Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mwy Na Bardd - Bywyd a Gwaith Dylan Thomas
Kate Crockett
ISBN: 9781906396688 (190639668X)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2014
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Y Bala
Fformat: Clawr Meddal, 185x140 mm, 164 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Golwg newydd ar fywyd a gwaith Dylan Thomas drwy lygaid y newyddiadurwraig Kate Crockett.

A new study of the life and work of Dylan Thomas through the eyes of the journalist Kate Crockett.
Fel mae teitl y gyfrol yn ei awgrymu, maer gyfrol hon yn delio llawer mwy na barddoniaeth Dylan Thomas. Pan welais fod yma ddeg pennod yn delio gwahanol agweddau ar fywyd a gwaith y bardd, fy ymateb cyntaf oedd amau y gellid gwneud cyfiawnder r cyfan mewn cyfrol o 160 tudalen. Maer awdur yn cydnabod Ni all cyfrol or hyd yma drafod pob agwedd ar waith Dylan Thomas. Ond cyfrol yw hon sydd wedi'i hysgrifennu gan awdur sydd yn amlwg wedi ei thrwythoi hun ym mywyd a gwaith y bardd, ac sydd wedi ymchwilion fanwl a thrylwyr.

Bellach, mae dathlu canmlwyddiant geni Dylan yn ei anterth, ac maer cyfryngau wedi bwrw iddi brwdfrydedd mawr. Ond maer cyfan bron yn gyfangwbl Saesneg. Saesneg hefyd yw iaith y cofiannau ar llyfrau syn dwyn atgofion am y bardd ar rhai syn trafod ei weithiau. Amheuthun, felly, yw cael cyfrol Gymraeg amdano, ac mae hon yn sicr yn llenwi bwlch amlwg.

Un peth y llwyddodd yr awdur iw wneud yw rhoi sylw manwl i gefndir Cymraeg y bardd ac iw wreiddiau. Gwneir hyn mewn dwy bennod Gwilym Marles a Teulu Glanrhyd. Yn wir, mae hanner can tudalen gyntaf y gyfrol yn delio i achau, ei gefndir ai blentyndod, a dim ond ar dudalen 55 y down i gwrdd r Dylan Ifanc. Gan un oi dylwyth Cymraeg, Gwilym Marles, y cafodd Dylan ei enw canol Marlais.

Mae cryn dipyn wedi'i ysgrifennu eisoes am Gymreigrwydd Dylan, ai agwedd at yr iaith Gymraeg, gyda rhai yn honni ei fod en wrth-Gymraeg. Penderfynodd ei rieni beidio throsglwyddor iaith iw mab, a chafodd wersi ynganu er mwyn sicrhau nad oedd acen Gymreig ganddo wrth siarad Saesneg. Felly, magwraeth uniaith Saesneg gafodd e. Dan ddylanwad ei dad cafodd ei fagu ar lenyddiaeth Saesneg, a thrwythodd ei hun yn y llenyddiaeth honno.

Cyfeirir yn y gyfrol at y gwahanol ddiddordebau oedd gan Dylan, ar gwahanol weithgareddau y bun ymhl nhw. Bun ohebydd papur newydd ac yn ysgrifennu erthyglau, roedd ganddo ddiddordeb mewn actio a bun aelod or Swansea Little Theatre, a bu hefyd yn sgriptiwr. Wedi dod i amlygrwydd fel bardd, rhan fawr oi apl oedd ei allu i gyflwyno a pherfformioi waith yn gyhoeddus. Oedd, yn sicr, roedd en fwy na bardd.

Mae ei ddatblygiad fel bardd yn cael ei olrhain or dyddiau cynnar, pan oedd yn cyhoeddi ei gerddi yng nghylchgrawn yr ysgol ramadeg gydag ambell enghraifft o ln-ladrad! Roedd yn fardd toreithiog hyd yn oed yn y cyfnod hwnnw, ac arweiniodd hyn at gyhoeddi nifer oi gerddi gan bapurau Llundain.

Ir rhai sydd am ddarllen ymhellach am fywyd a gwaith y bardd, maer cyfeiriadau ar ddiwedd pob pennod yn llyfryddiaeth werthfawr iawn. Maer llyfryddiaeth ddethol ar ddiwedd y gyfrol hefyd yn nodir cyfrolau y dyfynnwyd gwaith y bardd ohonynt. Cyfrol amserol, iw chroesawu, felly, ac un syn trafod yn gryno a difyr fywyd a gwaith y gŵr ar bardd nodedig hwn.

John Meurig Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Rhagarweiniad
Pennod 1: Gwilym Marles
Pennod 2: Teulu Glan-rhyd
Pennod 3: Y Dylan Ifanc
Pennod 4: Y Bardd Ifanc
Pennod 5: Blynyddoedd y Rhyfel
Pennod 6: Wedi'r Rhyfel
Pennod 7: Barddoniaeth
Pennod 8: Rhyddiaith
Pennod 9: Mwy Na Bardd
Bywgraffiad Awdur:
Mae Kate Crockett yn newyddiadurwraig a chyflwynwraig brofiadol syn arbenigo ym maes y celfyddydau. Cyhoeddodd ddau lyfr, Y Sn Roc, un o gyfres 'Hwylio 'Mlaen' i wasg y Lolfa (1995) a'r cyflwyniad dwyieithog i Dylan Thomas yn y gyfres 'Cip ar Gymru' i wasg Gomer (2010). Mae ganddi radd M.Phil mewn llenyddiaeth Gymraeg o Brifysgol Cymru Aberystwyth (2000), a diddordeb byw yn niwylliant Cymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'n byw ac yn gweithio yn Abertawe, dinas enedigol Dylan Thomas.
Gwybodaeth Bellach:
Cyrhaeddodd y gyfrol Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2015 yn y categori Ffeithiol Greadigol
Diweddarwyd ar 28 Mawrth 2014
A hithau yn flwyddyn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, mae llyfr newydd gan y newyddiadurwr Kate Crockett yn cynnig golwg ffraeth a ffres ar fywyd a gwaith y bardd ar awdur. Ac wrth ir ffrae ynghylch agwedd Dylan tuag at yr iaith Gymraeg gael ei hail gynnau, maer awdur hefyd yn gwrthod yr honiad ei fod yn wrth-Gymraeg.

Lle bu digonedd o drafod ac ysgrifennu am ei farddoniaeth ai fywyd tymhestlog yn Saesneg, mae Mwy Na Bardd: Bywyd a Gwaith Dylan Thomas, a gyhoeddir gan Cyhoeddiadau Barddas, yn adrodd hanes bywyd Dylan Thomas ac yn ogystal yn trin a thrafod ei waith yn gyflawn rhwng dau glawr, am y tro cyntaf yn Gymraeg.

Gyda chwa o awyr iach a llygaid newyddiadurol craff, mae Kate Crocket yn dod ffresni ac egni heintus i storir llenor cymhleth o Abertawe. Mae Mwy Na Bardd yn edrych o safbwynt y Cymry Cymraeg ar ei deulu ai fagwraeth au dylanwad ar ei feddylfryd ai waith, ei farwolaeth ar waddol a adawodd ar ei l.

Meddai Kate Crockett, newyddiadurwr a chyflwynydd gyda BBC Cymru, sydd eisoes wedi cyhoeddi llyfryn byr ar Dylan Thomas: Mae rhai pobol yn honni bod Dylan yn wrth-Gymreig, ond pan wnes i wneud yr ymchwil ar gyfer Mwy Na Bardd, dwi ddim wedi ffeindio unrhyw dystiolaeth i gefnogi hynny o gwbl. Maen argraff sydd wedi cael ei chreu ar hyd y blynyddoedd ac syn cael ei hailadrodd hyd heddiw - achos bod en siwtio rhai pobol i ddweud hynny. Ond roedd profiad Dylan yn eitha tebyg i brofiadau lot o deuluoedd yng Nghymru oedd yn siarad Cymraeg, ac wedi collir iaith. Yn l llawer oi gyfeillion, byddai wedi hoffi siarad yr iaith.

Yng Nghymru roedd Dylan eisiau byw, doedd e ddim eisiau bod yn unman arall... Gydai ffrindiau oi ddyddiau yn Abertawe oedd en teimlo yn gyfforddus. Doedd e ddim yn un or bobol yma wnaeth droi ei gefn ar Gymru neu esgus bod e ddim yn dod o Gymru.

Mae ei waith e wedi cael ei gyfieithu ir Gymraeg, ond does dim byd am ei hanes e yn y Gymraeg. Ryn ni mewn ffordd wedi gadael i bobol eraill i ddweud wrthon ni beth i feddwl amdano fe yn hytrach na gwneud ein penderfyniad ein hunain amdano fe, o safbwynt Cymry Cymraeg.

Yn anochel, maer awdur hefyd yn ei ystyried o safbwynt un syn byw ym mwrlwm yr unfed ganrif ar hugain ac yn gwneud ambell gymhariaeth drawiadol yn Mwy Na Bardd - dyman sicr y tro cyntaf y cafodd Dylan Thomas ei gymharu Michael Jackson.

Pan fu farwr canwr Michael Jackson yn 2009, er enghraifft, roedd cryn dipyn or manylion yn adlais cyfarwydd ir rheiny sydd wedi darllen am farwolaeth Dylan Thomas: y problemau dibyniaeth ar pryderon iechyd, rl y meddyg preifat esgeulus, ar pwysau a roddwyd ar ddyn bregus i groesi Mr Iwerydd i berfformio er mwyn talu ei ddyledion.

Symud i Abertawe, ugly lovely town y bardd, chwe blynedd yn l, a sbardunodd ddiddordeb Kate Crockett yng ngwaith Dylan Thomas. Fe wnes i ddechrau darllen llawer oi waith bryd hynny, a throi at y rhyddiaith nad oeddwn i mor gyfarwydd ag e. Doeddwn i ddim yn meddwl amdano fe fel awdur rhyddiaith i ddweud y gwir ac mae hynny yn un peth yr hoffwn ir llyfr yma ei wneud, sef gwneud i bobl droi at ei straeon e yn arbennig achos dydyn nhw ddim mor adnabyddus. Mae yna gymaint o sn am Under Milk Wood, eleni yn arbennig, ac mae yna gymaint yn cael ei wneud am ei farddoniaeth e. Dwi eisiau i bobl gofio amdano fe fel awdur rhyddiaith hefyd.

Maer awdur yn rhoi cryn sylw i deulu Dylan - ewythr ei dad, Gwilym Marles oedd yn ffigwr amlwg yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a chwaraeodd ran flaenllaw yn hanes gwleidyddol a chrefyddol y cyfnod.

Mae Mwy Na Bardd yn atgoffa dyn bod llawer mwy iw gofio na r meddwyn helbulus a oedd erbyn y diwedd yn cynhyrfu mwy o ddyfroedd gydai ymddygiad nai ddawn. Yn y cofiannau niferus ohono, yn aml iawn maer ochr annifyr oi gymeriad yn dod mas, meddai Kate. Maen wir ei fod en begera, ei fod e weithie hyd yn oed yn dwyn oddi ar ei ffrindiau, doedd e ddim yn ŵr da nag yn dad arbennig o gariadus...

Ond fe es i ati i ddarllen llawer or pethau roedd pobol oedd yn ei adnabod e wedi dweud a beth oedd gan y bobol oedd wedi gweithio da fe iw ddweud, ac yn sydyn rwyt ti yn gweld yr ochor arall iddo fe, y dyn arbennig oedd yn cael effaith anhygoel ar bobol, yn gwneud iddyn nhw deimlo yn special ac roedd e hefyd yn cymryd ei waith o ddifri.

Er bod yr elfen clown yna, tin ffaelu gwadu hwnna, a tin ffaelu gwadu ei fod yn gallu bod yn ddyn anodd, roedd e yn dal yn ddyn wnaeth greu argraff arbennig iawn ar bobol. Beth bynnag mae neb yn ddweud amdano fel, maen dweud amdano fei hunan. Oedd e yn ymwybodol iawn oi ffaeleddau ac am ddyn a oedd mor hoff or ddynoliaeth, doedd e ddim bob amser mor hoff ohonoi hun.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Owain Glyn Dŵr - ...
R. R. Davies
£6.95
 
Prynwch
Llwch Cenhedloedd - Y ...
Jerry Hunter
£8.50
 
Prynwch
Cyfres Clasuron: Monica
Saunders Lewis
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch