Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hanes Hen Feddyg
E. Tudor Jones
ISBN: 9781847716613 (184771661X)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Er iddo dreulio deugain mlynedd fel meddyg teulu yng Nghriccieth, nid dyna oedd dechrau'r daith i Dr Tudor. Yn yr hunangofiant dadlennol hwn mae'r doctor poblogaidd yn rhannu hanesion annisgwyl ei anturiaethau yn niffeithwch y Sahara, ac yntau'n feddyg gyda'r fyddin yn Libya.

Dr Tudor spent forty years working as a GP in Criccieth, but this was not the beginning of his journey. In this autobiography the popular doctor shares some of his adventures in the Sahara desert during his time in the army in Libya. And when he returned to rural north Wales he soon learned that there is nothing quiet about a GP's life in a busy seaside town like Criccieth.
Mae gan lawer ohonom ddiddordeb mewn meddygaeth dyna syn cyfrif fod rhaglenni teledu fel Casualty, Holby City a Doc Martin mor boblogaidd. Er hynny, prin ywr llyfrau Cymraeg syn trafod y maes. Gwnaeth Dr E. Tudor Jones gymwynas fawr ni, felly, trwy adrodd ei hanes fel meddyg teulu.

Gŵr o Ddyffryn Ogwen ywr awdur. Chwarelwr a ymddiddorai mewn bridio bantams oedd ei dad. Pan oedd yn naw oed, roedd yr awdur wedi penderfynu y dymunai fod yn feddyg ac mae bron y cyfan or llyfr yn ymwneud r modd yr aeth ati i wireddur uchelgais honno. Ar l cyfnod o hyfforddiant yng Nghaerdydd, cawn hanes diddorol amdano yn mynd ar goll yn ystod ei wasanaeth milwrol yn Libya. Yna maen dychwelyd i Gymru ac yn cael gwaith yn Ysbyty Mn ac Arfon cyn derbyn hyfforddiant pellach yn Ysbyty Dewi Sant.

Ond treuliodd yr awdur y rhan helaethaf oi oes fel meddyg teulu yng Nghricieth (er mai Criccieth gyda thair c yw ei ddewis ef!). Fen cyflwynir iw gyd-weithwyr Dr Prytherch a Dr Lewis Jones, ynghyd Harold, ei handyman'. Mae'r rhain yn gymeriadau byw a diddorol syn ymddwyn yn ddigon ecsentrig ar brydiau ond nid mor ecsentrig rhai or cleifion. Fen cyflwynir i lond gwlad ohonynt a thrafodir eu helyntion au hanhwylderau gyda chydymdeimlad a hiwmor. Maen siŵr y bydd darllenwyr Llŷn ac Eifionydd yn adnabod nifer or cymeriadau hyn ac oherwydd hynny yn cael hyd yn oed mwy o flas ar y llyfr nag a gefais i.

Maen syndod sut y llwyddodd Dr Jones i oroesi yn ei swydd fel meddyg am dros ddeng mlynedd ar hugain. Un or lleiaf oi broblemau oedd y cleifion a ddeuai ato efo potel neu daten yn eu rectwm, ac mae helynt symud y piano yn deilwng o un o ffilmiau Laurel a Hardy.

Ond gŵr cydwybodol a gweithgar yw Dr Jones, un sydd wedi gwneud cyfraniad pwysig iw gymuned y tu mewn ar tu allan ir feddygfa. Gellid dweud bod agor ysbyty Allt-wen yn Nhremadog yn deyrnged iddo ef ac eraill ac iw ymroddiad di-ildio iw fro.

Ofnwn i ddechrau fod yr ysgrifennu braidd yn ddi-fflach ond maer mynegiant yn bywiogi wrth ir llyfr fynd yn ei flaen fel pe bai'r awdur yn ennill hyder ac yn cael mwy o flas ar adrodd ei stori.

Mewn oes pan mae llawer o bobl yn cwyno am y gwasanaeth iechyd cenedlaethol, a rhai gwleidyddion u bryd ar ei ddymchwel yn llwyr, maer llyfr hwn yn ein hatgoffa on dyled fawr i bobl fel Dr E Tudor Jones ai gynghreiriaid.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd yr awdur yn 1930 yn Nhanysgafell ger Bethesda, yn unig fab i chwarelwr. Ar l graddio o Ysgol Feddygol Cymru, Prifysgol Caerdydd, treuliodd flwyddyn ychwanegol yn y brifddinas cyn ymuno r lluoedd arfog (RAMC) a gweithio am ddwy flynedd yn Lybia.


Ar ei ddychweliad i Gymru, gweithiodd fel Meddyg Canolog yn Ysbyty Mn ag Arfon Bangor ag Ysbyty Dewi Sant Bangor, ac yna fel meddyg teulu yng Nghricieth am dros ddeng mlynedd ar hugain cyn ymddeol.
Gwybodaeth Bellach:
Datgelu Hanesion Meddyg: o Bedwar Ban Byd i Ben Llŷn

Mae meddyg a grwydrodd y byd yn cyhoeddi hunangofiant dadlennol.
Rhwng cloriau Hanes Hen Feddyg, maer doctor poblogaidd o Gricieth, Dr Tudor Jones yn codir llen ar ei yrfa hir fel meddyg, gan ddatgelu str o brofiadau difyr, doniol a difrifol.

Fel hogyn ifanc yn Nyffryn Ogwen mae Dr Tudor yn cofio treulio oriau ar lethraur Carneddau, yn chwilio am weddillion awyrennau rhyfel tra gweithiai ei dad yn Chwarel y Penrhyn. Er iddo dreulio dros ddeng mlynedd ar hugain fel meddyg teulu yng Nghricieth, nid dyna oedd dechraur daith iddo.

Ar l graddio o Ysgol Feddygol Cymru, Prifysgol Caerdydd, treuliodd Dr Tudor flwyddyn ychwanegol yn y brifddinas. Er y triniaethau rhyfedd a welsai yn ystod ei gyfnod fel meddyg ifanc yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd, nid oedd y profiadau hynnyn cymharu dim i brofiadau fel meddyg gydar fyddin yn Libya, ar l ymuno r lluoedd arfog. Go brin iddo ddychmygu y byddai ei awydd bore oes i fod yn feddyg yn mynd ag yntau i ryfel yn y Dwyrain Canol. O ddarllen y gyfrol, ni fydd yn hawdd anghofio anturiaethau a helyntion Dr Tudor yn niffeithwch y Sahara, nac ychwaith ei brofiadau wrth orfod cyflawni llawdriniaethau ar ei ben ei hun heb fawr o adnoddau.

Yn dilyn cyfnod o ddwy flynedd gydar fyddin mi ddychwelodd i ogledd Cymru, a hynny mewn cyfnod cyffrous pan oedd cyffuriau newydd yn cael eu darganfod a llawdriniaethau arloesol yn cael eu datblygu. O droeon trwstan i lofruddiaethau, bun rhaid i Dr Tudor fod yn barod i drin pob math o achosion fel meddyg yn ninas Caerdydd ond buan iawn ar l dychwelyd i gefn gwlad Cymru y sylweddolodd nad oes dim yn dawel am fywyd meddyg teulu mewn tref glan mr boblogaidd fel Cricieth ychwaith.

Yn ogystal straeon chwedlonol am hynt a helynt dau hen feddyg y dref wrth eu gwaith, mae Dr Tudor hefyd yn adrodd hanesion digwyddiadau a damweiniau ysgytwol pan fu gofyn iddo ymateb yn sydyn o dan amgylchiadau hynod anodd.

Un noson, roedd dosbarth ysgol o Loegr oedd yn treulio wythnos yn aros mewn pebyll ym Morfa Bychan wedi penderfynu cerdded ar hyd trac y rheilffordd i Gricieth i gael pysgod a sglodion, cofia Dr Tudor. Yn l pob golwg, roedden nhwn cerdded yn un rhes ar draws y trac, a gan ei bod yn bwrw, yn wyntog a sŵn y mr yn taror creigiau doedden nhwn clywed dim. Yn sicr, chlywson nhw mo sŵn y trn yn dod or tu l iddynt Fi oedd y cyntaf i gyrraedd lleoliad y ddamwain, a gallaf ddweud mai honno oedd y ddamwain fwyaf difrifol i mi fod yn dyst iddi yn ystod fy mhrofiad fel meddyg.

Rwyn teimlo bod gennym oll gyfrifoldeb i rannu rhywfaint on hanes r genhedlaeth nesaf, ac yn arbennig n teuluoedd, meddai Dr Tudor. Hanes Hen Feddyg yw fy nghronicl i o hanes meddygaeth mewn tref fechan mewn ardal Gymreig yng nghefn gwlad Cymru yng nghanol yr ugeinfed ganrif.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Shorter Welsh Dictionary, A
D. Geraint Lewis
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch