llaeth, ma chwech deg o tancyrs artic na. Ond nid dim ond llaeth nin neud foodstuffs, food grade liquids, orange juice. Ma loris glo da ni, ma slate mine da ni, yr hen un yn Glog. Prynodd Dad honna biti sixty-nine, a slag sy mas o na fwya, gwastraff, meddai Stephen Mansel Davies.

Ydy Stephen erioed wedi meddwl gwneud unrhyw beth arall ar wahn ir gwaith maen ei wneud ers gadael yr ysgol? Na, na. Hwn yw mywyd i. Na gyd on i moyn neud erioed.

Dim job yw e, tel way of life yw e. Jack Vaughan

Maer llyfr hefyd yn deyrnged i William Thomas Hefin Jones, gyrrwr lori o Droedyrhiw, Ceredigion a fu farw'n 43 mlwydd oed wedi damwain ffordd. Roedd Hefin Jones yn gweithio i Patterson Transport, Plwmp.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pan Oeddwn Fachgen
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Llyfrau Llafar Gwlad: 66. ...
Dewi E. Lewis
£4.95
 
Prynwch
Cymru ar Blât/Wales ...
Nerys Howell
£8.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch