Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
James Kitchener Davies: Detholiad o'i Waith
ISBN: 9780708317259 (0708317251)Publication Date June 2002
Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Cardiff
Edited by Manon Rhys, M. Wynn Thomas Format: Paperback, 234x156 mm, 286 pages Language: Welsh Non-Stock Item - Ordered on request List Price: £8.99 
Our Price: £4.99 
You Save: £4.00 (44.5%)   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A selection of the work of J. Kitchener Davies (1892-1952), being 22 biographical, political and literary essays, a short story and four poems, mainly unpublished works, together with his three main works - Cwm Glo, Meini Gwagedd and Sŵn y Gwynt Sy'n Chwythu, a valuable preface and explanatory background notes.

Detholiad o waith J. Kitchener Davies (1892-1952), sef 22 ysgrif hunangofiannol, gwleidyddol a llenyddol, stori fer a phedair cerdd, gweithiau anghyhoeddedig yn bennaf, ynghyd â'i dri gwaith amlycaf - Cwm Glo, Meini Gwagedd a Sŵn y Gwynt Sy'n Chwythu, a rhagymadrodd a nodiadau cefndirol gwerthfawr.
Gall sawl ffactor effeithio ar fri llenor – mae sgandal neu farw’n annhymig yn eu plith.

Am gyfnod yn nhridegau’r ugeinfed ganrif, James Kitchener Davies oedd enfant terrible y ddrama Gymraeg oherwydd iddo, yn ôl rhai, feiddio ymosod ar gymeriad y glöwr. Yr hyn a wnaeth mewn gwirionedd oedd dangos y modd y rheibid cymeriad a diwylliant dyn gan effeithiau diwydiant a chyfalafiaeth. Sgandal pellach oedd ei bortread o gymeriad Marged oedd â’i bryd ar ymadael â rhagrith moesoldeb Cwm Glo i ymuno â phuteiniaid Caerdydd. Dywedwyd ar y pryd na fyddai’r un actores am chwarae’r rhan; sefydlodd Kitch Gwmni’r Pandy yng Nghwm Rhondda a gofyn i’w chwaer ei hun, Tish, bortreadu Marged.

Cyhoeddir y gyfrol hon i nodi canmlwyddiant geni a hanner canmlwyddiant marw Kitch ar 25 Awst 1952. Tra oedd yn glaf yn hen Ysbyty Dwyrain Morgannwg, bu iddo ar-ddweud y bryddest radio Sŵn y Gwynt sy’n Chwythu, sydd hefyd yn un o gerddi gorau’r ugeinfed ganrif. Mewn naw o adrannau, gydag adleisiau trymlwythog eu hystyr a’u harwyddocâd o waith T. S. Eliot a Williams Pantycelyn a chydag ieithwedd gyfoethog ac ystwyth, edrydd y bardd am ei bererindod o’i Sir Aberteifi hoff i faes y gad dros y Gymraeg a’r di-waith a Phlaid Cymru yn y Rhondda. Dadansodda ei hunaniaeth a gynrychiolir yn y gerdd gan drosiad y berth, ond erys yn ddiamddiffyn rhag sŵn y gwynt sy’n hollalluog – yr Ysbryd Glân a ddinoetha ei enaid.

Yn ôl Manon Rhys yn y Rhagair, mae’r gyfrol hon yn ‘croniclo taith eneidiol’; awgryma M. Wynn Thomas yn ei Ragymadrodd fod Kitch yn arbrofwr amryddawn greddfol a gynhyrchodd weithiau llên gwreiddiol. Cawn ryw syniad o rychwant ei gynnyrch drwy’r ffynonellau a restrir yn y nodiadau gwerthfawr ar ddiwedd y gyfrol.

Y syndod efallai yw iddo sgrifennu gymaint yn Saesneg. Sylweddoliad oedd hyn ar ei ran wrth ymdrafod â Chesar fod yn rhaid gwisgo’r genadwri â’r cyfrwng derbyniol. Mae’r erthygl ‘Welsh Language: Our Defence Consolidated – Now we must advance’, a gyhoeddwyd gyntaf yn Herald of Wales, 8 Rhagfyr 1951, yn glasur. Rhagor na hanner canrif yn ddiweddarach ymdeimlir i’r byw â’r sarhad a’r adlais hunllefus o nawddoglyd, ymerodrol a gorthrymus o’r Llyfrau Gleision pan ddarllennir i swyddog ddweud wrth Kitch: ‘If you cannot fill the form in English, my department will be only too glad to help you’.

Mae’r gyfrol hon, felly, ymhlith nifer o gymwynasau eraill, yn atgoffa Cymry Cymraeg y dwthwn hwn o’u dyled i Kitch a lluoedd tebyg iddo.

Kathryn Jenkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Further Information:
James Kitchener Davies:
Detholiad o’i Waith
Golygwyd gan Manon Rhys ac M. Wynn Thomas
xxi263 tt Demy 8vo Mehefin 2002 £14.99ISBN 0-7083-1725-1
Dyma ddetholiad safonol newydd o weithiau’r awdur amryddawn ac arloesol James Kitchener Davies, a hynny ar achlysur canmlwyddiant ei eni a hanner canmlwyddiant ei farw. Am y tro cyntaf, ceir o fewn cloriau un gyfrol ei ysgrifau hunangofiannol, gwleidyddol a llenyddol, ynghyd â stori fer a phedair cerdd, ac ailgyhoeddir ei dri champwaith mawr – Cwm Glo, Meini Gwagedd a Sŵn y Gwynt sy’n Chwythu.
Creodd Cwm Glo, y ddrama gignoeth am fywyd yn un o gymoedd diwydiannol de Cymru yn ystod dirwasgiad y 1930au, gryn ddadl ac anesmwythyd ar y pryd. Darlunio effaith affwysol tlodi a chaledi ar gymunedau a theuluoedd cefn gwlad y mae’r ddrama-gerdd Meini Gwagedd. A thestament eneidiol ingol y bardd ar ei wely angau yw’r bryddest radio Sŵn y Gwynt sy’n Chwythu, sydd hefyd yn bont rhwng y wlad a’r dref, rhwng magwraeth yr awdur yng nghefn gwlad Ceredigion a’i brofiadau weddill ei oes fel cenedlaetholwr diflino yng Nghwm Rhondda.
Mae’r ysgrifau’n werthfawr ynddynt eu hunain yng nghyd-destun datblygiad gwleidyddiaeth a llenyddiaeth Cymru – yn enwedig y ddrama Gymraeg – yn ystod yr ugeinfed ganrif. Maent hefyd yn fodd ychwanegol i ddeall ac i ddehongli’r prif weithiau creadigol.
Cynhwysir yn y gyfrol ragymadrodd treiddgar gan M. Wynn Thomas sy’n dehongli bywyd a gwaith y llenor, yn ogystal â nodiadau cefndirol sy’n taflu mwy o oleuni diddorol ar ‘Kitch’ ac ar ei waith.
Mae M. Wynn Thomas yn Athro’r Saesneg a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru, Prifysgol Cymru Abertawe; ef hefyd yw awdur James Kitchener Davies yn y gyfres ‘Writers of Wales’ (Caerdydd, 2002). Mae Manon Rhys, merch James Kitchener Davies, yn awdur ac yn gyd-olygydd Taliesin.
CYNNWYS
Rhagair (Manon Rhys)
Rhagymadrodd (M. Wynn Thomas)
Nodyn ar y Testun
Ysgrifau Hunangofiannol
Rhwng Aeron a Theifi – yno y mae haf
Lladd mochyn
Codi craith ar bren a chalon
Enwau soniarus a dieithr
Fy awr gydag Edward Frenin
Adfyw, 1
Adfyw, 2
Ysgrifau Gwleidyddol
Tir ei geraint, Tregaron
Cyflwr Cwm Rhondda
Thoughts after an Election
Cynhadledd Caer Urdd y Deyrnas: llunio ‘Cymdogaeth’
Lle Cymru yng nghynllwynion Lloegr
Cenedlaetholdeb Cymru a Chomiwnyddiaeth
Welsh language – our defence consolidated
Ysgrifau Llenyddol
Arwydd y Grog
Drama fawr Gymraeg: pam na ddaeth eto?
Dialects problem on the Welsh stage
Yr eisteddfod a’r ddrama
Drama a beirniadaeth lenyddol
Beirdd i’r theatr
Saunders Lewis a’r ddrama Gymraeg
Poet’s view
Gweithiau Creadigol
Y Llysfam: stori fer
Nunc Dimittis
Le Bon Dieu est Mort
Sacrament
O Bridd y Ddaear
Cwm Glo
Meini Gwagedd
Llythyr Saunders Lewis
Llwyfannu Meini Gwagedd
Sŵn y gwynt sy’n chwythu
Nodiadau
Mynegai
•Ymweld â RhonddaCynonTaff.com
•Datganiad i'r wasg
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr
Alun Jones
£9.99
 
Buy Now
Cysgod y Cryman
Islwyn Ffowc Elis
£9.99
 
Buy Now
Cysgodion Cam
Ioan Kidd
£8.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Buy Now
Children
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Buy Now