Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Teulu Lòrd Bach
Geraint V. Jones
ISBN: 9781848510173 (1848510179)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 656 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel uchelgeisiol yn cwmpasu pedair cenhedlaeth a phedwar rhyfel yn ystod yr ugeinfed ganrif. Wrth i feibion Blaendyffryn wynebu eu ffawd, boed honno yn y chwarel, yn y fyddin, yn y lofa neu yn y llu awyr, rhaid iddynt fod yn ddewr, bob un yn ei ffordd ei hun. Ond meistres greulon yw ffawd, fel y gŵyr teulu Lòrd Bach yn dda.

An ambitious novel encompassing four generations and four wars in the 20th century. While the sons of Blaendyffryn have to face their fate, whether they're at the quarry, in the army, down the coal-mine or in the air force, they must be brave, each one of them in their own way. But fate is such a brutal force, as the Lòrd Bach family already know.
Mae nofel ddiweddaraf Geraint V. Jones yn nofel a hanner. Yn bedair nofelig mewn un, bron, wrth ir awdur adrodd hanes pedair cenhedlaeth o fewn yr un teulu, gan rychwantur ugeinfed ganrif. Yn ogystal bod yn hanes Teulu Lrd Bach, mae hi hefyd yn hanes cymuned a rhyfel a dirywiad crefydd, iaith a diwylliant.

Nid ei bod yn nofel syn sentimentaleiddio am y gorffennol. Ir gwrthwyneb, ceir yma ddarlun realistig o galedi teuluoedd yn nhref chwarelyddol Blaendyffryn, syn seiliedig ar Flaenau Ffestiniog (pam trafferthu newid yr enw, dwn i ddim). Maer rhan gyntaf yn bennaf o safbwynt y fam, Alis Lrd Bach, ac yn cyfleu cymuned gls, dlawd ond ddiwylliedig, yn gyforiog o iaith lafar a thermau Cymraeg dilychwin. Y mae hefyd yn delio ag effeithiau erchyll y Rhyfel Byd Cyntaf.

Shellshock ei frawd Rhys, a chanlyniadau trychinebus hynny, syn peri i Ifan Lrd Bach ddewis bod yn wrthwynebwr cydwybodol yn yr Ail Ryfel Byd, gan orfod dioddef sen a gwawd llawer am fod yn conshi, er bod rhai yn ei barchu am ei safiad.

Cyferbynnir hanes brwydr fewnol Ifan ai ddaliadau yn gelfydd brwydrau real ei frawd, Huw, syn ymuno r Llu Awyr ac yn rhan or cyrch syn bomio Dresden, gan droi ei fywyd yntau ben i waered. Yn wir, mae yna rywbeth Hardy-aidd, bron, yn y modd y maer awdur yn pentyrru ergydion hegar bywyd ar ei gymeriadau. Mae ffawd Huw, yr arwr rhyfel dadrithiedig, yn arbennig o ofer a gwaedlyd, ond eton gwbwl gredadwy.

Trist o realistig hefyd ydir dirywiad cymdeithasol cyffredinol a ddarlunnir, er i agwedd yr awdur tuag at un cymeriad beri anesmwythyd i mi. Hwyrach mai homoffobia Ifan (ŵyr yr Ifan cyntaf) syn gresynu at yr elfen ferchetaidd atgas yng nghymeriad ei fab, Arnold, ond teimlais mai cam gwag a diangen ar ran yr awdur oedd cynnwys y cyhuddiad sinistr a wneir yn erbyn y bachgen, heb ychwanegu dim at y stori ond creu hyd yn oed mwy o boen a gofid i deulu Lrd Bach!

At ei gilydd, fodd bynnag, mae hon yn nofel ddarllenadwy, hyderus ac epig ei rhychwant, wedii hymchwilion fanwl. Ac os oes tueddiad ynddi i fod braidd yn brudd (nad ywn fawr o syndod, o bosib, hithaun rhychwantur ganrif fwyaf treisgar erioed), o leia mae yna lygedyn o obaith ar ei diwedd!

Elin Llwyd Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
CANRIF, CYMUNED A CHWE CHENHEDLAETH

Un teulu, eu helyntion, ac effaith y byd mawr tu allan arnyn nhw au cymuned glos yw calon nofel newydd yr awdur amryddawn Geraint V. Jones. Hon ei ddegfed nofel i oedolion, yn cynnwys tair a gipiodd Wobr Goffa Daniel Owen, Teulu Lord Bach, o bosib, ywr mwyaf uchelgeisiol ohonynt.

Gan ganolbwyntio ar bedwar unigolyn o blith cenedlaethaur teulu Huws, maer nofel yn ein tywys drwy ganrif yn eu hanes; drwyr caledi, dau Ryfel Byd, dirywiad crefydd, Thatcheriaeth a Llafur Newydd, ar cyfan o stryd fechan Lord Bach, yn nhref Blaendyffryn, yng nghanol chwareli Gogledd Cymru.

Dechreuwn chymeriad Alis Lord Bach grefyddol, ei hymgais i wneud synnwyr o gyfrinachau cymhleth ei gorffennol, ac ymdopi ag iechyd meddwl ei mab wedi iddo ddychwelyd or ffosydd yn Ffrainc. Symudwn wedyn at ei mab ieuengaf, Ifan, syn gorfod cwestiynui foesoldeb ai egwyddorion wrth wynebu gorfodaeth i fynd yn sowldiwr, fel ei frawd mawr, ond ir Ail Ryfel Byd y tro hwn. Wrth iw grefydd ei ymatal rhag lladd ei gyd-ddyn, gwl ei gymdeithas ei hun yn troi cefn arno.

Meddai Bethan Mair golygydd y gyfrol, Maer profiaden rhai gerwin dros ben.... maer creulondeb mae Ifan yn i wynebu fel gwrthwynebydd cydwybodol y peth mwyaf erchyll yn y nofel.

Symudwn wedyn at Huw, nai Ifan, a benderfynodd fynd ir awyrlu, yn groes i ddymuniad ei ewythr, a chael ei anafun ddifrifol ai gymryd yn garcharor. Yn ei stori o, gwelwn ganlyniadau hynny; y sgileffeithiau ar ei iechyd, yn gorfforol ac yn feddyliol, ac un fu unwaith mor siriol bellach yn sur. Gorffennwn i nai yntau, Arthur, mab Ifan, sydd wedi penderfynu gadael Blaendyffryn a magu ei deulu ym Mangor. Wrth i newidiadau mawr ddigwydd mewn cymdeithas, felly hefyd ar deulu Lord Bach, eu plant, a phlant eu plant. Gyda phob cenhedlaeth or Huwsus mae penderfyniadau gwleidyddol bydeang yn effeithion uniongyrchol arnyn nhw, ar eu daliadau au dewisiadau.... yn union fel y gwnaeth ar ein teuluoedd ni ein hunain, bob un.

Stori teulu Lord Bach yw stori Blaendyffryn, a stori Blaendyffryn yw stori Cymru, ychwanega Bethan Mair.

Meddai Geraint V. Jones, Mi fues in chwara r syniad o sgwennu nofel efor Rhyfel Byd Cyntan gefndir iddi, ond dyma fin meddwl wedyn be am gael nofel syn rhychwantu cyfnod, sydd gobeithio yn dangos fel mae petha wedi newid, fel mae agwedda pobol wedi newid, fel mae bywyda pobol wedi newid.

Yn wir, bur nofel ai chymeriadau yn ymhl yn ei ben am fisoedd lawer cyn iddo fod yn barod iw hysgrifennu, nes yn y diwedd teimlo bod rhaid cychwyn arni o ddifri: Os nad ydi storin gadael llonydd i rywun, yna maen rhaid i rywun ffeindio ffor iw rhoi hi ar bapur, esboniair awdur.

Wedi derbyn grant Cymru Greadigol gan Gyngor y Celfyddydau, am Waith Creadigol Uchelgeisiol, galluogwyd yr awdur i fynd ati r dasg o ymafael yn yr holl waith ymchwil a aiff i mewn i nofel hanesyddol fel hon: Ffrwyth y gwaith hwnnw ywr nofel, atega Bethan Mair. Ma lot fawr o waith ymchwil wedi mynd i gael cefndir y Rhyfel Byd Cynta ar Ail Ryfel Byd yn iawn gan Geraint ac, er i fod en un syn dod o Flaenau Ffestiniog, ma gwaith ymchwil ynglŷn Blaena wedi mynd i mewn iddi hefyd. Ond y petha mwya uchelgeisiol, wrth gwrs, ywr sgp ar hyd, gydar nofel yn ymestyn dros 650 o dudalennau.

Er mai tref ddychmygol yw Blaendyffryn, lleoliad y nofel, maer awdur ei hun yn cyfaddef ei bod yn bur amlwg ar ble y maer dref honno wedii selio: Dychymyg llwyr ydir nofel, ond does na m llawar o amheuaeth lle ydi Blaendyffryn, meddai Geraint V. Jones. Mae Blaenau Ffestiniog yn gymaint rhan ohona i, ac mae ei hysbryd ynghlwm r straeon ar cymeriadau fel ei gilydd. Ond rhaid pwysleisio mai cip fechan yn unig sydd yma or gymdeithas dwin ei chofio ac fel dwin i dychmygu hi yng nghyfnod fy nheidia am neinia, meddai Geraint.

Ychwanega Bethan Mair, Mae Blaendyffryn bron a bod yn gymeriad mor gryf ag aelodau unigol or teulu. Ac yn yr un modd ag y maer teulun dirywio, maer gymuned yn newid hefyd... ac yn chwalu.

Mae yma nofel fawr, ag ynddi gyfoeth o hanes a phrofiadau cenedl o genedlaethau, dros ganrif a welodd gyni mawr a cholled enbyd. Ond, ar ben popeth, maen peri i ni sylweddoli pa mor agos ywn perthynas ni, o hyd, ag aelodau a welodd fywyd tebyg iawn i Deulu Lord Bach.
Diweddarwyd ar 15 Mehefin 2009
Rhoddodd Trefor Lewis o Pontyberem i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ers darllen Semtecs, rwy'n ffan mawr o waith Geraint V. Jones. Ni chefais fy siomi gyda'r nofel ddiweddaraf. Nofel sy'n anodd ei rhoi i lawr, ac yn sicr fe'i darllenaf eto. Gallai fod yn llyfr gosod mewn ysgol neu goleg oherwydd yr ysgrifennu gafaelgar sy'n gosod dyn yn y fan a'r lle. Gwych! Dim amheuaeth – 5 seren. Edrych ymlaen at y nofel nesaf. Tybed a yw Semtecs yn dal yn fyw?"


Rhoddodd Menna Evans o Yr Wyddrgrug i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Cefais sioc o weld pa mor drwchus oedd y nofel hon! Ond ar l i mi ddechrau ei darllen, doedd hi ddim yn hawdd ei rhoi i lawr. Nofel wych, afaelgar, realistig. Dwi wedi dysgu llawer wrth ddarllen y nofel ac fe wnaeth hi hefyd ddwyn llawer o atgofion yn l i mi gan fy mod i'n un o blant y Blaenau. Diolch am yr holl waith ymchwil yn seiliedig ar y gwahanol gyfnodau ac am ddod 'r dref yn fyw i mi yng nghyfnod fy rhieni a'u rhieni hwy. Gobeithio bydd y nofel ar restr Llyfr y Flwyddyn. Llongyfarchiadau!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Changing Railway Scene, ...
Laurence Waters
£16.99
 
Prynwch
Un o'r Teulu
Glenys Roberts
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch