Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dal fy Nhir - Hunangofiant Dafydd Jones
Dafydd Jones, Alun Gibbard
ISBN: 9781847713575 (1847713572)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn Ysgol Gyfun Aberaeron y dechreuodd Dafydd Jones gymryd diddordeb mewn rygbi, gan ddangos gallu anghyffredin fel chwaraewr a dod i sylw clwb rygbi Llanelli. Bu'n driw i glwb y 'Sosban Fach' trwy gydol ei yrfa, gan chwarae dros 200 o weithiau i dimau Llanelli a'r Scarlets ac ennill 42 o gapiau dros ei wlad.

The autobiography of the Llanelli, Scarlets and Wales rugby star, Dafydd Jones. His interest in rugby started at Aberaeron where his talents were spotted by the Llanelli club. He played over 200 times for the club and region and was capped 42 times by Wales.
Carreg filltir enfawr ar daith bywyd chwaraewr rygbi rhyngwladol yw diwedd ei yrfa broffesiynol, yn enwedig pan ddaw honno i ben yn sydyn yn sgil cael anaf. Dim amserlen, dim cynlluniau, dim rhybudd dyma hanes Dafydd Jones a chanolbwynt yr hunangofiant a luniodd gyda chymorth Alun Gibbard.

Mae troeon ei yrfa ym myd y bl hirgron yn darllen fel nofel ar brydiau. Ond stori wir yw hon. Dechreua'r hanes ar gaeau chwarae Aberaeron a gorffen yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd. Pan gamodd oddi ar un o lwyfannau mawr y byd chwaraeon nid oedd unrhyw syniad ganddo mai hwn fyddai ei ymddangosiad olaf fel chwaraewr. Dyma'r llinyn cyswllt trwy'r gyfrol, sef yr her o geisio dygymod r ffaith fod ei yrfa ar ben. Sneb yn gwbod sut ma pethen troi mas, os e?; dyma grisialu breuder bywyd ir dim.

Mae tystiolaeth llygad-dyst yn werthfawr. Llwyddodd Jones i gyfleu cyffro Cwpan y Byd 2003 yn gofiadwy gan ei fod ym merwr paratoadau ar gmau. Cyfoethogir y gyfrol gan ddisgrifiadau treiddgar o rai o gymeriadaur gm. Mae e mor gynnil chael clatshen da rhaw yn eich wyneb ywr sylw am un hyfforddwr nodedig.

Mewn byd sy'n fyrlymus o ddigyfaddawd, mae llonyddwch a thawelwch yn elfennau dymunol ym marn y rhan fwyaf ohonom. Ond ni fyddai neb yn chwennych y garthen o ddistawrwydd wedi'r cerdyn coch, nar saib mud a ddilynodd atebion yr arbenigwyr meddygol wrth i Jones eu holi am ei gyflwr wedi'r anaf.

Cynhwysir dyfyniadau ar ddechraur hunangofiant, ac wedir profiad o ddarllen y llyfr nodedig hwn, barn Gareth Jenkins syn hawlior sylw. Mae hon yn sicr yn gyfrol werth ei darllen.

Trefor Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar 17 Mai 2011
O'r Maes Parcio i'r Maes ChwaraeM/b>

Nid yw dawnsio gwerin yn yr Eisteddfod na meysydd parcio Halfords yn fannau amlwg i ddarganfod talentau rygbir dyfodol, ond dyma oedd y llwybrau a gerddodd Dafydd Jones. Lansiwyd ei hunangofiant, Dal Fy Nhir (Y Lolfa), a gyd-ysgrifennwyd gan Alun Gibbard, yng Nghlwb Rygbi Aberaeron ddydd Sul, 1 Mai. Roedd y lansiad yn rhan o Ddiwrnod Teuluol yn y clwb i ddathlu Blwyddyn Dysteb Dafydd Jones. Yr oedd nifer o sr Cymru or gorffennol yn bresennol yno i wylio XV Dafydd Jones yn chwarae XV John Davies, gyda Stephen Jones yn cicio bant.

Siarada Dafydd yn agored yn y llyfr am y gofid meddyliol yn sgil delio r anaf tymor hir a ddaeth i yrfa i ben. Maen sn am y tro cyntaf am y digwyddiad yn ystod gm Ewropeaidd pan gafodd garden goch, ar canlyniad iddo ef, ei gyd-chwaraewyr, ac yn fwy poenus fyth, ei deulu. Maen adrodd yn ddi-lol am sawl agwedd ar y gm yng Nghymru heddiw, gan gynnwys ei hyfforddwyr, ei glwb ai wlad, ar siwrnai anhygoel ers dyddiau maes parcio Halfords.

I unrhyw a yrrodd heibio Halfords Caerfyrddin ar ddiwedd y 1990au, byddent wedi bod yn dyst i sawl seren rygbir dyfodol yn rhannu siwrnai car i Lanelli, ymhell cyn graddio i gynrychioli Cymru ar lwyfan rhyngwladol. Dafydd James oedd un or rheiny, ynghyd Wayne Proctor a Mike Phillips, i enwi ond dau. Roedd Dafydd hefyd yn aderyn prin, chwaraewr rhyngwladol a aned yng Ngheredigion, a chanddo wreiddiau dwfn yng nghefn gwlad. Chwaraeodd mewn 201 o gemau ir Scarlets, ac ennill 42 o gapiau dros ei wlad rhwng 2002 a 2010.

Ceredigion

Er i Dafydd ddatblygu ei dalent yn fachgen ifanc, diolch iw fam ai dad a oedd yn hapus iw yrru nl ac ymlaen i sesiynau ymarfer yn Llanelli, mae Dafydd yn feirniadol or ffaith bod cyn lleied o dalent Ceredigion wedi cyrraedd llwyfan gwlad, ym maes rygbi a phl droed. Y rheswm am hyn, yn l Dafydd, yw nid diffyg talent ond y pellter ir canolfannau ymarfer sydd eu hangen i ddatblygu safonau uwch. Mae awyr iach a gweithgareddau cefn gwlad yn parhaun ffactorau pwysig ym mywydau pobl ifanc yng Ngheredigion, yn union fel yr oeddent iddo ef. Maent iw gweld heddiw o hyd gydai frwdfrydedd am fridio a rasio ceffylau.

Mae Dafydd yn hel atgofion melys am ysbrydoliaeth arall a gafodd yn grwt ifanc, sef Diane Jones o Lanon a fun athrawes arno yn yr ysgol, a gyflwynodd ef i lwyfan yr Eisteddfod. Mae un Eisteddfod yn arbennig yn aros yn y cof, sef yr Eisteddfod Sir yn Aberystwyth. Maen dal i gofio pa mor nerfus oedd cyn troedio ir llwyfan gydar bechgyn a merched eraill i ddawnsio gwerin. Edrychodd ar y dorf a sylweddolodd nad oedd wedi gweld cynifer o bobl mewn un lle yn syllu arno. Nid y dawnsio a arhosodd yn ei feddwl, ond yr atgof o wynebur fath dorf. Mwynhaodd y profiad, er mor nerfus oedd. Mae nawr yn honni mair dawnsio gwerin yn yr ysgol gynradd roddodd yr help llaw angenrheidiol iddo i oresgyn ei nerfau, ai helpu i ennill dros 40 cap dros Gymru!

Cyfraith Warren

Yn ddiweddarach yn ei yrfa, mae atgofion llai melys ganddo. Maen feirniadol iawn o un ffigwr dylanwadol yn ei fywyd, sef hyfforddwr presennol tm rygbi Cymru, Warren Gatland. Meddai Dafydd, Nid ywr chwaraewyr yn hapus iawn gydai arfer o feirniadur chwaraewyr yn agored yn y wasg ar l pob gm. Roedd y ffordd y cafodd Ryan Jones ei drin yn erchyll, a rhaid canmol Ryan am ei agwedd aeddfed yn delio r sefyllfa. Dylai Warren ddilyn esiampl Steve Hansen, ei gyd-wladwr o Seland Newydd.

Mae gan Dafydd Jones, a wrthododd nifer o gynigion gan gewri rygbi Ffrengig, Toulouse a Perpignan, yn dilyn ei fuddugoliaeth yn nhm y Gamp Lawn yn 2005, farn glir ar hynt a helynt chwaraewyr syn gadael Cymru er mwyn mynd i chwarae ar y cyfandir.

Ychwanegodd Dafydd, Rwyf wedi rhoir gorau i chwarae i Gymru erbyn hyn, a beth syn taro fi yw bod steil Warren yn predictable. Maen amhosibl gweithredu Cyfraith Warren yn y tymor hir wrth i chwaraewyr fel Lee Byrne a James Hook symud i Ffrainc. Mae wedi torrir gyfraith yn barod trwy ddod chwaraewyr fel Dwayne Peel i mewn ir tm. Os yw hyfforddwyr cenedlaethol yn benderfynol bod angen i chwaraewyr chwarae i glybiau Cymreig yn unig, ac os bydd timau rhanbarthol yn defnyddio chwaraewyr tramor, yna bydd y gronfa o chwaraewyr sydd ar gael i Gymru yn lleihau.

Gavin Henson

Mae Dafydd yn son yn yr hunangofiant am atgofion am ymddygiad Gavin Henson, Profiad arall oedd chwarae mewn gemau prawf ar daith gyda Chymru ac fe wnes i hynny yn 2004 wrth fynd ir Ariannin.
Fe rannes i stafell yn Buenos Aires gydag un o gyn-aelodau clwb y liffts o Halfords Caerfyrddin, sef Barry Davies. Roedd ar y fainc ar gyfer y gm, gan i Gavin Henson gael ei ddewis yn gefnwr. Sgoriodd Henson bedair gl gosb ac fe drosodd bedair cais. Yn y bar y noson ar l y gm, roedd Gavin damed bach yn rhy llawn o fe ei hunan ac fe drodd at Barry a dweud wrtho nad oedd en amlwg yn ddigon da i chwarae fel cefnwr i Gymru gan ei fod e, Henson yn well nag e hyd yn oed mewn safle na fyddai e prin byth yn chwarae ynddo. Dechreuodd wawdio Barry, gan greu tipyn mwy o banter nag a fydd yn arferol rhwng chwaraewyr. Fe aeth yn bersonol a dweud y gwir a doedd Barry ddim am gymryd rhagor ganddo. O ganlyniad cododd tamed bach o fracas rhwng y ddau ac maen rhaid dweud i Barry ei sortio fe mas yn deidi y noson honno! Dyw hynny ddim yn natur Barry, ond roedd e wedi cael digon.

Cynnyrch system ieuenctid Llanelli oedd Jones, ac aeth ymlaen i chwarae i dimau Datblygol, saith bob ochr a thm A Cymru. Chwaraeodd dros Gymru am y tro cyntaf ar 9 Tachwedd, 2002 yn erbyn Fiji yn Stadiwm y Mileniwm. Enillodd Cymru o 58 i14. Aeth ymlaen i ennill capiau eraill yn erbyn Canada ar Crysiau Duon. Ar l cystadlu ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, enillodd gap yn erbyn Y Crysiau Duon a Lloegr, cyn iddo gael ei gynnwys yn sgwad Cymru ar gyfer Cwpan y Byd 2003. Chwaraeodd mewn pum gm yn ystod y twrnamaint, gan sgorio cais yn erbyn yr Eidal.

Daeth gyrfa Dafydd i ben ar l cael clec ar ei ysgwydd yn ystod y gm ryngwladol rhwng Cymru a Seland Newydd ar 7 Tachwedd, 2009. Digwyddodd yr anaf, a newidiodd ei fywyd am byth, ar l cael ei daclo gan Franks, prop Seland Newydd. Parhaodd i chwarae drwyr gm mewn poen ofnadwy, ond ar y chwib olaf, darganfuwyd bod ganddo doriad lefel 4, sef y gwaethaf oll. Mae Dafydd yn siarad yn onest ac yn agored yn ei hunangofiant am sut, ar l 18 mis, y cafodd un ergyd gymaint o effaith ar ei fywyd, er bod yr anaf wedi gwella.

Ar l dwy lawdriniaeth, bun rhaid i Jones ymddeol o bob math o rygbi ar 4 Ionawr, 2011 ar l methu gwellan llwyr. Bydd Jones yn parhau i gysylltiad r Scarlets am o leia chwe mis wrth ymgymryd sawl rl yn y rhanbarth, gan gynnwys cynorthwyo gydar Academi, gweithio yn y gymuned i helpu ysbrydoli chwaraewyr ifanc, a datblygu cysylltiadau noddwyr.

Cyfnod nodedig arall yn ei fywyd oedd chwarae yn yr un tm a Scott Quinnell yn ei gm ryngwladol ddiwethaf, yn erbyn Canada. Roedd Scott ar y fainc ond y cwestiwn mawr oedd a fyddain chwarae, gan mai hon fyddai ei gm olaf ar l cyhoeddi ei ymddeoliad. Daeth ymlaen i chwarae, ond bun rhaid i Dafydd ddod oddi ar y cae er mwyn iddo gymryd ei le. Roedd Dafydd yn hynod siomedig na chafodd gyfle i rannur cae gydag ef am y tro olaf. Roedd Dafydd yn teimlo bod arno ddyled fawr i Scott, ond serch hynny, roedd yn falch iawn o allu rhoi cyfle i Scott chwarae am y tro olaf ar y cae rhyngwladol. Ar ddechrau ei yrfa gydar Scarlets, byddai Scott yn siarad Dafydd, cyn, trwy gydol ac ar l pob gm, wastad yn barod i roi cyngor a chymorth. Yn wir dyma sut y daeth Dafydd i aeddfedu, gwella a throin chwaraewr o fri.

Mae Dafydd, neu Dilwyn fel maer bois rygbi eraill yn hoff oi alw, nawr yn brysur ynghlwm wrth ei flwyddyn dysteb. Er ei fod wedi rhoii sgidiau rygbi ir naill ochr, maen dal i gredu ei bod hin llawer rhy hawdd i gael eich dewis i chwarae i dm Cymru. Gall cyfres o 4 neu 5 gm dda nawr rhoi cap cyntaf i chwaraewr ifanc yn l Dafydd ac maen teimlo bod gormod o chwaraewyr yn cael chwe chap, ac wedyn does neb yn clywed fawr ddim amdanynt.

Mae Dafydd yn edrych ymlaen nawr at fwynhau treulio amser gydai blant, Jac (4) a Lili-Ela (3), syn byw gydag ef ai wraig Lynwen, ar fferm fach ym Mhorthyrhyd. Maer teulu ai deulu estynedig, wedi bod yn ysbrydoliaeth iddo drwyr cyfnod anodd o ymddeoliad.

Cyn pob gem, byddai mam Dafydd yn dweud wrtho Whare fel se whant arnat ti! Dywedodd hir un peth wrtho cyn ei gm olaf yn erbyn y Crysiau Duon. Mae am drosglwyddor un chwant ir genhedlaeth nesaf o chwaraewyr. Trist o beth yw bod ei yrfa wedi dod i ben cyn ir chwant ddiflannu.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
ABC 3 (DVD121)
 
£5.99
 
Prynwch
ABC Dewin y Ci / Dewin the Dog
Maggy Roberts
£4.99
 
Prynwch
Croeso i Ardal Llanberis
 
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch