Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Lliwiau Liw Nos
Fflur Dafydd
ISBN: 9780862438494 (0862438497)Publication Date November 2005
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 183x120 mm, 158 pages Language: Welsh Available Our Price: £6.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A debut novel by the author and singer from Llandysul. It tells the story of four very different friends who co-inhabit a block of flats in a city full of excitement. The novel involves themes such as loneliness and suffering.

Nofel gyntaf yr awdures a'r gantores o Landysul. Adroddir hanes pedwar yn cyd-fyw mewn bloc o fflatiau mewn dinas fyrlymus. Y mae'r nofel yn ymdrin a themau megis unigedd a dioddefaint.
Bu 2005 yn flwyddyn fawr i ferched y byd llenyddol Cymraeg roedd y tair a gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn yn nofelwragedd, ac er bod y nofel yng Nghymru wedi cael ei dominyddu gan ddynion yn y gorffennol (gydag eithriadau prin, ond pwysig, wrth gwrs), fe gyhoeddwyd cnwd o nofelau amrywiol wedi eu hysgrifennu gan ferched. Mae nifer ohonynt, megis Omlet, Nia Medi a Corcyn Heddwch, Beca Brown yn etifeddion traddodiad modern y chic-lit Bridget-Jonesaidd a diolch amdanynt. Nid beirniadaeth yw dweud hynny mewn hinsawdd lle mae mawr angen nofelau ysgafn, ffwrdd--hi i gystadlu gyda chynnyrch tebyg yn Saesneg. Ond mae Lliwiau Liw Nos mewn cae cwbl wahanol.

Comedi ddu ywr nofel liwgar hon nid y gyntaf nar olaf oi heironau. Wedi ei lleoli mewn bloc o fflatiau mewn dinas anhysbys, maer awdur yn adrodd hanes trigolion y tri chartref sydd ar ben ei gilydd, ar modd y maer drefn honno o fyw yn llywiou bywydau; er gwaethaf eu hymdrechion i amddiffyn eu hannibyniaeth maent i gyd, yn eu tro, yn cael eu gorfodi i gyfathrachu i gilydd mewn amryfal ffyrdd. Gwydion, Lena au mab Emlyn syn byw ar y gwaelod, Cain yn y canol ar ddawnswraig ddienw i fynyr grisiau ar y trydydd llawr ac er mai dymar cymeriad syn gweithredu fel catalydd mwyar stori, mae diweddglor nofel ar ffaith nad ywn cael ei henwi yn gwneud inni amau ei holl fodolaeth erbyn y diwedd. Ond dynar math o nofel yw hon, lle maer ffin rhwng ffantasi a realitin barhaol amwys ym meddyliaur cymeriadau, yn yr un modd r ffin rhwng lliwiau amrywiol yng nghanol nos. Maer gagendor cynyddol rhwng y gŵr ar wraig yn cael ei adlewyrchu gan y ffaith ei fod on ffotograffydd syn mynnu gweithio mewn du a gwyn, tra mae hin artist rhwystredig syn gweld pawb a phopeth yng nghyd-destun lliwiau ac wrth i bethau fynd o ddrwg i waeth, mae hin penderfynu paentio dros graciau eu perthynas drwy baentio ystafelloedd eu fflat mewn enfys o liwiau.

Nid ywn syndod, felly, fod dadfeiliad ei fonocrom arferol yn deffroi hanniddigrwydd, ar lliwiau achlysurol syn sleifio iw fywyd megis arwydd llachar fod rhywbeth mawr oi le. Ond yn ddiweddar, roedd hin sicr ei bod wedi synhwyro rhyw liwiau rhyfedd yn cripian i mewn iw fywyd, heb yn wybod iddo bron. Prynodd grys-T oren, a chanddo rimyn porffor, er mair cyfan a wisgai fel arfer oedd jns du a chrys gwyn. Roedd e wedi dechrau yfed sudd coch-yr-aeron wrth y bwrdd brecwast, gan dorrir ddefod foreol o ddŵr a choffi du. Roedd ei lygaid hefyd, a sgleiniain ansicr rhwng brown golau a glas, wedi dechrau edrych yn fwy gwyrdd.

Mae lliwiau hyd yn oed yn llywior elfen rywiol gref a berthyn ir nofel. Mae bywyd carwriaethol y pr priod wedi dirywion enbyd a dysgwn mai dim ond ar nosweithiau glas roedden nhwn caru bellach. Nosweithiau pan fyddair tristwch yn lasach na gorchudd y gwely, a dim ond ar l i Lena beintior ystafell ymolchi yn lliw melynwy y maen nhwn torrir drefn druenus honno ac yn caru ar y llawr wrth ochr y bath. Oi gymharu, mae Gwydion yn ymdrybaeddu mewn nwyd afreolus yng nghanol cochnir fflat i fynyr grisiau lle maen dianc oddi wrth ei deulu i ymweld r ddawnswraig, tra mae gwynder clinigol fflat Cain yn dyst iw anhoffter, syn ymylu ar alergedd heipocondriaidd, o unrhyw beth mor gorfforol a greddfol chyfathrach rywiol. Yn wir, mae rhyw yn cael ei wyrdroi gan ymron bob un o gymeriadaur nofel hon; maen fodd o dwyllo cymar yn achos Gwydion, yn egin cyfrinach fawr a thywyll ei wraig, ac yn arf anghynnes y maen rhaid ir ddawnswraig ei defnyddio i gyrraedd ei nod personol.

Ond er ein bod yn cychwyn drwy bitor wraig ar fistres syn cael eu cam-drin gan y twyllwr mawr yn y canol, yn ogystal darpar-briod Cain syn cael ei gadael yn gegrwth yn st fawr y capel wrth iddo ef ei heglu hi cyn hunllef eu haddunedau, buan iawn y daw'n amlwg mair menywod yw cymeriadau cryfaf y nofel. Er gwaethaf ei gorffwylledd, y ddawnswraig syn rheolir berthynas arwynebol rhyngddi hi a Gwydion; mae Lenan dysgu peidio beioi hunan am ffaeleddau ei gŵr gan lwyddo i ailafael yn awenau grym ei phriodas, ac fe ddawn gynyddol amlwg mai dianc oddi wrth fenyw oedd yn llawer rhy gryf iddo a wnaeth Cain yn y bn. Ac nid cyd-ddigwyddiad ywr ffaith fod y ddau ddyn gwantan a bortreadir yn cael eu cyflwyno mewn termau du a gwyn oi gymharu lliwiau llachar y menywod; dim ond trwy eu hymwneud r merched y mae lliwiaun dechrau treiddio iw bywydau hwythau.

Dyma enfys o brofiadau y maen werth eu profi, ac er nad trysor euraidd sydd ar ei waelod, mae diweddglor nofel yn sicr o siglor darllenydd a gwneud iddo ef/hi gwestiynur holl stori. Fel y dylai unrhyw chwedl gwerth ei halen.

Lowri Rhys Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Merch o Landysul yw Fflur Dafydd. Graddiodd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, cyn ennill MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol East Anglia a PhD ym Mhrifysgol Cymru Bangor. Enillodd Fedal Lenyddiaeth yr Urdd ym 1999. Mae wedi ymgartrefu bellach yng Nghaerfyrddin lle maen ddarlithydd rhan-amser yng Ngholeg y Drindod, ac yn awdur a cherddor ar ei liwt ei hun. Bu Fflur hefyd yn brysur yn llunio drama fer bwerus, Helfa Drysor, a gyhoeddwyd gan Wasg y Lolfa.
Further Information:
Nofel Gyntaf yr Awdures yn y Got Goch

Roedd 2005 yn flwyddyn i'w chofio i Fflur Dafydd. Yn gyntaf bu'n cystadlu am y tro cyntaf yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith a dod yn agos i'r brig yn y gystadleuaeth honno. Wedyn lansiodd ei halbwm cyntaf, 'Coch am weddill fy Oes', y bu'n teithio Cymru yn ei hyrwyddo mewn gigs. Hefyd, cafodd ei gwaith ei gyfieithu i Norwyeg, Almaeneg ac Eidaleg, gan mai hi eleni oedd cynrychiolydd Prydain ym mhrosiect stori fer Ewropeaidd y Scritture Giovani, a bu'n ymweld gwyliau llenyddol ledled Ewrop i ddarllen a thrafod ei gwaith. Ac yn awr mae'n cyhoeddi ei nofel gyntaf, Lliwiau Liw Nos, sydd eisoes wedi plesio'r beirniaid.

Yn l yr Athro John Rowlands: "Mae darllen y nofel hon fel nofio o don i don, a'i harddull lachar yn ein codi i'r entrychion un funud, a'n taflu i ddyfnjwn y funud nesaf. Trwy ddychymyg ffrwythlon yr awdur, llwyddir i roi inni olwg newydd sbon ar themu megis cariad, anffyddlondeb ac eiddigedd, a hynny trwy ddelweddau lliwgar, sy'n creu effaith lesmeiriol weithiau, ond hunllefus dro arall. Llwydda dychymyg yr awdur i brocio chwilfrydedd y darllenydd o'r dechrau i'r diwedd."

Yn ei beirniadaeth ar waith Fflur a ddaeth yn uchel iawn yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith eleni yn y Faenol, dywed Meinir Pierce Jones: "Mae teimlad Ewropeaidd i'r nofel; mae'n gyfoes a soffistigedig, yn llawn posibiliadau. Mae'n ysgrifennu'n sensitif, gan osod haen ar haen, fel paent trwchus, y caiff y darllenydd bleser rhyfeddol o'i blicio ar y darlleniad cyntaf, a'r ail a'r trydydd, i ddadorchuddio'r mn drysorau."

Yn gefndir i'r nofel mae bloc o fflatiau mewn dinas sy'n byrlymu o gyfrinachau. Gall fflat mewn dinas fod yn lle unig a distaw. Ond yn y tair fflat yn y nofel hon mae gwe gudd yn clymu'r cymeriadau wrth ei gilydd - ac, wrth gwrs, mae yna arwyddocd arbennig i'r lliw coch yn y nofel.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Omlet
Nia Medi
£7.95
 
Buy Now
Atyniad - Enillydd Medal ...
Fflur Dafydd
£6.95
 
Buy Now
Cysgod y Cryman
Islwyn Ffowc Elis
£9.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Buy Now
Welsh
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Buy Now