Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cred, Llên a Diwylliant - Cyfrol Deyrnged Dewi Z. Phillips
Amrywiol/Various
ISBN: 9781847714480 (184771448X)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Gwynn Matthews Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o ysgrifau teyrnged i'r diweddar Athro Dewi Z. Phillips gan gyfeillion a chydweithwyr yw Syniadau a Chysyniadau. Yn ei deyrnged i Dewi dywed Dr Meredydd Evans, 'mi sefydlodd ei hun fel athronydd o bwys cydwladol'. Yr oedd hefyd yn frwd dros athronyddu yn yr iaith Gymraeg.

A collection of tributes to the late Dewi Z. Phillips. Contributors include Meredydd Evans, Walford L. Gealy, Meirlys Lewis, Jonathan Lowe, E. Gwynn Matthews, Ceri Davies, and Alun Gwynedd Jones.
Colled anaele i fywyd deallusol Cymru oedd marwolaeth ddisyfyd Dewi Z. Phillips yn 2006. Er na allai unrhyw gyfrol goffa wneud iawn am y golled, na lliniaru’r hiraeth amdano chwaith, mae’n dda cael cymeradwyo’r gyfrol hon fel teyrnged i’r mwyaf cynhyrchiol o’n hathronwyr ac un o’r disgleiriaf yn ogystal. I E. Gwynn Matthews yr ydym yn ddyledus am grynhoi’r ysgrifau ynghyd, a gwych o beth yw gweld bod Adran Athroniaeth Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru, adran y bu Dewi yn golofn iddi ar hyd ei yrfa, wedi noddi’r testun fel y cyntaf mewn cyfres o Astudiaethau Athronyddol a fydd yn sail ar gyfer gwaith academaidd yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ar wahân i deyrnged hyfryd gan Meredydd Evans, ‘tad’ – bellach – ein hathronwyr Cymraeg, ceir yma wyth ysgrif gynhwysfawr, tair yn ymwneud â chyfraniad Dewi ei hun (dwy gan Meirlys Lewis, ‘D. Z. Phillips ar Foeseg a’r Moesol’ a ‘D. Z. Phillips ar R. S. Thomas – Ffiniau Dealltwriaeth’, ac un gan Walford Gealy, ‘Athroniaeth Crefydd yn yr Ugeinfed Ganrif a Chyfraniad D. Z. Phillips Iddi’), a’r pump arall gan y golygydd, Jonathan Lowe, Ceri Davies, Alun Gwynedd Jones a Walford Gealy eto, oll yn crybwyll pynciau ym myd cred, llên a diwylliant roedd gan Dewi ddiddordeb ysol ynddynt.

Amhosibl mewn adolygiad byr fel hwn yw gwneud cyfiawnder â hwy i gyd, ond diddorol odiaeth i mi oedd dau gyfraniad Walford Gealy. Yn ‘Ann Griffiths a’r Athro J. R. Jones’, eir ati yn hynod ddeheuig i feirniadu ymdriniaeth enwog rhagflaenydd Dewi yng Nghadair Abertawe ar yr emynyddes, a hynny trwy ddefnyddio athroniaeth Wittgenstein, Rush Rhees a D. Z. Phillips ei hun. ‘Erbyn diwedd ei fywyd credaf mai dyneiddiwr pur oedd J. R. Jones’, meddir yn ddifloesgni. ‘Roedd J. R. [Jones] wedi cefnu ar Gristnogaeth uniongred ers blynyddoedd, a hynny oherwydd iddo fethu cymodi ei ragdybiaethau athronyddol empeiraidd â iaith y ffydd Gristnogol’. Yr hyn a ddysgodd Rhees i Dewi (ac i Gealy yntau), oedd bod i iaith, gan gynnwys iaith crefydd, ei phriod sffêr, ac nid busnes Cristionogaeth oedd plygu i unrhyw ffasiwn athronyddol ond yn hytrach ymarfer ei sofraniaeth ei hun. Yn yr ysgrif ‘Athroniaeth Crefydd yn yr Ugeinfed Ganrif a Chyfraniad D. Z. Phillips Iddi’, mae’r awdur yn egluro sut y coleddodd ei gyfaill ei syniadaeth am iaith, gan wrthgyferbynnu hynny ag empeiriaeth yr athronydd cyfoes o grediniwr Richard Swinburne. Er bod Dewi a Swinburne am y pared â’i gilydd o ran eu cyfundrefn, amheuthun yw gweld mewn cwmpas mor eglur a byr natur y gwahaniaeth rhyngddynt ac fel y gallodd metaffiseg y Sais ac athroniaeth iaith y Cymro dystio yn eu ffyrdd gwahanol i hygrededd ffydd mewn oes gynyddol fwy seciwlar.

Dyma arweiniad penigamp i feddwl a gwaith Dewi, a da gweld nad oes ofn gan yr awdur gyfeirio at yr hyn y tybia ef sy’n fannau gwan yn syniadaeth ei gyfaill.

Roedd Dewi, yn ôl y golygydd, ‘yn ysbrydoliaeth barhaus i’r rhai hynny ohonom sydd yn credu ym mhwysigrwydd athronyddu yn Gymraeg er lles a iechyd ein diwylliant fel cenedl’. Trwy gyfrwng y gyfrol hon bydd yr ysbrydiaeth yn parhau.

D. Densil Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Bu'r holl awduron (ar wahan i'r Athro Ceri Davies) yn darlithio mewn athroniaeth mewn prifysgolion fel a ganlyn: Meredydd Evans - prifysgolion yn Boston, Bangor a Chaerdydd; Meirlys Lewis - Sheffield; Jonathan Lowe - Durham; Gwynn Matthews - Bangor; Walford Gealy - Aberystwyth; Ceri Davies - Abertawe (Clasuron).
Gwybodaeth Bellach:
Mae'r gyfrol hon, fel llyfr olaf Dewi, Ffiniau, (a gyhoeddwyd hefyd gan Y Lolfa) wedi ei hanelu at gynulleidfa eang, nid athronwyr academaidd yn unig. Mae tri papur yn cynnig trawsolwg dros ddatblygiadau mewn athroniaeth ym Mhrydain yn ystod yr ugeinfed ganrif, dau ohonynt yn trafod cyfraniad Dewi i'r maes. Mae'r pedwar papur arall yn trafod syniadau a chysyniadau awduron Cymreig amlwg, sef Morgan Llwyd, Ann Griffiths, Lewis Edwards ac R.S. Thomas, a dau ohonynt yn trafod ymdriniaeth athronyddol o waith dau o'r awduron hyn gan J.R. Jones yn y naill achos a Dewi ei hun yn y llall.
Diweddarwyd ar 01 Awst 2012
Lansio Cyfrol Deyrged i Dewi Z. Phillips

Mae’r flwyddyn 2012 yn un nodedig iawn o safbwynt Athroniaeth yn y Gymraeg. Digwyddiad arwyddocaol fydd lansiad cyfres newydd o lyfrau athronyddol Cymraeg, sef ‘Astudiaethau Athronyddol’, gan Adran Athronyddol Graddedigion Prifysgol Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Teitl y gyfrol gyntaf yw Cred, Llên a Diwlliant a gyhoeddir gan Y Lolfa, sef cyfrol deyrnged i’r diweddar Athro Dewi Z. Phillips a olygwyd gan Gwynn Matthews. Fe’i hanelwyd at gynulleidfa eang, nid at athronwyr yn unig ac mae’n rhoi golwg newydd ar fywyd a gwaith Dewi. Trafodir gwahanol weddau ar waith Dewi a hefyd syniadau awduron Cymreig amlwg fel Morgan Llwyd, Ann Griffiths, Lewis Edwards, J.R. Jones ac R.S. Thomas. Meddai Meredydd Evans, a ysgrifennodd erthygl deyrnged i Dewi yn y gyfrol: “Mi sefydlodd Dewi ei hun fel athronydd o bwys cydwladol... a bu ei farw yn 2006 yn syndod anodd ei amgyffred i bob un ohonon ni. Roedd cymaint o ynni ynddo – egni deallusol, storm o ddigrifwch, deinamo o ddyn.”
Meddai’r Golygydd Gwynn Matthews: “Yr oedd yn ysbrydoliaeth barhaus i’r rhai hynny ohonom sydd yn credu ym mhwysigrwydd athronyddu yn y Gymraeg er lles iechyd ein diwylliant fel cenedl.”

Cynhelir y lansiad am 12.00 ddydd Iau 9 Awst ym mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel rhan o ddigwyddiad i roddi cyhoeddusrwydd i ddarpariaeth y Coleg ar gyfer cyflwyno athroniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod yr un cyfarfod bydd cyfres ‘Y Meddwl Modern’ (Gwasg Gee) yn cael ei lansio fel adnodd wedi’i ddigido ar lwyfan e-ddysgu’r Coleg (sef ‘y Porth’). Bydd y cyfarfod hefyd yn cael cyflwyniad i ddarlithydd cyntaf y Coleg mewn Athroniaeth, Dr Huw Williams.

Mae’r gyfrol Cred, Llên a Diwylliant (£9.95) yn cynnwys teyrnged gan Meredydd Evans ac erthyglau gan Walford Gealy, Meirlys Lewis, Jonathan Lowe, E. Gwynn Matthews, Ceri Davies ac Alun Gwynedd Jones.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Ebargofiant
Jerry Hunter
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch