Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hanes Atgas: Y Ddau Ryfel Byd Enbyd
Catrin Stevens
ISBN: 9781848512962 (1848512961)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2019
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham HowellsAddas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Byd creulon y ddau ryfel byd wedi ei ddehongli gan yr hanesydd Catrin Stevens yn y gyfres Hanes Atgas. Digon o ffeithiau ffiaidd a ffrwydrol am ymgyrchoedd ynfyd, arwyr arswydol, menywod mentrus, bwlis bril, creaduriaid cythreulig, troseddau trasig, cosbau creulon, rheolau rhyfeddol, tictactau trawiadol, ystadegau ysgytwol a dial dieflig.

The cruelties of the two world wars are interpreted by the historian Catrin Stevens in this book in the Hanes Atgas series. Includes plenty of horrible and explosive facts about crazy campaigns, inspirational heroes, adventurous women, cruel punishments, amazing regulations, remarkable tactics, scary statistics and repulsive revenge.
English review follows

Ar yr olwg gyntaf, roeddwn i'n meddwl mai ryw fersiwn Cymraeg o'r hen ffefryn Saesneg, 1066 and All That oedd y llyfr hwn. A fyddai yna ddim o'i le ar hynny. Ond cefais fy siomi ar yr ochr orau. Er, yn ddiau, fod peth o ddylanwad ysbryd gwamal 1066 ar y gyfrol hon mae iddi ei hamcanion, ei nodweddion a'i chymeriad unigryw hefyd. Dyna sut y gall sefyll ar ei thraed ei hun.

Dyma gyfrol ddiweddaraf cyfres Hanes Atgas, a'r gyntaf i ymdrin hanes lled ddiweddar. Dau o ryfeloedd mawr yr ugeinfed ganrif sydd dan sylw, wrth gwrs, ac yn hyn o beth, mae'n mentro i dir go beryglus - digwyddiadau sydd o fewn cof yw'r rhain. Cyflwyno hanes trwy gyfrwng doniolwch a chartwnau wna'r llyfr wedi'r cyfan, ac mae'n siŵr bod hynny'n amharchus iawn yng ngolwg rhai. Mae yna sn bod ambell un o ardal Trawsfynydd wedi eu tramgwyddo gan y driniaeth roir i hanes Hedd Wyn, er enghraifft. Ond edrychwch tu hwnt i'r gwamalrwydd a buan iawn y gwelwch chi fod Y Ddau Ryfel Byd Enbyd yn dilyn un o draddodiadau cudd y mwyafrif o lyfrau hanes da - mae'n mynegi safbwynt. Pechod arall, yng ngolwg rhai, mae'n siŵr, yw bod llyfr hanes yn gwneud y fath beth; ond yn bersonol, wela i ddim o'i le ar hynny, cyn belled bo'r safbwynt a fynegir yn gytun 'm un i! Erchyllter a gwallgofrwydd rhyfel yw byrdwn y gyfrol hon - a oes rhywun o'r farn na ddylid dysgu hynny i'r to iau? Mae mwy na digon o ddeunydd ar brint a sgrin sydd yn portreadu trais a rhyfel fel gweithgareddau arwrol ac anturus.

Er bod yna ambell dudalen yma ac acw yn amlinellu cefndir gwleidyddol y ddau ryfel, mae'r llyfr yn canolbwyntio ar hanes milwyr ac ar ddinasyddion cyffredin y cyfnod, ac ar y cyd-destun Cymreig hefyd. Cyfres wedi ei hanelu at gynulleidfa ifanc yw Hanes Atgas, cynulleidfa sydd ddegawdau'n iau na'r adolygydd, ond rwystrodd hynny ddim arna i rhag mwynhau ei darllen.

Mae yna wledd o ffeithiau, mawr a bach, yn y llyfr hwn - ac fe allai hynny fod wedi arwain at lyfr diflas ac undonnog iawn. Diolch i'r drefn nad felly y bu. Gallwch ddarllen y llyfr trwyddo ar un eisteddiad, fwy neu lai, neu ryw bori yma ac acw drwyddo fel bo'r amser a'r awydd yn caniatu, heb ddiflasu dim arno.

Llyfr i'w fwynhau heb os nac onibai yw hwn, ond llyfr hanes ydi o. Felly dyma ofyn y cwestiwn mawr - a ddysgais i rywbeth o'i ddarllen? Do, fe ddysgais i rywbeth newydd ar droad bob tudalen bron. Ac yn awr, rwyf am fynd i chwilio am y cyfrolau blaenorol yn y gyfres, gan edrych ymlaen yn eiddgar at y ddwy gyfrol nesaf, sydd eisoes ar y gweill.

Aled Jones

***************************

At the first glance, I thought that this was a Welsh version of the old English favourite, 1066 and All That. But, although there would be nothing wrong with that, this is an independent work in its own right.

The latest volume in the series Hanes Atgas (Horrible Histories) is aimed at a readership more than half a century younger than this reviewer. But I enjoyed it nonetheless. As a history text book, and one crammed with a vast amount of facts, both significant and incidental, this could have been a dull, dry, and tedious tome. But it's far from that. Combining a humorous text with a wealth of well-drawn cartoons, it is an easy read - whether you read large sections at a time or dip into it occasionally. Without a doubt, it will appeal to young readers - even if the use of humour to convey the relatively recent (and tragic) history of two of the twentieth century's major wars may be offensive to some readers.

This book, in the true and hidden tradition of many history books, does not simply relate a series of facts; it expresses a viewpoint. I have no problem with a book aimed at the youngest generations expressing an anti-war view there are so many, indeed too many, comics and films which portray war as a noble and heroic adventure.

And the important question - did I learn anything from reading this book? Oh yes, almost at the turn of every page. My mission now is to seek out the previous volumes while looking forward eagerly to the next forthcoming titles in the series.

Aled Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Y Rhyfel Byd Cyntaf Enbyd
Dechrau yn y Dechrau Sut i Ddenur Werin Wirion ir Fyddin Fawr
A Dyma Nhw Yno Yn Uffern ar y Ddaear
Awr Fawr y Cymry? Rhaid Cymryd y Coed
Portread Parchus o Arwr Arswydol
Trosedd a Chosb yn y Rhyfel Byd Cyntaf Enbyd
Nl yng Nghymru fach yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf Enbyd
A Dyna Ddiwedd y Rhyfel Mawr
O Ryfel i Ryfel

Yr Ail Ryfel Byd Enbyd
Oriel yr Eiconau Eithriadol
Fflamia Abertawe
Carcharau Cythreulig
Cyffror Ffrynt Cartref
Menywod yn Ystod yr Ail Ryfel Byd: Ms or Gegin na Nawr!
Gwael neu Gwych? Effeithiau Ffiaidd yr Ail Ryfel Byd Enbyd
Bywgraffiad Awdur:
Cydnabyddir Catrin Stevens o Gasllwchwr, Abertawe, nid yn unig fel awdures doreithiog ond hefyd fel addysg wraig ac awdurdod ar agweddau o draddodiadau a hanes Cymru. Dehonglir y testun yn glyfar yng nghartŵnau doniol Graham Howells o Lanelli.
Gwybodaeth Bellach:
Brwydro, bomio, llosgi a lladd...

Darlun erchyll o ryfel a ffeithiau am gyfraniad Cymry ir ddau ryfel byd welir yng nghyfrol ddiweddaraf yr hanesydd Catrin Stevens o Gasllwchwr. Hanes Atgas:Y Ddau Ryfel Byd Enbyd yw pedwerydd teitl y gyfres arbennig syn dehongli hanes o berspectif cwbl Gymreig. Darlunnir y llyfr gan Graham Howells o Lanelli a thrwy ei luniau ar cartwnau daw gwedd ysgafn ar ambell i bwnc astrus mewn hanes.

Nodwedd arbennig cyfres Hanes Atgas ywr gwahanol ddulliau a ddefnyddir i gofnodi hanes. Gall gynnwys cwis, llinell amser, amserlen diwrnod, llun wedi ei labeli, poster, rysit, stribed cartŵn, pwyntiau pwysig, deialog, baled, portread, dyddiadur neu lythyr. Ni feiddiai milwr ysgrifennur gwir mewn llythyr or ffosydd. Heb y sensor, maen siŵr y byddai ei lythyr yn cofnodi rhywbeth fel hyn.

Mae bywyd yn erchyll yma... Maen debyg iawn i gae tatws yma, yn stcs ofnadwy, ond nid tatws syn tyfu yn y caeau yma ond coesau a phennau dynion wedi marw. Dyn nin byw fel anifeiliaid mewn tyllau yn y ddaear. Ac maen drewi yn annioddefol yma rhwng y baw ar llaid, y chwys, y tai bach ar cyrff marw.

Bu 272,000 o Gymry yn ymladd dros Brydain yn y Rhyfel Byd Cyntaf, nifer arswydus o uchel ac erbyn 1916 doedd dim llawer o ddynion yn fodlon bod yn filwyr. Felly penderfynodd y llywodraeth basio deddf i orfodi pob dyn ifanc rhwng 18 a 45 i ymuno r fyddin. Roedd gorfodaeth fel hyn yn amhoblogaidd iawn a dechreuodd dynion ifanc guddio i osgoi cael eu gorfodi i fod yn filwyr. Nid ywr drefn hon yn bod bellach ym Mhrydain ond mae gorfodaeth milwrol yn dal mewn grym yn nifer o wledydd y byd heddiw.

Gan fod y Rhyfel Byd Cyntaf mor enbyd, roedd pawb yn dweud mai hwn fyddair rhyfel mawr olaf am byth...tan yr Ail Ryfel Byd! Abertawe ddioddefodd y blits gwaethaf yn hanes Cymru ym mis Chwefror 1941. Cafodd 56,000 o fomiau tn a 1,273 o fomiau ffrwydrol eu gollwng ar y dref gan ddinistrio ffyrdd, 15 ysgol, 171 o siopau, y farchnad, gwneud 6,500 yn ddi-gartref a lladd tua 230 ac anafu 409 o bobl.

Mae hanesion hunllefus carcharorion yr Ail Ryfel Byd yn debyg o godi gwallt eich pen. Carcharaur Japaneaid oedd y gwaetha o bell ffordd. Bu farw David Ellis Roberts, morwr or Bermo o newyn gan fwyta chwyn or jyngl a dwyn crwyn bananas o fwyd y moch am ei fod bron llwgu. Pe bai carcharor yn syllu ar y gardiau gormesol, byddain cael ei guro chansen bambŵ ac am beidio ag ufuddhau ir gardiau, byddain cael ei guro i farwolaeth. Faciws, bois Bevin, cuddio mewn llochesau, dogni diflas dyna rai or pynciau eraill syn gysylltiedig r cyfnod.

Cafodd Rhyfel 1939-45 effaith ar y byd i gyd. Rhannwyd y byd i orllewin (America ai ffrindiau) a dwyrain (Rwsia ai ffrindiau). Gorfododd Rwsia holl wledydd dwyrain Ewrop i fod yn Gomiwnyddion am 40 mlynedd ac i ddial ar yr Almaen codwyd wal Berlin. Cafodd yr Iddewon wlad iddyn nhwu hunain yn Israel a ffurfiwyd y Cenhedloedd Unedig i geisio rhwystro rhyfeloedd erchyll fel hyn eto. Datblygodd technoleg newydd a fyddain newid y byd: pŵer niwclear, cyfrifiaduron ar peririant jet.

Cerdd Das Ende (Y Diwedd) syn cloir llyfr ac meddair cwpled olaf
A dyna paham na ddylem anghofio
Dathlu heddwch, nid rhyfel, ar Sul y Cofio.

Nid llyfr i blant yn unig yw Hanes Atgas: Y Ddau Ryfel Byd Enbyd ond llyfr i oedolion hefyd sydd am wybod ffeithiau am gyfraniad Cymry ir ddau ryfel byd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Camau Bach 2 (DVD) (Cof002)
 
£14.40
 
Prynwch
Tŷ Cyw (DVD110)
 
£5.99
 
Prynwch
Llyfr Sychu'n Sych Cyw
Llio Dyfri Jones
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch