Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Teulu
Lleucu Roberts
ISBN: 9781847715197 (1847715192)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x130 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Triongl cariad tanbaid sydd wrth wraidd y nofel hon a leolwyd yn ardal Aberaeron. Mae'r stori yn mynd â chi yn ôl mewn amser i weld sut y dechreuodd perthynas Margaret a Dr John am y tro cyntaf a sut y bu i Richard ddod ar eu traws. Dyma rai o gymeriadau poblogaidd y ddrama Teulu ar S4C mewn nofel sy'n addas i bawb.

A smouldering love triangle is at the root of this novel set in Aberaeron. The story takes you back to Margaret and Dr John's early relationship and their first encounter with Richard. These are some of the popular characters which can be seen on S4C's televised drama, Teulu.
Ar drothwy cyfres deledu olaf Teulu dyma nofel boblogaidd syn atodiad ir gyfres ac syn siŵr o daro deuddeg. Mae hin rhagflaenur gyfres deledu gan fynd nin l i ddyddiau ieuenctid Margaret Caeffynnon ai ffrind bore oes John, sy'n fab i was y teulu. Craidd y stori yw bod y closio rhwng y ddau heb blesioi thad. Mae ganddo ef drefniadau a gobeithion amgen iw ferch. Ar cwestiwn mawr yw a fydd Margaret yn ddigon cadarn i ddilyn ei chalon neu i blygu tan bwysau teuluol?

Canolbwyntir yn bennaf ar dri chymeriad adnabyddus or gyfres, sef Margaret (Mair Rowlands yn y gyfres), John (Rhys Parri Jones) a Richard (William Thomas). Maer tri gryn dipyn yn iau, yn ddibrofiad ac yn llai soffistigedig nar rhai a welwyd gyntaf yn y gyfres yn 2006 ac or herwydd yn ei chael hin anodd gwahaniaethau rhwng rhamant a chariad.

Profodd Teulu, a ffilmir yn Aberaeron i fod yn un o gyfresi drama mwyaf poblogaidd S4C. Maer stori, gan Meic Povey a Branwen Cennard, yn orlawn o gynllwyn teuluol a chymdeithasol gyda sawl sgerbwd yn cuddio mewn gwahanol gypyrddau. Adlewyrchir hyn yn y nofel gydar gwrthdaro parhaus rhwng teuluoedd, rhwng gwerthoedd a theyrngarwch, traddodiad, dosbarth cymdeithasol a rhyddid cydwybod.

Aethpwyd atin fwriadol i ganolir digwyddiadau mewn lleoliad go iawn gydar cyfan yn troi o gwmpas gwesty, meddygfa a thŷ bwyta yn Aberaeron. Ac maer nofel wedi ei seilio ar y wlad o gwmpas y dref yn ogystal r dref ei hun. Maer syniad o angorir gyfres wrth le go iawn yn un o'i chryfderau. Maer digwyddiadau rhwng dau glawr lawn mor gyffrous r hyn a welir ar y sgrin.

Bydd y nofel hon yn apelio at selogion y gyfres, gwylwyr achlysurol ar rheiny sydd heb eto gael y pleser oi gwylio. Fei disgrifir fel Nofel fachog charwriaeth dymhestlog wrth ei chalon. Ac mae disgrifiad Caryl Lewis yn berffaith gywir. Yn hytrach nag adrodd digwyddiadau a welwyd ar hyd y gyfres mae hin sefyll ar ei phen ei hun fel stori gwbl ar wahn. Mae hi fellyn atodiad derbyniol iawn ar drothwyr gyfres olaf.

Cryfder y gyfres deledu ywr briodas lwyddiannus rhwng y cymeriadau dychmygol ar castio. Maen nhwn gymeriadau cyflawn, crwn a bortreadir gan rai on hactorion amlycaf, mwyaf galluog a mwyaf profiadol. Dydir nofel ddim yn gwanhaur un iot wrth ir cymeriadau fod yn rhai papur, o ran cyfrwng. Wrth ddilyn eu helyntion daw wynebau a lleisiaur actorion sydd wedi ac sydd yn dal iw portreadu, yn fyw yn ein dychymyg.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Lleucu Roberts yn awdures boblogaidd sydd wedi ysgrifennu'n helaeth i oedolion a phlant. Fel sgriptwraig radio a theledu mae'n deall gofynion drama dda. Mae'n byw yn Rhostryfan ger Caernarfon ac yn fam i bedwar o blant.
Gwybodaeth Bellach:
Does dim rhaid bod yn ffan o'r gyfres Teulu i fwynhau'r nofel fachog hon. Mae'n llawn cariad a chasineb, llawenydd a siom wrth i'r awdures Lleucu Roberts greu portread fyw o gymuned amaethyddol yn chwedegau'r ganrif ddiwethaf. Mae hefyd yn bortread o wleidyddiaeth y cyfnod ac yn stori ddynol iawn. Bydd poblogrwydd y gyfres Teulu ar S4C yn gefn wrth farchnata'r llyfr hwn.
Diweddarwyd ar 20 Tachwedd 2012
Cymeriadau cyfres Teulu S4C mewn nofel newydd gyffrous

Mae nofel newydd gan yr awdures adnabyddus Lleucu Roberts yn olrhain hanes rhai o brif gymeriadaur gyfres deledu Teulu ar S4C pan oedden nhwn iau.

Teulu ydi un o gyfresi drama mwya poblogaidd S4C ac wrth i wylwyr edrych ymlaen at ddarlledur gyfres olaf ym mis Ionawr 2013, mae gwasg y Lolfa yn cyhoeddi nofel syn olrhain dyddiau cynnar rhai oi chymeriadau mwya amlwg ac yn adrodd stori newydd sbon.

Maer gyfres deledu, a gafodd ei chreu ai hysgrifennu gan Meic Povey a Branwen Cennard, wedi ei lleoli yn nhref lan y mr Aberaeron ac maen dilyn hynt a helynt teulu dylanwadol a chefnog y Morgans. Mae Margaret Morgan (Mair Rowlands) bellach mewn perthynas gyda Dr John Jones (Rhys Parry Jones), yn dilyn marwolaeth ei gŵr, Richard(William Thomas). Maer gynulleidfa eisoes yn gwybod i John a Margaret fod mewn perthynas flynyddoedd ynghynt, ac maer nofel afaelgar Teulu yn teithion l i Sir Geredigion y 60au ar 70au ac yn dilyn hanes eu carwriaeth mewn cyfnod pan ddechreuodd pobl ifanc wrthryfela yn erbyn gwerthoedd ceidwadol eu rhieni.

Roedd storir gyfres deledu yn awgrymu fod na gyfnod yn hanes y cymeriadau a fyddain destun ffrwythlon i nofel, meddai Lleucu Roberts a gafodd ei magu yn Bow Street, Ceredigion, ond sydd bellach yn byw yn Rhostryfan, Caernarfon. Roedd hin hollbwysig or cychwyn i mi fod y nofel yn sefyll ar ei phen ei hun heb ddibynnu ar y gyfres deledu. Rhaid oedd i rai nad ydyn nhw wedi gweld y gyfres allu ei dilyn ai mwynhau lawn cymaint gwylwyr cyson y gyfres.

Fy nod wrth ysgrifennur nofel oedd ychwanegu at apl y gyfres ir rhai syn ei gwylio, a denu gwylwyr newydd i fwynhaur gyfres nesa. Rwy wedi gwylior cyfresi i gyd ar eu hyd ac wedi eu mwynhaun fawr, ac rwyn edrych ymlaen yn arw at weld y nesa, yn enwedig nawr ar l treulio cymaint o amser gyda dau or cymeriadau pan oedden nhwn iau.

Branwen Cennard sydd wedi bod yn gyfrifol am gynhyrchur gyfres gyda chwmni teledu Boomerang ers 2006. Dywed: Fel cynhyrchydd y gyfres, dwi wrth fy modd bod y nofel yma wedi cael ei chreu, er nad oedd gen i syniad beth iw ddisgwyl. Mae Lleucu wedi creu byd cwbl newydd, hollol ar wahn ir gyfres deledu, ac maen gyfle i weld cymeriadau hŷn y gyfres pan oedden nhw yn eu harddegau.

Yn hyn o beth, mae hi hefyd yn rhoi darlun byw iawn o ardal Aberaeron yn ystod y cyfnod hwn, a bydd y nofel yn canu cloch gydag unrhyw un syn cofio dawnsio yn y Kings Hall ac yfed yn nhafarn y Feathers yn y 60au ar 70au.

Ond i awdures sydd wedi arfer dilyn trywydd ei dychymyg byw, sut brofiad oedd cael ei chaethiwo i ysgrifennu am gymeriadau a oedd eisoes yn bodoli?

Gallair dychymyg hedfan i ba bynnag gyfeiriad y dymunai o fewn y ffrm roedd y gyfres eisoes wedii llunio, meddai Lleucu Roberts. Ron in ymwybodol drwyr amser mair un cymeriadau rhair gyfres oedd rhair nofel, neu fersiynau iau or un bobl, a bod angen bod yn driw i hynny. Ond am fod y cymeriadau roedd Branwen Cennard a Meic Povey wediu creu ar gyfer y gyfres mor grwn a chyflawn yn barod, doedd hi ddim yn anodd mynd dan eu crwyn i weld pa ffordd fyddair storin datblygu.

Roedd yr her o sgrifennu stori at ddiweddglo oedd ynon barod yn apelio. Fel un sydd wrth fy modd fel arfer yn dyfeisio diweddglo i fy straeon fy hun, roedd rhaid ir hyn ron in ei gynnig or newydd asion naturiol r hyn oedd eisoes wedii gyfleu yn y gyfres.

Ychwanega Branwen Cennard: Gyda chyfres olaf Teulu ar y gorwel, maen sicr yn ddiwedd cyfnod i mi yn bersonol. Rwyn falch iawn o Teulu, ac yn falch ofnadwy y bydd y nofel hon yn rhoir gyfres a rhai or cymeriadau craidd ar gof a chadw am byth.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
Raplyfr Coll (DVD122)
 
£5.99
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch