Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ble Mae fy Rosari?
Jane Mawer
ISBN: 9781903314548 (1903314542)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Pantycelyn, Caernarfon
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Alwena Williams.Fformat: Clawr Meddal, 204x131 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £6.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfieithiad Cymraeg o Where's My Rosary? (ISBN 1903314534), sef myfyrdodau mam ifanc o ardal Pwllheli wrth iddi frwydro i ddod i delerau â chrydcymalau gwynegol, yn adlewyrchu ei rhwystredigaeth a'i dicter yn wyneb poen a dioddefaint mawr, ynghyd â'r nerth a'r cysur iachusol a ganfu yn y ffydd Babyddol.

A Welsh translation of Where's My Rosary? (ISBN 1903314534), the meditations of a young mother from Pwllheli as she struggles to come to terms with rheumatoid arthritis, reflecting her frustration and anger in the face of great pain and suffering, together with the healing solace and strength she has found in her Catholic faith.
Dyma lyfr dwys dros ben. Llyfr sy’n sôn am daith bywyd merch sydd yn wraig a mam ifanc. Merch sydd wedi dioddef yn gorfforol drwy gydol ei hoes ac sydd wedi gweld ei mam yn dioddef hefyd. Ydy, mae’n llyfr trist o ran y dioddefaint – ei dioddefaint hi a dioddefaint ei theulu. Ond eto mae ynddo wir ymdeimlad o gariad ac agosatrwydd teulu. Teulu sydd rywsut neu’i gilydd yn goresgyn anawsterau.

Wrth ddarllen y llyfr cawn y teimlad ei bod yn siarad â ni’r darllenwyr ac oherwydd hynny crëir perthynas rhyngom. Deuwn hefyd i werthfawrogi’r berthynas rhyngddi hi a’i theulu a’r ymdrech fawr ar ei rhan i geisio deall ei pherthynas â’i thad ysbrydol sef Duw a’r Forwyn Fair. Mae cryn dyndra yn ei pherthynas â’i Duw. Ambell waith teimlir ei bod yn ei herio, “Pam fi Duw?” “Pam lai fi Duw?” Yn yr herio yma daw gwylltineb i’w harddull. Mae’n grac a’i harddull yn fyr, yn fachog ac yn ddiamynedd. Gellir synhwyro’r dicter a’r rhwystredigaeth, yn enwedig yn nhudalennau 102-105. Dywed y gŵyr o brofiad beth ydy teimlo dicter: “Mae o’n emosiwn tanbaid ddychrynllyd sy’n meddiannu rhywun yn llwyr. Yn gwneud i chi wasgu’ch dannedd yn dynn ac ysgyrnygu ar y byd.”

Bron nad yw’n ddau lyfr: taith ei dioddefaint corfforol a’i thaith ysbrydol. Trwy’r ddwy daith hyn daw i'w hadnabod ei hun a derbyn ei hun fel y mae. Er hynny ni theimla bod pobl eraill yn ei derbyn fel person ond fel person anabl: “Os arhoswch chi efo fi’n ddigon hir, mi helpa i chi i oddef anallu . . . Beth sy arna i ei angen gynnoch chi? Cael fy nerbyn, dyna’r cwbl. Heb amodau. Heb agenda.” Gall hyn fod yn wers i ni yn ein perthynas â phobl sy’n dioddef o anabledd a rhoi i ni ddogn helaeth o wyleidd-dra.

Ar brydiau ceir y teimlad ei bod yn pregethu ond, er mai gyda ni’r darllenwyr y mae’n siarad, y hi ei hun sy’n cael y bregeth nid y ni.

Nid yw’n llyfr hawdd i’w ddarllen. Oherwydd y dwyster teimlwn ambell waith fy mod yn cael fy llethu. Soniais amdano wrth ffrind ac meddai hi, “Mae popeth yn troi mas yn iawn yn y diwedd siŵr o fod.” Nid ffuglen mohono. Fodd bynnag, gellir dweud bod ei pherthynas hi â Duw yn troi mas yn iawn. Mae hi’n cymodi ag ef a cheir rhyw dawelwch a thangnefedd yn y diwedd. “Allwn ni ddim osgoi ‘nos dywyll yr enaid’. Na dal y straen ar ein pennau ein hunain… Am mai Ein Tad ni ydi O. Dyna mae tadau’n ei wneud. Ein caru a gofalu amdanom.”

Mae’n llyfr sy’n gwneud i chi edmygu Jane, llyfr sy’n gwneud i chi feddwl a mynd yn ôl ato dro ar ôl tro a synnu.

Gwen Redvers Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch