Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Drywydd Waldo (Ar Gewn Beic)
Hefin Wyn
ISBN: 9781847714923 (1847714927)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x142 mm, 408 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Seiclo oedd dull arferol Waldo Williams o deithio, a dyna wna Hefin Wyn yng nghwmni Teifryn Williams, nai Waldo yn y gyfrol hon. Mae'r ddau'n teithio ar gefn beic o gwmpas sir Benfro, i rannau o Loegr ac ar draws Iwerddon i gwrdd â rhai a adwaenai'r bardd.

Cycling was Waldo Williams' preferred mode of transport, and this is what Hefin Wyn does in the company of Teifryn Williams, Waldo's nephew, in this book. They travel on bicycles around Pembrokeshire, to parts of England and across Ireland to meet some of the people who influenced the poet.
Rhaid cael un peth oddi ar fy stumog ar unwaith: dywedir yn y broliant ar gefn y gyfrol fod Waldo wedii ddyrchafui hun i ddistadledd sant yn y pen draw. Does neb yn fwy o edmygydd o Waldo, y dyn ar bardd, na fi, ond peidiwch, da chi, chreu rhyw gwlt oi gwmpas. Mae meddwl amdanon ei ddyrchafui hun yn sant yn codi cyfog ar ddyn. Meidrolyn oedd Waldo, athrylith o feidrolyn yn ddi-os, ond nid oedd yn sant, ac nid yw rhagflaenur disgrifiad gydar gair distadledd yn goleddfu dim ar y disgrifiad.

Syndod oedd clywed hefyd na chyfarfu Hefin Wyn erioed Waldo. Eto, rhaid cyfaddef bod ei wybodaeth am y bardd ar lleoedd y bun byw neun ymweld hwy yn eang dros ben. Wrth gwrs, un o Sir Benfro yw ef ei hun, ac mae ei ddefnydd o dafodiaith gogledd y sir yn cyfareddu. Syniad da oedd llunio cyfrol yn dilyn trywydd Waldo ar gefn beic, oherwydd beicio a wnir bardd i bobman, bron, ac ni fun gyrru car erioed.

Wrth gwrs, er cymaint o ddyn ei filltir sgwr oedd Waldo, rhaid cofio iddo fynd ar ei feic i Iwerddon, ac yma mae Hefin Wyn yn mynd gyda nair bardd, Teifryn Williams, o Sir Benfro i Ben Llŷn (lle bu Waldon dysgu yn Ysgol Botwnnog), i fannau yn Lloegr ac i Iwerddon. Hwyrach y cawn yr argraff mai llyfr am Hefin Wyn ei hun yw hwn, ond caiff sgyrsiau gyda llawer o bobl ar y ffordd, ar rheinin dod ag atgofion am Waldo ir fei, fel bod ein dirnadaeth or bardd yn graddol ddatblygu o dipyn i beth. Datgelir pethau difyr a diddorol dros ben, megis y berthynas felltennog 'i gyfaill D. J. Williams.

Creadur rhyfedd ar y naw oedd Waldo, ond rhyfeddol iawn hefyd. Un or pethau mwyaf eironig amdano yw mai cyndyn iawn oedd ef i gyhoeddi un gyfrol fechan o gerddi, ond bod nifer o gyfrolau wediu hysgrifennu amdano bellach, gan gynnwys y gyfrol sylweddol hon. Diau y daw llawer eto rhain datgelu ffeithiau diddorol am y dyn ei hun, ac eraill yn dadansoddii gerddi amrywiol ac amlhaenog.

John Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ar Ei Feic: Hefin Wyn Ar Drywydd Waldo

Ystyrir Waldo Williams (19041971) yn ffigwr chwedlonol ymhlith y Cymry Cymraeg. Ysgrifennwyd llawer am ei farddoniaeth gan academyddion; yn wir, ceir o hyd i fwy o lyfrau amdano nag am yr un bardd Cymraeg arall, er mai dim ond un gyfrol a gyhoeddwyd ganddo.

Bu Waldo yn byw ar grwydr, heb gartref sefydlog, am y rhan helaethaf oi fywyd. Fei carcharwyd ar ddau achlysur am wrthod talu treth incwm mewn protest yn erbyn gorfodaeth filwrol, ac fe ystyrid y profiadau rheiny ganddo fel modd o buro ei galon. Wedi magwraeth Anghydffurfiol, ymunodd r Crynwyr pan oedd yn 52 oed yn 1956 am fod hynnyn fwy cydnaws i natur gyfriniol.

Felly pwy ywr gŵr hwn syn gymaint o destun chwilfrydedd, ac sydd wedii ddisgrifio fel sant? Dynar cwestiwn a sbardunodd Hefin Wyn a Teifryn Williams, un o neiaint Waldo, i seiclo ar drywydd Waldo ir mannau hynny lle treuliodd gyfnodau oi fywyd o Ben Llŷn i Iwerddon, Llundain, Kimbolton a Lyneham yn ogystal phob rhan o Sir Benfro.

Wrth deithio daethpwyd ar draws pobl a adwaenai Waldo fel athro, cyfaill, bardd, Crynwr, heddychwr a dyn yn llawn hiwmor. Canfuwyd cyn-ddisgybl iddo yn Ysgol Brynconin (a hithaun 106 oed ar y pryd), yn ogystal llu o gyn-ddisgyblion iddo yn ysgolion Sir Benfro, Ysgol Botwnnog ym Mhen Llŷn ac Ysgol Kimbolton yn Huntingdon. Daethpwyd ar draws canwr opera yn Eltham, Llundain a fun asiant lliwgar i Waldo pan safodd fel ymgeisydd dros Blaid Cymru, yn ogystal nifer o gefnogwyr a fun dyst iw ymgeisyddiaeth unigryw.

Aethpwyd i Iwerddon i gyfarfod ag un o ysgolheigion pennaf y wlad a fun cynorthwyo Waldo i ddysgu Gwyddeleg, yn ogystal r lleian a fun gymar ysbrydol iddo ac yn ei ymgeleddu yn ystod ei ddyddiau olaf. Cyfarfuwyd r alcoholig y bun ceisio ei berswadio i slaco ar y peth ifed, y gweinidog a fun chwarae sipsiwn yn ei gwmni o dan liain bwrdd a cheir ddysgu am y berthynas dymhestlog, ar brydiau, rhyngddo a D. J. Williams. Canfuwyd hefyd i Waldo dreulio deng mis mewn ysbyty meddwl yng Nghaerdydd, yn iachu ei hun oi bryder yr in wallgof.

Mae Ar Drywydd Waldo yn bortread anghyffredin, ar ffurf llyfr taith unigryw, or dyn oedd yn gymaint o seiclwr ag oedd o heddychwr, o fardd, o Grynwr ac o wladgarwr. Ni fu ymdrech fwy trylwyr nar gyfrol newydd hon i geisio canfod y cymhellion y tu l ir argyhoeddiadau dwfn; tystia pawb i anwyldeb a phurdeb calon Waldo. Dyma gyfrol syn ysbrydoliaeth ac yn ddyrchafol ei naws am fod gwrthrych y gyfrol wedi dyrchafu ei hun i ddistadledd sant.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Thinking Again
Jan Morris
£16.99
 
Prynwch
Cyfres Clasuron: Dail Pren
Waldo Williams
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch