Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Tonfedd Heddiw: Ni Bia'r Awyr
Guto Dafydd
ISBN: 9781906396787 (1906396787)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2014
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Llandybe
Fformat: Clawr Meddal, 170x120 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol gyntaf o gerddi Guto Dafydd, bardd coronog Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Gâr 2014, yn adlewyrchu'r profiad o fyw drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Gymru gyfoes.

The first volume of poetry by Guto Dafydd, crowned bard of Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Gâr 2014, reflecting the experience living through the medium of Welsh in contemporary Wales.
Bu 2014 yn flwyddyn fawr i farddoniaeth Gymraeg. Arwydd o hynny ywr cerddi rhagorol a enillodd y Gadair ar Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ac er na chyhoeddwyd ond rhyw hanner dwsin o gyfrolau o farddoniaeth yn ystod y flwyddyn, rhaid dweud eu bod o ansawdd uchel iawn. Credaf fod tri or beirdd hyn (Rhys Iorwerth, Guto Dafydd a Llŷr Gwyn Lewis) wedi cyhoeddi eu cyfrolau cyntaf, ac mae hynny yn argoeli'n dda iawn ar gyfer y dyfodol.

Mae Guto Dafydd ymysg yr ychydig feirdd a gyhoeddodd gyfrol eleni nad ywn byw yng Nghaerdydd. Rhaid bod y ffaith honno yn ei thro yn dweud rhywbeth wrthym am natur y gymdeithas Gymraeg ei hiaith heddiw.Yn wahanol ir lleill fe arhosodd ef ym Mhen Llŷn:

Ond yma yr ydw i, yn gwrthod gwawdio,
yn rhy ddiog, wreiddllyd i symud,
yn gobeithio gwneud goleuni
yn y tir gwag, oer
hwn.

Nid fod y darlun o Ben Llŷn mor dywyll hynny bob tro. Mewn cerdd arall cyfeirir at y fangre fel lle addfwyn hardd.

Ond bregus ywr cymunedau Cymreig a ddisgrifir ganddo. Un or ardaloedd hynny oedd Tryweryn ac fe ddywed y bardd yn drawiadol iawn am y lle: Piclwyd yno ffordd o fyw. Yn wir, maen bosib mai yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn unig y cawn ni unrhyw beth syn ymdebygu i fywyd cyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn nhoiledaur Maes Carafanau yno byddwn yn gollwng ein rhwystredigaeth an hofn i danc septig ...

Yn ei gerdd deyrnged i John Davies, Bwlch-llan fe ddywed fod hanes gwlad yn gyflawn yn ei ben.

Gellid dweud bod hynny yn wir am y bardd ei hun i raddau helaeth. Ymddengys ei fod wedi ei drwytho ei hun yn ein chwedloniaeth, ein barddoniaeth an hanes gan fod ei gerddi'n frith o gyfeiriadau sydd wedi eu codi on traddodiad llenyddol.

Bregus yw ei obeithion am ddyfodol y Gymraeg ar cymunedau hynny lle siaredir y Gymraeg, fel y gwelsom. Mae yna ambell fflach er hynny, fel y gwelwn or gerdd Achub Pantycelyn:

Saif y muriaun brawf nad yw darfod
yn fiwrocrataidd o anorfod.

Ychydig or gobaith yna sydd yn ei gerddi er hynny, a thrawiadol yw ei ddisgrifiad or genedl fel ni syn chwysu ar yr allt ond yn ofnir copa a ni syn fflyrtio rhyddid gan lyfun cadwyni.

Nid Cymru yn unig syn wynebu dyfodol ansicr. Yn y gerdd Agos, syn trafod y sefyllfa yng Ngogledd Iwerddon, dywedir:

mae rhyfel mor agos
rasel ar arddwrn.
Mae hogiau tracwisg yn dawnsio ar dor bys-stop.

Os mair dyfodol syn ansicr yng Nghymru a Gogledd Iwerddon, ynar gorffennol syn bwrw ei gysgod dros yr Almaen. Dywedir i ddwy ran o dair o wragedd Berlin gael eu treisio gan filwyr Rwsiaidd ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd a dyna a geir yn y gerdd ir hen wraig ar yr U-Bahn yn y ddinas honno:

Clywr concrit yn tynhau.
Gwinga: ai dyna sŵn byddinoedd
yn cau am y ddinas, yn closio
at ei chell iw dal
yn welw rhwng wal a gwn?

Bardd ifanc, ymwybodol iawn oi feidroldeb sydd yma. Trawiadol ywr sylw mai dim ond tenant ydw i yn y cnawd hwn.

Dewch i ni obeithio na fydd i lesgedd na henaint ei lethu am beth amser eto ac y bydd Guto Dafydd yn parhau i gyfoethogi ein llenyddiaeth am gryn amser. Maer gyfrol gyntaf hon oi eiddo yn ernes fod dyfodol disglair iawn oi flaen fel bardd.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Syrffio
Yng nghlochdai Bangor
Twll yn y wal
Eiddil
Llanw
Rhwng dau olau
O'r dwfn
I Mam a Dad, i ddiolch am fwrdd cegin
Jarman
Cenfigennu wrth Lywelyn Goch ap Meurig Hen
Pompeii
Ni
Bardd serch
Blodeuwedd
I Elis, fy mrawd bach, yn 21
Pan fydda i'n hŷn
Ar ffordd osgoi Porthmadog
Y storm
Glynllifon
Eos
Ar Google Maps
#selfieargoparEifl
Agos
Yn nhoiledau'r Maes Carafanau
Berlin
Imbongi Cymraeg mewn pyb
Hwiangerdd
Llyfr Coch Hergest
Bwlch-llan
Y gelyn yn Costa
Arwriaeth
Leonard Cohe
Tryweryn
I Cit Parry'n 90 oed
Creisis hunaniaeth mewn tŷ gwydr
Marwnad Tu Chwith
Breichled
Plas
Y ffibromatosis ymosodol dan fy nghesail
Hiraeth am Dŷ Newydd
Y Diff(yg)
Trydar
Rhagot
Dan Ddylanwad
Yn angladd Gerallt
Achub Pantycelyn
Tyrd
Bywgraffiad Awdur:
O Drefor, wrth droed yr Eifl ym Mhen Llŷn, y daw Guto'n wreiddiol ac mae bellach yn byw ym Mhwllheli. Mynychodd Ysgol Glan y Mr, Pwllheli a Choleg Meirion-Dwyfor cyn mynd ymlaen i raddio yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor. Cwblhaodd draethawd hir ar waith Wiliam Owen Roberts ac Iwan Llwyd dau lenor sydd wedi dylanwadu cryn dipyn arno. Erbyn hyn mae'n gweithio i Wasanaeth Ymchwil a Dadansoddeg Cyngor Gwynedd.

Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 ac mae'n aelod o dm Talwrn y Tywysogion a thm ymryson Caernarfon. Y mae hefyd yn un o golofnwyr cylchgrawn 'Y Glec' ac yn cyfrannu'n rheolaidd i sawl cyhoeddiad arall. Cyhoeddodd nofel dditectif i bobl ifanc (Jac) gyda'r Lolfa ddechrau'r haf ac ymddangosodd ysgrif ganddo ar Iwan Llwyd yn y gyfrol Awen Iwan a lansiwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Gr.
Diweddarwyd ar 04 Tachwedd 2014
Mae cyfrol gyntaf o gerddir Prifardd Guto Dafydd, a ddaeth ir brig yng nghystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gr eleni, newydd ymddangos or wasg gan Gyhoeddiadau Barddas.

Cyhoeddir Ni Biar Awyr yn y gyfres Tonfedd Heddiw syn rhoi llwyfan i feirdd ifanc, disglair.

Cerddi syn ymateb i gymdeithas heddiw, ac yn benodol i Gymru heddiw ywr casgliad a geir yn y gyfrol hon. Gwnar bardd hynny mewn ffordd ffraeth a choeglyd ambell waith, a thro arall mewn ffordd feddylgar ac ystyriol. Dyma gasgliad cyffrous o gerddi dychmygus, afieithus a hynod o grefftus a hynny gan fardd ifanc syn feistr ar gyfathrebu efoi gynulleidfa.

Dwin gobeithio bod y cerddi hyn yn taflu golwg newydd, wahanol ar Gymrun cyfnod ni, meddai Guto. Maer hen, hen bryder ynghylch dyfodol y Gymraeg ai chymunedau yn brithor gyfrol, ond fy mwriad oedd ceisio mynegir argyfwng hwnnw mewn modd lliwgar, llachar a ffres. A neges obeithiol sydd gen i, am yr hyn sy'n bosib pan ydan ni'n cydio yn ein diwylliant a mynd ag o i lefydd newydd.'

Ychwanegodd: Dwin ceisio barbeciwio ambell fuwch gysegredig, ond ar yr un pryd dwin defnyddior traddodiad barddol i ddweud fy neges ac yn ceisio creu darlun sensitif, sylwgar o bobl a chymdeithas.
Hon ydi fy nghyfrol gyntaf o gerddi, a dwin gobeithio y bydd pobl yn cael eu cyffroi au cynhyrfu ganddi ac y bydd yn ysbrydoli pob math o ymateb.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blodeugerdd o ...
 
£24.99
 
Prynwch
To Dylan
Robert Edward Gurney
£6.50
 
Prynwch
Saith Oes Efa - Enillydd ...
Lleucu Roberts
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch