Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Kate - Cofiant Kate Roberts 1891-1985
Alan Llwyd
ISBN: 9781847713360 (184771336X)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Caled, 448 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £29.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cofiant anhepgor i 'Gymraes fwyaf yr ugeinfed ganrif', fel y disgrifir Kate Roberts gan yr awdur. Mae'n gofiant di-ofn o onest a hynod o ddadlennol (trwy ddyfynnu o'i dyddiaduron), ac mae manylder ymchwil ac ehangder gwybodaeth Alan Llwyd yn taflu goleuni newydd ar 'Frenhines ein Llên'. Mae fersiwn clawr meddal hefyd ar gael, ISBN 9781847713933.

The essential biography of 'the most important Welsh woman of the 20th century', as Kate Roberts is referred to by the author. This is a fearless and revealing biography which relies on quotes from her diary. Alan Llwyd's detailed research and wide knowledge throws new light on our 'Queen of Letters'. A paperback version is also available; ISBN 9781847713933.
Mae’r cofiant fel genre yn hynod boblogaidd yng Nghymru, ac fe wyddom wrth godi’r gyfrol hon y byddwn yn cael mwynhad mawr o’i darllen. Mae gogwydd y cofiant hwn yn werthfawrogol iawn o wrthrych ei sylw, a disgrifir Kate Roberts nid yn unig fel brenhines ein llên, ond hefyd fel ‘Cymraes fwyaf yr ugeinfed ganrif’. Lluniodd Alan Llwyd gofiant i arwres, meddai, un sydd â’i stori yn ‘stori gyffrous a diddorol a hynod drist ar adegau’.

O ran strwythur mae’n llyfr syml iawn, yn dilyn trefn gronolegol bywyd Kate Roberts ac yn rhannu’n benodau clir, pob un yn seiliedig ar gyfnodau amseryddol a daearyddol ei bywyd. Ceir yma fynegai effeithiol, sy’n gwbl hanfodol mewn cyfrol mor hir a phwysig â hon. Gweithiodd Alan Llwyd yn drylwyr; yn wir mae’n anodd gorganmol manylrwydd ei ymchwil a’i ofal diflino wrth osod y gwaith aruthrol fanwl hwn at ei gilydd.

Yn ogystal â hanes manwl bywyd Kate Roberts, ceir yma hefyd drafodaeth ar ei gwaith. Esbonnir beth oedd prif themâu ei nofelau a’i straeon, a nodir sut y daeth ‘ymdrech yn erbyn tlodi’ yn edefyn arian drwy ei holl gyfansoddiadau. Efallai nad oes yma ddadansoddiadau trawiadol o ran eu newydd-deb, ac eithrio’r sylw dadleuol ar ei rhywioldeb. Er hynny, mae graddfa pethau yn dod yn eglurach. Er enghraifft mae dyfnder ei phoen a’i siom yn dilyn marwolaeth Morus Williams, a graddfa ei hunigrwydd dirdynnol a ymylai ar wallgofrwydd, yn agoriad llygad. Mae’n teimlo ‘ar fin cracio’ droeon, ac wrth gwrs mae iselder ysbryd yn nodwedd deuluol fel y gwelwyd yn hunanladdiad ei (hanner) brawd Owen.

Ar y pegwn arall mae stori wych am R. Tudur Jones yn mynd i edrych amdani:

‘Cwynfannus oedd ei sgwrs. Yr oedd llawer o bethau’n ei phoeni a llawer o bobl yn dod o dan ei sgrafell. Ac yn wir gallai lethu pobl â’i digalondid ... Am ryw reswm na allaf ei esbonio, yr oedd ei phesimistiaeth yn fy nharo i bob amser fel peth digrif iawn. Lawer gwaith yn ystod y blynyddoedd, fe’m cefais fy hun yn mynd i chwerthin yn aflywodraethus wrth ei gwrando’n mynd trwy ei phethau. A thoc byddai hithau’n ymateb yn yr un ffordd.’

O ran arddull mae llaw bardd telynegol ar waith yn y testun, a hynny’n peri bod y gyfrol yn ddeniadol iawn ei symudiad, yn hawdd ei darllen, yn sylweddol ond byth yn syrffedus. Mae’n stori yn ogystal ag yn gofiant. Yn wir fe gawn yma waith dau lenor am bris un.

Rhiannon Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Datgelu Cyfrinachau Kate yng Nghofiant Mawr y Flwyddyn

Wedi hir aros bydd cofiant cyflawn a dadlennol y llenor a’r beirniad Alan Llwyd i Frenhines ein Llên, Kate Roberts, yn cael ei lansio nos Wener, y 18fed o Dachwedd – cyfrol sy’n ffrwyth gwaith ymchwil manwl ac sy’n datgelu holl gyfrinachau’r berthynas rhwng bywyd a gwaith Kate.

Kate: Cofiant Kate Roberts 1891–1985 yw’r astudiaeth fwyaf trylwyr erioed o fywyd a gwaith yr awdures, ac yn y gyfrol mae’r awdur Alan Llwyd yn datgelu canfyddiadau newydd ymhlith papurau personol Kate Roberts. Yn ôl Alan Llwyd, mae cynnwys dau o’i dyddiaduron ynghyd â llythyrau i amryw ffrindiau yn taflu goleuni ar ei pherthynas gymhleth â’i gŵr, Morris Williams, yn ogystal â chodi cwestiynau ynghylch ei rhywioldeb hithau. Dyma’r tro cyntaf i’r dogfennau hyn weld golau dydd.

Bu Kate a’i gŵr yn briod am 18 mlynedd hyd at farwolaeth Morris, ac er y bu honiadau am natur y berthynas agos rhyngddo ef a’r bardd E Prosser Rhys ers blynyddoedd bellach, dyma’r tro cyntaf i dystiolaeth ddod i’r fei sy’n awgrymu bod Kate, hefyd, yn hoyw. Fe awgrymir hyn yn gryf mewn un llythyr yn benodol a ysgrifennodd Kate at Morris ar gychwyn eu carwriaeth, ac mae Alan Llwyd o’r farn ei bod hi am i bobl wybod am natur ei rhywioldeb ond na feiddiodd ddatgan hynny’n gyhoeddus mewn oes mor anoddefgar. O ganlyniad, rhaid oedd iddi awgrymu’r peth ar bapur a thrwy gyfrwng ei storïau.

Ond pwysleisia’r awdur fod llawer iawn mwy i’r cofiant na’r datgeliad yma’n unig, megis sut y bu i alar dwys Kate wedi marwolaeth Morris ddylanwadu ar ei gwaith, ac yn enwedig felly ar ei straeon byrion. “Mae hwn yn gofiant cyflawn, manwl, 'dan yr wyneb',” eglura Alan Llwyd, “ac oherwydd mai cofiant dan yr wyneb ydyw, mae'n dadlennu pethau hynod o bersonol ynghylch rhywioldeb Kate Roberts ac ynglŷn â'i pherthynas â'i gŵr, ond mae'r dadleniadau a'r darganfyddiadau newydd a geir yn y gyfrol yn gyffredinol yn goleuo'i holl fywyd a'i holl waith.”

“Gwn y bydd y cofiant yn destun trafod mawr,” ymhelaetha’r bardd a’r llenor, “ond mae'n rhaid i mi bwysleisio mai cofiant cyflawn yw hwn i un o brif lenorion ein cenedl, ac mae'r stori i gyd yn stori gyffrous a diddorol, a hynod o drist ar adegau. Cofiant i arwres yw hwn.”

Kate Roberts oedd prif awdures rhyddiaith yr ugeinfed ganrif, ac roedd yn gyfrifol am glasuron fel Te yn y Grug, Traed mewn Cyffion, Y Byw sy’n Cysgu a Tywyll Heno. Roedd hi hefyd yn un o aelodau cynharaf y Blaid Genedlaethol, ac yn berchennog ar Wasg Gee a phapur newydd Y Faner, gyda’i gŵr i ddechrau, ac yna ar ei phen ei hun yn ddiweddarach. Gwasanaethodd Gymru ar bwyllgorau ac mewn eisteddfodau, a bu’n flaenllaw mewn sawl ymgyrch genedlaethol a lleol. Cafodd fywyd amrywiol a gweithgar, ond cafodd hefyd fywyd trasig a thrist.

Mae nifer o feirniaid eisoes yn cyfeirio at y cofiant hwn fel ‘campwaith’ a ‘gorchestwaith’, ac yn ôl Robert Rhys: “Mae’r cofiant swmpus hwn yn garreg filltir o gyfrol; dyma gyfraniad arwyddocaol iawn tuag at ein dealltwriaeth o’r berthynas rhwng bywyd a gwaith prif lenor Cymraeg yr ugeinfed ganrif. Am fod yr awdur yn llenor mae’n gofiant rhugl a chaboledig. Ni fydd modd ystyried gwaith Kate Roberts eto heb gyfeirio at yr astudiaeth gyfoethog hon.’
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Prynwch
Can Canllaw 1 - ...
Mererid Hopwood
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch