Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blasu
Manon Steffan Ros
ISBN: 9781847713827 (1847713823)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2015
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 304 tudalen Iaith: Cymraeg Adargraffu Ein Pris: £8.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Mai 2012
'Ai gwallgofrwydd oedd o, cymylau henaint yn tynnu pethau ddoe yn ddigon agos i'w cyffwrdd, i'w harogli, i'w blasu?' Wrth edrych yn ôl ar ei bywyd, a'r teulu a'r ffrindiau a fu'n gwmni iddi ar hyd y daith, daw blasau o'r gorffennol i brocio atgofion Pegi. Ond nid yw pob atgof yn felys, ac mae rhai cyfrinachau'n gadael blas chwerw. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2012.

Whilst looking back on her life and the family and friends who accompanied her along the way, memories resurface for Pegi. But not every memory is sweet, and some secrets leave a bitter taste. Reprint; first published in 2012.
Yn ail nofel Manon Steffan Ros i oedolion cawn lu o gymeriadau difyr, stori afaelgar, lleoliad hudolus Bro Dysynni a sensitifrwydd sgwennur awdures ifanc, ddawnus hon. A phetai hynny ddim yn ddigon, cyfres o rysetiau diddorol a'r cyfan am 8.95 bargen!

Ar ei phen blwydd yn bedwar ugain oed, mae Jonathan, mab ieuengaf Pegi, yn rhoi llyfr arbennig i'w fam ac yn gofyn iddi hi gofnodi ei hatgofion ynddo. Ond nid atgofion gaiff eu hysgrifennu yn y llyfr ond cyfres o rysetiau gwahanol fwydydd a phrydau a fu'n bwysig iawn i Pegi, ynghyd ag enwaur rhai fun gysylltiedig hwy. Y bobl hynny gaiff eu henwi syn adrodd stori Pegi fesul pennod, a phob un hanes wedi'i saerno'n grefftus. Bron nad ydi pob pennod yn stori fer, er bod llinyn storol gref yn plethu drwy'r cyfan yn hynod o rwydd a chelfydd.

Mae hanes plentyndod cynnar Pegi yn ingol o drist, yn arbennig hanes ei pherthynas 'i mam, ac mae'r disgrifiadau o broblemau seicolegol a salwch meddwl ei mam yn ein cyffwrdd i'r byw. Caiff Pegi flynyddoedd dedwydd ar aelwyd ei nain ai thaid, cyn priodi Frances, grosar lleol, magu dau o blant a threulio blynyddoedd yng nghanol bwrlwm synau ac arogleuon amrywiol y siop.

Cronicl moel o fywyd llawn Pegi yw'r uchod ond mae yna bris iw dalu am y dedwyddwch ymddangosiadol, ac mae hwnnw yn gysgod cyson ar ei bywyd. Maer cysgod ar ei fwyaf amlwg yn ei pherthynas bwyd. Mae hin byw yn ei ganol, wrth gwrs, ac yn cael blas ar fwydoi theulu, cyfeilion agos a chwsmeriaid ei chaffi yn Nhywyn am un tymor. Ond mae perthynas Pegi bwyd yn llawer mwy cymhleth na hynny a gwelwn yn fuan fod y 'pleser' ymddangosiadol a gaiff hi wrth fwyta yn ymylu ar salwch meddwl neu fwlimia ar adegau anodd. Ceisia Pegi ddigoni'i hun yn gorfforol ac yn emosiynol, ond methu a wna'n aml.

Yn gefndir ir nofel hon mae cariad amlwg yr awdures at fro ei chyndeidiau, ac mae ei disgrifiadau or ardal yn codi awydd go iawn ar y darllenydd i fynd yno i weld drostoi hun. Bron nad ydy rhywun yn disgwyl cyrraedd Llanegryn a throi i mewn i gaffi Jonathan am espresso a darn o gacen sinsir neu affogato. Bron na ellid dweud mai molawd o gariad awdur, nid yn unig at ardal sydd yma, ond at ffordd o fyw. Mae pobl yn adnabod ei gilydd ac yn cefnogii gilydd yn y fro hon. Un ffordd o ddangos y gefnogaeth ydy coginio a rhannu bwyd, ac edrychir ymlaen yn Blasu at ddyfodiad caffi Jonathan ond mae yna hiraeth hefyd am hen ffordd o fyw yr ardal hyfryd hon.

Rysit bara ydyr olaf yn y nofel ac fe gymer oes gyfan i Pegi feistrolir grefft o wneud torth dda. Ond mae hin llwyddo yn y diwedd, a'r gamp fach honno'n adlewyrchu ei llwyddiant hi i fod yn hii hun, ar waethaf y tebygrwydd iw mam, a'r arwyddion o salwch meddwl a fu'n gysgod dros y ddwy ohonynt.

Roedd y profiad o ddarllen Blasu yn un chwerw-felys. Mae i'r gyfrol ei themu tywyll ac ysgytwol yn ogystal llawenydd a phrofiadau melys. Mae arddull gryno ac iaith liwgar a chyfoethog yr awdur wedi sicrhau fod hon yn stori fydd yn aros yn hir yng nghof y darllenydd. Cefais flas anghyffredin ar ddarllen hon mwyhewch!

Janet Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Bywgraffiad Awdur:
Ganed Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, a chafodd ei haddysg yn Ysgol Rhiwlas ac Ysgol Dyffryn Ogwen. Enillodd ei nofel gyntaf i oedolion, Fel Aderyn, wobr Barn y Bobl yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2010. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu pedair nofel i blant, gan gynnwys Trwy'r Tonnau, a enillodd wobr Tir Na N'Og yn 2010. Mae'n byw ym Mro Dysynni gyda'i gŵr Nic a'i meibion Efan a Ger.
Rhoddodd Alwena Tomos o Talybont, Bangor i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mi wnes i fwynhau'r nofel hon yn fwy nag unrhyw nofel a ddarllenais yn ddiweddar. Yn wir, fel y dywed Janet Roberts yn ei hadolygiad hi, gwnaeth y nofel i mi fod eisiau ymweld Llanegryn i gael gweld y llefydd a ddisgrifir. Teimlaf fod hon yn nofel grefftus sy'n dal diddordeb y darllenydd at y diwedd. Gobeithio y daw mwy o nofelau tebyg gan yr awdur. Mae hon yn nofel sy'n cyffwrdd 'n hemosiynau cofiadwy iawn. "


Rhoddodd Mair Rees o Casnewydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rwyf newydd ddarllen 150 o nofelau Cymraeg fel rhan o'm gradd ymchwil ac ychydig iawn o bethau, erbyn hyn, syn medru gwneud argraff arnaf. Maer nofel hon yn eithriad. Or dechrau oll maer ysgrifennu crefftus agos-atoch yn eich denu i mewn ir naratif. Dechreuir pob pennod rysit syn gysylltiedig ag enw cymeriad ac mae dathliad o fwyd ai arwyddocd yn ffurfio fframwaith ir holl gyfrol. Ond mae gan fwyd swyddogaeth ddyfnach nai rl yn faeth corfforol, a cheir yma ymdriniaeth law ysgafn hyfryd or berthynas gymhleth rhwng hunaniaeth, cariad, etifeddiaeth a maeth. Nid Manon Steffan Ros ywr awdur cyntaf o bell ffordd i ddefnyddio anhwylder bwyta yn destun llenyddol, gwnaeth Manon Rhys sylwadau craff arno yn ei nofel soffistigedig CysgodionSarah Arall ac yn ddiweddarach Bethan Gwanas yn Hi yw fy Ffrind. Sut bynnag, yn y nofel hon ceir darlun mwy crwn, efallai; cymysgedd boddhaol iawn or chwerw ar melys ar astudiaeth yn un holistaidd a chyflawn. Ychydig o feirniadaeth negyddol sydd gennyf; dim ond efallai bod y sn am y cymeriad o dras arall syn symud i ardal Gymreig a Chymreig y nofel o bosibl ychydig yn ystrydebol. Nid ywr nofel hon yn berffaith, ond i mi nid ywn bell iawn o fod. Ar l ei darllen roeddwn yn awchu iw darllen eto - eithaf camp i Manon Steffan Ros o dan yr amgylchiadau!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
WJEC GCSE Welsh as a ...
Jo Knell
£10.99
 
Prynwch
Cerddi'r Gaeaf
R. Williams Parry
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch