Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Asgwrn Cynnen - Tai Fforddiadwy yng Nghymru Wledig / Source of Contention, A - Affordable Housing in Rural Wales
Eilidh Johnston
ISBN: 9781871726985 (1871726980)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 165x135 mm, 124 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Archebir yn l y galw Ein Pris: £10.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Adroddiad dwyieithog a baratowyd yn dilyn gwaith ymchwil manwl a wnaethpwyd mewn ardaloedd gwledig ar draws Cymru gan ymgeisio i ddadansoddi ymateb trigolion tuag at y ddarpariaeth o dai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig ac at bolisïau cynllunio tai; gyda diagramau eglurhaol ac 1 map.

A bilingual report prepared following thorough research carried out in rural areas throughout Wales and attempting to analyse the reaction of inhabitants towards the provision of affordable housing in rural areas and to housing planning policies; with a number of explanatory diagrams and 1 map.
English review follows

Yn yr adroddiad dwyieithog hwn rhoddir sylw i nifer o faterion yn ymwneud â thai o fewn y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru (Eryri, Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro) ynghyd â Chyngor Sir Ceredigion. Mae’n arwyddocaol bod y dewis yn cynnwys Ceredigion oherwydd dyma’r Cynllun Datblygu Unedol Sirol sydd wedi wynebu’r gwrthwynebiad mwyaf llafar yn lleol, a hynny o ganlyniad i’r gosodiad yn y Cynllun y bydd angen 6,500 o dai newydd yn y sir rhwng 1996 a 2016. Hanfod y gwrthwynebiad yw y bydd y raddfa hon o adeiladu yn arwain at fwy o fewnfudo, diboblogi, diffyg tai fforddiadwy ac effeithiau pellach ar yr iaith Gymraeg.

Holwyd nifer o grwpiau lleol ym mhob un o’r ardaloedd. Mae’r adroddiad hefyd yn pwyso’n drwm ar ystadegau cyhoeddus, a chyflwynir y rhain mewn tablau ac atodiadau priodol. Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys llyfryddiaeth werthfawr.

Dros y blynyddoedd mae’r maes hwn wedi esgor ar ddatganiadau cryfion o blaid ac yn erbyn ymyrraeth yn y farchnad dai. Cafwyd nifer o gynlluniau arbrofol a gwireddwyd rhai ohonynt yng Nghymru. Cafwyd addewid am ddatblygiadau pellach trwy ddeddfwriaeth mwy diweddar. Mae’r adroddiad hwn yn cynnig nifer o bosibiliadau pellach. Yn y bennod olaf amlinellir pedwar ar ddeg o argymhellion – yn rhannol yn ymgais at wella polisïau sy’n weithredol ar hyn o bryd ac yn rhannol trwy awgrymu cyfres o bolisïau newydd.

Un o brif gasgliadau’r astudiaeth yw y dylid defnyddio mwy ar y mecanweithiau cynllunio presennol ar gyfer tai fforddiadwy. Ond nodir yr ansicrwydd sy'n bodoli, a hynny, yn bennaf, oherwydd nad oes gan pob awdurdod lleol asesiad cyfredol llawn o'r angen am dai. Nodir hefyd yr ansicrwydd sy’n deillio o awgrymiadau mwyaf diweddar y Cynulliad. Rhoddir ystyriaeth ddiddorol i’r profiad o gynllunio mewn Parciau Cenedlaethol yn Lloegr; i ddylanwad ail gartrefi ar y farchnad dai leol (lle’r mae’r casgliadau braidd yn annisgwyl) ac i’r hyn sy’n bosibl ar hyn o bryd o ran cynllunio ar gyfer yr iaith Gymraeg. Uwchlaw popeth arall nid yw prif gasgliad yr adroddiad yn ddweud newydd gan ei fod yn tynnu ein sylw at y ffaith mai polisïau ehangach yn ymwneud â hyfforddiant a chreu swyddi sydd fwyaf allweddol wrth drafod anghydraddoldeb mewn marchnadoedd tai yn y Gymru wledig.

* * *

This timely study considers a range of housing issues in the three National Parks of Wales and in one rural authority – Ceredigion. In a consultation exercise based mainly on focussed discussion groups, community views on housing pressures and policy options have been sought. The key challenge is how to produce affordable housing to meet local needs. The study makes fourteen specific recommendations of how best to respond to this challenge.

The findings of this study and the policy recommendations which are derived from it are, in some cases, hardly unexpected and reflect an established understanding of the reasons why young people on low incomes, in particular, find difficulty in establishing themselves on the local housing ladder. On the other hand, the study does highlight some surprising findings. One of these is the uncertainty facing planning and housing authorities as they undertake the implementation of recent legislation and guidance. This is especially the case with planning approaches with implications for the Welsh language. It is also clear that powerful tools for providing affordable housing already exist, but their use is hampered by the lack of housing needs data. The findings with regard to second homes are also surprising.

The study concludes that there is nationally no link between second home levels and house prices. However, it also concludes that second homes in certain areas, 'in combination with economic disadvantage and migration patterns' can reduce affordability. Another surprising finding derives from a study of planning practice in National Parks in England where, in some cases, restrictive policies on housing development relating to local needs and affordability have been in existence for several decades.

The study considers a range of recent initiatives and evaluates their contribution to meeting local needs and affordability. In particular, these include the Homebuy Scheme, Exceptions policies, the use of Section 106 agreements, the role of Registered Social Landlords and controls on second homes (including interesting proposals set out in the Gwynedd Unitary Development Plan).

It is recognised that local needs policies have traditionally generated feelings of strong support and opposition amongst members of the public and in the political arena. These polarised views are reflected in the responses of local stakeholder groups as set out in this study. However, there does appear to be something of an emerging consensus whereby people want to see local thriving communities where young people have the opportunity to live and that consequently issues of housing need and affordability have to be addressed. In addition there is the growing recognition that wider policies related to training and job creation are likely to have a greater role to play in tackling inequalities in the housing markets of rural Wales.

Richard Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch