Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Paris
Wiliam Owen Roberts
ISBN: 9781906396527 (1906396523)Publication Date: March 2013 Publisher: Cyhoeddiadau Barddas
Format: Paperback, 210x148 mm, 520 pages Language: Welsh Available Our Price: £12.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
The second in Wiliam Owen Roberts's trilogy. The family who fled from Petrograd have now been dispersed to two of Europe's most influential cities. Which political and personal borders will be crossed by the émigrés in this novel? We follow their story between 1925 and 1933 as they try and create a new life.

Dyma'r ail yn y drioleg o nofelau gan Wiliam Owen Roberts. Mae'r teulu a ddihangodd o Petrograd bellach wedi chwalu i ddwy o ddinasoedd mwyaf dylanwadol Ewrop. Pa ffiniau gwleidyddol a phersonol fydd yr émigrés yn eu croesi yn y nofel hon? Cawn ddilyn eu hanes rhwng 1925 ac 1933 wrth iddynt geisio creu bywyd newydd iddynt eu hunain.
Bedair blynedd yn ôl, a minnau wedi fy nghaethiwo i’r gwely â dos digon annymunol o ffliw, cefais ddianc am wythnos gyfan i Rwsia ddechrau’r ugeinfed ganrif yng nghwmni Wiliam Owen Roberts a chymeriadau uchelwrol ei nofel am y chwyldro, Petrograd. Yn ystod gwanwyn oer 2013, bron nad oeddwn yn dyheu am ddos arall o’r aflwydd, er mwyn cael rheswm da i gau’r drws ar y byd ac ymgolli gyda’r un cymeriadau yn ninas Paris a mannau eraill yn Ewrop yn y dilyniant, Paris. Dyna ogoniant a thrafferth y nofel hon. Dyw hi ddim yn un i gydio ynddi am ugain munud a phicio i mewn ac allan ohoni. Mae angen cyfnod da o ddarllen er mwyn rhoi’r parch dyledus ac ymroi iddi: does dim posib ei darllen gyda hanner llygad ar y cloc neu wrth frwydro cwsg.

Ond unwaith i chi fynd i mewn i fyd Wiliam Owen Roberts, anodd iawn fydd dod ohono. Mae’r elfennau a’m swynodd i yn Petrograd i’w gweld yr un mor amlwg. Y rheini yw gallu’r awdur i dreiddio i hanfod ei gymeriadau, hyd yn oed y rhai bach di-nod, a’r ffordd y mae’n creu bydoedd cwbl gredadwy.

Braf yw cael ailgyfarfod â phrif gymeriad Petrograd, Alyosha, ond mae erbyn hyn yn byw mewn byd pur wahanol i’r hyn y’i ganwyd iddo. Fel cynifer o bobl debyg, mae wedi cyrraedd Paris ar ôl dianc o Rwsia, ond heb bapurau dilys nac arian yn gefn iddyn nhw, rhyw fywyd digon tlodaidd sy’n wynebu’r bobl hyn, yn mynd o swydd i swydd ac yn gorfod edrych dros eu hysgwyddau’n barhaus: does dim sicrwydd, a chawn y teimlad bod newid sylfaenol wedi digwydd, nid yn eu bywydau nhw yn unig ond yn hanfod y gymdeithas Ewropeaidd a’r bobl sy’n cael eu taflu o un lle i’r llall.

Mae’r lleoliadau digon annymunol yn cael eu disgrifio’n gwbl fyw - dyna’r Hotel de Nantes lle mae Alyosha’n chwilio am rywle i fyw; ‘hen adeilad cyfyng ... yn llawn o ogla saim drewllyd a oedd wedi suro llenni les y cyntedd yn galedwch melyn’ (ydych, rydych chi’n ogleuo’r llyfr yma). Ac mae’r ddinas yn llawn cymeriadau truenus - un disgrifiad cofiadwy yw hwnnw o Rwsiad sy’n ‘crwydro strydoedd Paris yn ddiamcan o dan ei bwysau, yn berwi yn ei chwerwedd wrth chwilio am ryw ystyr i’w fywyd ... roedd pobl yn sôn amdano fel petai’n ôl-rifyn o ddyn’. Ac er bod Alyosha’n gwneud ei orau i symud ymlaen a chreu bywyd newydd, ‘doedd yr un dydd yn machludo nad oedd o’n dal i fwytho tirlun ei hen fywyd y tu mewn iddo’i hun’.

Ond dyw’r cyfan ddim yn ddigalon. Mae’r nofel wedi’i rhannu’n adrannau neu benodau, gyda straeon y gwahanol gymeriadau’n cymryd rhan flaenllaw yn yr adrannau hynny. Mae un stori serch brydferth iawn yn agos i ddechrau’r llyfr, sydd bron fel nofelig a allai sefyll ar ei thraed ei hun, ac mae’r ffordd mae’r cymeriadau’n gorfod newid ac addasu i syniadau ac athroniaethau newydd yn hynod o ddifyr.

Dyma nofel ac iddi gwmpas eang iawn, ond mae’r darlun enfawr hwn hefyd yn cynnwys manylion bach a disgrifiadau sy’n gwneud y cyfan yn gredadwy ac yn gofiadwy.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Wiliam Owen Roberts was born and raised in Garndolbenmaen. He was a student at Aberystwyth University between 1978 and 1981 and graduated in Welsh Literature and Theatre Studies. He then settled in Cardiff and became a full-time writer in 1989. Wil is a prolific author who writes for radio, television and theatre, but he's best known as a novelist. He has already published Bingo (1985), Y Pla (1987), Paradwys (2001) and Petrograd (2008). Petrograd won the Wales Book of the Year Award in 2009.
Further Information:
Yn ôl un o gymeriadau'r nofel hon, "Rhywbeth byrhoedlog ydi pob llyfr hanas. Ymdrech dila i ddal drych o flaen wyneb cymhleth bywyd." Mae Paris yn nofel sydd wedi ei hysgrifennu ar gynfas eang, ac sy'n rhoi llais i fyrdd o gymeriadau wrth iddynt geisio ymgodymu â bywyd.

Caru, colli, perthyn - dyma'r llinynnau sy'n rheoli bywydau'r émigrés, ac yn gefndir i'r cyfan mae'r grymoedd gwleidyddol sydd ar gerdded. Wrth i aelodau o deulu Alyosha ailymddangos yn ei fywyd fesul un, y cwestiwn mawr yw ai dyma'r darlun roedd o'n ei chwennych?
Last Updated on 27 March 2013
Revolution trilogy continues


The long wait for the follow-up to the novel Petrograd is finally over as Wiliam Owen Roberts’ latest book is published by Barddas this week.


Paris is the second part of the popular novelist’s trilogy that follows a young family as they escape the Russian Revolution of 1917.


The historical Welsh language novel continues to follow Alyosha and his cousins, Margarita and Larissa, as the devastation of the revolution forces them to flee. In Petrograd we witnessed them crossing geographical boundaries, but in Paris it’s psychological boundaries that awaits them.


Wiliam Owen Roberts says: "The story looks at how the characters wrestle with the challenge of living in permanent exile and how they cope with the emotional and ideological crises. Basically this is a family epic with different themes interwoven in in the storyline."


Set in some of the most influential cities inEurope and Asia between 1925-1933, the social destruction and increasingly violent political conflict between Communism and Fascism prevents the characters from living meaningful lives.


"The family have already escaped from Petrograd to Berlin, and now to Paris, but they still miss their old home," said Roberts.


As in Petrograd, the historical events are a mere backdrop in this novel as it focuses on the nature of belonging and the relationship between winning and losing in a political context.


"Although Paris is just a backdrop she does find herself weaving in and out of the storyline. The city has long been associated with Communist emigrants; Ho Chi Minh and Vladimir Lenin settledthere for periods in their lives."


This is a substantial and ambitious novel, written on a wide canvas and over a long period of time.


"The Welsh have an obsession with their roots but the characters in this storyhave been forced to leave their homelands in order to escape the revolution. How does someone protect their own values, culture and identity in a strange land?” added Roberts.


“Life is never simple, but things often happen that will change our lives for ever, and forces us to make difficult decisions.”
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Buy Now
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
£6.95
 
Buy Now
Ei Uffern ei Hun
Geraint V. Jones
£7.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Buy Now
Children
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Buy Now