Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Achub y Cwm
Gwen Redvers Jones
ISBN: 9781848511576 (1848511574)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn ardal Llangyndeyrn, sir Gaerfyrddin yn ystod y 1960au bu bygythiad i foddi'r pentref er mwyn creu cronfa ddŵr i wasanaethu dinas Abertawe. Cafwyd protestio brwd ac, yn y pen draw, llwyddwyd i oresgyn y bygythiad. Mae'n stori sy'n werth ei chofnodi, yn enwedig gan fod diwedd positif i'r hanes, yn wahanol i hanes boddi Tryweryn.

In the 1960s the Llangyndeyrn area of Carmarthenshire was under threat of drowning in order to create a reservoir to supply Swansea with water. Following widespread protest the plans were eventually defeated. The story is worth recalling, especially in light of the positive outcome, in contrast to the fate which befell Tryweryn.
Nofel i blant ar ffurf dyddiadur yw Achub y Cwm sy’n adrodd hanes y bygythiad i bentref a chymuned Llangyndeyrn yn 1963. Yn y cyfnod hwnnw, roedd Cwm y Gwendraeth Fach mewn perygl o gael ei foddi i gyflenwi dŵr i Abertawe. Ysbrydolwyd yr awdures i ysgrifennu’r llyfr am frwydr y pentref gan iddi fyw yno am nifer o flynyddoedd. Cyn mynd ati i ysgrifennu’r llyfr, anfonodd holiadur at nifer o bobl yn y cwm a defnyddio’r wybodaeth a dderbyniodd fel sail ar gyfer y nofel.

Mae’n cyflwyno’r hanes ar ffurf dyddiadur merch fferm 10 oed o’r enw Rebeca Gwenllian Jones. Yn raddol, daw Rebeca i ddeall beth sy’n poeni ei rhieni ac oedolion eraill Llangyndeyrn, a’r bygythiad o Abertawe. Mae hi a’i ffrindiau’n awyddus iawn i helpu’r pentrefwyr yn eu brwydr i achub y fro a’u cartrefi. Dan arweiniad Rebeca a’i ffrind Buddug, mae plant y pentref yn mynd ati i sefydlu Cymdeithas Cyndeyrn gan gyfarfod yn y sied wair i feddwl am syniadau er mwyn atal Abertawe rhag boddi’r cwm. Maen nhw’n mynd ati i batrolio’r pentref, protestio, codi arian a cholli’r ysgol i fynd i orymdeithio, ymhlith pethau eraill.

Mae’r cyfan wedi’i ysgrifennu’n dda ar gyfer plant, a’r anturiaethau’n atgoffa rhywun o lyfrau Secret Seven a Famous Five Enid Blyton erstalwm. Cawn ddarlun o fywyd y cyfnod lle roedd plant yn gorfod sefyll yr arholiad 11+, a’r gymdeithas i gyd yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r pentref a’r capel. Mae’n ffordd dda o gyflwyno’r cyfnod i blant a chyflwyno hanes go iawn a ddylai fod ar gof a chadw. Mae’r awdures wedi llwyddo i wneud hyn yn dda mewn arddull addas ar gyfer plant, a byddai’n dda gweld mwy o hyn yn digwydd yn y dyfodol fel bod plant Cymru heddiw yn dysgu am ddigwyddiadau pwysig yn hanes eu gwlad.

Nest Gwilym

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Athrawes wedi ymddeol yw Gwen Redvers Jones a thaniwyd ei diddordeb ym mrwydr Llangyndeyrn wrth fyw yno am flynyddoedd lawer.
Gwybodaeth Bellach:
Holiadur am 1963 yn gefndir nofel

I bobl Llangyndeyrn, mae’r flwyddyn 1963 wedi ei serio ar y cof – dyma flwyddyn y frwydr fawr i achub y pentref a’r gymuned. Boddi Cwm y Gwendraeth Fach yng ngorllewin Cymru oedd nod yr awdurdodau gan greu cronfa ddŵr i gyflenwi dinas Abertawe. Cofnodir y frwydr mewn llyfrau hanes ac mae’r straeon yn dal yn fyw yng nghof nifer o’r plwyfolion heddiw. Cyn mynd ati i ysgrifennu Achub y Cwm, fe anfonodd yr awdures Gwen Redvers Jones o Gaerfyrddin, holiadur at nifer o bobl y cwm gan ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd yn gefndir i’w nofel newydd i blant a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae ei diolch yn fawr i Gill, Y Wern; Hilary, Llancwm; Hugh Panteg; Ila James; John, Glanyrynys; Nina Rees a Norman, Llwynpiod am ateb cwestiynau diddiwedd. ‘Roedden nhw yno ar y pryd’ meddai Gwen sydd hefyd yn cyflwyno’r llyfr ‘I’r rhai dewr wnaeth ddal eu tir’.

Dyddiadur merch fferm deng mlwydd oed, Rebeca Gwenllian Jones yw Achub y Cwm, a thrwy ei geiriau cawn gip ar y gymdeithas amaethyddol, glos, Gymreig yng Nghwm Gwendraeth. Egyr y dyddiadur ar ddydd Calan 1963, ac fe ddaw’r eira’n drwch ym misoedd cyntaf y flwyddyn. Does dim dewis gan y pentrefwyr ond brwydro i achub eu tir, eu cartrefi, eu bywoliaeth a’u cymdeithas. Ond beth all plant y pentref ei wneud? Pa ran allan nhw ei chwarae yn y frwydr hon? Penderfyna Rebeca a’i ffrindiau sefydlu Cymdeithas Cyndeyrn gan gwrdd yn y dirgel i greu cynlluniau i gynorthwyo atal y boddi. Cynllunio, gweithredu, patrôlio’r pentref, codi arian, protestio, gorymdeithio gan golli ysgol hyd yn oed! A fydd y cyfan yn ofer? A fydd modd achub y cwm?

Llwydda ‘r awdures i roi cipolwg ar fywyd cythryblus a chyffrous chwedegau’r ganrif ddiwethaf drwy’r llyfr hwn. Mae’r cyfeiriadau at yr arholiad 11+, hen arian fel swllt a chwech, pwysigwrydd yr Ysgol Sul, cyngerdd a sioe leol yn y gymdeithas, yn rhoi darlun byw i blant heddiw o fywyd slawer dydd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Coeden Ddarllen ...
Roderick Hunt
£21.00
 
Prynwch
Coeden Ddarllen ...
Roderick Hunt
£21.00
 
Prynwch
Coeden Ddarllen ...
Roderick Hunt
£30.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch