Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Cymry Mentrus
John Meurig Edwards
ISBN: 9781847716347 (1847716342)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Hanes rhai o anturiaethwyr mwyaf mentrus Cymru, fel Owen Glynne Jones, Richard Parks ac Eric Jones, y dringwyr; Robin Jac a'r rasys TT; Tom Pryce a enillodd ras Formula 1 a merched dewr fel Lowri Morgan ac Elin Haf Davies. Yn y gyfrol hon cawn hanes rhai o arwyr y gorffennol a'r presennol, a rhyfeddu at eu menter a'u dewrder.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. Many Welsh people from the past are famous for going on dangerous and challenging adventures. And today people such as Lowri Morgan, Eric Jones, Richard Parks and Elin Haf Davies share that adventurous spirit.
Dyma lyfr hynod o ddiddorol a roddodd lawer o fwynhad i mi. Llwyddodd yr awdur i lunio naw portread cryno a chrwn syn pontio can mlynedd a hanner o anturiaethau. Rhyfeddais droeon at ddycnwch a dyfalbarhad y dynion ar merched. Maer anturwyr mor wahanol ond eto gwelir y ddolen gysylltiol, sef yr awydd i lwyddo ar waethaf pob anhawster. Yn wir, yr oedd yn anodd dirnad ar adegau fod y corff dynol wedi gallu trechu eithafion tywydd.

Un o bleseraur llyfr oedd y cyfle i ailddarllen tameidiau nodedig er mwyn gwerthfawrogi'r gorchestion a gyflawnwyd. Dyna yw gwerth amhrisiadwy'r llyfr fel cyfrwng gwybodaeth oherwydd byddai cofnod tebyg ar radio a theledu wedi mynd yn angof mewn munudau os nad eiliadau. Collodd rhai o'r anturwyr eu bywydau wrth ymestyn ffiniau gwahanol. Profodd y dyhead yn drech na gofal. Roedd yn ddiddorol sylwi ar ymateb nifer o gymunedau wrth iddynt gydnabod ymdrechion dewr y Cymry blaengar.

Maen llyfr addas ir oedolyn chwilfrydig, a dylai hefyd annog darllenwyr anfoddog i ailgydio yn yr arfer o ddarllen oherwydd y mae yna ddarluniau trawiadol o arwyr ddoe fel Parry Thomas a Robin Jac.

Elfen ddymunol ywr amrywiaeth sydd yma. Cawn ein tywys ar draws tiroedd a moroedd heb sn am blymio i grombil y ddaear ym Mecsico a dyfnderoedd y mr oddi ar Newfoundland. Rhaid sylweddoli, weithiau, mai hanesion go iawn a gofnodir yn hytrach na ffrwyth dychymyg nofelydd.

Cyfeirir at swyddogaeth elusennau a gwedd gystadleuol nifer or mentrau diweddar. Nid ar chwarae bach y llwyddodd yr unigolion ymroddgar i ariannur anturiaethau a weddnewidiodd eu bywydau. Gall y llyfr fod yn sbardun i lawer i holi a darllen mwy am y Cymry glew. Cyfoethogir bywydau o ganlyniad. Ni ellir mesur cyfoeth or fath.

Trefor Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Beth am fentro yn 2013?

O Madog i Lowri Morgan, mae gan Gymru hanes hir o unigolion mentrus sydd wedi llwyddo dros y canrifoedd i deithio i bedwar ban byd. Maer awdur John Meurig Edwards wedi casglu ynghyd storau nifer o bobl, rhai adnabyddus ac eraill yn llai cyfarwydd, sydd wedi chwifior faner dros Gymru or Antarctig i Everest yn y gyfrol Cymry Mentrus, un o lyfrau newydd Stori Sydyn/Quick Reads 2013.

Efallai mai un or rhai enwocaf yw Madog. Roedd Madog yn byw yn y 12fed ganrif ac yn fab i Owain Gwynedd. Os oes gwirionedd yn yr hanesion amdano, Madog oedd un on hanturiaethwyr cyntaf ni fel Cymry. Maen nhwn dweud iddo hwylio gydai lynges fechan draw i gyfeiriad y gorllewin, a chyrraedd America dair canrif cyn i Columbus gyrraedd yno. Yn l yr hanes, fe ddaeth Madog o hyd i wlad ddymunol draw dros y don. Maen debyg hefyd iddo ddod yn l i Wynedd a chroesir eilwaith ir wlad newydd, gyda nifer oi gyd-wladwyr. Lledodd y sn fod Indiaid yn yr Amerig yn gallu deall a siarad Cymraeg - sef llwyth y Mandan.

Nid oes angen edrych yn bell am un or gwŷr mwyaf mentrus yng Nghymru. Maer hyn a gyflawnodd Eric Jones, syn byw yn Nhremadog, yn syfrdanol. Yr hyn syn arbennig am Eric ydi ei fod wedi cyflawni campau mewn nifer o weithgareddau, yn hytrach na chanolbwyntio ar un gamp. Yn gynnar yn y 1960au y dechreuodd ei anturiaethau o ddifri, pan blymiodd or awyr am y tro cyntaf. Yna, trodd at ddringo mynyddoedd a chreigiau, ac wrth gwrs doedd dim angen iddo deithio ymhell gan fod cyfle i ddringo creigiau digon heriol yn Eryri. Yna aeth ymhellach oi gartref, gan ddringo yn Ardal y Llynnoedd a thramor. Byddain cael blas ar ddringo ar ei ben ei hun gan y byddain gallu symud yn gyflymach. Ond roedd dringo creigiau a chlogwyni anodd yr Alpau yn ei ddenu, a daeth enw Eric yn adnabyddus am ddringor Matterhorn a Mont Blanc. Yna trodd at y Col Deheuol ar Eferest!

Ym mis Medi 1970 aeth Eric a thri dringwr arall ati i geisio concro wyneb gogleddol yr Eiger. Mae cannoedd o ddringwyr goraur byd wedi cael eu denu yma dros y blynyddoedd, a nifer fawr ohonyn nhw wedi marw yn yr ymdrech i gyrraedd y copa.

Yn ogystal r clogwyni anferth maen rhaid eu goresgyn, mae darnau enfawr o i serth iw dringo. Un o gyd-ddringwyr Eric oedd Leo Dickinson, ac roedd en awyddus iawn i ffilmior dringo. Fe lwyddon nhw i ddringor mynydd, ac i ffilmior cyfan y tro cyntaf i hynny ddigwydd. Rai blynyddoedd yn ddiweddarach, roedd Eric yn awyddus i ddringo wyneb gogleddol yr Eiger ar ei ben ei hun. Llwyddodd i wneud hynny yn 1981.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae merched wedi profi eu bod nhwr un mor abl dynion i gyflawni campau syn gofyn am gryfder, sgiliau a phenderfyniad. Peth digon cyffredin bellach ydi gweld merched yn chwarae rygbi a phl-droed, yn bocsio a reslo, neun rhedeg rasys hir fel y marathon. Fedrwn ni ddim dweud bellach mai rhywbeth i ddynion yn unig ydi cyflawni campau mentrus ac anturus. Mae llawer o ferched wedi mentro ar anturiaethau digon peryglus, ac wedi llwyddo.

Go brin fod gennym yng Nghymru ferch fwy anturus nag Elin Haf Davies. Er mai yng nghefn gwlad Penllyn y cafodd Elin ei magu, eto i gyd mentro ir mr mawr oedd ei huchelgais. Merch fferm or Parc, ger y Bala, ydi Elin ac er bod Llyn Tegid gerllaw, chymerodd hi fawr o ddiddordeb mewn chwaraeon dŵr pan oedd hin byw yn yr ardal. Yn 2007 fe benderfynodd hi ac un oi ffrindiau gymryd rhan yn y Woodvale Challenge ras anoddaf y byd rhwyfo. Ras ar draws Mr Iwerydd ydi hi, a chafodd ei chynnal am y tro cyntaf yn 1997. Yn 2005, y rhwyfwr Olympaidd James Cracknell ar cyflwynydd teledu Ben Fogle enillodd y ras ond oherwydd tywydd eithafol bun rhaid achub 26 o gychod y flwyddyn honno. Ar 77 diwrnod, 7 awr a 37 munud ar y mr, llwyddodd Elin i wireddu ei breuddwyd. Hi oedd y Gymraes gyntaf erioed i hwylio ar draws Cefnfor Iwerydd.

Anturwraig adnabyddus arall yw Lowri Morgan, sydd erbyn hyn yn cyflwyno Ralo+ ar S4C. Ond efallai y bydd llawer yn meddwl amdani am ei rhaglenni Ras yn Erbyn Amser a Cymryr Titanic, gan fod yna elfen gref o antur yn y rhaglenni hyn.

Merch o Dregŵyr ydi Lowri, a chafodd ei haddysg yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn y Mr, ac yna yn Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Ystalyfera.Maer awydd am antur yn dyddion l iw phlentyndod. Roedd ei rhienin gefnogol iawn ac am iddi fentro a chael profiadau newydd. Bun chwarae rygbi dros Gymru, nes i anaf cas iw phen-glin ddod i gyrfa i ben. Yn wir, roedd pryder a fyddain gallu rhedeg o gwbl yn dilyn yr anaf. Ond mae Lowrin ferch benderfynol. Ers hynny mae wedi rhedeg sawl marathon, weithiau llwyth ar ei chefn er mwyn gwneud y dasg yn anoddach, a thrwy hynny wellai ffitrwydd. Mae wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau Ironman, ac mae wrth ei bodd yn sgio, eirafyrddio a deifio sgwba.

Yn 2009 wynebodd un o sialensau mawr ei bywyd, sef rhedeg ras yr Amazon. Ras o 125 milltir drwy jyngl yr Amazon ydi hi, a rhaid ei chwblhau o fewn wythnos. Rhaid ir rhedwyr fod yn gwbl hunangynhaliol, ac maer ras yn cael ei rhannun chwe chymal. Bun ymarfer gydar Royal Marines a hefyd mewn siambr arbennig ym Mhrifysgol Caerfaddon, er mwyn dod yn gyfarwydd rhedeg mewn gwres a lleithder mawr. Un o ddim ond pymtheg o ferched yn y ras oedd Lowri.
Diweddarwyd ar 28 Ionawr 2013
Diweddarwyd ar 10 Mehefin 2013
 
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stori Sydyn: George North
George North
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch