Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Paris
Wiliam Owen Roberts
ISBN: 9781906396527 (1906396523)Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2013  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 520 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £12.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2013
Dyma'r ail yn y drioleg o nofelau gan Wiliam Owen Roberts. Mae'r teulu a ddihangodd o Petrograd bellach wedi chwalu i ddwy o ddinasoedd mwyaf dylanwadol Ewrop. Pa ffiniau gwleidyddol a phersonol fydd yr émigrés yn eu croesi yn y nofel hon? Cawn ddilyn eu hanes rhwng 1925 ac 1933 wrth iddynt geisio creu bywyd newydd iddynt eu hunain.

The second in Wiliam Owen Roberts's trilogy. The family who fled from Petrograd have now been dispersed to two of Europe's most influential cities. Which political and personal borders will be crossed by the émigrés in this novel? We follow their story between 1925 and 1933 as they try and create a new life.
Bedair blynedd yn ôl, a minnau wedi fy nghaethiwo i’r gwely â dos digon annymunol o ffliw, cefais ddianc am wythnos gyfan i Rwsia ddechrau’r ugeinfed ganrif yng nghwmni Wiliam Owen Roberts a chymeriadau uchelwrol ei nofel am y chwyldro, Petrograd. Yn ystod gwanwyn oer 2013, bron nad oeddwn yn dyheu am ddos arall o’r aflwydd, er mwyn cael rheswm da i gau’r drws ar y byd ac ymgolli gyda’r un cymeriadau yn ninas Paris a mannau eraill yn Ewrop yn y dilyniant, Paris. Dyna ogoniant a thrafferth y nofel hon. Dyw hi ddim yn un i gydio ynddi am ugain munud a phicio i mewn ac allan ohoni. Mae angen cyfnod da o ddarllen er mwyn rhoi’r parch dyledus ac ymroi iddi: does dim posib ei darllen gyda hanner llygad ar y cloc neu wrth frwydro cwsg.

Ond unwaith i chi fynd i mewn i fyd Wiliam Owen Roberts, anodd iawn fydd dod ohono. Mae’r elfennau a’m swynodd i yn Petrograd i’w gweld yr un mor amlwg. Y rheini yw gallu’r awdur i dreiddio i hanfod ei gymeriadau, hyd yn oed y rhai bach di-nod, a’r ffordd y mae’n creu bydoedd cwbl gredadwy.

Braf yw cael ailgyfarfod â phrif gymeriad Petrograd, Alyosha, ond mae erbyn hyn yn byw mewn byd pur wahanol i’r hyn y’i ganwyd iddo. Fel cynifer o bobl debyg, mae wedi cyrraedd Paris ar ôl dianc o Rwsia, ond heb bapurau dilys nac arian yn gefn iddyn nhw, rhyw fywyd digon tlodaidd sy’n wynebu’r bobl hyn, yn mynd o swydd i swydd ac yn gorfod edrych dros eu hysgwyddau’n barhaus: does dim sicrwydd, a chawn y teimlad bod newid sylfaenol wedi digwydd, nid yn eu bywydau nhw yn unig ond yn hanfod y gymdeithas Ewropeaidd a’r bobl sy’n cael eu taflu o un lle i’r llall.

Mae’r lleoliadau digon annymunol yn cael eu disgrifio’n gwbl fyw - dyna’r Hotel de Nantes lle mae Alyosha’n chwilio am rywle i fyw; ‘hen adeilad cyfyng ... yn llawn o ogla saim drewllyd a oedd wedi suro llenni les y cyntedd yn galedwch melyn’ (ydych, rydych chi’n ogleuo’r llyfr yma). Ac mae’r ddinas yn llawn cymeriadau truenus - un disgrifiad cofiadwy yw hwnnw o Rwsiad sy’n ‘crwydro strydoedd Paris yn ddiamcan o dan ei bwysau, yn berwi yn ei chwerwedd wrth chwilio am ryw ystyr i’w fywyd ... roedd pobl yn sôn amdano fel petai’n ôl-rifyn o ddyn’. Ac er bod Alyosha’n gwneud ei orau i symud ymlaen a chreu bywyd newydd, ‘doedd yr un dydd yn machludo nad oedd o’n dal i fwytho tirlun ei hen fywyd y tu mewn iddo’i hun’.

Ond dyw’r cyfan ddim yn ddigalon. Mae’r nofel wedi’i rhannu’n adrannau neu benodau, gyda straeon y gwahanol gymeriadau’n cymryd rhan flaenllaw yn yr adrannau hynny. Mae un stori serch brydferth iawn yn agos i ddechrau’r llyfr, sydd bron fel nofelig a allai sefyll ar ei thraed ei hun, ac mae’r ffordd mae’r cymeriadau’n gorfod newid ac addasu i syniadau ac athroniaethau newydd yn hynod o ddifyr.

Dyma nofel ac iddi gwmpas eang iawn, ond mae’r darlun enfawr hwn hefyd yn cynnwys manylion bach a disgrifiadau sy’n gwneud y cyfan yn gredadwy ac yn gofiadwy.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Wiliam Owen Roberts ei eni a'i fagu yng Ngarndolbenmaen. Bu'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth rhwng 1978 ac 1981 gan raddio mewn Llenyddiaeth Gymraeg ac Astudiaethau Theatr. Ymgartrefodd yng Nghaerdydd a daeth yn awdur amser llawn yn 1989.

Mae Wil yn awdur toreithiog sy'n ysgrifennu ar gyfer y radio, teledu a'r theatr, ond y mae'n fwyaf adnabyddus fel nofelydd. Eisoes cyhoeddodd Bingo (1985), Y Pla (1987), Paradwys (2001) a Petrograd (2008). Enillodd Petrograd Wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2009.

Cyhoeddwyd argraffiad newydd o'r Pla gan Gyhoeddiadau Barddas eleni.
Gwybodaeth Bellach:
Yn ôl un o gymeriadau'r nofel hon, "Rhywbeth byrhoedlog ydi pob llyfr hanas. Ymdrech dila i ddal drych o flaen wyneb cymhleth bywyd." Mae Paris yn nofel sydd wedi ei hysgrifennu ar gynfas eang, ac sy'n rhoi llais i fyrdd o gymeriadau wrth iddynt geisio ymgodymu â bywyd.

Caru, colli, perthyn - dyma'r llinynnau sy'n rheoli bywydau'r émigrés, ac yn gefndir i'r cyfan mae'r grymoedd gwleidyddol sydd ar gerdded. Wrth i aelodau o deulu Alyosha ailymddangos yn ei fywyd fesul un, y cwestiwn mawr yw ai dyma'r darlun roedd o'n ei chwennych?
Diweddarwyd ar 27 Mawrth 2013
Rhedeg i Baris

Daw'r hir ymaros am ddilyniant y nofel Petrograd i ben yr wythnos hon wrth i nofel newydd Wiliam Owen Roberts gael ei chyhoeddi gan Barddas.


Paris yw ail ran trioleg y nofelydd poblogaidd sy’n olrhain hanes teulu sy’n ymfudo yn sgil Chwyldro Rwsia ym 1917.


Mae’r nofel hanesyddol hon yn parhau i ddilyn Alyosha a’i ddwy gyfnither, Margarita a Larissa, wrth i’r newid byd dychrynllyd eu taro. Mae’r cymeriadau eisoes wedi croesi un ffin ddaearyddol yn Petrograd yn sgil y chwyldro ond ffiniau eraill sy’n rhwystro’r cymeriadau rhag byw bywydau cyflawn ac ystyrlon yn y nofel hon – a rheiny’n ffiniau seicolegol yn aml iawn.


Dywed Wiliam Owen Roberts: “Mae’r stori yn edrych ar sut mae’r cymeriadau yn ymgodymu â’r her o fyw mewn alltudiaeth barhaol a sut maent yn dygymod ag argyfyngau emosiynol ac ideolegol. Epic teuluol yw hi yn y bôn gyda themâu gwahanol wedi’u plethu ynddi.”


Wedi ei lleoli yn rhai o ddinasoedd mwyaf dylanwadol Ewrop ac Asia rhwng 1925-1933, mae’r amgylchiadau bellach yn atal ein cymeriadau rhag byw bywydau cyflawn ac ystyrlon, ahynny mewn cyfnod o chwalfa gymdeithasol enbyd a gwrthdaro gwleidyddol cynyddol dreisgar rhwng Comiwnyddiaeth a Ffasgiaeth.


“Mae'r teulu eisoes wedi dianc o Petrograd i Berlin, a nawr i Baris, ond maent yn dal i hiraethu am eu hen gartref.”


Fel yn Petrograd, cefnlen yn unig yw’r digwyddiadau hanesyddol yn y nofel hon. Canolbwyntia Paris, yn hytrach, ar archwilio natur hiraeth a’r berthynas rhwng colli ac ennill mewn cyd-destun gwleidyddol.


“Er mai cefnlen yn unig yw dinas Paris mae hi’n chwifio i fewn ac allan drwy gydol y stori. Mae’r ddinas wedi bod yn gysylltiedig ag ymfudwyr comiwnyddol erioed; bu Ho Chi Minh a Vladimir Lenin yn ymgartrefu yno am gyfnodau yn eu bywydau.”


Mae hon yn nofel swmpus ac uchelgeisiol, wedi ei hysgrifennu ar gynfas eang a thros gyfnod maith o amser.


“Mae gan y Cymry obsesiwn gyda gwreiddiau ond mae’r cymeriadau yn y stori hon wedi cael eu gorfodi i adael eu cynefin er mwyn dianc rhag y chwyldro. Sut mae rhywun yn gwarchod ei ddiwylliant ei hun, eiwerthoedd ei hun, ei identiti ei hun, mewn gwlad ddieithr?


“Tydi bywyda’ neb yn syml, ond mae pethau’n digwydd weithia’ sydd wirioneddol yn newid bywydau, ac yn gorfodi pobl i wneud penderfyniadau anodd.”
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Prynwch
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
£6.95
 
Prynwch
Ei Uffern ei Hun
Geraint V. Jones
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch