Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyw Melyn y Fall
Gwen Parrott
ISBN: 9781848514188 (1848514182)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Dilyniant i'r nofel boblogaidd, Gwyn eu Byd. Mae Dela Arthur yn falch o fynd ar ei gwyliau i orffwys ac ymlacio wedi helbul gaeaf caled ac anllad 1947 yn Nant-yr-eithin. Ond yn fuan wedi i Dela gyrraedd Cwm y Glo mae merch fach yn diflannu o'i chartref, ac yn ystod y chwilio deuir o hyd i dystiolaeth fod trosedd erchyll wedi'i chyflawni.

A sequel to the novel Gwyn eu Byd.
Druan Dela Arthur. Mae hin dianc i Gwm y Glo er mwyn treulio haf 1947 gyda chyfeillion ond cyn pen dim maen cael ei hun yng nghanol dau ddirgelwch. Mae merch ifanc yn diflannu oi chartref ac maer heddlu hefyd yn canfod corff mewn tŷ yn yr un stryd. Gan fod yr heddlun llusgo'u traed wrth geisio datrys yr achosion yma, a bod ei chyfaill Tudful dan amheuaeth o lofruddiaeth, mae Delan dechrau gwneud ei hymholiadau ei hunan. Dawn amlwg fod gan aml un o drigolion Cwm y Glo eu cyfrinachau a bod creithiaur Ail Ryfel Byd yn effeithio ar nifer ohonynt. Wrth holi hwn a'r llall mae Dela yn ffeindioi hun mewn perygl sawl tro, yn enwedig yn y diweddglo annisgwyl.

Naws ddigon hamddenol sydd ir nofel, ond dyw hynny ddim yn golygu bod y stori yn anniddorol. Mae yna aml i syndod yn y datgelu graddol, a theimlaf fod y cymeriadaun rhai crwn yn hytrach nag ystrydebol. Mae Meical, arweinydd giang o blant lleol, yn hoffus, er gwaethaf ei natur galed a fuaswn i ddim yn meiddio croesi Olwen Tomos ai thafod plaen. Ac maen anodd peidio hoffi Dela, gydai chwilfrydedd, ei hiwmor a'i dyfeisgarwch.

Awdures sydd 'r ddawn i greu awyrgylch drawiadol yw Gwen Parrott. Maer tlodi syn amlwg yng nghartref Brenda, y fechan sydd ar goll, yn dorcalonnus, ac maer llyfr, ymhellach, yn llawn manylion am y cyfnod wedir Ail Ryfel Byd megis y dinistr yn Abertawe, y system dalebau dogni a chyflwr y gwasanaeth trenau ar y pryd. Rydyn ni, hyd yn oed, yn dysgu sut beth oedd cael perm yn 1947, a'r cyfan oll yn ychwanegun fawr at y stori.

Wedi dweud hynny, er fy mod i wedi darllen y nofel flaenorol am Dela Arthur, mi fyddain well gen i petasai yna lai o sn am lofruddiaeth Lena Pritchard yn y llyfr yma. I mi, mae nofel yn darllen yn well wrth i awdur gyflwyno a datrys dirgelwch o fewn yr un llyfr, yn hytrach nag egluro'r hyn ddigwyddodd mewn nofel flaenorol. Ac mi fuaswn i hefyd yn hoffi portread ychydig llawnach or berthynas ddiddorol rhwng Dela ar gweinidog, Huw Richards. Ond fel un syn darllen amryw nofelau Saesneg am ferched syn troin dditectif, dwi wrth fy modd bod cymeriad tebyg yn bodoli yn y Gymraeg. Gobeithio'n fawr y bydd yna fwy o nofelau am Dela Arthur ai hanturiaethau dwin edrych ymlaen yn barod at eu darllen.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Dela Arthur yn falch o ddianc ar ei gwyliau i Gwm y Glo wedi helbul gaeaf caled ac anllad 1947. Bydd aros gyda'i ffrindiau, Y Parchedig Tudful Owen a'i wraig Nest, yn mynd hi'n ddigon pell o Nant yr Eithin i orffwys ac ymlacio. Ond ar y noson mae Dela'n cyrraedd, mae merch fach yn diflannu o'i chartref, ac yn ystod y chwilio, deuir o hyd i dystiolaeth fod trosedd erchyll wedi cael ei chyflawni. Mae chwilfrydedd naturiol Dela'n ei throi'n dditectif er gwaethaf hi ei hunan. Ond mae ei hymdrechion i ddod o hyd i'r gwir yn datgelu tusw o gyfrinachau sy'n ymestyn trwy'r gymuned. Wrth iddi geisio datrys y dirgelwch, a allai ei hymholiadau beryglu bywyd Dela ac eraill?

Dyma'r ail nofel am Dela Arthur yn dilyn 'Gwyn eu Byd'. Rydyn ni'n cwrdd unwaith eto chymeriadau Nant yr Eithin megis y gweinidog Huw Richards a Gareth, un o gyn-ddisgyblion Dela. Ac yn ogystal Tudful a Nest, down i adnabod cymeriadau Cwm y Glo. Dyna Agnes drws nesa a'i mab Harri, sydd wedi mynd o fod yn walch drygionus i fod yn heddwas; Dora, ffrind Nest, ac aelodau eraill y grŵp trafod mae Nest wedi ei drefnu i drafod sgil effeithiau tymor hir y rhyfel. Mae hefyd ambell ddraenen yn ystlys Dela, yn bennaf yr Arolygydd Gwyn Reynolds, sy'n amheus tu hwnt o ymdrechion Dela i ddod o hyd i'r gwir.

Mae hon yn nofel afaelgar, ddifyr, nid yn unig oherwydd y stori dditectif, ond hefyd gallu'r awdur i ail-greu naws cymoedd de Cymru wedi'r rhyfel - cyfnod llwm, caled, lle'r oedd pobl yn straffaglu i ddod i ben 'r hyn oedd wedi digwydd a'i effaith ar eu bywydau. Mae dogn go dda o hiwmor yma hefyd, gyda hanes y pyrm a'r teisennau cwrens yn lledfu ar y digwyddiadau mwy difrifol, ac wrth gwrs, llanw a thrai perthynas Dela a Huw Richards.

Chwip o anrheg Nadolig da, sy'n sefyll ar ei phen ei hun, ond mae'n werth darllen 'Gwyn eu Byd' fel cydymaith i'r nofel newydd.
Rhoddodd Steve o Bromsgrove i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dymar ail nofel syn dilyn gweithgareddau Dela Arthur, athrawes chwilfrydig o ddiwedd y pedwardegau. Maer cymeriadau yn ddiddorol dros ben, ac maer stori yn llawn troeon annisgwyl.

Ceir dwy lofruddiaeth ac un hogan ddiflanedig, a llecha peryglon ym mhob cysgod ar y strydoedd tlawd Cwm y glo. Yn araf tywysir y darllenydd tuag at ddiweddglo cyffrous, ond a fydd yn medru datrys y dirgelwch?

Caiff un neu ddau edefyn eu gadael heb eu clymu; gobeithio y caiff y dirgelwch ei ddatrys yn antur nesa Miss Arthur. Dw in edrych ymlaen yn barod.

Un pwynt bach, defnyddir tafodiaith Sir Benfro yn rheolaidd, ac efallai dylai'r darllenydd ddechrau efor nofel gynta Dela Arthur, sef Gwyn eu byd, syn fendigedig Dw i wetii fwynhau yn arw. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Captain Scott's ...
Isobel Williams
£12.99
 
Prynwch
Dylanwadau
Dylan Jones
£6.95
 
Prynwch
Morffin a Mêl
Sion Hughes
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch