Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Siocled Poeth a Marshmalos
Caryl Parry Jones
ISBN: 9781848510692 (1848510691)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Helen FlookAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 245x165 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad hwyliog a lliwgar o gerddi am greaduriaid rhyfedd, ysbrydion, plant bach direidus, geiriau gwallgof a chyflythrennu cracyrs gan Caryl Parry Jones, yn seiliedig ar ei blwyddyn fel Bardd Plant Cymru, 2007-08. Ceir arlunwaith hyfryd gan Helen Flook drwy'r gyfrol.

A humorous and colourful collection of poetry by Caryl Parry Jones, inspired by her term as Wales' Children's Poet Laureate, 2007-08. Includes drawings by Helen Flook.
Cyfrol o bymtheg o gerddi amrywiol gan Caryl Parry Jones sydd yma, a’r rheiny wedi eu seilio ar ei blwyddyn yn Fardd Plant Cymru 2007-08. Fel y byddech yn ei ddisgwyl felly, mae pynciau’r cerddi’n amrywio ac yn adlewyrchu ehangder diddordebau plant o ‘Lyfrau’ a ‘Chwpan Rygbi’r Byd’ i ‘Gystadlu yn Eisteddfod Caerfyrddin’ a ‘Char Mam’.

Mae’r pwyslais o’r cychwyn ar annog plant i fwynhau ‘Ar ein taith drwy fyd barddoni’ ac ar eu hannog i roi cynnig ar fod yn feirdd eu hunain: ‘Mi fyddwch bob un yn serennu / Wrth i chi a mi farddoni.’ Ond ochr yn ochr â’r hwyl, cawn gipolwg yn ogystal ar swyddogaeth arall sydd gan y Bardd Plant, sef addysgu’r plant am wahanol elfennau a nodweddion barddoniaeth. Fe welir hyn yn glir, er enghraifft, mewn cerddi megis ‘Anifeiliaid Anhwylder’ a’r ‘Pluen Eira’, lle caiff y plant gyfle i werthfawrogi cymariaethau a throsiadau dirifedi. Doniolwch a hiwmor wedyn sy’n nodweddu ‘Blob’ a chwarae ar eiriau clyfar sy’n rhoi naws arbennig i ‘Grinda’r Ysbryd Drwg’, heb anghofio, wrth gwrs, arwyddocâd addysgiadol gynnil ‘Cyflythrennu Cracyrs gyda Geiriau Gwallgo’!

Roedd fy mab yn arbennig o hoff o’r ddwy gerdd ‘Pos Odli’ a ‘Pos Lliwiau’ sy’n annog plant i gymryd rhan yn y broses o lunio cerdd drwy ddyfalu pa eiriau sydd ar goll, er enghraifft, ‘Lleuad lawn ar nos o Ha’, / Mae’n amser cysgu nawr, ‘Nos . . .’!’ Ond fy hoff gerdd i, yn bersonol, oedd y gerdd y mae llinell ohoni yn rhoi’r teitl i’r gyfrol, sef ‘Rhwng Cwsg ac Effro’. Dyma gerdd i’w darllen cyn mynd i’r gwely am ei bod yn gwneud i chi deimlo’n gynnes glyd ac yn eich paratoi ar gyfer breuddwydion melys: ‘Rywle rhwng cwsg ac effro / Mae ‘na wlad yn y cymylau. / Gwlad o wlân cotwm ac o blu, / Siocled poeth a marshmalos.’

Unwaith eto mae cartwnau hyfryd Helen Flook yn arbennig o drawiadol ac yn llwyddo i ddod â phynciau’r cerddi’n fyw. Ond er mor rhagorol yw’r cerddi a’r cartwnau, teimlaf y byddai’r gyfrol ar ei hennill pe bai Caryl wedi recordio CD ohoni hi ei hun yn darllen y cerddi i gyd-fynd â’r gyfrol. Rhan allweddol o apêl ei chyfrol Barti Smarti a Straeon a Cherddi Eraill i mi ac i fy mab chwe blwydd oed oedd chwerthin yn uchel wrth wrando ar Caryl yn adrodd y straeon yn ei ffordd ddihafal ei hun. Mae hi’n bendant yn well na fi am adrodd stori a cherdd ac rwy’n siŵr y byddai fy mab wedi gwerthfawrogi ‘Siocled Poeth a Marshmalos’ hyd yn oed yn fwy pe bai wedi gallu gwrando ar ddoniau llefaru Caryl yn hytrach na Mam!

Lynne Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cerddi Campus Caryl

Mae’r amryddawn Caryl Parry Jones wedi bod yn brysur yn barddoni unwaith yn rhagor. Mae ei chasgliad diweddaraf o gerddi, sydd yn bennaf ar gyfer plant, ar gael mewn cyfrol o’r enw Siocled Poeth a Marshmalos. Fel y disgwylir gan Caryl, mae’r cerddi yn hwyliog, yn ddoniol ac yn carlamu ar draws y tudalennau.

Mae ei champwaith yn tywys y darllenwr yn braf drwy fyd y dychymyg ac yn ymdrin â themâu sydd yn apelio’n fawr at blant. Cawn hanes Anifeiliaid Anhwylder, cerddi am Gar Mam ac am Gwpan Rygbi’r Byd. Cawn hefyd gerddi am gyflythrennu a chawn resait bisgedi Nadolig mewn barddoniaeth.

Agwedd unigryw o’r llyfr yw ei fod yn cynnwys dwy gerdd sy’n annog y darllenwr i ddyfalu’r odl goll. Mae felly yn gyflwyniad i blant i gyfansoddi penillion ac yn eu hannog i werthfawrogi synau geiriau. Wedi’r cyfan, mae plant ifanc yn hoff iawn o odli, yn enwedig pan mae’r geiriau yn pinc a sinc neu llw a mŵ. Wrth gwblhau’r brawddegau caiff y darllenwr ifanc dipyn o foddhad a hwyl. Mae’n newid y profiad o ddarllen i fod yn un byrlymus a bywiog.

Yn ychwanegu at y cerddi mae darluniau’r arlunydd talentog o Abergwyngregyn, Helen Flook. Mae’r lluniau llawn lliw yn cyfleu ystyr a digrifwch y penillion yn wych.

Meddai Caryl Parry Jones, “Ces i dipyn o hwyl yn ysgrifennu’r cerddi hyn. Dwi’n hoff iawn o sgwennu ar gyfer plant ifanc - mae’n rhoi gymaint o sgôp i chi. Mae popeth yn bosib ym myd y dychymyg. Rown i’n awyddus iawn i gynnwys ambell i gerdd yn y llyfr oedd yn ysgogi’r darllenwr i fod yn rhan o’r profiad o gyfansoddi. Does dim byd yn well gan blant na chanfod ateb cywir i bos a gobeithiaf drwy eu hysgogi i gymryd rhan, y bydd y cerddi yn tanio eu dychymyg hwythau ac yn dangos iddynt pa mor ddifyr gall barddoni fod.”

Ychwanegodd Helen Flook, “Mae bob amser yn bleser dylunio ar gyfer cerddi Caryl Parry Jones. Maent yn fywiog ac yn ddisgrifiadwy, ac mae’r broses o’u troi i mewn i luniau yn un boddhaol iawn. Un funud dwi’n dylunio bisgedi Nadoligaidd a’r nesa dwi’n tynnu llun o gorila! Mae cymaint o gymeriad o fewn y cerddi ac mae hynny’n gwneud fy ngwaith i yn haws. Dwi’n gobeithio bydd fy lluniau yn apelio at blant o bob oed ac yn cyfleu digrifwch a bywiogrwydd cerddi campus Caryl.”
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Oxford Children's Myths ...
Gwyn Jones
£7.99
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Tales from the Celtic ...
Rhiannon Ifans
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch