Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfryddiaeth Cylchgronau Cymreig 1851-1900 / Bibliography of Welsh Periodicals 1851-1900, A
Huw Walters
ISBN: 9781862250406 (1862250405)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2004
Cyhoeddwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales, Aberystwyth
Fformat: Clawr Caled, 248x190 mm, 640 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Archebir yn l y galw Ein Pris: £35.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfryddiaeth fanwl o gylchgronau Cymreig rhwng 1851 hyd 1900 yn cynnwys gwybodaeth am bron i 900 o gylchgronau ynghyd ag arolwg trylwyr o'r Wasg Gyfnodol Gymreig, 1735-1900. Dros 120 o luniau du-a-gwyn.

A detailed bibliography of Welsh periodicals from 1851 to 1900 comprising information about almost 900 periodicals, together with a thorough survey of the Welsh periodical press from 1735 to 1900. Over 120 black-and-white illustrations.
English review below

Dyma gyfrol sy’n cwblhau gwaith anferth Huw Walters yn llunio llyfryddiaeth o’r holl gylchgronau yn Saesneg ac yn Gymraeg a gyhoeddwyd yng Nghymru ac ymhellach o ganol y ddeunawfed ganrif hyd at ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan y cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf Llyfryddiaeth Cylchgronau Cymreig 1735-1850 yn 1993. Bydd defnyddwyr y gwaith rhyfeddol hwnnw yn gwybod yn iawn pa mor fanwl gywir y disgrifir y 154 eitem yno, o ran eu golygyddion, y cyhoeddwyr, yr argraffwyr a’r man cyhoeddi yn ogystal â llawer o fanylion eraill o ddiddordeb a phwys mawr i haneswyr ac ysgolheigion llenyddol. Nodwedd ragorol y gyfrol honno oedd y mynegai o olygyddion ac awduron, argraffwyr a mannau cyhoeddi. Nid yn unig y cadwyd y drefn hynod werthfawr hon yn y gyfrol ddiweddaraf, ond ceir hefyd restr gronolegol hollgynhwysol o’r holl gyhoeddiadau.

Fel y gall yr adolygydd hwn dystio, hanner can mlynedd yn ôl prin iawn oedd yr ymchwilwyr i ddiwylliant Cymreig a ystyriai’r cyhoeddiadau Cymraeg a Chymreig fel prif ffynhonnell eu hastudiaethau. Gallech eu prynu yn siop lyfrau Ralph yn Abertawe am 5c neu lai hyd yn oed. Ers hynny, daeth haneswyr i’w gwerthfawrogi fwyfwy fel ffynonellau anhepgor, a bydd croeso mawr i gyfrol Dr Huw Walters, er y dylid, fel y noda’r golygydd ei hun, fod yn ochelgar o’u cyfyngiadau. Gall myfyrwyr datblygiadau crefyddol ymhyfrydu yng nghyfoeth y cylchgronau o eiddo’r amryw enwadau, boed fach neu fawr, yn yr un modd ag y gall myfyrwyr llenyddiaeth ymhyfrydu yn y cylchgronau mwy lleyg, beirniadol, megis Y Traethodydd (1845) ac Yr Adolygydd (1838). Ni ddaeth materion gwleidyddol yn brif bwnc y cylchgronau crefyddol tan yn weddol ddiweddar yn y ganrif, pan ddaeth y drefn wleidyddol ei hun yn fwy democrataidd, gyda llawer mwy o gylchgronau newydd â’r nod benodol o lunio barn y cyhoedd. Yn wir, adlewyrchai’r cylchgronau ddiddordebau amrywiol poblogaeth oedd yn prysur gynyddu o ran llythrennedd gan ddiwallu eu hanghenion, ac roedd gan grwpiau a mudiadau, yn lleol ac yn genedlaethol, oll eu rhan yn y blaguro anhygoel yn y byd cyhoeddi a nodweddai ddegawdau olaf y ganrif. Mae’r 277 teitl yn y gyfrol hon yn dyst yn wir i’r tyfiant enfawr yn y nifer o bobl a allai ddarllen ac i ddiddordebau cynyddol amrywiol y Cymry yng Nghymru ac yn Lloegr a thu hwnt.

Rhaid llongyfarch y Llyfrgell Genedlaethol am gyhoeddi’r gyfrol benigamp hon, a bydd holl fyfyrwyr diwylliant Cymru'n ddiolchgar i Dr Walters am roi’r allwedd a’r arweiniad hwn i drysorau llenyddiaeth y cyfnodolion yng Nghymru.

* * *

This volume brings to completion the massive work undertaken by Huw Walters of preparing a bibliography of all periodicals, Welsh and English, published in Wales and elsewhere from the middle of the eighteenth century to the end of the nineteenth, of which the first volume, A Bibliography of Welsh Periodicals 1735-1850, was published in 1993. Users of that remarkable work of reference will recall how meticulously the 154 items therein are described, their editors, publishers, printers and places of publication set out, with many other details of great interest and importance to historians and literary scholars. An outstanding feature of the volume was the provision of indexes of editors and authors, printers, and places of publication. These invaluable features have been retained in the present volume but with the addition of a comprehensive chronological list of all the publications.

As the present reviewer can testify, fifty years ago very few students of Welsh culture regarded Welsh periodical literature as a prime source for their studies. You could pick them up in Ralph’s bookshop in Swansea for 5p or even less. Since then, historians have come to value them as essential sources, and Huw Walters’s volume will be widely welcomed, though as Dr Walters points out, it is wise to be prudent as to their limitations. Students of religious developments can luxuriate in the riches of the magazines owned by the various denominations, large and small, and students of literature in the more secular, critical magazines, such as Y Traethodydd (1845) and Yr Adolygydd (1838). Political affairs did not become a major concern with the mainly religious magazines until fairly late on in the century, when the political system itself had become more democratic, with many more new periodicals specifically concerned with shaping public opinion. In fact, the periodical press reflected and catered for all the diverse interests of an increasingly literate population, and interest groups and movements, both nationally and locally, all had their share in the amazing efflorescence of publishing which characterised the last decades of the century. The 577 titles in this volume are testimony enough to the vast growth of a reading public and the ever widening interests of the people of Wales and of Welsh people in England and the wider world.

The National Library is to be congratulated on the publication of this splendid volume, and all students of Welsh culture will be grateful to Dr Walters for providing this key and guide to the treasures of the periodical literature of Wales.

Ieuan Gwynedd Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl wrth Ganu ...
 
£10.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch