Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Merch o'r Cwm
Buddug Williams, Lyn Ebenezer
ISBN: 9781855968288 (1855968282)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 185x124 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn y gyfrol hon, cawn hanes plentyndod Buddug Williams yng nghymuned glòs Cefneithin, ei chyfeillgarwch gyda rhai o enwogion ei bro, fel Ronnie Williams a Carwyn James, a'r ysfa i berfformio. Adroddir am ei phrofiadau fel athrawes ifanc yn ninas Birmingham yn y 1950au, ac am ei gyrfa fel actores - ei phortread o gymeriad Mrs Mort yn 'Twin Town', ac Anti Marian yn 'Pobol y Cwm'.

This autobiography of Buddug Williams, a native of the close-knit community of Cefneithin. It recalls her friendship with many of the local stars, Ronnie Williams and Carwyn James, and her drive to perform. It recalls her experiences as a primary school teacher at Birmingham in the 1950s, and her career as an actress - her role as Mrs Mort in 'Twin Town' and Anti Marian in 'Pobol y Cwm'.
Y mae wyneb Buddug Williams yn gyfarwydd i nifer fawr o drigolion Cymru fel cymeriad Anti Marian, y fenyw fusneslyd honno syn llwyddo i fynd dan groen y rhan fwyaf o drigolion Cwmderi yn Pobol y Cwm, ynghyd r gwylwyr! Fel un syn dilyn Pobol y Cwm yn ddefodol gan dyfu i werthfawrogi Anti Marian fel ag y mae, bu darllen ei hunangofiant yn brofiad diddorol. Ni fyddaf, o hyn allan, yn edrych arni yn yr un golau.

Y maen amlwg, or dechraun deg, mai merch ei milltir sgwr yw Buddug Williams. Cwm Gwendraeth a hawliodd ei chalon erioed, ac maen parhau i wneud hynny. Ymhyfryda yng Nghymreictod y cwm ac yn ei ddawn i fagu arweinwyr cenedl ym myd y ddrama, byd y gwelid Buddug Williams yn ei helfen ynddo ar hyd y blynyddoedd. Y mae ei hangerdd tuag at y cwmnau drama lleol y rhoddodd gymaint oi hegni parod iddynt yn amlwg yn yr hunangofiant, ynghyd i hatgofion melys am ei chwmni drama lleol yng Nghwm Gwendraeth o dan arweiniad medrus Gwynne D. Evans.

Ceir hanes ei chyfnod yng Ngholeg y Barri yn hyfforddi ar gyfer bod yn athrawes ac yna hanes ei chyfnod byr yn Birmingham, llwybr y bu rhaid i nifer o athrawon ifainc o Gymru droedio arno yn ystod y blynyddoedd rheini er mwyn chwilio am waith. Er mor anodd oedd bod oddi cartref a thu allan i Gymru, bu ei hymroddiad i The Welsh Centre Amateur Drama Society yn fodd iddi deimlon gartrefol ymhell oi chynefin.

Y maen sn am gyfnodau a dreuliodd ar hyd y blynyddoedd yn actio yn nrama Dylan Thomas, Under Milk Wood. Chwaraeodd ran bob un or menywod namyn un gan deithio mor bell r Iseldiroedd i berfformio ar drothwyr saithdegau. Erys y ddrama hyd heddiw yr un agosaf at ei chalon.

Cyrhaeddar hunangofiant ei uchafbwynt gyda hanes ei chyfnod ar Pobol y Cwm a Twin Town. Ar gais John Hefin, daeth Buddug Williams yn wyneb y sgrin fach yn 1974. Nid llawer syn cofio iddi ddechrau ei chyfnod ar Pobol y Cwm fel cymeriad arall, Bet Harries, ac fel sawl actor arall, fe atgyfododd! Chwarddais lawer wrth ddarllen hanes y cyfnod cyntaf ar Pobol y Cwm fel Bet Harries ar ail gyfnod yn 1999 fel Anti Marian, gydar hwyl a gawsai gydar actorion eraill Gwyn Elfyn yn arbennig ar trafferthion o gofio enwau cymeriadau. Y maer arferion yn parhau hyd heddiw! Yn ystod ei blynyddoedd hir o actio, ni chwaraeodd ran yr un cymeriad a oedd yn fwy annhebyg iddi hi ei hun na Mrs Mort yn Twin Town. Llwydda i chwerthin am ei phen ei hun wrth iddi sn am y profiad o orfod rhegin ddifrifol mewn un olygfa a hithaun fenyw capel a chwbl!

Er iddi gamu or llwyfan ir sgrin, merch o Gwm Gwendraeth ydyw o hyd, a braf oedd darllen hanes actores syn chwifio baner ei Chymreictod ai milltir sgwr.

Angharad Watkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
O Gwm Gwendraeth i Gwmderi... ddwywaith!

Dyw Buddug Williams ddim yn honni mai hi ywr cyntaf, nar olaf, i chwarae mwy nag un cymeriad yn Pobol y Cwm, ond mae hi wrth ei bodd yn ein hatgoffa mai hi oedd y cyntaf i farw ou plith... ac atgyfodi! Bellach, rydym yn ei hadnabod fel Anti Marian, y bensiynwraig fusneslyd syn rhedeg y siop i nai, Denzil. Ond fel Mam i Wayne, Sabrina a Reg Harries yr ymddangosodd hi gyntaf oll... a hynny yn l yn yn 1974.

Er mai fel un o drigolion cwm enwocaf Cymru yr adnabur rhelyw ohonom hi erbyn hyn, cwm arall sydd yn chwarae rhan flaenllaw yn ei hunangofiant newydd, Merch or Cwm. Mae Buddug Williams yn ein tywys yn l i fyd pyllau glo ei phlentyndod, ac yn cyflwyno cymeriadau gwresog ei chymuned glos. Maei straeon difyr o Gefneithin, Cwm Gwendraeth, yn creu darlun byw o oes ei hatgofion, ar cymdogion mor agos at ei chalon. O Carwyn James i Ronnie Williams, mae ganddi stori iw hadrodd amdanynt i gyd.

"Manghof in itha da, cyn belled. Wyn mynd yn henach, a falle fydda i yn anghofio rhai pethe, ond odd en dod yn rhwydd!", meddai.

Er treulio cyfnod ym Myrmingham fel athrawes, buan y dychwelodd Buddug Williams iw milltir sgwr, sydd mor bwysig iddi, ac yno y mae hi byth, yn byw yn yr union dŷ y cafodd ei magu. Yno hefyd y cyflwynwyd hi i fyd y ddrama, a bun troedio llwyfannaur ardal er pan yn ddim o beth. Daeth action rhan allweddol oi bywyd or cychwyn, a hithaun cael ei hedmygu ai hannog gan fawrion fel Norah Isaac a Gwynne D Evans. Ymaelododd Chwmni Drama Gymraeg Abertawe, a daeth dysgu geiriaun ailnatur: "On inneud dwy ddrama tair act y flwyddyn, a fel rheol on in wharer lead part. Wel, odd llwyth i ddysgu... Ma leins yn dod yn itha dada fi, ond wy yni darllen nhwn aml, cofiwch!" meddai.

Crodd argraff ar gynhyrchwyr dramar BBC, a chynigwyd rhan iddi mewn cyfres ddrama newydd, Pobol y Cwm. Cafodd ei rhyddhau gan y Pwyllgor Addysg am dri mis, ac er iddi fwynhau yn arswydus, daeth y cyfnod i ben a bun rhaid iddi ddychwelyd at ei dyletswyddau fel athrawes. A bu farw Bet Harries; y cyntaf o blith trigolion cythryblus Cwmderi i wneud hynny. Bum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, gwahoddwyd Buddug Williams yn l ir gyfres, ac arhosodd y tro hwn, gan lunio un or cymeriadau mwyaf hoffus a phoblogaidd sydd ar ein sianel heddiw. Medd Lyn Ebenezer, ei chyd-awdur ar yr hunangofiant hwn: "Sdim dadlda fi, hi yw cymeriad gorer gyfres! Ma llawer o Anti Marian ynddi hi wyn meddwl, yn un ar llall. Yr unig beth ywdyw Anti Marian ddim yn gwisgon ffasiynol, ond ma Buddug fel brenhines, wastod."

Maer parch rhwng y cyd-awduron yn amlwg; go brin y byddai Buddug Williams wedi cytuno i fynd ati i ysgrifennu hunangofiant o gwbwl, pan wahoddwyd hi i wneud hynny, oni bai am Lyn Ebenezer: "Ces i alwad ffonda Gwasg y Dref Wen, yn gweud bydde rhywunda nhw in helpu i - Lyn Ebenezer - wel on in hapus wedynny! Buodd e lan yn tŷ ni sawl dydd Sul, a jyst ishten yc onservatory, a fin cloncan pwll y mr, a fen teipo fe."

Maer ddau yn ffrindiau mawr ers blynyddoedd, a hwythau wedi cyd-actio mewn dramu fel Dan y Wenallt gydai gilydd. Ac mae atgofion melys gan Lyn Ebenezer or cyfnod hwnnw yn niwedd y chwedegau: "Amserny ddois i gwrdd hi gynta, jiw, on in cal hwylda hi. Main fenyw arbennig iawn, yn garedig tu hwnt. On in mynd ati ar ddydd Sul, ac wrth gwrs odd raid cael te, a tharten, ac odd hinneud rhyw bethe fel marmald a tsiytni i fi fynd gatre gyda fi! Yn union fel Anti Marian!"

Maen bur debyg mair ffordd hon o weithio; hithaun siarad ac yntaun teipio, sydd wedi cyfrannu fwyaf at greu cymaint o berl. Maer hunangofiant yn darllen yn union fel sgwrs r actores ei hun, ar atgofion yn rhedeg bron fel llif yr ymennydd, yn hawdd ac yn naturiol iawn.

"Main deip o fenyw, pan ma rhywun yn cwrdd hi am y tro cynta, chin mynd ona yn meddwlWydiinabod hi eriod. Nar teimlad ma rhywun yn gal wastoddai.", meddai Lyn Ebenezer. Ac fellyn union y maer teimlad o ddarllen y llyfr ei hun, hefyd; agosatrwydd cynnes, wrth i ni ddod i adnabod ei phobol ai hardal, sydd mor bwysig iddi.

Tywysir y darllennydd trwy ddigwyddiadau mawr a bach ei bywyd, o Gefneithin i Fyrmingham, o TwinTown iIsrael, ar cyfan yn ddifyr, a digri iawn, ar brydiau, "I hiwmor hiwyn hoffi, madai hiwmor arbennig i gal. Ma mwy o wherthin ar y tp nag o eirie, a gweud y gwir!", meddai Lyn Ebenezer.

O blith yr holl gymeriadau y mae Buddug Williams wedi mynd o dan eu croen, ynghyd Mrs Willy Nilly - y ddynes fusneslud yn Dan y Wenallt - y cymeriad y mae hi wedii mwynhau fwyaf ywr ddynes fusneslud arall honno, Anti Marian!

"Wyn joio neud Anti Marian," meddai. "Fel ma Rhodrir mab yn gweud,so ti yn acto, felna wyt ti! Falle bo fi;wyn siarp, awyn gweud yn blwmp ac yn blaen, ondsa in busnesan fel hi!"

Does dim amheuaeth, beth bynnag, mair cymeriad mwyaf lliwgar ohonynt i gyd, ydy Buddug Williams ei hun... ac maer ddrama honno yn un gwerth ei darllen!
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn
Sulwyn Thomas
£7.95
 
Prynwch
Ryan
Rhydderch T. Jones
£6.95
 
Prynwch
Annwyl Kate, Annwyl ...
Saunders Lewis
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch