Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blas ar Fywyd Ena
Ena Thomas, Catrin Beard
ISBN: 9781848514393 (1848514395)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 240x192 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cofnod o fywyd y gogyddes a'r ddarlledwraig annwyl, Ena Thomas. Daeth Ena i sylw'r genedl pan gamodd i gegin y gyfres nosweithiol 'Heno' ar S4C yn 1993. Adroddir y stori yn llais byrlymus, digamsyniol Ena ei hun. Ceir ryseitiau trwy'r llyfr y gellir eu mwynhau.

The autobiography of popular Welsh cook and broadcaster, Ena Thomas.
Anaml iawn y byddaf yn prynu hunangofiant neu gofiant ond dwi'n falch i mi gael y cyfle i ddarllen Blas ar Fywyd Ena Thomas gyda Catrin Beard. Fe wnes ei fwynhau'n fawr.

Dyma hanes merch o Felindre, pentre rhwng Pontarddulais a Chraig-cefn-parc ger Abertawe, a aeth or pentre hwnnw i Lundain i swydd yng nghegin Ysbyty Coleg y Brifysgol gan astudio arlwyo a lletygarwch yng Ngholeg Polytechnig Battersea yr un pryd. Cyn gorffen ei chwrs bu'n rhaid i Ena ddychwelyd adref am fod ei hangen ar ei theulu ac fe glywn wedyn am ei gwaith yn ardal Llanelli a Chaerfyrddin ynghyd hanes yr enwogrwydd a ddaeth i'w rhan ar raglen Heno ar S4C pan oedd hi yn ei chwedegau. Mae'n siŵr y bydd nifer o bobl fydd yn darllen y llyfr yn cofio brwdfrydedd heintus Ena wrth goginio. Yn ei geiriau ei hunan, Sai'n un i ddilyn y ffads a'r ffasiynau diweddaraf. Does dim rhaid cael cynhwysion ffansi i wneud bwyd blasus, da.

Mae'r llyfr wedi'i ysgrifennu fel petai Ena wrth eich ochr yn dweud ei hanes ac mae'n ddarllenadwy iawn. Mae'n bosib y bydd ambell ymadrodd yn ddieithr i nifer o'r darllenwyr gan fod tafodiaith Ena yn cynnwys geiriau anghyfarwydd i sawl ardal yng Nghymru. Yn wir, nes i mi gwrdd 'm gŵr doedd dim syniad gen i beth oedd 'colfenni' (coed), ond roeddwn fel plentyn yn 'bradu' (gwastraffu) amser, chwedl Mam, gan fod fy nhrwyn mewn llyfr byth a hefyd!

Wrth ddarllen hanes Ena roedd sawl peth yn taro tant gen i. Teulu tad Ena oedd yn rhedeg efail pentre Felindre a gof oedd fy nhad-cu innau yn sir Benfro. Roedd hanes tad Ena ai frawd Wncwl Willie yn gweithio ym mhwll Graigola Merthyr, Pontarddulais, yn fy atgoffa or hanesion glywais gan fy nhad-yng-nghyfraith a oedd hefyd yn lwr. Glowyr ie, a garddwyr hefyd, ond wna i ddim datgelu wrthych sut roedd gardd Wncwl Willie yn fr o liwiau oi chymharu gardd tad Ena. Digon yw dweud y daw'r stori gwn i'ch wyneb!

Cyhoeddir y llyfr gan Wasg Gomer ac maen gofnod hanesyddol diddorol iawn o fywyd teulu cyffredin yn ail hanner yr ugeinfed ganrif yn Felindre a sir Gr, ac rwyn siŵr y bydd yn apelio at bob oedran. Mae Enan trafod sawl mater teuluol yn onest ac agored e.e. ei pherthynas i mam-yng-nghyfraith, a hefyd ei brwydr yn erbyn afiechyd yn wir, mae ei hysbryd gobeithiol ai hagwedd bositif yn wers i ni gyd.

Wrth drafod ei chyfnod ar Heno datgela nad oedd hi byth yn un i fynd yn nerfus wrth ddarlledu. On in ddigon hapus i fod yn fi fy hunan sgwrsion rhwydd a siarad fel y bydden in i wneud bob dydd. A dyna a gawn ni yn y llyfr: Enan sgwrsio ni mewn modd difyr ac agos atoch. Does ond un peth ar l i mi ei wneud nawr sef mynd ati i goginior deuddeg rysit sydd yn y llyfr, ond pa un i ddewis gyntaf - dyna beth yw problem! Llyfr da ir hosan Nadolig yn sicr.

Gill Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Daeth Ena Thomas at sylw'r genedl pan gamodd i gegin y gyfres nosweithiol 'Heno' ar S4C yn 1993. Roedd ei hagwedd ddi-lol at goginio, a'i hoffter honedig o joch o frandi'n chwa o awyr iach, a bu'n aelod hynod boblogaidd o'r tm cyflwyno am y deng mlynedd nesaf.
Ond o ble y daeth hi? Dyma hanes merch o Felindre a'i thaith at yr enwogrwydd a ddaeth i'w rhan yn ei chweched degawd. O ddyddiau dedwydd ei phlentyndod i gyfnod yn y coleg yn Llundain yn y 1950au, trwy ei charwriaeth a'i phriodas a llencyndod ei meibion, gwelwn ei bywyd cartref a gwaith yn esblygu, a'i ffydd yn ganolbwynt i'r cyfan.

Mae yma straeon diddorol a difyr am gyfnod ei magu, yr hynaf o bedwar o blant, a theulu estynedig agos a hapus. Ceir yma bortread o gyfnod sy'n estyn dros ganrif, a phum cenhedlaeth o'r un teulu'n rhan o wead y stori drwyddi draw. Adroddir y stori yn llais byrlymus, digamsyniol Ena ei hun, ac os clywsoch ei chwerthiniad iach erioed, mae ei atsain i'w glywed yn ffraethineb ei hanesion.

Yn ogystal, mae tri o'i chyd-gyflwynwyr o ddyddiau 'Heno' yn cofio'r cyfnod y buont yn gweithio gydag Ena, ac yn dewis eu hoff ryseitiau ganddi. Trwy'r llyfr, ceir ryseitiau penodol i gyfnod neu stori y gellir eu mwynhau wrth bori, a chael gwir flas ar fywyd Ena Thomas.
Diweddarwyd ar 30 Hydref 2012
Brenhines coginio Cymreig

Mae'r ddynes ddaeth choginio cartref in sgrn deledu yn y 1990au yn codir llen ar ei bywyd fel un o hoff gogyddion Cymru.

Roedd Ena Thomas ynwyneb cyfarwydd i wylwyr S4C am ddeng mlynedd o 1993 ymlaen fel y cogydd preswyl poblogaidd ar raglen gylchgrawn Heno, a chawn ddarganfod mwy am frenhines goginio Cymru wrth iddi gyhoeddi ei hunangofiant, Blas Ar Fywyd.

Yn y gyfrol, a gyhoeddir gan Wasg Gomer, mae Enan rhannu ei hanes, oi dyddiau cynnar ym mhentre Felindre ger Abertawe ir gegin yn Ysbyty Coleg y Brifysgol yn Llundain, ac o fod yn bennaeth cegin yng nghartref gwella Cilymaenllwyd (oedd yn rhan o Ysbyty Cyffredinol Llanelli) i redeg cyrsiau coginio yn Sir Gr, heb anghofior cyfnod o serennu fel cogydd cyfeillgar cyfres Heno.

Erbyn heddiw mae cyfresi teledu coginio yn ffasiynol; mae Kate Moss yn troi ei thrwyn ar barton er mwyn aros adref i wylior Great British Bake Off; maer siaced wisgodd Mary Berry ar y rhaglen wedi gwerthun llwyr yn y siopau o fewn dyddiau, ac mae Simon Cowell ar fin lansio rhaglen gystadleuaeth coginio. Ond beth mae Enan ei feddwl o raglenni coginio cyfoes?

Y bwyd syn bwysig, a dyna wyn meddwl y mae rhai cogyddion ar y teledun ei anghofio. Maen gas da fi weld pobl fel Gordon Ramsay i regi ai dymer dwl. Sdim lle yn fy nghegin i i prima donnas. Ac mae pobl yn tueddu i wneud sr mawr o chefs.

On i bob amser yn pwysleisio gwerth y cynhwysion drwy ryseitiau syml, hawdd-i'w-dilyn. Y bwriad oedd cael y gwylwyr i feddwl 'fe allwn i wneud hyn, ac yna rhoi cynnig arni. Roedd pobl wastad yn canmol y ryseitiau oherwydd eu bod nhw bob amser yn troi allan yn dda.

Byddai rhywun yn meddwl y byddai merch o gefn gwlad Cymru yn nerfus wrth goginion fyw ar y teledu, lle y gall unrhyw beth fynd o chwith: Ambell waith bydde pobl yn holi os on in teimlon nerfus, ond on in gwybod fy stwff, meddai hi yn y llyfr. Allwch chi ddim treulio dros ddeng mlynedd ar hugain yn y gegin heb ddysgu un neu ddau o bethe, ac os bydde pethen mynd o chwith, wel, bydde hynnyn dangos i bobl bod pawb yn cael damweiniau bach weithie, dim ots pa mor brofiadol ydyn nhw.

Mae Ena wedi coginio i rai o fawrion Cymru drwy raglen Heno, gan gynnwys Ray Gravell, Moc Morgan, Ruth Madoc, Shn Cothi, Dai Jones, T. LlewJones, a hyd yn oed Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru ar y pryd.

Sdim amheuaeth fod y blynydde ges i gyda Heno wedi rhoi profiadau hwyliog, heriol a hollol annisgwyl i fi, yn ogystal r cyfle i gwrdd phob math o bobl - ac i goginio gyda llawer ohonyn nhw.

Yn y llyfr mae hi'n trafod ei brwydr iechyd yn gwbl agored, ynenwedig y cyfnod pan gafodd ei cam-ddiagnosio gydar clefyd motor neurone: Ar y dechre, ron nhwn meddwl mod i wedi cael strc, yn enwedig gan fod problem gydar siarad, ond wedyn daeth y diagnosis brawychus. Ond, chwe mis yn ddiweddarach on in dal ar dir y byw. Dywedwyd nad clefyd motor neurone oedd arna i a ces i brawf ar l prawf ond roedd popeth yn dod nl yn negyddol a dyna fel wy wedi bod ers hynny.

Dywed y cyflwynydd Sin Thomas, fun gweithio gydag Ena ar Heno ac ar ei rhaglen BBC Radio Cymru: Does dim amheuaeth mai atgofion o chwerthin a charedigrwydd syn dod ir cof wrth feddwl am weithio gydag Ena, ond fe ddaeth hin fwy na chydweithiwr. Roeddwn i bryd hynny, ac yn dal hyd heddiw o ran hynny, yn ei chyfrif fel ffrind da.

Mae hin one-off - does neb yn debyg i Ena. Trysor cenedlaethol yn wir.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sam Tn: Tn ar y Mynydd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Sali Mali (DVD) (DVD092)
 
£5.99
 
Prynwch
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch