Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Waldo Williams - Rhyddiaith
ISBN: 9780708317310 (0708317316)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Golygwyd gan Damian Walford Davies Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 432 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc - Ystyrir Adargraffu Ein Pris: £15.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyflawn o holl weithiau rhyddiaith cyhoeddedig, ynghyd â detholiad o lawysgrifau a llythyrau Waldo Williams (1904-1971), sy'n taflu golwg ehangach ar fardd a llenor, cyfrinydd a Chrynwr, gweriniaethwr a chenedlaetholwr unigryw, gyda chyflwyniadau beirniadol a nodiadau manwl ar arwyddocâd bywgraffyddol y testunau.

The complete collection of the published prose work, together with a selection of the manuscripts and letters of Waldo Williams (1904-1971) which throw further light on a unique poet and writer, mystique and Quaker, republican and nationalist, with critical presentations and detailed notes relating to the biographical significance of the texts.
Ddeng mlynedd ar hugain ar ôl ei farw, does dim pall ar y diddordeb ym mywyd a gwaith Waldo Williams. Arwydd o apêl barhaol ei bersonoliaeth a’i sgrifennu yw cyhoeddi’r casgliad cynhwysfawr hwn o’i ryddiaith, wedi’i olygu gan ysgolhaig ifanc sy’n aelod o Adran Saesneg Prifysgol Cymru, Aberystwyth – cymhwyster perthnasol, fel y tystia’r mynych gyfeiriadau at lenyddiaeth Lloegr yn y nodiadau i’r testun.

Rhennir y deunydd yn saith o adrannau, sef ysgrifau cynnar Waldo fel myfyriwr; yr ysgrifau a gyhoeddodd yn Y Ford Gron yn ystod 1931-2; tair stori fer; sylwadau Waldo ar ei farddoniaeth ei hun, yn bennaf trwy gyfrwng llythyrau; ei sylwadau ar lyfrau a llenyddiaeth; ysgrifau portread, ac yn olaf ysgrifau ar faterion cymdeithasol, gwleidyddol, moesol a chrefyddol.

Lluniodd y golygydd ragair i’r gyfrol a dewisodd lunio saith rhagymadrodd gydag ôl-nodiadau, un i bob adran. Ceir nodiadau i’r saith adran ar ddiwedd y gyfrol. Gwnaeth y golygydd ei waith yn drylwyr ac yn raenus, ond hwyrach iddo gymhlethu’r gwaith yn fwy nag oedd raid. Byddai’r gyfrol yn fwy hwylus a hylaw o gyfyngu ar nifer yr adrannau ac o fodloni ar un rhagymadrodd cyfansawdd pwrpasol.

Ond er y gellid dadlau am y cynllun, ni fydd hynny'n amharu ar y mwynhad a gaiff darllenwyr yn y drysorfa hon o gyfrol. Bydd rhai yn dwlu ar ffraethineb y storïau a’r ysgrifau cynnar, eraill yn gwerthfawrogi’r cyfle i ystyried cerddi Waldo yng ngoleuni ei sylwadau ar ei waith ei hun ac ar lenyddiaeth yn gyffredinol. Trawiadol iawn yw ei allu i werthfawrogi’n gynnes ei gymrodyr modernaidd Bobi, Euros a Pennar, a’r bardd gwlad Isfoel fel ei gilydd. Ac rwy’n siŵr y bydd yr adran olaf, ‘“Annibyniaeth Barn”: Cymdeithas, Gwleidyddiaeth, Moeosldeb, Crefydd’ sy’n crynhoi ynghyd, ymhlith pethau eraill, y llythyrau a anfonodd Waldo i’r wasg leol yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn pledio’r achos heddychol, ynghyd â datganiadau mawr 1956, ‘Brenhiniaeth a Brawdoliaeth’, ‘Pam y Gwrthodais Dalu Treth yr Incwm’, a ‘Paham yr wyf yn Grynwr’, yn foddion ysbrydoliaeth i’r rhai sy’n edrych ar y cyrchoedd diweddar ar Affganistan, a’r cyrchoedd sy’n cael eu bygwth ar Irac, trwy lygaid gwahanol i arweinwyr amlycaf gwledydd y gorllewin.

O gael ein taro o’r newydd, neu am y tro cyntaf, gan yr argyhoeddiad eirias a’r deallusrwydd treiddgar sy’n gerrynt gryf yn y darnau rhyddiaith hyn, fydd neb yn amau gwerth eu casglu’n gyfrol, nac yn debyg o anghydweld â phwyslais cyson y golygydd ar fydolwg hollgynhwysol ac undod gweledigaeth Waldo Williams.

Robert Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
CYNNWYS
Cronoleg
Byrfoddau
Rhagair
Llyfryddiaeth Ddethol

ADRAN 1
Y ‘Dychymyg yn Dihuno’: Y Myfyriwr a’r Golygydd
Rhagymadrodd
A Pembrokeshire Poet (1926)
Harmony (1926)
Halls of Residence (1926)
Llythyr at olygyddion The University College of North Wales Magazine (1926)
The Choice Before Us (1927)
Editorial (1927)
What Should Replace SRC? (1927)
Digs (1928)
Rhagymadrodd i ‘Ymadawiad Cwrcath’ (1930)

ADRAN 2
‘Mawrfrig Ymennydd’: Ysgrifau yn Y Ford Gron
Rhagymadrodd
Hiwmor yr Ysgol Sul (1931)
Bargen i Bawb o Bobl y Byd (1931)
Ffrwyth Ymchwil (1931)
Ffôn (1931)
Geiriau (1932)

ADRAN 3
‘Myfyrio Dirgelwch’: Straeon Byrion
Rhagymadrodd
Toili Parcmelyn (1931)
Llety Fforddolion (1931)
Y Darlun (1939)

ADRAN 4
‘O enau’r bardd sy’n llunio’r byd’: Waldo ar ei Farddoniaeth
Rhagymadrodd
Y Nefoedd (1926)
Llythyr at D. J. a Siân Williams (1928)
Llythyr at D. J. Williams ynghylch ‘Y Tŵr a’r Graig’ (1938)
Esboniad ar gefndir ‘Daw'r Wennol yn ôl i'w Nyth’ (1939)
Llythyr at J. Gwyn Griffiths a Kate Bosse-Griffiths ynghylch cyhoeddi Dail Pren (1956)
Llythyr at J. Gwyn Griffiths ynghylch cyhoeddi Dail Pren (1956)
Llythyr at D. J. Williams ynghylch cyhoeddi Dail Pren (1956)
Llythyr at Gwenallt ynghylch ‘A Pembrokeshire Poet’ (1957)
Eglurhad ar ‘Mewn Dau Gae’ (1958)
Casglu Dail Pren Ynghyd (1958)
Sgwrs â Bobi Jones (1958)
Llythyr at Bedwyr Lewis Jones ynghylch ‘Mewn Dau Gae’ (1964)
Sgwrs â T. Llew Jones (1965)
Llythyr at Anna Wyn Jones ynghylch y gerdd ‘O Bridd’ (1966)
Llythyr at Anna Wyn Jones ynghylch y gerdd ‘Yr Heniaith’ (1967)
Llythyr at J. E. Caerwyn Williams ynghylch y Pensiwn Gwlad (1969)
Llythyr at Islwyn Jones ynghylch ‘Y Dderwen Gam’ (1969)

ADRAN 5
‘Ardderchowgrwydd chwedl a chân’: Ar Lyfrau a Llenyddiaeth
Rhagymadrodd
Y Blas sydd o hyd ar Geiriog (1932)
Adolygiad ar John Absalom ac E. Llwyd Williams, Rhamant Rhydwilym (1939)
Llythyr at Pennar Davies ynghylch Cymdeithas Cymru Newydd (1939)
Llythyr at D.J. a Siân Williams ynghylch Eisteddfod Dinbych (1939)
Beth yw Cynghanedd? (1939)
Adolygiad ar E. Llwyd Williams, Hen Ddwylo (1942)
Adolygiad ar D. J. Williams, Storďau’r Tir Coch (1942)
Llythyr at D. J. a Siân Williams (1943)
Beirniadaeth ar Ddetholiad o Ganeuon Digrif, Eisteddfod Genedlaethol Bangor (1943)
Beirniadaeth ar y Bryddest (‘Yr Aradr’), Eisteddfod Genedlaethol Llandybďe (1944)
Llythyr at D. J. a Siân Williams (1944)
Llythyr at D. J. a Siân Williams (1946)
Beirniadaeth ar y Ddychangerdd (‘Y Meddwl Agored’), Eisteddfod Genedlaethol Pen-y-bont ar Ogwr (1948)
Beirniadaeth ar y Ddychangerdd (‘Y Seiad Holi’), Eisteddfod Genedlaethol Dolgellau (1949)
Llythyr at D. J. a Siân Williams (1949)
The Function of Literature (1953)
Anglo-Welsh and Welsh (1953)
Adolygiad ar Gwyn Williams, An Introduction to Welsh Poetry (1953)
Canu Bobi Jones (1957)
Beirniadaeth ar y Ddychangerdd (‘Trwsio'r Ffordd’), Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn (1957)
Adolygiad ar Gwenallt, Cofiant Idwal Jones (1959)
Adolygiad ar Pennar Davies, Anadl o’r Uchelder (1959)
Ysgrif-adolygiad ar D. J. Williams, Yn Chwech ar Hugain Oed (1960)
Awen Euros ac Awen Pennar (1961)
‘Translator's Note’ yn The Old Farmhouse (1961)
Adolygiad ar T. Glynne Davies, Llwybrau Pridd (1962)
Barddoniaeth S. B. Jones (1964/65)
Ei Ddelweddau’n Ddiludded (1965)
Bardd Gwlad (1965)
Ysgrif-adolygiad ar D. J. Williams, Yn Chwech ar Hugain Oed (1966)
Tri Emynydd (1966)
Beirniadaeth ar yr Awdl (‘Y Gwyddonydd’), Eisteddfod Genedlaethol Y Bala (1967)
Barddoniaeth T. E. Nicholas (1970)

ADRAN 6
‘Mawr oedd cydnaid calonnau’: Portreadau
Rhagymadrodd
Portread o Idwal Jones (1939)
Y Dyn Gartref (1955)
Y Parchedig E. Llwyd Williams, Rhydaman (1958)
Braslun (1965)

ADRAN VII
‘Annibyniaeth Barn’: Cymdeithas, Gwleidyddiaeth, Moesoldeb, Crefydd
RHAGYMADRODD
Dameg Arall at y Lleill (1928)
TER (1939)
Studies in Fascism (1939)
A New Year Appeal (1940)
Conscience and Truth (1941)
Democracy and War (1941)
Democracy and War (1941)
Democracy and War (1941)
Adolygiad ar Hywel D. Lewis, Gweriniaeth: Agweddau i’r Broblem Gyfoes (1941)
Statement (1942)
Llythyr at D. J. a Siân Williams ynghylch Isetholiad 1943 (1943)
Friendship with India (1943)
Who is my Neighbour? (1943)
Addysg yn Sir Gaerfyrddin (1947)
Gyda ni y mae’r Drydedd Ffordd (1952)
Llythyr at Eiryth Davies ynghylch ei safiad yn erbyn Gorfodaeth Filwrol (1954)
Hanes y Rali Fawr, Llanuwchllyn (1955)
Brenhiniaeth a Brawdoliaeth (1956)
Pam y gwrthodais dalu Treth yr Incwm (1956)
Paham yr wyf yn Grynwr (1956)
Llythyr at E. Pryce Jones (1957)
Datganiad Etholiadol (1959)
Plaid Cymru – a Power to be Reckoned with (1959)
Llythyr at Syr Ben Bowen Thomas ynghylch Addysg Ddwyieithog (1967)
NODIADAU
ATODIAD
Y Pysgodyn Coch (Drama fer i blant)
Bywgraffiad Awdur:
Y mae Damian Walford Davies yn ddarlithydd yn Adran Saesneg Prifysgol Cymru, Aberystwyth.
Gwybodaeth Bellach:
Yr oedd Waldo Williams yn un o lenorion mwyaf nodedig yr ugeinfed ganrif ac yn ffigur diwylliannol o bwys. Hyd yma, perthynas dlawd i Waldo’r bardd fu Waldo’r llenor rhyddiaith. Ychydig o sylw a gafodd ei weithiau rhyddiaith hyd yma, ac yn hyn o beth, gwnaed cam dybryd ag ef. Yn wir, gellid hawlio mai ei led-adnabod fel dyn ac fel llenor a wnaethom hyd yn hyn.

Yn Waldo Williams: Rhyddiaith, ceir holl weithiau cyhoeddedig Waldo ynghyd â detholiad helaeth o’i lythyrau a’i lawysgrifau. O’r diwedd, felly, y mae modd inni asesu gorchest lenyddol Waldo yn ei chyflawnder. Cawn olwg hefyd ar y dyn cyflawn – y llenor ffraeth, y cyfrinydd a’r Crynwr, ochr yn ochr â Waldo’r gwrthimperialydd, y gweriniaethwr, y cenedlaetholwr a’r anarchydd.

Y mae’r golygydd, Damian Walford Davies, yn darparu cyflwyniadau beirniadol i’r testunau a nodiadau helaeth sy’n dadlennu arwyddocâd bywgraffyddol, llenyddol a chymdeithasol-wleidyddol y gwaith.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Erlid, Yr - Hanes Kate ...
Heini Gruffudd
£9.95
 
Prynwch
Paris
Wiliam Owen Roberts
£12.95
 
Prynwch
Symudliw - Enillydd Medal ...
Annes Glynn
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch