Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Helaetha dy Babell - Ysgrifau Crefyddol
Vivian Jones
ISBN: 9781871799460 (1871799465)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2004
Cyhoeddwr: Tŷ John Penri, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 210x147 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyfoethog o astudiaethau diwinyddol gan gyn-weinidog a meddyliwr o bwys yn ymdrin ag amryfal agweddau ar feysydd ffydd a chred yn y byd cyfoes er mwyn ysgogi trafodaeth aeddfed ymhlith Cristnogion.

A rich collection of theological studies by a former minister and a thinker of some standing dealing with various aspects of matters of faith and belief in the contemporary world to promote mature discussion among Christians.
Am fod llyfrau da sy’n mynd i’r afael â chwestiynau sylfaenol ffydd a bywyd yn brin yn y Gymraeg bellach, rhaid diolch i Vivian Jones am rannu’i feddyliau â ni yn y gyfrol oludog hon. ‘Cyfrol i’n codi o’r rhigolau, ac i helpu’r eglwysi i fod yn newyddion da,’ medd Dewi Myrddin Hughes, ac yn ôl Islwyn Davies, ‘Cyfrol i’n hysgwyd o’r meddylfryd hunanfodlon sy’n tybio bod gwirionedd a phrofiad y ffydd yn gyflawn gennym.’

O wybod am weledigaeth Vivian a’i eangfrydedd nid yw’n syndod mai geiriau o eiddo’r proffwyd Eseia a ddewisodd yn deitl i’w gyfrol. Dywed yn y Rhagair: ‘Drwy ymweld â hen bynciau, ymdrin â phynciau ymylol, ac ymdroi o gwmpas rhai cymharol newydd, gobeithiaf o leiaf ysgogi ymholi a thrafod.’ Yn nyddiau prinder pregethwyr byddai cynulleidfaoedd ar eu hennill o fyfyrio ar gynnwys y llyfr.

Yn y bennod gyntaf, ‘Siarad am Iesu’, dywedir mai ‘Siarad am Iesu (yng Nghymru) oedd ei ganmol drwy ganu emynau, a’i glywed yn cael ei ganmol mewn cyfeillach neu seiad, neu gan bregethwyr a oedd y tu cefn i’w pregethau ond nid ynddynt.’ A dyma sylw arall: ‘Ni roddir fawr o sylw diwinyddol yn ein plith i’r ffaith fod gennym anghenion ysbrydol gwahanol mewn cyfnodau gwahanol ar ein pererindod.’

Wrth drafod ‘Amynedd’ yn yr ail bennod, dywedir mai ‘Tuedd yn ein diwylliant sy’n porthi diffyg amynedd yw’r pwyslais cynyddol ar gyflymder. ’Slawer dydd roedd brys yn wendid – “mwya’r brys, mwya’r rhwystr” – ond nawr mae’n rhinwedd.’

Wedi dyfynnu C. H. Dodd a soniodd am ‘ryddhau trysorau ffydd Israel i bawb’ yn y bennod ‘Iachawdwriaeth’, ychwanegir, ‘i ryddhau trysorau ffydd Israel, megis cyfiawnder a maddeuant Duw, i holl blant Adda, bu rhaid i Iesu herio culni cenedlaethol crefyddol ei bobl ef, plant Abraham, a gwnaeth hynny. Canmolodd ffydd milwr Rhufeinig ar draul eu ffydd hwy.’

Wrth sôn am wrando ar ddau bregethwr mewn oedfa yn ‘Pregethu’, dywed Vivian nad ‘llais a glywem, ond adlais. Nid oedd y pregethwr ger ein bron yn gwbl bresennol i ni. Eithr am y llall, yr oedd yn amlwg bod ei bregeth ef wedi ei llifio a’i naddu ar gyfer y noson honno, ac yr oedd arogl siop y saer arni o hyd.’

Ni allaf ond cyfeirio at bynciau’r penodau eraill: ‘Menywod’, ‘Pobl Iesu’, ‘Wittgenstein’, ‘Ewcmeniaeth’, ‘Awdurdod’, ‘Crefydd a Gwyddoniaeth’, ‘Hoywon’, ‘Doethineb’, ‘Pechod’ a ‘Status Confessionis’. Bydd arweiniad diogel a goleuedig Vivian Jones yn gymorth parod i bawb sy’n ymchwilio’n gydwybodol am ystyr bywyd, yn yr eglwysi a’r tu allan iddynt.

W. J. Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Gweinidog wedi ymddeol yw Vivian Jones. Ganed ef yn Garnant. Wedi symud aeth i Ysgol Sirol Llanelli. Tra'n gweithio yng Nghaerdydd codwyd ef i'r weinidogaeth yn Eglwys Minny Street yno, ac wedyn graddiodd yn y celfyddydau a diwinyddiaeth ym Mangor. Enillodd radd ymhellach mewn athroniaeth a diwinyddiaeth ddiweddar yng Ngholeg Diwinyddol Presbyteraidd Princeton yn yr Unol Daleithiau. Gwasanaethodd eglwysi Annibynnol yng Nghymru am bum mlynedd ar hugain, ac eglwys Annibynnol ym Minneapolis yn yr Unol Daleithiau am bymtheng mlynedd. Tra yno derbyniodd radd Doethur gan Goleg Diwinyddol Unedig y ddinas.
Gwybodaeth Bellach:
'O'r diwedd, cyfrol gyfan yn Gymraeg sy'n mynd i'r afael phethau sylfaenol ffydd a chred ar gyfer mileniwm newydd. Bydd y syniadau a geir yma, megis y bennod ar Iachawdwriaeth, yn ysgogi trafodaeth aeddfed'. (John Gwilym Jones)
'Mae ar y blaen i mi bob gafael, ond yn gofalu cadw o fewn fy ngolwg hefyd. Cyfrol i'n codi o'n rhigolau, ac i helpu'r eglwysi i fod yn newyddion da'. (Dewi M. Hughes)
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Esther a Serch Yw'r Doctor
Saunders Lewis
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch