Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rygbi - Calon y Gymuned/Rugby - Heart of the Community
ISBN: 9781847714138 (1847714137)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Geraint Cunnick Fformat: Clawr Meddal, 210x240 mm, 108 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
120 o ffotograffau yn dathlu dylanwad rygbi ar gymunedau trwy Gymru. Lluniau dogfennol o chwaraewyr, cefnogwyr a gwirfoddolwyr yn mwynhau gêm genedlaethol Cymru gan ddarlunio sut mae rygbi'n effeithio ar wahanol elfennau o'r gymuned. Cyfrol unigryw a safonol y bydd pawb sydd naill ai wedi chwarae neu gefnogi rygbi yn gallu ei gwerthfawrogi.

120 photographs celebrating the influence of rugby on communities throughout Wales. Includes photos of players, supporters and volunteers enjoying Wales's national game, illustrating how rugby impacts on different elements of the community. An unique volume which will be appreciated by players past and present and supporters alike.
English review follows

Os ydych wedi bod mewn clwb rygbi mewn pentref neu dref yn unrhyw le yng Nghymru, byddwch yn medru uniaethu â chynnwys y llyfr hwn yn syth. Ond os mai’r unig brofiad sydd gennych o rygbi yw mynd i Gaerdydd ar ddiwrnod gêm ryngwladol, ni fydd y llyfr hwn yn golygu fawr ddim i chi. Oherwydd portread o rygbi lleol, rygbi sy’n llawn mwd a phorfa a Deep Heat a chymeriadau’r comiti mewn blazers a geir yn y llyfr difyr a diddorol hwn. Gwernyfed, Aberteifi a Thai-bach ar noson oer o aeaf sydd yma, nid glitz Stadiwm y Mileniwm yn nhymor gêmau'r Chwe Gwlad!

Mae bod yn rhan o glwb rygbi cymunedol yn bwysig iawn ym mywydau’r bobl a welir yn y lluniau lliw bywiog a dynnwyd gan dri myfyriwr o adran Ffotograffiaeth Ddogfennol Prifysgol Casnewydd, sef Alice Carfrae, Luke Ball a Steven Pepper. Symbolau o’r perthyn hwn yw tei'r clwb, adeilad y clwb – lle cedwir swfenîrs o'r oesau aur a fu, ac yn arbennig felly os cododd un o blant y clwb i rengoedd chwarae dros Gymru – a’r cae hollbresennol. Gyda rhagair gan y cyn-chwaraewr rhyngwladol Gerald Davies, a chyflwyniad gan Geraint Cunnick o Brifysgol Casnewydd, mae’r llyfr yn rhoi cipolwg ar elfen bwysig iawn o fywyd cannoedd o gymunedau ledled Cymru.

Camp y ffotograffwyr fu cyfleu’r agosatrwydd a’r cynhesrwydd sy’n ganolog i rygbi cymunedol – mor wahanol i’r lluniau teleffoto amhersonol a geir mewn papurau newydd ac mewn llyfrau am rygbi proffesiynol. Mae hi’n rhyfeddod na feddyliodd neb am y syniad o’r blaen gan mor annatod yw rygbi i ddarlun y byd o Gymru (ynghyd â chestyll, cennin Pedr a glowyr!), ond does dim llyfr arall, hyd y gwn i, sydd wedi llwyddo i ddal gogoniant diwylliant y gêm amatur ar lefel llawr gwlad o’r blaen.

Cymeradwyaf y gyfrol i unrhyw un sy’n ymddiddori yn niwylliant ein gwlad, os ydych yn hoffi rygbi ai peidio. Ac am £9.95, mae’n fargen hefyd! Byddai bois y comiti’n cymeradwyo ...

Aled Rhys Hughes

***************************************************

If you’ve ever been to a village or town rubgy club in Wales, you will recognize the subjects of this book immediately. But if your only brush with our national game is Cardiff on an international match day, then this book will mean very little to you. Because this interesting and entertaining book is a portrait of local rugby, rubgy oozing with mud and grass-stains and wintergreen, and committee men in blazers. This is Gwernyfed, Cardigan or Tai-bach on a cold winter’s evening, rather than the glitz of the Millennium Stadium during the Six Nations!

Being part of the community rugby club is very important to the lives of the people in these photographs, taken by three students of Newport University’s prestigious Documentary Photography department, Alice Carfrae, Luke Ball and Steven Pepper. Symbols of this belonging are the club tie, the clubhouse – where mementoes of past golden ages are kept, especially if a son (or daughter, let us not forget) of the club rose to the dizzy heights of gaining a Welsh cap – and the ever-present field. This book, with a preface by ex-international Gerald Davies and an introduction by Newport University’s Geraint Cunnick, gives us a literal snapshot of a very important aspect of the lives of hundreds of communities throughout Wales.

The photographers have triumphed by expressing the closeness and warmth which is central to local rugby, so different to the impersonal telephoto images we see in newspapers and in books about professional rugby. It is amazing to think that nobody had thought of this before, especially as rugby is so synonymous with the world’s image of Wales (along with castles, daffodils and miners!) but I cannot think of another book which has succeeded in capturing the glory of the amateur game’s culture at grassroots level before.

I recommend this book to anyone who is interested in our country’s heritage and culture, whether you like rugby or not. And at £9.95, it’s a bargain! The blazered boys on the committee would agree ...

Aled Rhys Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol unigryw a safonol fydd pawb sydd naill ai wedi chwarae neu gefnogi rygbi yn gallu ei werthfawrogi. Mae hefyd yn bortread o fywyd cymunedol Cymreig ac o’r cymeriadau sy’n ymwneud â rygbi.

Tynnwyd y lluniau yn y clybiau rygbi canlynol:
Abergwaun, Aberteifi, Y Pil, Porthcawl, Taibach, Gwernyfed, Y Coed Duon, Caldicot, Aberhonddu, Aberdar, Ynysddu, Merched Croesyceiliog, Shotton a Bangor.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rise of the Super Furry ...
Ric Rawlins
£9.99
 
Prynwch
Wynebau Cymru
Ann Sumner
£1.00
 
Prynwch
Zonia Bowen - Dy Bobl Di ...
Zonia Bowen
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch