Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mân Esgyrn
Sian Owen
ISBN: 9781848511507 (1848511507)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 296 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel a dderbyniodd glod uchel yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen 2009. Nofel afaelgar, grefftus am ddiffyg cyfathrebu. Stori gyfoes am Carol, gwerthwr tai 39 oed sy'n dychwelyd i'r dref lle cafodd ei magu. Yno mae'n ailgyfarfod â Helen sy'n gweithio yn y gwaith cemegol lleol, a Luc, archeolegydd.

A debut novel that was highly praised at the 2009 National Eisteddfod of Wales. The novel follows Carol, a 39 year old estate agent, who returns to her hometown. She reunites with Helen, who works at the local chemical labs, and Luc, an archaeologist.
Dros y misoedd diwethaf mae ambell ffrind wedi fy nghyhuddo o fynd dros ben llestri wrth ganmol Y Llyfrgell, y nofel a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen 2009. Rhaid dweud fy mod yn amheus ynghylch a yw'r ffrindiau hyn wedi darllen y llyfr o gwbl, ac yn sicr nid yw'n fwriad gennyf dynnu gair yn l o'r adolygiad hwnnw.

Ond yn awr dwi'n cael fy hun yn adolygu'r gyfrol a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth honno. A rhaid dweud mai llith ganmoliaethus fydd hon eto. Mae'n amlwg i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn y Bala fod yn un gref iawn. Yr wyf wedi dyfalu llawer sut y bu i'r beirniaid benderfynu pa nofel oedd flaenaf yn y ras gan fod y ddwy mor drawiadol ac, ar yr un pryd, mor gwbl wahanol i'w gilydd. Tra bod Y Llyfrgell yn llawn cymeriadau lliwgar a digwyddiadau cyffrous, nofel dawel, hamddenol yw Mn Esgyrn.

Lleolir y nofel yng nghysgod Mynydd Parys ar Ynys Mn ac mae naws a thafodiaith y ardal yn treiddio trwy'r stori i gyd gan gyfoethogi'r mynegiant. Crynhoir y cyfan o'r digwyddiadau i'r tridiau pan gynhelir Gŵyl y Llychlynwyr yn y cylch. Ond achos o dwyll a ddigwyddodd ugain mlynedd ynghynt sydd, mewn gwirionedd, yn gyfrifol am y tyndra yn y stori.

Effeithia hyn yn benodol ar drindod o gymeriadau sef Carol, Helen a Luc. Ond mae yna gymeriadau pwysig eraill fel rhieni Helen, Sera, merch Carol, a Bryn, ei chyn-ŵr.

Ymwneud y bobl hyn 'i gilydd yw cryfder mawr y nofel. Buan y deuwn i ddeall fod yna gyfrinachau a digwyddiadau o'r gorffennol yn eu clymu wrth ei gilydd. Maen amlwg mai rhywbeth o'r gorffennol hwnnw a achosodd i Carol adael yr ardal a mynd i fyw i Loegr. Erbyn hyn mae hi wedi dychwelyd i'w chynefin, ond mae'r tensiynau yno o hyd. Dod yn l i'r fro i weithio ar raglen deledu wnaeth Luc, ond mae'n amlwg fod rhywbeth arall yn ei ddenu hefyd. Aros yn ei chynefin a wnaeth Helen, oherwydd iddi fethu dianc, efallai. Yn raddol fe ddatgelir y cyfrinachau sydd wrth wraidd yr hanes, a beth yw gwir achos y tyndra rhwng y cymeriadau.

Llwyddir i gyfleu'r tensiwn gan amlaf mewn hanner brawddegau o sgwrsio awgrymog, a thrwy beidio dweud fawr ddim o gwbwl. Ond fe ffrwydra'r cyfan i'r wyneb ar bnawn Sul braf gyda'r prif gymeriadau i gyd yn cael cinio yng nghartref rhieni Helen hynny ar yr un diwrnod yn union ag y digwyddodd damwain ddifrifol yng Ngwaith Bromin Mn lle mae Helen yn cael ei chyflogi.

Mae yna l ymchwil fanwl a gwybodaeth wyddonol sy'n cyfrannu at werth y nofel. Ond yr hyn sydd yn aros efo rhywun yw'r cymeriadau credadwy a'r ymdeimlad o gariad ac adnabyddiaeth o gymuned arbennig a darn o dir ar Ynys Mn.

Dyma nofel gyntaf wirioneddol drawiadol.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganed Sian Owen yn Llanuwchllyn ond fei magwyd ar Ynys Mn. Aeth i Ysgol Uwchradd Bodedern a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae Sian Owen yn gweithio fel cyfieithydd ar ei liwt ei hun. Maen fam i dri o blant ac yn byw ym Marian-glas, Ynys Mn. O ran cefndir mae Sian Owen yn wyddonydd, ac mae ganddi radd dosbarth cyntaf mewn Ffiseg. Yn y gorffennol bun gweithio am gyfnodau gydar BBC yn cynhyrchu rhaglenni i Radio Cymru ac ynan golygu gwerslyfrau gwyddonol i CBAC. Ar hyn o bryd maen astudion rhan amser ar gyfer PhD mewn ysgrifennu creadigol yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Enillodd Gadair, Coron a Medal Ryddiaith Eisteddfod Mn. Enillodd Gystadleuaeth Farddoniaeth Ryngwladol Fili Filochta yn 2007. Maen aelod o dm Talwrn y Beirdd Bro Alaw. Daeth yn ail agos ar Wobr Goffa Daniel Owen yn 2009 gydai nofel Mn Esgyrn.
Gwybodaeth Bellach:
Dychwelodd Carol ir ardal am nad oes ganddi wreiddiau yn unman, heblaw ei hatgofion am ei phlentyndod yma. Mae Helen yn dal yma, am fod gormod o glymaur gorffennol yn ei rhwystro rhag gadael. Mae dau ddyn (yn anuniongyrchol) yn codi Carol o gors ei gorffennol; maer un dynion yn peri dryswch ym mywyd Helen hyd heddiw.

Maer storin digwydd dros un penwythnos ar ddechraur haf, gyda digwyddiadau Gŵyl y Llychlynwyr yn y dref yn gefndir ir cyfan. Yn ystod y tridiau mae cyfle i ddarganfod mwy am y cymeriadau, eu teuluoedd, eu perthynas i gilydd, ac i ddeall y gorgyffwrdd rhwng eu gorffennol au presennol. Dawr darllenydd i sylweddoli nad yr hyn a dybiwn ar yr olwg gyntaf ywr gwirionedd, bob tro.

Derbyniodd glod sylweddol yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen 2009, a daeth yn ail agos i Y Llyfrgell, Fflur Dafydd:

arddulliwr goraur gystadleuaeth. Mae ei gallu i lunio cymariaethau ffres a dychmygus yn rhywbeth i ryfeddu ato.
Geraint V. Jones

awdur amlochrog ac uchelgeisiol
John Rowlands

nofel dynn, syn afaelgar a chrefftus
Rhiannon Lloyd

*********************************
Mae Mn Esgyrn yn nofel grefftus am ddiffyg cyfathrebu y pethau na chafodd eu dweud ers talwm ar hanner dweud syn dal ym mywydaur cymeriadau au teuluoedd hyd heddiw.

Yn 39 oed, dychwelodd Carol ir dref lle cafodd ei magu yn Ynys Mn. Beth syn ei thynnun l: all hi esbonio hynny wrth ei merch? Fydd hin dod i ddeall hynny ei hun? Mae Helen yn y dref hefyd: methu gadael wnaeth hi. Ac am gyfnod daw Luc, yr archeolegydd, yn l i weithio ar fynydd Parys.

Dros un penwythnos ar ddechraur haf, gyda digwyddiadau Gŵyl y Llychlynwyr yn y dref yn gefndir ir cyfan, daw clymaur gorffennol ar presennol yn raddol ir wyneb.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffrindiau'r Wyddor (CD)
 
£13.27
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch