Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hi a Fi
Eigra Lewis Roberts
ISBN: 9781848510609 (1848510608)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 264 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Chwefror 2010
Nofel rannol hunangofiannol gan un o brif lenorion Cymru. Nofel o fewn nofel a geir yma, yn cydio'r heddiw a'r ddoe. Ar ddechrau'r nofel, mae'r awdures yn gweithio ar gyfrol o storïau byrion, ond daw ymweliad annisgwyl Nesta, hen ffrind ysgol iddi, i darfu ar hynny ac i ddeffro'r cof am y ddoe. Yn cydredeg â'r atgofion, mae stori Nesta, sy'n symud yn ôl i fyw i Flaenau Ffestiniog.

A semi-autobiographical novel by one of Wales's most prominent authors. A novel within a novel, linking today and yesterday. The opening chapter finds the author working on a collection of short stories when she is interrupted by the surprise visit of Nesta, an old school friend. Alongside the memories of her childhood days is the story of Nesta, who has returned to live in Blaenau Ffestiniog
Maer nofel hon wedii lleoli ym Mlaenau Ffestiniog, ardal enedigol Eigra Lewis Roberts. Dywed yr awdures fod yna rai elfennau hunangofiannol yn y nofel ai bod yn gymysg o ffaith, peth gwirionedd a dychymyg, nad oes modd gwahaniaethu rhyngddyn nhw. Nofel o fewn nofel sydd yma - ar y dechraur maer awdures yn gweithio ar gyfrol o straeon byrion ond mae ymweliad Nesta, ffrind or gorffennol, yn dod ag atgofion yn l am ei phlentyndod yn y Blaenau. Mae Nesta, syn symud yn l ir Blaenau i fyw, yn mynnu darllen rhannau or gyfrol maer awdures yn gweithio arni ac yn cofio pethaun dra gwahanol - yr un peth yw celwydd a dychymyg yn ei barn hi.

Merch or enw Helen Olwen, sydd ar fin symud or ysgol fach ir ysgol fawr ac syn gwybod nad yw hin un or genod neis syn cyflwynor stori ac maer awdures yn colli amynedd gyda hi ar brydiau, gan ei bod hin deud un celwydd ar l y llall. Ond mae rhywun yn cael y teimlad fod yna lawer or awdures yn Helen, yn wir mae Eigra yn dweud hynny ei hun gan ychwanegu ei bod yn gallu mentro gam ymhellach a rhoi rhyddid iw dychymyg gan nad oes y fath gymeriad yn bod. Cyfuniad or awdures a Helen syn dweud y stori. Ond y cwestiwn mawr yw pwy yw Helen a phwy ywr awdures?

Maer neidio rhwng stori Helen a storir awdures yn gallu bod ychydig yn ddryslyd ar y dechrau ond ni amharodd hynny ar fy mwynhad or nofel. Mae yma bortread byw o fywyd mewn tref yn y gogledd a bydd y darllenwyr yn siŵr o allu uniaethu r profiadau a geir yma. Maer hanesion am ddramar Nadolig a thrip yr ysgol Sul yn arbennig o ddoniol. Mae gan yr awdures ddawn arbennig i lunio cymeriadau byw a digwyddiadau cofiadwy ac maen bosibl mwynhaur nofel lwyddiannus hon ar sawl lefel.

Nest Gwilym

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
PWY YDY HI A FI?

Mae'r cof yn gallu bod yn beth cymhleth a phlagus iawn. Fel y goeden yn y goedwig na chlywodd neb mohoni'n syrthio, na'i gweld, pwy, byth, all ddweud i sicrwydd mai fel hyn y digwyddodd pethau? Mae'r ffin denau hon rhwng y cof a'r dychymyg, y gwir a'r gau, yn chwarae rhan flaenllaw yn nofel ddiweddaraf yr awdures Eigra Lewis Roberts, Hi a Fi.

Nofel o fewn nofel a geir yma, yn cydio'r heddiw a'r ddoe. Mae wedi ei lleoli yn Blaenau Ffestiniog, tref enedigol Eigra. Ar ddechrau'r nofel, mae'r awdures yn gweithio ar gyfrol o storau byrion, ond daw ymweliad annisgwyl Nesta, hen ffrind ysgol iddi, i darfu ar hynny ac i ddeffro'r cof am y ddoe. Yn cydredeg 'r atgofion, mae stori Nesta, sy'n symud yn l i fyw i'r Blaenau, gan gredu mai yno y mae hi'n perthyn, ac yn disgwyl i bethau fod yn ddigyfnewid.`

Cyhoeddwyd nofel gyntaf Eigra, a enillodd y wobr am nofel agored yn yr Eisteddfod Genedlaethol, pan nad oedd ond ugain oed ac ers hynny bu'n awdur torreth o gyfrolau, gan gynnwys nofelau, storau byrion, cofiannau, a chyfieithiadau, yn ogystal dramu a chyfresi ar gyfer y radio a'r teledu. Enillodd Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1965 a 1968, Tlws y Ddrama yn 1974 a'r Goron yn 2006.

Merch o'r enw Helen sy'n adrodd stori'r ddoe. 'Mi fyddwn i'n disgrifio'r nofel fel plethiad o ffeithiau a dychymyg, nad oes modd gwahaniaethu rhyngddyn nhw,' meddai Eigra. I Nesta, sy'n mynnu cael darllen rhan o'r nofel, yr un peth ydy celwydd a dychymyg, ac mae atgofion y ddwy am y gorffennol yn gwahaniaethu'n fawr.

Yn cadw cwmni i Helen, mae rhai nad oedden nhw'n bod, fel Ann ac Eleanor Parry, Megan Lloyd na-all-wneud-dim-drwg ac Edwin babi mam, Mr Edwards Gwnidog ac athrawesau Ysgol y Merched, Maenofferen. Ond ceir teulu Helen yma hefyd, ei rhieni, ei hewythr, ei dwy fodryb a'i dwy nain, pob un rhan allweddol yn ei bywyd.

'Yn sicir, nid hunangofiant mohoni, er bod ynddi rai elfennau hunagofiannol', eglura Eigra. 'Mae'n debyg fod yna dipyn ohona i yn Helen, ond oherwydd nad oes yna'r fath un yn bod, gall hi fentro gam ymhellach a rhoi rhyddid i'w dychymyg. Nid y fi sy'n dweud y stori, ond cyfuniad o hi a fi. Ond pwy dy Helen a phwy ydw i?'
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffrindiau'r Wyddor (CD)
 
£13.27
 
Prynwch
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
Soffocles
£6.00
 
Prynwch
Beth Wnawn Ni Chwarae Heddiw?
Jane Eccles
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch