Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Strach: Yr Allwedd Aur
Eurgain Haf
ISBN: 9781848512863 (1848512864)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x138 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y flwyddyn yw 2050. Mae Cymru mewn trafferthion. Mae'r bae yn boddi; y Senedd yn suddo a'r chwareli'n cael eu defnyddio fel ffatrïoedd i chwalu cof y Cymry. Mae Ynys Môn wedi hen ddiflannu oddi ar y map. De Orllewin Prydain yw'r enw ar Gymru bellach. Mae ffyrdd uwchddaearol yn cael eu hadeiladu ym mhobman fel bod pobl yn gallu osgoi Cymru yn llwyr.

The year is 2050. Wales is in trouble. The Bay is drowning; the Senedd is sinking and the quarries are being used to eradicate the memories of the people of Wales. Anglesey has long disappeared from the map. Wales's new name is South West Britain. Overground highways are being built everywhere so that Wales can be completely by-passed.
Dyma lyfr antur go iawn, gyda map deniadol ar y tudalennau cyntaf i ddenu darllenwyr ifanc!

Stori Llwyd yw hon, bachgen amddifad syn gorfod teithio trwyr Hudfyd yng nghwmni ei ffrind, Arddun Gwen, er mwyn dod o hyd i'r Brenin Arthur. Mae angen achub Cymru ar Meidrolfyd rhag cynlluniau dieflig Gedon Ddu. Ar y daith rydyn nin cwrdd ag amryw o gymeriadau rhyfedd a difyr - Rhitw Bitw y corrach, a Heti Hylldrem ac Wdull, syn hanner dyn, hanner pry llwyd.

Cawn frawddegau disgrifiadol hyfryd yn y gwaith hwn ar adegau, ynghyd digon o antur. Maen nofel syn clodfori dewrder ac angerdd, nodweddion amlwg yng mhersonoliaeth Llwyd. Dyma fy hoff gymeriad or stori, yn fachgen syn datblygu trwy bob pennod.

Mae Gedon Ddu yn peri i'r Cymry golli eu cof a'u hiaith, ac i'w drechu rhaid dod o hyd i'r allwedd aur, sef allwedd calon Cymru, a mynd a hi i'r Senedd ym Mae Caerdydd. Teimlais fod yr isdestun gwleidyddol hwn braidd yn chwithig ar brydiau, ac yn effeithio ar rediad y stori, ond maen bosib mai darllen o safbwynt oedolyn sinicaidd oeddwn i, yn hytrach nag fel plentyn 7-11 oed!

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Eurgain Haf ei geni ai magu ym Mhenisarwaun yn Arfon ac wedi mynychu Ysgol Uwchradd Brynrefail, Llanrug aeth ymlaen i Brifysgol Cymru Aberystwyth i astudio Cymraeg a Drama cyn dilyn cwrs ymchwil MPhil ar y pwnc Addasur Nofel ar gyfer y Sgrn. Maen gweithio yng Nghaerdydd fel Swyddog y Wasg i S4C. Cyhoeddodd sawl nofel i blant am y cymeriad Siencyn (Dref Wen) a dyma ei nofel gyntaf i Wasg Gomer.
Gwybodaeth Bellach:
Dim ond un dyn all helpu bellach; Y Brenin Arthur syn aros am yr alwad i achub ei wlad. Ond sut mae dod o hyd iddo a phwy syn ddigon dewr i ymgymryd r dasg?

Mae Llwyd Dafydd yn byw gydai ewythr ar pryfed lludw yn nhyddyn Porth Afallon. Dan orchymyn Jac Offa, Prif Weinidog newydd Prydain mae swyddogion y llywodraeth eisiau chwalur tyddyn er mwyn adeiladu ffordd uwchddaearol dros dir y fferm i hwylusor daith i Brifddinas Prydain. Ond pam fod Ewythr Bedwyr mor benderfynol nad yw am werthu a beth fydd pris ei ystyfnigrwydd?

Dilynwch daith Llwyd ai ffrind annisgwyl Arddun Gwen ar eu ffordd i Afallon i chwilio am y Brenin Arthur yn eu cwest i achub Cymru. Mewn byd lle nad yw popeth yn ymddangos fel y dylent daw Llwyd ar draws cymeriadau rhyfedd iawn fel Brenhines Yr Wyddfa, Rhitw Bitw, y Cnocwyr piwis y Min-mini-miaid mesmeraidd ar Torgoch hynafol.

Cymru 2050 gwlad mewn trafferthion!

Mae Bae Caerdydd yn boddi, y Senedd yn suddo ar chwareli yn cael eu defnyddio fel ffatroedd. De Orllewin Prydain ywr enw ar Gymru gydag Ynys Mn wedi hen ddiflannu oddi ar y map. Dyma Gymru 2050 fel y gwelir hi yn Yr Allwedd Aur, nofel newydd gan Eurgain Haf a gyhoeddir gan wasg Gomer. Maer llyfr yn perthyn i gyfres newydd sbon, Cyfres Strach, at ddant plant 9-13 oed, Nofel ffantasi ydyw yn llawn hud a chwedloniaeth am Llwyd Cadwaladr, bachgen tawel a mewnblyg 13 oed, ai hynt wrth chwilio am yr allwedd aur i achub dyfodol Cymru.

Daw Eurgain Haf o Benisarwaun, Gwynedd yn wreiddiol, felly nid ywn syndod bod hud a lledrith yn ei gwaed. Meddai Maer nofel hon wedi ei hysbrydoli gan fy mhlentyndod am magwraeth yn Eryri, ardal syn frith o chwedlau a choelion am dylwyth teg, corachod, cewri, twneli tanddaearol a chysylltiadau Arthuraidd....Fel plentyn treuliais sawl awr yn chwilion ddyfal gydam ffrindiau am dwneli tanddaearol ac olion y tylwyth teg, ac er na ddois i fyth o hyd iddyn nhw, y gobaith yw i mi danio fy nychymyg ar hyd y daith.

Mae hi wrth ei bodd yn darllen llyfrau ffantasi fel cyfresi Harry Potter a The Lord of the Rings ac maen siŵr bod dylanwad y llyfrau hyn ar ei gwaith.

Beth am stori Yr Allwedd Aur? Yn 2050 mae pwerau tywyll Gedon Ddu wedi dychwelyd ir tir ac maen benderfynol o ddinistrio Cymru, y Meidrolfyd ar Hudfyd drwy help ei weision ffyddlon. Dim ond un dyn all helpu bellach. Ar Brenin Arthur yw hwnnw syn aros am yr alwad i achub ei wlad. Ond sut mae dod o hyd iddo? A phwy syn ddigon dewr i ymgymryd r dasg? Mae Llwyd Cadwaladr yn byw gydai Ewythr Bedwyr ar pryfed lludw yn nhyddyn Porth Afallon. Dan orchymyn y Prif Weinidog Jac Offa, mae swyddogion y llywodraeth am chwalur tyddyn er mwyn adeiladu ffordd uwchddaearol i bobl allu osgoi Cymru yn eu ceir trydanol. Ond pam fod Ewythr Bedwyr mor benderfynol ou hatal. A beth fydd pris ei ystyfnigrwydd? Yn Yr Allwedd Aur dilynwn Llwyd ai ffrind annisgwyl Arddun Gwen i Ynys Afallon i chwilio am y Brenin Arthur ar allwedd aur i achub Cymru. Ar eu taith fe ddnt ar draws cymeriadau rhyfedd iawn fel Heti Hylldrem, cogyddes Cegin Arthur ac Wdull, y pryfddyn swil. Dnt wyneb yn wyneb Brenhines yr Wyddfa chwim ei thafod syn barod iawn i ddweud ei barn. A tybed beth fydd cyfraniad Rhitw Bitw, y Cnocwyr ar Torgoch hynafol ir stori?

Mae Yr Allwedd Aur yn annog y darllenydd i fentro ar daith arbennig iawn. Taith lle nad yw popeth yn ymddangos fel y dylai. Taith rhwng dau fyd, y Meidrolfyd ar Hudolfyd. Yn ei byd bob dydd, gweithia Eurgain gydag elusen Achub y Plant ac mae hi wedi ymgartrefu ym Mhontypridd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Prynwch
Crys Rhif Saith, Y
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 1
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch