Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Moeseg Gristnogol Gyfoes - Rhai Dylanwadau Ecwmenaidd
Noel A. Davies
ISBN: 9781847716576 (1847716571)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n cyflwyno sylfeini moeseg Gristnogol gan eu pwyso a'u mesur yng ngoleuni'r meddylfryd crefyddol, moesol a diwylliannol cyfoes. Rhoddir sylw arbennig i rai pynciau moesol cyfoes (megis yr amgylchedd, datblygiadau meddygol a genetaidd a byd economeg a masnach) sy'n galw am ymateb Cristnogol fel cyfraniad at y drafodaeth gyhoeddus am y materion hollbwysig hyn.

A guide that aims to help Christians and others apprehend how to react to some of the most complex and challenging problems of our time.
Beth a geisiwn gan y ffydd Gristnogol? Ffordd i wneud synnwyr on hamgylchfyd, efallai, ac arweiniad yn ein hymwneud ag eraill ar lefel bersonol, yn gymdeithasol ac yn y gweithle. Yr un mor werthfawr ywr weledigaeth a gawn ar gwestiynau moesol mawr cyfoes. Yn y gyfrol hon, maer awdur yn rhoi crynodeb byr o wreiddiau moeseg Gristnogol gan sn, er enghraifft, am draddodiadau eglwysig a ffynonellau beiblaidd. Ond pwyslais pennaf y llyfr yw'r disgrifiad sut i ymateb, o safbwynt Cristnogol, i rai o faterion moesol mwyaf dyrys ein hoes.

Dros amser sylweddol, gwnaeth yr awdur gyfraniad mawr i hyrwyddo cydweithio eglwysig ar mudiad eciwmenaidd yng Nghymru. Mae ei ddewis or pynciau yn ei lyfr yn tarddu or materion mae Cyngor Eglwysir Byd wedi paratoi astudiaethau arbennig ohonynt. Y pedwar maes yw Moeseg Feddygol a Biowyddorol, Moeseg Economeg a Datblygiad, Moeseg Ecoleg a Moeseg Rhyfel a Therfysgaeth. Gwelir or penawdau pa mor hynod berthnasol ydynt in cyfnod, ac maen siŵr fod y rhan fwyaf ohonom wedi ystyried ein hymateb iddynt.

Maen demtasiwn i gyrff eglwysig gyflwyno barn ar faterion moesol, cymdeithasol a rhyngwladol heb ddatgan yn eglur gyfraniad unigryw ffydd. Mae cynnwys y gyfrol hon yn dangos cymaint o ddifri bu Cyngor Eglwysir Byd wrth ymateb ir her o gynnig arweiniad Cristnogol. Yn gyson, pwysleisiodd y Cyngor heddwch a chyfiawnder, y naill fel y llall. Maer ymatebion yn seiliedig ar weledigaeth ystod eang o draddodiadau eglwysig, yn cyfuno amrywiol ffyrdd o edrych ar yr un gwirionedd sylfaenol mewn gair, amrywiaeth ac undod yn plethu gydai gilydd. Yr un mor bwysig yw ymwybyddiaeth o oblygiadaur safiad moesol, ac enghraifft dda o hynny yw materion heddwch. Yr hyn syn nodweddiadol ywr pwyslais ar gyd-destun nid ymateb damcaniaethol, ond ymateb syn berthnasol ir cyd-destun cyfoes. Onid dyma beth mae cynifer ohonom yn gobeithioi gael gan ein heglwysi?

Dyma gyfrol werth ei chael wrth law cyfrol a baratowyd yn ofalus, a chyfrol iw defnyddio ac i gyfeirio ati.

Noel Lloyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Bu Noel Davies yn ysgrifennydd cyffredinol Cyngor Eglwysi Cymru a Chytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru, yn ddarlithydd a thiwtor ym Mhrifysgol Caerdydd, Coleg y Drindod, Caerfyrddin a Choleg yr Annibynwyr Cymraeg yn ogystal bod yn brif arholwr mewn crefydd a moeseg i Gydbwyllgor Addysg Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Canllaw Cyfoes i Gristnogion

Cyhoeddir cyfrol newydd Noel Davies, Moeseg Gristnogol Gyfoes - Rhai Dylanwadau Ecwmenaidd ym Mhrifysgol Bangor i gyd-fynd Darlith Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen. Pwrpas cyhoeddir gyfrol yw cynorthwyo Cristnogion ac eraill i ddirnad sut mae ymateb i rai o broblemau mwyaf dyrys a heriol ein cyfnod cyfoes.

Lluniwyd y gyfrol hon yn sgil cyflwyno fy Narlith heno, meddai Noel Davies, syn Weinidog gyda'r Annibynwyr yn Abertawe. Rwyn dra diolchgar i Gadeirydd ac Ysgrifennydd Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen am eu hynawsedd yn ymateb im hawgrym o gyhoeddi cyfrol ar bwnc y ddarlith eleni, yn hytrach na thestun y ddarlith ei hunan.

Bm yn darlithio mewn moeseg gyfoes yn y Gymraeg ar Saesneg yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, eglura Dr Davies. Sylweddolais y pryd hwnnw, er bod toreth o lyfrau ar y pwnc hwn yn Saesneg, nad oedd llawer o werslyfrau priodol iw cael yn y Gymraeg. Daeth yn amlwg i mi fod angen cyfrol newydd syn trafod moeseg gyfoes o safbwynt Cristnogol.

Sut mae anghyfiawnder a thlodi byd-eang yn effeithio ar ein hymateb yn y Gorllewin i'r argyfwng economaidd? Ydyw newid hinsawdd yn ffaith wyddonol? A ellir cyfiawnhau mynd i ryfel i atal anghyfiawnder neu hawliau dynol, ac a oes arnom gyfrifoldeb i atal terfysgaeth beth bynnag yw'r gost mewn bywydau diniwed? Prif bwyslais y gyfrol yw'r modd y mae'r mudiad ecwmenaidd yng Nghymru ac yn fyd-eang wedi ymateb i'r cwestiynau heriol hyn yn ystod y ganrif ddiwethaf, ac wedi'n cynorthwyo i ffeindio'n ffordd mewn byd dryslyd.

Cyfrol fechan yw hon, ond gobeithiaf y bydd o leiaf yn agor cil y drws ar bwnc astrus a diddorol syn herior meddwl Cristnogol, ac yn galw ar yr Eglwys i gynnig arweiniad in cymdeithas gyfoes.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beibl Cymraeg Newydd, Y - ...
 
£16.95
 
Prynwch
John Gwilym Jones - ...
 
£2.50
 
Prynwch
Cristnogaeth a Gwyddoniaeth
Noel Davies
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch