Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Aderyn Brith
Rhiannon Gregory
ISBN: 9781847716866 (1847716865)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 304 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £8.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2013
Nofel hanesyddol fyrlymus yn seiliedig ar hanes gwir a hynod Maï ar Manac'h, Arglwyddes Mond, sy'n edrych yn ôl ar ei bywyd lliwgar, o dlodi i gyfoeth, yn ystod ei charchariad yng ngwersyll Porte d'Angoisse yng Ngwengamp, Llydaw, adeg yr Ail Ryfel Byd.

An exciting historical novel based on the true and remarkable story of Maï ar Manac'h, Lady Mond, who looks back on her colourful 'rags to riches' life during her imprisonment at Porte d'Angoisse camp in Guingamp, Brittany, during the Second World War.
Nofel hanesyddol wedi'i seilio ar gymeriad go iawn yw Aderyn Brith. Hanes Maï ar Manac'h, neu Arglwyddes Mond fel y cafodd ei hadnabod yn ddiweddarach, a gawn yn y nofel – menyw gymhleth, ffraeth a phenderfynol, ac un a fu'n herio disgwyliadau gydol ei hoes. Merch i felinydd yng nghefn gwlad Llydaw ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd Maï, ond un a oedd yn benderfynol o ddechrau bywyd newydd ym Mharis. Erbyn i ni gwrdd â hi gyntaf, yn ngwersyll Gwengamp yn 1940, mae hi wedi treulio cyfnod yn y carchar am ymddygiad anweddus, wedi byw mewn tlodi yn Llundain, ac wedi bod yn gwrtesan i'r Tywysog Antoine, cyn priodi'r diwydiannwr cyfoethog Robert Mond – aderyn brith, yn wir.

Mae yna ôl ymchwil fanwl a gofalus ar y nofel hon. Mae anturiaethau Maï yn pontio cyfnod eang, o Baris y Moulin Rouge i Lundain Edwardaidd, ac yna i Lydaw dan reolaeth byddin yr Almaen. Mae'r disgrifiadau o leoliadau yn creu naws arbennig iawn, ac mae'r awdur yr un mor ddawnus gyda'i chymeriadau.

Er ffraethineb Maï, nid nofel ysgafn, hwyliog, yn unig yw Aderyn Brith. Mae hagrwch bywyd yn amlwg iawn hefyd. Gwelwn, er enghraifft, y ddwy agwedd ar fywyd cwrtesan, a hefyd effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar yr Almaen. Ac mae 'na dristwch wrth i Maï bwyso a mesur ei bywyd. Er ei haeriad cyson mai hi sy'n creu ei ffawd ei hun rwy'n amau nad yw hithau, na minnau, yn gwbl argyhoeddiedig ynglŷn â hynny.

Mae yna ail stori yn cydredeg ag un Maï, sef hanes y Cadfridog Kurt von Heyden. Mae yntau'n credu yn angerddol yn nyfodol yr Almaen a'i buddugoliaeth anorfod yn yr Ail Ryfel Byd, ond daw datblygiadau annisgwyl i'w ran ef hefyd. I mi, mae stori von Heyden yn dod ag ail bersbectif hollbwysig i'r nofel, achos mi faswn i wedi hoffi gwybod mwy am ambell gymeriad arall ynddi. Ar adegau, mi wnes i deimlo bod y ffordd roedd atgofion Maï yn cael eu cyflwyno, er mor ddifyr, fymryn yn ailadroddus. Ond manion yw'r rhain. Mae Aderyn Brith yn adrodd hanes menyw hunanfeddiannol, ddiffwdan a hoffus. Ac mae Maï ar Manac'h yn sicr yn parhau i herio disgwyliadau'r darllenydd tan y diwedd un.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Roedd gan bawb farn am y Maï go iawn - rhai yn ei hedmygu’n fawr ac eraill yn ei chasáu. Pan syrthiodd Ffrainc yn 1940 cafodd ei charcharu yng ngwersyll Porte d’Angoisse yng Ngwengamp. Nid oedd pobol yn dod oddi yno’n fyw - ond fe gafodd hi a’i morwyn bardwn. Ceisiodd awdures y nofel hon feddwl pam… a chreu cymeriad y Cadfridog Kurt Von Heyden sy’n ei holi am ei bywyd.

Gadawodd Mai ei chartref cyffredin yng nghefn gwlad a theithio i Baris i wneud bywoliaeth fel un o ddawnswyr y Moulan Rouge, ac yn ddiweddarach fe ddaeth yn gwrtesan i ddyn dosbarth uchaf, y Tywysog Antoine, ŵyr i frenin olaf Ffrainc.

Mae’r stori garlamus yn dod yn fyw o flaen ein llygaid wrth i’r awdures, sy’n cyhoeddi ei nofel gyntaf, fynd â ni y tu ôl i lenni’r Moulan Rouge mewn cyfnod cythryblus iawn, a rhoi cyfle i ni gymysgu gyda rhai o enwau adnabyddus byd celf y cyfnod a mwynhau ffasiynau’r oes.

Nofel garlamus a stori ryfeddol Llydawes go iawn.
Diweddarwyd ar 26 Mehefin 2013
Hanes Rhyfeddol un Aderyn Brith

Yr wythnos nesaf bydd yr awdures o Gaerdydd, Rhiannon Gregory, yn lansio ei nofel gyntaf. Mae Aderyn Brith, a gyhoeddir gan wasg y Lolfa, wedi’i seilio ar hanes bywyd rhyfeddol merch melinydd a lwyddodd i ddyrchafu ei hun i entrychion cymdeithas, gan beri i rai o’i chyfoedion ei hedmygu’n fawr ac i eraill ei chasáu â chas perffaith.

Cynhaliwyd trafodaeth fywiog rhwng y beirniad llên, Bethan Mair a Rhiannon Gregory am Aderyn Brith, ei nofel gyntaf mewn sesiwn yn Ffair Tafwyl, Caerdydd bythefnos yn ôl. “Melys moes mwy,” oedd datganiad Bethan Mair wrth gynulleidfa’r Babell Lenyddiaeth, oedd yn arbennig o llawn ar gyfer y sgwrs.

“Ganed Maï ar Manac’h yn 1869 yn ferch i felinydd tlawd yng nghefn gwlad Llydaw, a hanes ei bywyd yw sail y nofel hon,” eglurai Rhiannon Gregory, sy’n fam-gu brysur i bump o wyrion. “Pan syrthiodd Ffrainc i ddwylo’r Almaenwyr adeg yr Ail Ryfel Byd, cafodd Maï ei harestio a’i chymryd i garchar Gwengamp – carchar nad oedd neb yn dod ohono’n rhydd. Ond ar ôl ychydig fisoedd, yn hollol annisgwyl ac yn anghyffredin iawn, cafodd ei rhyddhau… A dyna pam y dechreuais i ysgrifennu’r nofel. Ymgais i ddychmygu’r rheswm dros ei rhyddhau o’r carchar yw Aderyn Brith.

“Cawsom wyliau difyr yn Llydaw dros y blynyddoedd yn ymchwilio i hanes Maï ar Manac’h ac yn dod i adnabod y fro,” ychwanega’r awdures. “Wrth ymchwilio i hanes Maï, daeth yn amlwg i mi fod y fenyw yma wedi byw bywyd lliwgar dros ben. Gadawodd ei chartref cyffredin yng nghefn gwlad Llydaw a theithio i Baris. Yn ôl y sôn, mi fyddai ei phrydferthwch yn peri i ddynion y ddinas lewygu ar ochr y stryd!

“Yn fuan ar ôl cyrraedd y ddinas, fe wnaeth enw iddi hi ei hun mewn parti un noson fythgofiadwy yn y Moulin Rouge, ac yn ddiweddarach fe ddaeth yn gwrtisan i’r Tywysog Antoine. Pan ddaeth hi’n amser iddi briodi, bu’n rhaid cynnal gornest gyda’r wawr i benderfynu pwy fyddai’n cael y fraint o fod yn ŵr iddi, a’r Arglwydd Mond oedd y buddugwr. Ond er gwaethaf hyn i gyd, mae hi’n sicr na fyddai ei thaith at fywyd o gyfoeth ac anrhydedd wedi bod yn fêl i gyd.”

“Mae’n stori ryfeddol,” meddai’r awdures a’r hanesydd Haf Llewelyn. “Cefais fy rhwydo gan hanes Maï, a ddefnyddiodd ei hud i gyrraedd ei safle fel Arglwyddes Mond.” “Nofel hawdd ei darllen sy’n llawn bwrlwm a hwyl,” cytuna’r darlithydd Llydaweg, Rhisiart Hincks. “A daw haul ar fryn, er gwaethaf y siomedigaethau a fuasai wedi bod yn drech na rhywun gwannach na Maï.”
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Around Pontardawe
Jeff Childs
£13.99
 
Prynwch
Nid yr A470
Ian Parri
£8.95
 
Prynwch
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch