Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Golau Gwlad - Cristnogaeth yng Nghymru 200-2000
Gwyn Davies
ISBN: 9781850491804 (1850491801)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Bryntirion Press, Pen-y-bont ar Ogwr
Fformat: Clawr Meddal, 230x172 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyflwyniad hynod ddarllenadwy i hanes twf y ffydd Gristnogol yng Nghymru rhwng y blynyddoedd 200 a 2000, yn cynnwys hanesion am amrywiol gymeriadau, mudiadau a digwyddiadau dylanwadol ar hyd y canrifoedd. 84 ffotograff a llun du-a-gwyn. 7 ffotograff lliw a 2 fap. Cyhoeddwyd gyntaf Ebrill 2002.

A highly readable introduction to the history of the growth of the Christian faith in Wales from 200 to 2000, comprising accounts of various influential individuals, movements and events through the centuries. 84 black-and-white photographs and illustrations. 7 colour photographs and 2 maps. First published April 2002.
Mae hon yn gyfrol raenus, defnyddiol a darllenadwy iawn ac yn enghraifft arall o waith cydwybodol a chyson yr awdur a Gwasg Bryntirion. Y mae ymhlith y nifer cynyddol o lyfrau hanes sydd yn cael eu galw'n ‘llawlyfr’, oherwydd y bwriad yw poblogeiddio a symleiddio ar gyfer cenhedlaeth y ‘mesur byr’ a’r gweladwy (The Lion’s History of Christianity yw’r un o’r rhai cynharaf a gyhoeddwyd yn 1977). Y mae’r gyfrol hon yn ddigon deniadol i wneud hynny.

Wedi pennod fer o gyflwyniad a phennod fer i gloi, y mae’r saith pennod arall wedi eu rhannu i saith cyfnod yn olrhain hanes Cristnogaeth yng Nghymru o 200 i 2000 (tybed ai’r bwriad gwreiddiol oedd iddi ymddangos ar droad y milflwyddiant?). Mae pob pennod yn cynnwys siart defnyddiol, ‘Cip ar y Cyfnod’, llawer o ddarluniau a mapiau, portreadau un tudalen o bersonau allweddol, a nifer o ddyfyniadau ochr y ddalen. Yn ogystal â hynny y mae’r arddull yn gryno, yn baragraffau byr ac yn llawn crynodebau (neu, o ddefnyddio’r jargon, ‘bullet points’). Mewn geiriau eraill, llawlyfr – ac mewn Cymraeg da a graenus. Hanes y Ffydd yng Nghymru mewn cwta 103 o dudalennau!

Ychydig o luniau lliw sydd yn y gyfrol ac y mae hynny’n golled (e.e. dau lun du a gwyn o Lyfr – lliwgar – Chad). Er hynny, yn sgil y penderfyniad i gynnwys wyneb-ddalen Beibl 1588, yn ogystal â thri llun arall yn gysylltiedig â’r Beibl a lluniau’r bennod olaf, mewn lliw, y mae’r gyfrol yn creu awyrgylch liwgar a bywiog.

Mae yna gwestiynau i’w codi, ac y mae’r awdur ei hun yn ddigon gonest i wneud hynny. Y mae Gwyn Davies yn ymwybodol iawn o beryglon gorgyffredinoli a symleiddio darlun cymhleth, ac y mae’n cydnabod hynny yn ei gyflwyniad. Y mae’r perygl hwnnw'n cael ei ddwysáu oherwydd fod yr awdur yn cyflwyno a dehongli’r hanes fel un sydd yn gwbwl argyhoeddedig mai’r safbwynt Protestannaidd, Calfinaidd, Efengylaidd yw’r unig ffordd i gyflwyno hanes y Ffydd yng Nghymru – gwirionedd a chyfoeth y ffydd ar y naill law, a dirywiad cred ar y llaw arall. Ar wahân i enghreifftiau penodol o gyffredinoli annheg, pen draw ei safbwynt yw ei fod ar y naill law yn medru sôn am ‘Dduw yn troi cefn ar ei eglwys’ (tud. 94) ond ar y llaw arall yn medru sôn am ‘Grist yn cadw ei addewid i adeiladu ei eglwys’ (tud. 118). Y mae’n ymylu ar honni y gall ddiffinio ac adnabod y ‘wir eglwys’. Y mae ganddo pob hawl i’w argyhoeddiad, wrth gwrs, ond oherwydd mai llawlyfr hanes yw’r gyfrol y mae’n rhaid i’r darllenydd fod yn effro i hynny. Argyhoeddiad diwyro’r awdur yw ei gryfder – a’i wendid.

Mae hynny yn codi’r cwestiwn arall o bwy fydd y darllenydd. Mae’r Mynegai manwl, y Darllen Pellach helaeth (ond nid cyflawn) a’r Eirfa faith yn awgrymu y bydd disgyblion a myfyrwyr ysgol a choleg yn elwa o’r gyfrol. Yn ôl y Rhagair, i genhedlaeth o Gymry nad ydynt yn gwybod fawr ddim am yr etifeddiaeth Gristnogol y mae’r gyfrol wedi ei pharatoi, gan obeithio y bydd yn eu hysgogi i geisio deall a gwerthfawrogi mwy ar y ‘winllan a roddwyd i’m gofal’. Os gwnaiff y gyfrol hynny, fe fydd wedi bod yn gyfraniad pwysig i fywyd Cymru heddiw ac yfory. Mae’n gyfrol i’w chroesawu'n fawr.

Pryderi Llwyd Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
CBAC TGAU Gwyddoniaeth ...
Jeremy Pollard
£8.99
 
Prynwch
Fel Aderyn
Manon Steffan Ros
£8.95
 
Prynwch
Ysgrifau Beirniadol XXXII
 
£15.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch