Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Madi
Dewi Wyn Williams
ISBN: 9781912261581 (1912261588)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2019
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Darluniwyd gan Niki PilkingtonFformat: Clawr Meddal, 205x148 mm, 200 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am gymeriad sy'n byw gydag anorecsia a bwlimia ac sy'n cuddio'r salwch. Nofel heriol i'n cymdeithas gyfoes, a'i harddull a'i themâu anghonfensiynol yn torri cwys newydd.

A novel about a character living with anorexia and bulimia who tries to hide the illness. A challenging novel for modern-day society with unconventional style and themes.
Dyma nofel bwerus a dirdynnol am ferch yn ei harddegau syn datblygu anorecsia a bwlimia, ai brwydr hi r anhwylderau hynny.

Yn ogystal ag addysgu eraill am realiti byw neu ddioddef o anhwylderau bwyta, mae stori Madi yn un y gall nifer o bobl ifanc uniaethu hi, a chael cysur o fedru darllen am eu profiadau hwy yn y Gymraeg. Dylid hefyd pwysleisio mor werthfawr yw cael nofel wreiddiol syn ymdrin salwch meddwl i bobl ifanc yn Gymraeg.

Nid yw'r awdur yn cuddio oddi wrth bynciau cymhleth a dwys wrth ymdrin ag anhwylderau bwyta. O ddewis pwnc mor ddwys, mae cyfrifoldeb ar yr awdur i wneud cyfiawnder r rhai syn byw gydar salwch gan aros yn driw iw profiadau hwy, ond llwydda Dewi Wyn Williams i gyflwyno darlun gonest a real, a hynny heb fod yn orddramatig.

Portreadir anorecsia drwy gymeriad Llais, syn dechrau fel ffrind gorau dychmygol i Madi pan mae hin blentyn, ond syn prysur droi yn fwli ac yn elyn pennaf wrth i gyflwr Madi waethygu. Mae portreadur salwch fel cymeriad yn effeithiol ac yn dangos ei hollbresenoldeb gan amlygu pa mor anodd ydyw iw anwybyddu. Maen hawdd ir darllenwyr anghofio nad yw Llais yn bod, ac mai llais ym mhen Madi yn unig ydyw gan fod y portread mor fyw.

’r pynciau yn fwy dwys wrth ir nofel fynd rhagddi, wrth ir salwch ddatblygu ac wrth i feddyliau Madi fynd yn dywyllach, a daw Llais yn fwy dylanwadol ac yn fwy amlwg yn ei bywyd. Gwelwn gyflwr meddyliol Madi yn gwaethygu wrth iddi golli mwyfwy o bwysau ac yn colli ei hun yn y salwch. Er hyn, parhau i wadu ei bod hin sl a wna Madi.

Er mai stori am anorecsia a bwlimia yw hon, mae ynddi elfennau a themu y gall nifer fawr o bobl ifanc uniaethu nhw; y glasoed, unigrwydd, rhienin gwahanu, straen ac iselder.

Maer diweddglon afaelgar ac yn amwys gan nad ywr darllenwyr yn gwybod a yw Madi yn gwella neu beidio, syn cyfleu cymhlethdod y broses o wella gan adlewyrchur tyndra a'r ansicrwydd ym meddyliaur rhai syn byw r salwch a ydynt am wella ai peidio.

Er hyn, nid ywr nofel heb ei gwendidau. Mae pob pennod yn dechrau gyda ffaith am fwyd, sydd gan amlaf yn cynnwys nifer y calorau mewn gwahanol fwyd, syn medru dwysu yr elfen obsesiynol ir unigolyn sydd phrofiad o anhwylderau bwyta, a bod yn triggering. Ar un llaw, mae cynnwys y rhifau hyn yn ddiangen, ond ar y llaw arall, maen dangos cymaint o obsesiwn yw cyfri calorau i Madi, ac efallai fod cyfeirio at hyn fel gwendid yn y nofel yn gamarweiniol. Maer nofel hefyd yn cynnwys disgrifiadau o hunan-niweidio, a dylid o bosib fod wedi cynnwys rhybudd ar ddechraur llyfr.

Fodd bynnag, nid yw hynnyn tynnu oddi ar y ffaith fod yma nofel afaelgar a chyfoes. Maer penodau byrion yn gwneud y nofel yn hawdd iawn iw darllen, ac mae lluniau lliwgar a deniadol Niki Pilkington, ar y clawr a thu fewn ir llyfr, yn ychwanegiad unigryw a hyfryd.

Wrth dreiddio i mewn i feddwl Madi, cawn fewnwelediad real i feddwl y sawl syn byw gydag anorecsia a bwlimia. Er mai stori am gymeriad dychmygol yw hon, gorfodir y darllenwyr i feddwl am yr holl ferched ifanc fel Madi syn dioddef or salwch hwn yn ein cymdeithas ni o ddydd i ddydd, ac or herwydd, magwn fwy o empathi a chydymdeimlad tuag atynt hwy.

Manon Elin James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
'Roeddwn i'n wyth oed. Ac ar ddeiet.' Perffeithrwydd, hunaniaeth, rheolaeth. Sut gall Madi ddod o hyd i'r rhain mewn byd amherffaith, cystadleuol ac afreolus, a dim ond unigrwydd iddi'n gwmni? Nid yw stori Madi'n ddarllen cyfforddus, ac er bod y nofel yn llawn hiwmor tywyll a sylwadau crafog, mae'r cynnwys yn gignoeth. Dyma nofel heriol i'n cymdeithas fodern, a'i harddull a'i themu anghonfensiynol yn torri cwys newydd.
Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Dewi Wyn Williams ei eni ym Mhenysarn, Sir Fn. Yn ddramodydd ac yn sgriptiwr, roedd yn gweithio yn Adran Sgriptiau'r BBC gan weithio'n bennaf ar Pobol y Cwm am gyfnod. Daeth yn bennaeth ar yr adran cyn ymuno ag S4C fel Golygydd ac Ymgynghorydd Sgriptiau. Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gr yn 2014.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Byw yn fy Nghroen - ...
 
£7.99
 
Prynwch
Treheli
Mared Lewis
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch