Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Y Ddau Jac
Tony Bradman
ISBN: 9781848510319 (1848510314)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Ross CollinsAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Oes rhywun yn dweud y drefn wrthoch chi yn yr ysgol weithiau? Neu ai chi yw ffefryn yr athro neu'r athrawes? Jac Rosser yw'r disgybl perffaith - yr un sydd bob amser yn ateb cwestiynau ac yn cael marciau da. Ond pan ddaeth athrawes newydd i'r ysgol fe newidiodd pethau'n llwyr. Pam? Wel, roedd dau Jac yn y dosbarth - Jac Rosser a Jac Prosser. Addasiad Cymraeg o The Two Jacks.

Jac Rosser and Jac Prosser have their lives turned upside down in this funny, touching story of mistaken identity at school. A Welsh adaptation of The Two Jacks (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Athrawes gyflenwi nerfus ar ei diwrnod cynta mewn ysgol newydd yw Miss Williams. Ar ol camddeall y prifathro, mae hi'n cymysgu rhwng dau ddisgybl o'r enw Jac Jac Rosser, y bachgen dibynadwy, a Jac Prosser, y bachgen anystywallt. Mae'r ddau ddisgybl a gweddill plant y dosbarth yn cael eu synnu wrth i Miss Williams fod yn llym 'r Jac bach da, a rhoi dyletswyddau i'r Jac drwg! Fel y gallwch ddychmygu, mae hyn yn arwain at sawl digwyddiad doniol yn y dosbarth. Ond mae'r stori'n cymryd tro annisgwyl. Mae'r awdur yn ein cyflwyno i gefndir y ddau fachgen, a'r digwyddiadau trist sy wedi dod i'w rhan. Rhaid darllen y llyfr i gael yr hanes, ond yn sicr mae'r stori'n wers i ni i gyd. Mae 'na resymau'n aml dros ymddygiad plant - boed hynny'n ddrwg neu'n dda. Mae camgymeriad diniwed Miss Williams yn profi i fod o les i'r ddau Jac, yn ogystal ag iddi hi ei hun.

Dyma lyfr syn delio materion difrifol mewn modd sensitif, annwyl a syml. Does yma ddim hud a lledrith nac anifeiliaid sy'n siarad - mae'r cyfan yn gredadwy ac yn ddynol iawn. Dwi'n siŵr y bydd sawl plentyn, yn ogystal ag ambell athro, yn gallu uniaethu 'r stori hon!

Gwenllian Grigg

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Sioned Roberts o Blaenau Ffestiniog i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Athrawes nerfus iawn yw Miss Williams: mae hin dechrau mewn ysgol newydd fel athrawes gyflenwi. Yn l y prifathro, dylai gadw llygad ar ddau fachgen, un or enw Jac Rosser ar llall o'r enw Jac Prosser. Mae un yn ddrwg iawn ar llall yn ddeallus iawn. Mae Miss Williams druan yn cymysgu rhwng y ddau fachgen! Mae hyn yn amlwg or dechrau pan maer athrawes newydd yn gofyn ir Jac drwg wneud rhywbeth ar ei rhan ac mae hin eithaf llym hefo'r Jac bach da – maer dosbarth cyfan wedi'u synnu gan hyn! Maer stori hon yn ofnadwy o hwylog, ac fel y gallwch ei ddychmygu, maer camddealltwriaeth yn arwain at nifer o ddigwyddiadau doniol o fewn y dosbarth. Pan roeddwn i'n darllen y stori, roeddwn yn teimlo fel un o'r disgyblion – ar bigau drain ac yn methu aros i weld beth oedd yn digwydd nesaf. Teimlwn fel gweiddi ar Miss Williams er mwyn iddi sylweddoli ei chamgymeriad. Maer awdur yn denu ei ddarllenwyr i grombil y llyfr fel petaech chi'n rhan or stori. Ceir cymeriadau diddorol a chryf ynddo hefyd; byddwch yn dod i adnabod y cymeriadau au hoffi. Wrth ir stori fynd yn ei blaen, rydych yn cael darlun ehangach o fywydaur ddau fachgen, y digwyddiadau trist sydd wedi digwydd iddynt a'r rhesymau sy'n egluro'u hymddygiad. Dyma lyfr hwyliog ond sydd eto'n dangos sensitifrwydd bywyd pob dydd – mae plant weithiau'n mwynhau storau trist sydd yn cyfleu bywyd pob dydd. Mae'r llyfr yn delio gyda hyn mewn ffordd syml i blant ei ddeall, ac nid ywr stori'n rhy galed nac yn rhy ddifrifol. Gall plant uniaethu r stori oherwydd eu profiadau eu hunain, efallai, a chael pleser ohoni. Y tu l ir hwyl a'r doniolwch, mae yma neges bwysig sef bod yna resymau, gan amlaf, sy'n egluro ymddygiad rhai plant. Maer llyfr yn werth ei ddarllen, ac maen llyfr sydd yn mynd i aros yng nghof rhai am amser hir. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tandem Hud, Y
Mererid Hopwood
£4.95
 
Prynwch
Crys Rhif Saith, Y
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Hanes Atgas: Y Tuduriaid ...
Catrin Stevens
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch